Chronologický prehľad udalostí okolo vyvlastňovania v Prešove (1997-2000)

Problém manželov D. a ďalších obyvateľov Prešova so štátnymi a samosprávnymi inštitúciami sa od svojho začiatku stal už veľmi zložitým. Je zreteľné aj politické pozadie. K problému manželov D. sa začali v médiách vyjadrovať aj popredné politické špičky s cieľom problém ututlať a odviesť pozornosť na nepodstatné záležitosti.

Nie je možné mlčať. Na tejto stránke sú chronologicky popísané udalosti, tak ako sa stali. Kvôli prehľadnosti sú aktivity jednotlivých strán rozlíšené farebne podľa tejto legendy: 

Rodina D.

Mestský úrad v Prešove, primátor Juraj Kopčák, mestské zastupiteľstvo

Slovenská správa ciest

Okresný úrad v Prešove, Krajský úrad v Prešove

Iné udalosti

 

 

26. marec 1997

Mesto Prešov sa zaväzuje úzko spolupracovať so Slovenskou správou ciest pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov a bytového fondu v zmysle dohody uzavretej medzi primátorom mesta a riaditeľom Slovenskej správy ciest, Investorský útvar Košice.

20. október 1998

Odbor životného prostredia Okresného úradu v Prešove vydáva "Rozhodnutie o umiestnení stavby I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, II. etapa v km 0,00 - 1,3" pre navrhovateľa Slovenskú správu ciest, investorský útvar Košice. 

jar 1999

Zememerači vymerali a vyznačili na pozemku manželov D. značkami trasu budúcej Nábrežnej komunikácie.

apríl 1999

Delegácia Slovenskej správy ciest navštevuje manželov D. Oznamuje im, že ich rodinný dom a pozemok zaberajú pre výstavbu Nábrežnej komunikácie.

1. máj 1999

Súdny znalec vypracováva pre Slovenskú správu ciest znalecký posudok domu a pozemku manželov D. Postupuje podľa vyhlášky ministerstva financií. Ocenenie podľa tejto vyhlášky z roku 1991 je neadekvátne a nevystihuje situáciu na trhu nehnuteľností.

9. jún 1999

Riaditeľ SSC IÚ Košice Jozef Uebersax oboznamuje manželov D. s úmyslom kúpiť ich rodinný dom a pozemok za nízku cenu podľa vyhlášky. Zabezpečiť bývanie po zbúraní ich domu si majú sami. Možnosť vybudovať dom za dom riaditeľ kategoricky odmieta.

31. január 2000

Mestské zastupiteľstvo v Prešove schvaľuje uznesením č. 111/2000 prevod 4,28 hektára mestských pozemkov pod štátnymi cestami (ulica Levočská, Sabinovská, Košická) v prospech Slovenskej správy ciest.

29. február 2000

Mesto predvoláva manželov D. Ponúka im možnosť zakúpiť si štvorizbový byt za podmienky, že doň vložia všetky peniaze, čo dostanú od Slovenskej správy ciest za pozemok a dom. Manželia požadujú dom za dom. Mesto Prešov to kategoricky odmieta.

8. marec 2000

Prednosta Mestského úradu Marián Eliáš oznamuje manželom D., že ponuku Mesta Prešov manželia D. odmietajú a že v ich prípade Mesto určilo, že primeraná náhrada je 1 400  000 korún (odvodená z ceny dvoch dvojizbových bytov 2 krát 59 metrov štvorcových). Nesmú však požadovať náhradne bývanie, musia si ho sami zabezpečiť a uvoľniť svoj rodinný dom.

polovica marca 2000

Mesto Prešov zvyšuje ponuku. Za rovnakých podmienok, ako predchádzajúca ponuka, zvyšuje náhradu na cenu odvodenú z ceny dvoch trojizbových bytov 2 krát 79 metrov štvorcových.

21. marec 2000

Manželia D. podpisujú s Mestom Prešov Zmluvu o budúcej dohode o finančnom vyrovnaní.

22. marec 2000

Primátor Prešova Juraj Kopčák podpisuje zmluvu s manželmi D. O niekoľko mesiacov oficiálne vyhlási, že zmluva nie je platná a pre médiá, že zmluva neexistuje.

27. marec 2000

Primátor Juraj Kopčák predkladá poslancom mestského zastupiteľstva návrh Štatútu fondu pre zabezpečenie náhradných bytov. Poslanci návrh schvaľujú. Kritériá rozdelenia peňazí nie sú zo Štatútu jasné.

15. máj 2000

Syn manželov D. píše list riaditeľovi košického investorského útvaru SSC Jozefovi Uebersaxovi. Na list nikdy nedostal odpoveď.

