Uskutočnil sa tzv. "výber staveniska" pre parkovisko na Októbrovej ulici

Vyberám zo zápisnice z tzv. výberu staveniska pre parkovisko na Októbrovej ulici, pred vchodmi č. 34 až 40.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Výber staveniska je akési pozvanie a stretnutie množstva zainteresovaných inštitúcií, aby mali príležitosť na mieste sa vyjadriť k pripravovanému investičnému zámeru.

To preto, aby sa už pri fáze projektovania zohľadnili a vyriešlili všetky požiadavky či rozporné záujmy.

Tentoraz ide o miesto medzi bytovkami a materskou školou na ulici Československej armády.

Výsledkom výberu staveniska je záznam dohodnutých stanovísk, na základe ktorého potom projektant vypracuje konkrétny projekt. Ten sa stáva súčasťou zásobníka investičných akcií na radnici.

Z tohto konkrétneho "výberu staveniska" vzišli tieto závery:

  • Umiestnenie parkoviska realizovať v zmysle existujúcej štúdie "Prešov, sídl. II - projekt organizácie dopravy v časti - návrh úrovňových parkovísk".
  • Rozšíriť komunikáciu cca o 1 meter na úkor zeleného pásu tak, aby zelený pás bol v šírke 3,0 m od fasádu obytného domu.
  • Odvádzanie povrchových vôd riešiť uličnými vpustami do dažďovej kanalizácie so zaústením do kanalizácie na ul. Československej armády. V rámci kanalizácie zabezpečiť zachytávanie ropných látok buď za centrálnym lapolom ropných látok alebo za integrovaným čistiacim kusom v uličnej vpusti.
  • Verejné osvetlenie riešiť buď výmenou jestvujúcich stĺpov a svietidiel v jestvujúcej trase alebo položením celej trasy pozdĺž bytového domu 34 - 40 v zelenom páse s nastavením svietidiel smerom k parkovisku.
  • Povrchová úprava komunikácie - asfaltobetón.
  • Povrchová úprava parkovacích plôch - zámková dlažba.
  • V rámci parkovacích plôch riešiť aj umiestnenie kontajnerov na domový odpad - po odkonzultovaní s Technickými službami mesta Prešov.
  • Počas rozpracovanosti projektu zvolať najmenej 2 x tzv. výrobný výbor za účasti odborov mestského úradu, správcu verejného osvetlenia, technických služieb, predsedu výboru v mestskej časti (čiže poslanca), Spravbytkomfortu a domového dôverníka bytového domu Októbrová 34 - 40.

Ako som informoval už skôr, pre podstatnú časť Sídliska II existuje projekt organizácie parkovacích plôch, ktorý rieši postupné budovanie parkovísk systematicky, v širších súvislostiach a vo vzájomnej časovej nádväznosti.

Som rád, že sa postupuje takto. Je to kvôli tomu, aby sa zachoval podľa možností príjemný charakter nášho sídliska, aby bol zachovaný jednotný koncept a nepostupovalo sa chaoticky.

Viac si o tomto projekte môžete prečítať v článku na konci tohto textu, kde sú podrobnosti a aj snímky z dokumentácie.

Projekt bol prezentovaný dvakrát aj na zasadnutí vyboru v metskej časti (VMČ), čiže na pravidlenom stretnutí obyvateľov s poslancami a úradníkmi z radnice. Je stále otvorený na pripomienkovanie, takže ak ste obyvateľmi Sídliska II, ste kedykoľvek vítaný s vašimi návrhmi a pripomienkami, nielen k projektu parkovania na našom sídlisku.

Verím, že takýto prístup zachová naše sídlisko ako príjemné a bezpečné miesto, s dobrým prístupom k občianskej vybavenosti. Bol by som rád, keby sa radnica pokúsila počas fázy projektovania viac zapojiť obyvateľov, aby výsledok bol čo najprijateľnejší a netrpel chybami len kvôli tomu, že sa na niečo "zabudlo".

Ďalším dôvodom je aj to, že výstavba so sebou môže prinesieť aj úvahy na odstránenie zelene, ktorú je potrebné čo najviac chrániť a zachovať, pretože jej nahradenie na tom istom mieste je niekedy nemožné a ak aj áno, je to zdĺhavý proces.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.