Zákon o mediácii č. 420/2004 Z. z. - úplné znenie

Tipy:

(aktualizované úplné znenie - stav k 2. 12. 2010)

Print Friendly and PDF

(o mediácii a o doplnení niektorých zákonov )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 24.7.2004
Účinnosť od: 1.7.2010

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 179/2004 strana 3938

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
136/2010 Z.z.
141/2010 Z.z.

MENÍ ČASTI PREDPISU:
99/1963 Zb.
§99 ods. 1;

323/1992 Zb.
§3 doterajší ods. 3 sa označuje ako ods. 4;

455/1991 Zb.
§3 ods. 1 písm. c) bod č. 7;


DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
71/1992 Zb.
§11 nový ods. 7;

323/1992 Zb.
§3 nový ods. 3 vrátane poznámky č. 1a;

455/1991 Zb.
nová poznámka č. 9a [k §3 ods. 1 písm. c) bodu č. 7];OBLASŤ: Občianske právo - procesné

420/2004 Z.z.


ZÁKON


z 25. júna 2004


o mediácii a o doplnení niektorých zákonovZmena:136/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2010
Zmena:141/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


§ 1
Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie.

(2) Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, 1) rodinnoprávnych vzťahov, 2) obchodných záväzkových vzťahov3) a pracovnoprávnych vzťahov.4) Tento zákon sa vzťahuje aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov4a) spravuje, nakladať.

(3) Na účely tohto zákona sa cezhraničným sporom rozumie spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko4b) alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte, než je členský štát ktorejkoľvek inej strany, a to ku dňu, ku ktorému
a) sa strany dohodli na použití mediácie po tom, čo spor vznikol,
b) mediáciu nariadil súd,
c) z vnútroštátneho práva členského štátu vyplynie povinnosť použiť mediáciu alebo
d) súd vyzval strany, aby na riešenie sporu použili mediáciu.

(4) Na účely tohto zákona je členským štátom členský štát Európskej únie okrem Dánska.

§ 1a
Vzťah k všeobecnému predpisu
o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti mediátora, postup podávania žiadostí o zápis do registra mediátorov, žiadostí o zápis do registra mediačných centier a žiadostí o zápis do registra vzdelávacích inštitúcií, zápis do registra mediátorov, registra mediačných centier a registra vzdelávacích inštitúcií a výkon dozoru podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, 4a) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 2
Základné pojmy

(1) Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

(2) Na účely tohto zákona je

a) osoba zúčastnená na mediácii, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v spore týkajúcom sa zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
b) bezúhonný ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

§ 3
Mediátor

Mediátorom podľa tohto zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1.

§ 4
Výkon činnosti mediátora

(1) Výkon činnosti mediátora je podnikaním.

(2) Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii, o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.

(3) Mediátor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie pri výkone svojej činnosti, podľa všeobecných ustanovení a zodpovednosti za škodu.5)

Mlčanlivosť
§ 5

Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou; ustanovenia osobitných predpisov6) týmto nie sú dotknuté.

§ 6

Ak sa vedie súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo obdobné konanie o náhradu škody podľa § 4 ods. 3, nie je mediátor viazaný povinnosťou mlčanlivosti v rozsahu, ktorý je potrebný na posúdenie porušenia povinnosti mediátora.

§ 7
Dohoda o riešení sporu mediáciou

(1) Dohoda o riešení sporu mediáciou je písomná dohoda medzi osobami zúčastnenými na mediácii o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, sa pokúsia vyriešiť mediáciou.

(2) Za dohodu o riešení sporu mediáciou sa považuje aj dohoda podľa § 14 ods. 1.

(3) Osoby zúčastnené na mediácii si v dohode o riešení sporu mediáciou môžu ustanoviť, že dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje aj ich právnych nástupcov.

(4) Ak je zmluva, ktorá je predmetom sporu v mediácii, neplatná, dohoda o riešení sporu mediáciou, ktorá je jej súčasťou, je neplatná len, ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje aj na túto dohodu.

(5) Ak osoba zúčastnená na mediácii odstúpi od zmluvy, ktorá je predmetom sporu v mediácii, odstúpenie sa netýka dohody o riešení sporu mediáciou, ktorá je jej súčasťou, ak sa osoby zúčastnené na mediácii nedohodnú inak.

§ 8
Registračné konanie

(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) vedie register mediátorov, register mediačných centier a register vzdelávacích inštitúcií.

(2) Ministerstvo zapíše do registra mediátorov toho, kto

a) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, 7) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
c) je bezúhonný,
d) má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora (ďalej len osvedčenie ).

(3) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra mediátorov, pripojí k žiadosti vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike7) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a osvedčenie. Žiadosť o zápis do registra mediátorov možno podať aj na obvodnom úrade, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta7a) (ďalej len "jednotné kontaktné miesto"). Ak sa žiadosť o zápis do registra mediátorov podáva na jednotnom kontaktnom mieste, fyzická osoba k žiadosti buď pripojí výpis z registra trestov alebo uvedie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

(4) Ministerstvo po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej žiadosti.7b)

(5) Ministerstvo vyčiarkne z registra mediátorov toho, kto

a) o to písomne požiadal,
b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
d) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
e) nespĺňa predpoklady na zápis do registra mediátorov.
f) nevyhovel pri opakovanom preskúšaní alebo preskúšanie v určenom termíne nevykonal.

