Prešovský magazín by mal byť objektívnejší, štatut redakčnej rady schvaľuje zastupiteľstvo

Je známym fenoménom, že ak radnica vydáva z peňazí daňových poplatníkov tlačený mesačník, môže sa pri zlých pravidlách zvrhnúť na propagačný plátok jednej osoby.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Či také riziko hrozilo Prešovskému magazínu, ktorý je distribuovaný do 32 tisícov domácnosti v Prešove, môže posúdiť každý, kto ho raz mesačne nájde v poštovej schránke.

Pozornejší obyvatelia tento dojem nadobudli. Nielen mne, ale aj viacerým chýbalo, že namiesto dôležitých a užitočných informácií sa v magazíne objavovali najmä články o účasti primátora na rôznych podujatiach.

Vyváženosť informovania obyvateľov pri radničných periodikách výrazne záleží od zloženia a spôsobu kreovania redakčnej rady.

Treba hneď dodať, že roky fungoval Prešovský magazín bez redakčnej rady. Jeho obsah zostavovala hovorkyňa primátora, zamestnankyňa mesta, podriadená primátorovi.

Keď nespokojnosť s obsahom magazínu presiahla určitú hranicu, primátor vytvoril návrh štatútu redakčnej rady s tým, že si ho aj sám schváli. Nie zastupiteľstvo.

Argumentovalo sa tým, že podľa zákona o obecnom zriadení rozhoduje primátor o všetkom, čo nie je vyhradené mestskému zastupiteľstvu a teda je v právomoci primátora schvaľovať aj štatút mestského média.

To je pravda, zákon o obecnom zriadení v § 13 ods. 4 písm. e) v prípade mesta hovorí, že primátor rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

Preto som na jednom zo zasadnutí zastupiteľstva navrhol, aby sme doplnili štatút mesta o bod, ktorým zastupiteľstvu vyhradíme právomoc schvaľovať aj štatút redakčnej rady. V tomto duchu som predniesol poslanecký návrh.

Prítomná trojpätinová väčšina v zastupiteľstve tento môj návrh na doplnenie Štatútu mesta Prešov podporila.

Tak sa vytvoril priestor, aby sme následne mohli text štatútu redakčnej rady schváliť v mestskom zastupiteľstve.

Schvaľovanie štatútu redakčnej rady

Na sklonku leta sa rokovalo o samotnom štatúte redakčnej rady. Poslancom bol predložený len ako informatívny materiál s tým, že o ňom budú diskutovať, ale napokon ho schváli primátor tak, ako uzná za vhodné.

Keďže štatút mesta po mojom predchádzajúcom návrhu určoval, že štatút redakčnej rady má schvaľovať zastupiteľstvo, navrhol som zmenu preambuly štatútu redakčnej rady a nové uznesenie, že štatút schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Ďalší poslanec navrhol ďalšie zmeny.

Moje vystúpenie a prednesený návrh je zaznamenaný v oficiálnom zvukovom zázname na mestskej internetovej stránke, od minúty 1:43:

http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=19011

Drvivá väčšina prítomných poslancov v zastupiteľstve podporila mnou navrhované zmeny. Prešovská radnica má tak konečne štatút redakčnej rady, schválený v mestskom zastupiteľstve.

Od týchto zmien očakávam, že prešovský magazín bude objektívnejšie informovať. Ako pri väčšine vecí, aj tu bude záležať na ľuďoch, v tomto prípade na členoch redakčnej rady.

Myslím si, že oproti súčasnosti by mala byť posilnená informačná zložka magazínu a mal by prinášať viac informácií o dôležitých a budúcich rozhodnutiach. Dnes je totiž magazín orientovaný viac do minulosti, no verím že sa to postupne môže meniť.

Ako sa diskutovalo prvý krát o redakčnej rade

Pre úplnosť uvediem, že prvý boj o redakčnú radu a jej štatút sa zviedol už niekoľko mesiacov predtým, na májovom zasadnutí zastupiteľstva v roku 2012.

Na ňom som potrebné zmeny som najprv vysvetlil vo svojom vystúpení. V úvode som sa dotkol nedostatočnej informovanosti o dôležitých pripravovaných rozhodnutiach radnice a vyjadril som názor o nutnosti schvaľovať štatút redakčnej rady v zastupiteľstve.

Poznámkou som reagoval na predrečníka, keďže poslanci začali navrhovať pozmeňovacie návrhy do informatívneho materiálu, neuvedomiac si, že chýba návrh uznesenia a aj presná formulácia, aby bolo zrejmé, že štatút sa má schváliť v zastupiteľstve.

Vyjadril som tiež názor, že magazín by mal byť len informačný a politika by v ňom nemala čo hľadať. Nasledná búrlivá diskusia sa krútila okolo otázky, kto má schvaľovať štatút redakčnej rady.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.