Zastupiteľstvo zvolilo nominantov do orgánov mestských firiem (správy zo zastupiteľstva)

Priebeh volieb bol búrlivý, jeden z poslaneckých klubov zvolil obštrukciu.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Veľký záujem na zasadnutí mestského zastupiteľstva 8. septembra 2011 vzbudil bod s názvom „Návrh zmien členov orgánov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov".

Mesto v minulosti založilo niekoľko obchodných spoločnosti, nazývané zjednodušene „mestské firmy“. Tieto firmy majú svoje orgány, ktoré rozhodujú, konajú a kontrolujú – konateľov, predstavenstvá, dozorné rady a riaditeľov.

V Prešove sú to firmy: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Technické služby mesta Prešov, a. s., Spravbytkomfort, a. s. (mesto je menšinový vlastník, väčšinu má rakúsky spoluvlastník), IPZ Prešov, a. s., 1. FC Tatran, a. s., Prešov Real, s. r. o., MSS, s. r. o., Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o.

Na to, kto by mal zastupovať záujmy mesta v orgánoch týchto spoločností, panujú rôzne názory a sú k tomu rôzne prístupy. Jeden z prístupov je, že v orgánoch firiem sú odborníci a v zásade to nie sú poslanci.

Iný prístup je, že v orgánoch firiem sú poslanci, ako volení zástupcovia, pretože je tak zabezpečená priama (politická) zodpovednosť a najpriamejší prenos informácií o dianí v mestských firmách do orgánov mesta, ako sú komisie mestského zastupiteľstva, mestská rada a mestské zastupiteľstvo. Pochopiteľne, aj opačným smerom, keďže najvyššie kompetencie smerom k mestským firmám má mestské zastupiteľstvo.

Prípadne sa zvolí princíp "niečo medzi".

To znamená, že v orgánoch firiem sú aj odborníci a aj poslanci. Pokiaľ sa v osobe nominanta skĺbi poslanec s odborníkom, môže to byť na prospech veci. S princípu demokratických volieb však vyplýva, že sa môže stať, že zvolení poslanci nie sú odborníci, pretože výsledok volieb určujú voliči a nie odbornosť.

Zvolený model však záleží najmä od politiky, pretože členov orgánov mestských firiem odvoláva a volí mestské zastupiteľstvo. Vyhrá ten model, s ktorým súhlasí väčšina, inak by voľby v zastupiteľstve nemohli byť úspešné. Z toho vyplýva, že aj v prípade odborníkov ide prakticky o politických nominantov.

Či je to správne, alebo nie, je na diskusiu. V Prešove je zavedený zvyk, že do výkonných orgánov, teda do predstavenstiev sa volia poslanci, do kontrolných orgánov neposlanci. Výnimky sú prípustné.

Z praktického hľadiska, politika vývojom dospela do opozično – koaličného modelu, ktorý zjednodušuje praktický výkon politiky, umožňuje jeho zjednodušujúce pochopenie voličmi a najmä rozdeľuje politickú scénu na tých, ktorí nesú politickú zodpovednosť (t. j. koalícia) a na tých, ktorí ju nenesú (t. j. opozícia). Opozícia má zodpovednosť za poukazovanie nedostatkov v práci koalície a mala by ju kontrolovať.

Zdá sa, že tento model obľubujú aj voliči, keďže je v Slovenskej náture "byť za niekoho" alebo "byť proti niekomu". Koalično - opozičný model tomuto pohľadu na svet veľmi vyhovuje.

Pri terajších voľbách do orgánov mestských firiem napokon získal väčšinovú podporu model, pri ktorom približne platí, že pozície vo výkonných orgánoch firiem (predstavenstvá) obsadzuje pomerne koalícia v pomere volebného výsledku v zastupiteľstve. Opozícia vo výkonných orgánoch nepôsobí.

V kontrolných orgánoch (dozorné rady) je zastúpená opozícia spolu s koalíciou v pomere volebného výsledku v zastupiteľstve. Zmyslom toho je, aby opozícia mala svoje zastúpenie v dozornej rade každej mestskej firmy, aby mala informácie a mohla kontrolovať.

Na odbornosť sa primárny dôraz nekladie, každá politická sila sa snaží nominovať najvhodnejších ľudí, ale výber je pochopiteľne v skutočnosti obmedzený tým, koho vybrali voliči z ponuky tých, ktorí sa rozhodli kandidovať v komunálnych voľbách. To je v skutočnosti alfa a omega.

Ako som napísal, takýto model je v Prešove roky zaužívaný, prednosť má politika pred odbornosťou.

Ostáva len na cti, svedomí a vedomí každého poslanca, aby zvážil svoje odborné a ľudské schopnosti pre pôsobenie v orgánoch mestských firiem a to isté posúdil aj u nominantov, za ktorých hlasuje.