(6) Ministerstvo vydá mediátorovi písomné osvedčenie o zápise fyzickej osoby do registra mediátorov alebo o vyčiarknutí z registra mediátorov. Vykonanie zápisu do registra mediátorov, zamietnutie žiadosti o zápis do registra mediátorov alebo ak sa má za to, že zápis do registra mediátorov bol vykonaný podľa odseku 9, ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť o zápis do registra mediátorov podaná na jednotnom kontaktnom mieste.

(7) Ministerstvo zapíše do registra mediačných centier mediačné centrum, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku podľa § 11.

(8) Ministerstvo zapíše do registra vzdelávacích inštitúcií vzdelávaciu inštitúciu, ktorá

a) spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 1 alebo
b) získala akreditáciu na vzdelávanie v oblasti mediácie podľa osobitného predpisu.

(9) Ak sú splnené podmienky na zápis podľa odsekov 2, 7 a 8, ministerstvo vykoná zápis v lehote 30 dní. Ak ministerstvo v lehote nevykoná zápis alebo nezamietne žiadosť o zápis podľa odsekov 2, 7 a 8, zápis sa považuje za vykonaný. Potvrdenie o prijatí žiadosti o zápis do registra mediátorov sa považuje za písomné osvedčenie podľa odseku 6 až do vydania tohto osvedčenia.

(10) Register mediátorov a register mediačných centier zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

§ 9
Odborná príprava mediátora
a odborná skúška mediátora

(1) Cieľom odbornej prípravy mediátora je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti podľa tohto zákona.

(2) Odborná príprava mediátora trvá sto hodín. Je zameraná na výučbu o základoch právneho poriadku. Odborná príprava je zameraná aj na oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov, ako aj na oblasť pravidiel správania mediátora.

(3) Odborná príprava mediátora sa končí odbornou skúškou, ktorou sa posudzujú odborné vedomosti a zručnosti mediátora. Ak mediátor na odbornej skúške neuspeje, má právo vykonať opakovanú skúšku bez opakovania odbornej prípravy mediátora. Ak mediátor ani v opakovanej skúške neuspeje, má právo na preskúšanie ministerstvom. Mediátor, ktorý neuspeje ani pri preskúšaní ministerstvom, sa môže uchádzať o vykonanie ďalšej odbornej skúšky až po novom vykonaní odbornej prípravy.

(4) Fyzické osoby, ktoré majú právnické vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa, nemajú povinnosť absolvovať odbornú prípravu o základoch právneho poriadku, ani nevykonávajú odbornú skúšku zo znalostí právneho poriadku. Odborná príprava fyzických osôb, ktoré majú právnické vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa, nesmie trvať dlhšie než tri po sebe nasledujúce dni. Platba za odbornú prípravu týchto fyzických osôb nesmie byť vyššia, než je pomerná časť platby iných mediátorov za tú časť ich prípravy, ktorej predmetom je interpersonálna komunikácia a psychologické aspekty riešenia konfliktov.

§ 10
Vzdelávacia inštitúcia

(1) Odbornú prípravu, skúšku mediátora a preskúšanie mediátora môže vykonávať len vzdelávacia inštitúcia akreditovaná podľa osobitného zákona, 8) okrem ak mediátor uplatní právo na preskúšanie ministerstvom podľa § 9 ods. 3.

(2) Vzdelávaciu inštitúciu, ktorej bolo odobraté potvrdenie o akreditácii, ministerstvo vyčiarkne z registra vzdelávacích inštitúcií.

(3) Vzdelávacia inštitúcia vydáva absolventovi odbornej prípravy mediátora po úspešnom vykonaní odbornej skúšky osvedčenie. Ak absolvent odbornej prípravy mediátora úspešne vykoná odbornú skúšku po preskúšaní ministerstvom, osvedčenie mu vydá ministerstvo.

§ 10a
Ďalšie vzdelávanie mediátorov

(1) Ministerstvo organizuje prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie každé dva roky najmenej jeden odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov. Vzdelávacia inštitúcia vydá mediátorovi osvedčenie o účasti na odbornom seminári, ktoré mediátor predloží ministerstvu.

(2) Ak sa mediátor nezúčastní aspoň dvoch odborných seminárov počas piatich rokov, ministerstvo môže nariadiť jeho preskúšanie.

(3) Ak ministerstvo nariadi preskúšanie, mediátor je povinný zúčastniť sa na preskúšaní v termíne určenom ministerstvom; ak pri preskúšaní mediátor nevyhovie, môže preskúšanie v termíne určenom ministerstvom zopakovať. Ak mediátor preskúšanie v termíne určenom ministerstvom nevykoná alebo pri opakovanom preskúšaní nevyhovie, ministerstvo mediátora vyčiarkne z registra mediátorov.