7. jún 2000

Slovenská správa ciest sa na svojej pôde stretáva s manželmi D. Predkladá im kúpnu zmluvu na ich rodinný dom a pozemok za nízku vyhláškovú cenu, pričom sa musia manželia D. zmluvne vzdať nároku na náhradné bývanie a zaviazať sa, že do októbra uvoľnia svoj dom.

24. jún 2000

Manželia D. posielajú SSC svoje pripomienky k návrhu zmluvy zo 7. júna 2000. Navrhujú, aby im investor zabezpečil náhradný rodinný dom. Na jeho výstavbu ponúkajú svoj pozemok.

6. júl 2000

Primátor Juraj Kopčák posiela pánovi D. list, kde mu oznamuje, že už sa viac nemá so svojimi požiadavkami obracať na Mesto Prešov.

13. júl 2000

Riaditeľ SSC Jozef Uebersax posiela list manželom D. Uznáva, že náhrada podľa vyhlášky je neprimeraná, ale zamieta ich návrhy. V závere sa im vyhráža vyvlastnením, ak nepristúpia bezvýhradne na podmienky SSC zo 7. júna 2000.

29. jún 2000

Syn manželov D. posiela primátorovi Jurajovi Kopčákovi list. Primátor na list nikdy neodpovedal.

31. jún 2000

Manželia posielajú riaditeľovi Jozefovi Uebersaxovi odpoveď na zamietavú odpoveď SSC. Trvajú na primeranej náhrade za svoj dom a pozemok. Jozef Uebersax na ich list nikdy neodpovedal.

1. august 2000

Primátor Juraj Kopčák píše v Prešovskom večerníku o občanoch postihnutých stavbou Nábrežnej komunikácie. Považuje za nelogické, že si občania nárokujú za svoje pozemky a domy adekvátnu náhradu. Vyhráža sa násilným vyvlastnením.

17. august 2000

Slovenská správa ciest doručuje manželom D. poslednú výzvy na uzavretie zmluvy. SSC chce odkúpiť rodinný dom a pozemok manželov D. za vyhláškovú cenu. Nijako nerieši, kde majú manželia D. so svojim synom potom bývať. V závere listu Jozef Uebersax píše, že ak zmluvu do 15 dní nepodpíšu, dá ich vyvlastniť. Vyzýva ich, aby podpísali aj priloženú zmluvu o úhrade nákladov za vysťahovanie ich hnuteľného majetku.

18. august 2000

Primátor Juraj Kopčák na brífingu po kontrolnom dni na Nábrežnej komunikácii nazýva pána D. "posledným mohykánom". Avízuje, že majetok pána D. bude vyvlastnený.

24. august 2000

Manželia D. vyzývajú Mesto Prešov, aby si splnilo záväzok, vyplývajúci z uznesenia Mestského zastupiteľstva o poskytnutí finančnej kompenzácie.

30. august 2000

Manželia odpovedajú na poslednú výzvu SSC. Súhlasia s uzatvorením kúpnej zmluvy, ale požadujú primeranú náhradu. Navrhujú, aby im SSC poskytla za ich dom náhradný dom. Ako tretiu alternatívu žiadajú obrátiť sa na súd, aby rozhodol.

4. september 2000

Vedúca odboru mestského majetku Mestského úradu v Prešove, Viera Andrejková, odpovedá na výzvu manželov D. z 24. augusta 2000. Konštatuje, že manželia zmluvu podpísali a podpísal ju aj primátor Juraj Kopčák. Keďže však na nej chýba podpis syna manželov D., Mesto Prešov usudzuje, že manželia D. zmluvu neakceptujú a nepovažuje zmluvu za právoplatnú. Ako majú ďalej postupovať manželia D., to Mestu Prešov nie je známe.

19. september 2000

Slovenská správa ciest zamieta všetky požiadavky a návrhy manželov D.

21. september 2000

Manželia D. iniciatívne posielajú svoj návrh kúpnej zmluvy Slovenskej správe ciest. SSC na tento návrh nikdy nezareagovala.

29. september 2000

Slovenská správa ciest podáva na Okresný úrad v Prešove návrh na vyvlastnenie rodinného domu a pozemku manželov D.

3. október 2000

Okresný úrad vyhovuje návrhu Slovenskej správy ciest na vyvlastnenie a začína vyvlastňovacie konanie rodinného domu a pozemku manželov D.

5. október 2000

Okresný úrad oznamuje manželom D., že na ich majetok bolo začaté vyvlastňovacie konanie. Svoje pripomienky môžu poslednýkrát uplatniť na ústnom prejednaní. Jeho termín určil vedúci odboru životného prostredia Marián Harčarík na 24. október 2000.

24. október 2000

Na Okresnom úrade v Prešove sa koná ústne konanie vo veci vyvlastňovania majetku manželov D.