Jediným spojivom, kvôli ktorému by to tak malo byť, je sľub poslanca podľa zákona o obecnom zriadení, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." Zloženie tohto sľubu je podmienkou ujatia sa mandátu.

Netransparentnosť nominácií

Pobúrenie na zasadnutí zastupiteľstva vzbudila skutočnosť, že tento bod programu nebol vopred avízovaný v programe a primátor ho zaradil do programu až na začiatku rokovania.

Materiál bol predložený až tesne pred začiatkom rokovania a neobsahoval mená volených nominantov. Výčitky zazneli aj k tomu, že materiál s menami nebol predložený ani na rokovanie mestskej rady, ktorá bola dva týždne pred tým.

Rozprúdila sa o tom diskusia, že podobne to bolo aj pred štyrmi rokmi, ako som sa z diskusie pamätníkov dozvedel.

K nepredloženiu materiálu do mestskej rady dodám, že mestská rada je poradným orgánom primátora, avšak nominácie do orgánov mestských firiem sú v prešovskom ponímaní výsostne politickou záležitosťou mestského zastupiteľstva, takže vecný dôvod na prerokovanie v mestskej rade nie je.

Žiaľ, ak sa politický princíp k obsadzovaniu orgánov mestských firiem väčšinovo nezmení, procesy pri predkladaní nominácií budú aj naďalej vykazovať znaky, ktoré by sa pri odborných materiáloch jednoznačne označovali ako netransparentné.

Návrhová komisia, v ktorej som bol členom a v ktorej boli pomerne zastúpení zástupcovia všetkých poslaneckých klubov, vypracovala návrh nominácií, ktoré potom predseda návrhovej komisii predniesol ako východiskový návrh. Svojich nominantov navrhol každý klub, v návrhovej komisii sa hlasovalo. Výsledok zodpovedal princípom, ktoré som opísal vyššie.

Pri následnom čítaní návrhu návrhovej komisie na zasadnutí vystúpila predsedníčka jedného poslaneckého klubu, že sťahuje všetkých nominantov svojho poslaneckého klubu.

V konečnom hlasovaní to dopadlo tak, že pozície pre tento klub v orgánoch mestských firiem ostali neobsadené.

Mňa zastupiteľstvo zvolilo do predstavenstva Dopravného podniku mesta Prešov, a. s., ako jedného z piatich členov predstavenstva, pričom jedným z členov je podľa stanov spoločnosti riaditeľ spoločnosti.

Člen predstavenstva má povinnosti dané obchodným zákonníkom a zodpovedá sa valnému zhromaždeniu. Podľa dostupných informácií sú pozície v predstavenstve odmeňované.

Zmena v orgánoch môže prebehnúť až na najbližšom valnom zhromaždení, kde práva 100 percentného akcionára vykonáva primátor mesta. Primátor je viazaný uznesením zastupiteľstva o voľbe členov orgánov mestských firiem.

Kto je kto

Aby bolo zrejmé, kto koho nominoval, pripájam zoznam neposlancov s označením, ktorý klub resp. strana konkrétneho zvoleného neposlanca nominoval:

 • Fabián Novotný, KDH (predstavenstvo TSmP)
 • Jozef Višňovský, klub nezávislých ( predstavenstvo TSmP)
 • Richard Hympán, klub nezávislých (predstavenstvo TSmP)
 • Jozef Čokina, Most-Híd (dozorná rada TSmP)
 • Ján Baran, klub nezávislých (dozorná rada DPmP)
 • Štefan Szidor, Most-Híd (predstavenstvo IPZ Prešov)
 • Radovan Bačík, klub nezávislých (dozorná rada IPZ Prešov)
 • Jozef Husovský, KDH (dozorná rada Prešov Real)
 • Soňa Bošelová, SDKÚ-DS (dozorná rada MSS Prešov)
 • Andrej Buday, SaS (dozorná rada Správa a zimná udržba prešovských ciest)
 • Rudolf Voit, klub nezávislých (dozorná rada Správa a zimná udržba prešovských ciest)
 • Juraj Hreha, KDH (predstavenstvo Spravbytkomfort)
 • Radko Lapoš, SaS (dozorná rada Spravbytkomfort)

Ostatní zvolení nominanti sú poslancami a ich príslušnosť ku konkrétnemu poslaneckému klubu je známa.

Ak vás zaujímajú aj ďalšie body programu mestského zastupiteľstva, o ktorých sa rokovalo, vráťte sa opäť na moju poslaneckú stránku: http://vyvlastnenie.sk/poslanec

Ak ste aj na Facebooku, rád príjmem vašu žiadosť o priateľstvo, aj keď sa zatiaľ osobne nepoznáme: http://facebook.com/drutarovsky

Zverejnené podklady na zastupiteľstvo na oficiálnej internetovej stránke mesta si môžete pozrieť aj sami na odkaze na konci tohto textu. Zverejnené tam boli v čase publikovania tohto príspevku.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.