§ 11
Mediačné centrum

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len zriaďovateľ ) môže zriadiť a viesť mediačné centrum.

(2) Zriaďovateľ mediačného centra je povinný v Obchodnom vestníku9) zverejniť

a) zriadenie mediačného centra,
b) zriadenie pobočiek mediačného centra, ak ich zriadil,
c) prijatý štatút zriadeného mediačného centra,
d) zoznam mediátorov, ktorí pôsobia v zriadenom mediačnom centre, a jeho zmeny.

§ 12
Štatút mediačného centra

Štatút mediačného centra ustanoví

a) organizačnú štruktúru mediačného centra,
b) zameranie mediačného centra,
c) osobitné predpoklady, ktoré musí spĺňať uchádzač o zápis do zoznamu mediátorov, ktorý vedie mediačné centrum,
d) pravidlá o odmene mediátora.

§ 13
Zoznam mediátorov mediačného centra

(1) Mediačné centrum vedie zoznam mediátorov pôsobiacich v tomto mediačnom centre; tento zoznam mediátorov je verejne prístupný.

(2) Mediačné centrum zapíše do zoznamu mediátorov mediátora, ktorý spĺňa osobitné predpoklady podľa jeho štatútu, ak sú v štatúte určené.

(3) V zozname mediátorov príslušného mediačného centra sa uvedie meno a priezvisko mediátora, adresa jeho trvalého pobytu a osobitné predpoklady požadované na zápis.

(4) Osoby zúčastnené na mediácii sa môžu dohodnúť, že svoj spor budú riešiť v určitom mediačnom centre.

§ 14
Začiatok mediácie a koniec mediácie

(1) V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú s mediátorom na mediácii konkrétneho sporu; dohoda musí mať písomnú formu. Pravosť podpisov osôb zúčastnených na mediácii alebo ich zástupcov musí byť úradne osvedčená.

(2) Mediácia začína uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu svojho oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona10) (ďalej len "register listín"). Uloženie dohody o začatí mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Osvedčený odpis dohody o začatí mediácie uloženej v registri listín vydá notár okrem osôb oprávnených podľa osobitného predpisu11) aj súdu na účely súdneho konania.

(3) Ak sa vedie súdne konanie alebo rozhodcovské konanie, ktorému predchádzala mediácia v členskom štáte, plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt počas mediácie sa posudzuje podľa práva štátu, v ktorom sa mediácia vykonávala.

(4) Mediátor sa môže s osobami zúčastnenými na mediácii písomne dohodnúť, že požiada o uloženie dohody o začatí mediácie v registri listín; v takom prípade mediátor bezodkladne požiada o jej uloženie podľa osobitného predpisu.10) Mediátor zodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným podaním žiadosti o uloženie dohody o začatí mediácie, ibaže preukáže, že konal s náležitou odbornou starostlivosťou podľa § 4 ods. 2.

(5) Mediácia sa končí
a) dňom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
c) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
d) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená.

§ 15
Účinky dohody o mediácii

(1) Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

(2) Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,
b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

§ 16
Prechodné ustanovenie

(1) Právnické osoby, ktoré pred účinnosťou tohto zákona získali akreditáciu na vzdelávanie v oblasti mediácie, sa považujú za vzdelávacie inštitúcie oprávnené vykonávať odbornú prípravu mediátora.

(2) Fyzické osoby, ktoré spĺňajú predpoklady ustanovené v § 8 ods. 2 písm. a) až c), absolvovali akreditovanú odbornú prípravu v oblasti mediácie a na jej základe poskytovali na území Slovenskej republiky mediáciu pred účinnosťou tohto zákona, sa považujú za mediátorov podľa tohto zákona a ministerstvo ich zapíše do registra mediátorov.

§ 16a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II


Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z. a zákona č. 382/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 99 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

Súd môže odporučiť účastníkom, aby sa pokúsili o zmier mediáciou. .

Čl. III


Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z. a zákona č. 382/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 11 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im 90 % zo zaplateného poplatku. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa im 50 % zo zaplateného poplatku. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci. .

Čl. IV


Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z. a zákona č. 357/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môže ako svoju ďalšiu činnosť vykonávať funkciu mediátora podľa podmienok ustanovených osobitným zákonom1a). .

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. .

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Čl. V


Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č.179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 ods. 1 písm. c) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: mediátorov9a), .

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. .

Čl. VI
Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.


1) § 1 Občianskeho zákonníka.
2) Zákon o rodine.
3) § 261 Obchodného zákonníka.
4) § 1 Zákonníka práce.
4a) Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4. 7. 2008), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II) (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2007).
4b) Čl. 59 a 60 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4; Ú. v. ES L 12, 16. 1. 2001).
5) § 415 až 450 Občianskeho zákonníka.
6) Napríklad § 167 a 168 Trestného zákona, § 17 Obchodného zákonníka, zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
7) § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
7b) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
8) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku.
10) § 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
11) § 73k ods. 4 zákona č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Príloha
k zákonu č. 420/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 136, 24. 5. 2008).
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...