27. október 2000

V Prešovskom denníku vychádza článok Konali úradníci pri vyvlastňovaní majetku asanantov spod Kalvárie svojvoľne? Venuje sa konkrétne problému manželov D. Vedúci odboru životného prostredia Marián Harčarík v ňom vyhlasuje, že bude postupovať podľa zákona a avízuje, ako rozhodne, až sa oboznámi so spisom.

27. október 2000

Po necelých troch dňoch od oboznámenia sa s podkladmi, Okresný úrad úplne vyhovel návrhu Slovenskej správy ciest a vydal rozhodnutie o vyvlastnení majetku (rodinný dom a pozemok) manželov D. Ich námietky v celom rozsahu zamietol. Rozhodnutie podpísal Marián Harčarík, vedúci Odboru životného prostredia.

6. november 2000

V Prešovskom denníku vychádza článok Stavebný úrad už vydal vyvlastňovacie rozhodnutie v prospech investora. Vedúceho odboru životného prostredia Mariána Harčaríka usvedčuje, že pred týždňom tvrdil pravý opak toho, čo napokon urobil.

7. november 2000

Hovorca primátora Juraja Kopčáka uverejňuje článok Precedens ako lusk - Mesto podalo pomocnú ruku R. D., ale on ju odmietol, v ktorom očierňuje syna manželov D. Ako jediný dôvod prečo občan nemôže dostať za svoj dom náhradný dom, primátor uvádza, že by to bol precedens ako lusk. O mesiac neskôr je uverejnená tlačová oprava, kvôli uverejneniu nepravdivých informácií.

17. november 2000

Pani D. využíva svoje zákonné právo a v zákonnej lehote podáva odvolanie proti vyvlastňovaciemu rozhodnutiu Okresného úradu v Prešove.

21. november 2000

Pán D. využíva svoje zákonné právo a v zákonnej lehote sa odvoláva voči vyvlastňovaciemu rozhodnutiu Okresného úradu v Prešove.

21. november 2000

Vedúci odboru životného prostredia Marián Harčarík posiela oznam o oprave chyby pri opisovaní rozhodnutia z 27. októbra 2000, kde zdôvodňuje, že chybou pri opisovaní rozhodnutia je v ňom omylom vyvlastnený iný rodinný dom na inej parcele. Správne je vyvlastený rodinný dom manželov D. na ich parcele.

21. november 2000

Marián Harčarík vyzýva manželov D., aby do desiatich dní predložili kolaudačné rozhodnutie na jestvujúci rodinný dom. Výzvu však posiela na inú adresu, ako je adresa manželov D.

23. november 2000

Predseda parlamentu Jozef Migaš a minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš sa zúčastňujú kolaudácie 28 rodinných domov vo Zvolenskej Slatine pre presídlencov z oblasti, kde sa vo verejnom záujme plánuje výstavba vodného diela. O tejto udalosti informujú viaceré celoslovenské médiá.

28. november 2000

Marián Harčarík posiela oznam o chybe pri opisovaní. Oznamuje v nej, že pri výzve z 21. novembra 2000 došlo ku chybe pri prepisovaní a správne mala byť zaslaná na adresu manželov D.

30. november 2000

Televízna stanica STV 1 odvysielala v publicistickom programe Porucha príspevok o probléme manželov D. pod názvom Vyvlastňovanie na slovenský spôsob. V záverečnom slove primátor Juraj Kopčák zdôvodňuje, že občan nemôže za svoj dom dostať náhradný dom, pretože to nie je adekvátne a bol by to precedens. Relácia sa končí záberom na štvrť rodinných domov v Novej Mojšovej Lúčke pri Žiline. Slová redaktorky konštatujú, že v Žiline asi platia iné zákony ako v Prešove, tam štát nahradil v roku 1997 vyše 500 obyvateľom ich domy zabraté vo verejnom záujme výstavbou nových domov - spôsobom dom za dom.
Ku problému sa vyjadruje aj minister dopravy Jozef Macejko. Tvrdí, že problém manželov D. pozná.

18. december 2000

Marián Harčarík postupuje listom odvolania manželov D. na Krajský úrad v Prešove a žiada ich zamietnutie a potvrdenie svojho rozhodnutia v celom rozsahu.

27. december 2000

Manželia D. podávajú na Okresný súd v Prešove návrh na určenie neprimeranosti kúpnej ceny, ktorá sa stala podkladom pre vydanie rozhodnutia o vyvlastnení. Odporcom je Slovenská republika, zastúpená Slovenskou správou ciest.

27. december 2000

Pani D. dáva na vedomie Krajskému úradu v Prešove, že na Okresnom súde v Prešove bol podaný návrh na určenie neprimeranosti ceny, o ktorú sa opiera vyvlastňovacie rozhodnutie. Ako účastník správneho konania navrhuje, aby Krajský úrad prerušil konanie do ukončenia súdneho konania vo veci.

Udalosti v roku 2001 sledujte na ďalšej strane...

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...