Výsledok mojej interpelácie kvôli pijanom v areáli univerzity: Volajte mestskú políciu

Pre obyvateľov niekoľkých ulíc našej mestskej časti je trasa cez univerzitný areál najbližšou trasou do centra mesta. Aj z ulice 17. novembra sa na mňa obrátili občania kvôli problémom s popíjaním v univerzitnom areáli.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Problém sa týka najmä teplejšieho obdobia roku.V našom meste by sme sa mali cítiť bezpečne a príjemne.

Interpeloval som preto aj náčelníka mestskej polície, aby navrhol a prijal opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.

Jeho odpoveď je v zásade podobná, ako pri rovnakých situáciách v iných častiach mesta: Z hľadiska polície je najefektívnejšie problém nahlásiť na operačné stredisko mestskej polície na bezplatné telefónne č. 159.

Možno teda len zopakovať, čo zaznieva vždy: Volajte a oznamujte mestskej polícii hneď, keď ste svedkami podobného konania.

Uvádzam celé znenie odpovede na moju interpeláciu, z ktorej sa dajú pochopiť aj ďalšie súvislosti:

Vážený pán Drutarovský.

Mestská polícia v Prešove môže pri zabezpečení verejného poriadku v areály Prešovskej univerzity na ul. 17. novembra postupovat' len v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a v súlade so všeobecne záväznymi nariadeniami mesta Prešov.

Samotná prítomnosť bezdomovcov nie je priestupkom. V zmysle čl. 17 ods. 1 a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa osobná sloboda zaručuje. Pod osobnou slobodou rozumieme voľný, ničím neobmedzený pohyb človeka, ktorý sa može podľa vlastného rozhodnutia zdržiavať na určitom mieste alebo slobodne z tohto miesta odisť.

Stotožnením a identifikáciou pozemkov Vysokoškolského areálu sme zistili, že sa nejedná o verejné priestranstvo vo vlastníctve mesta, ale o verejne prístupné miesto, ktoré je vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Prešove.

Jedná sa o parcelné čísla 5829/1, 5830, 583/10, 5832, 5833/1, 5835, 5836. Len v prípade plochy s parcelným číslom 5833/8 sa jedná o vlastníctvo mesta Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 61/2010 o čistote mesta a verejnom poriadku stanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb podnikajucich alebo posobiacich na území mesta Prešov, návštevníkov mesta, vlastníkov, správcov a užívatel'ov nehnuteľnosti, verejných priestranstiev a iných objektov pri dodržiavaní a zabezpečovaní čistoty mesta a verejného poriadku.

V zmysle uvedeného VZN mesto Presov občanom stanovilo zákazy znečisťovania verejného priestranstva (čast' II. čl. 3, ods. 3), ktorých dodržiavanie platí len na verejných priestranstvách.

Areál na Ul. 17. Novembra, ktorý patrí Prešovskej univerzite v Prešove je podľa nášho názoru verejne prístupným miestom. Na verejne prístupných miestach, ktoré má vo vlastníctve fyzická alebo právnická osoba a teda nie sú vo vlastníctve mesta Prešov, nie je možné občanov za ich porušenie v zmysle uvedeného VZN postihovať. Aj v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. je v § 47 ods. 1 písm. d) taxatívne uvedené, že priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt.

Verejne prístupným objektom sú napríklad stanice, prístrešky zastávok verejnej hromadnej dopravy, verejnej plavárne, ihriska. Predpokladom spáchania priestupku podl'a § 47 ods. 1) písm. d) je skutocnost', že nešlo o súkromný pozemok alebo dom v osobnom vlastníctve a pod.

Porušenie verejného poriadku teda aj verejneho pohoršenia v zmysle priestupkového práva zahŕňa podmienku, že páchatel' koná verejne, t. j. pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami. Preto sa každý prípad musí posudzovať individuálne na základe hodnotenia existujúcich dôkazov, vypovedí svedkov protiprávneho konania.

Je teda potrebné v takomto prípade bezodkladne oznámit' takéto konania na Mestskú políciu v Prešove alebo na Policajný zbor Slovenskej republiky.

Na základe vyššie uvedených skutočností sme prijali zákonné opatrenia, ktoré sú zamerané na zistenie, riešenie a odstránenie protiprávneho konania v mestskej časti, v ktorej sa nachádza areál Prešovskej univerzity v Prešove. V kontexte preventívnych opatrení sme posilnili výkon peších hliadok mestskej polície.

S pozdravom Mgr. Ján Andrejko, náčelník MsP

Mestská polícia v Prešove
Jarková 24, 080 01 Prešov
e-mail:mestska.policia@presov.sk

Na záver poznamenám, že vlastníctvo pozemku, najmä to, či nejaký pozemok je mestský alebo nie, si môže overiť každý veľmi jednoducho cez portál Gisplan: http://mapa-presov.gisplan.sk/

Zapnite záložku "Vrstvy", v tématických kategóriách vyberte "Majetok" a v podkategórii "Vlastné parcely C" (rozumejú sa tým parcely registra "C" v katastri vo vlastníctve Mesta Prešov). Zapnúť si potom môžete aj zobrazenie parciel v kategórii "Katastrálne údaje" a pre lepšiu názornosť aj niektorú z leteckých máp "Ortofotomapa".

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.