K územnému plánu Prešova prišlo do 15. marca 2012 množstvo návrhov od občanov

Na zasadnutí komisie pre územný plán sme prerokovali informatívnu správu o podnetoch, ktoré prišli v termíne do 15. marca k výzve na zmenu územného plánu.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Text informatívnej správy prikladám:

Podľa § 30 Stavebného zákona orgán územného plánovania sústavne sleduje či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia v platnom územnom pláne. Ak dôjde k zmene predpokladov, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územného plánu.

Posledná aktualizácia Územného plánu mesta Prešov, Zmeny a doplnky 2010, bola spracovaná v roku 2010 a schválená 30.3.2011. Jej predmetom boli len úpravy územného plánu na základe doplnenia podkladov o nestabilných územiach, získaných podľa poznatkov o zosuvoch a potenciálne zosuvných územiach v roku 2010. Od predchádzajúcej komplexnejšej aktualizácie v roku 2009 odbor hlavného architekta mesta eviduje 5 podnetov občanov a 8 z aktualizácie v roku 2010. Tieto neboli zahrnuté do zmien a doplnkov v roku 2011 pretože sa týkali zmien funkčného využitia iných ako nestabilných území.

Z vlastnej činnosti predtým odboru, teraz oddelenia hlavného architekta, máme vyše 50 vlastných podnetov na úpravu územného plánu, viaceré z nich boli uvedené v správe o aktuálnosti územného plánu, na základe ktorej bolo schválené spracovanie Zmien a doplnkov 2012 územného plánu mesta Prešov. Na základe schváleného harmonogramu spracovania Zmien a doplnkov 2012 bolo od decembra 2011 do marca 2012 stanovené obdobie na podávanie návrhov na zmeny územného plánu od verejnosti. Do 16.3.2012 bolo na oddelenie hlavného architekta a územného plánovania doručených 82 podnetov na zmenu územného plánu od občanov, fyzických osôb a právnických osôb, teda spolu na oddelení HAaÚP evidujeme k uvedenému termínu 95 nových podnetov.

Stručný prehľad doteraz evidovaných podnetov

Najpočetnejšiu skupinu podnetov – 21, tvorí požiadavka na zmenu plôch krajinnej zelene na plochy určené pre bývanie v rodinných domoch v lokalite Kráľovej hory.

Ďalšou skupinou 18 podnetov je návrh na zmenu funkčného využitia plôch nachádzajúcich sa v Chránenom ložiskovom území soli v katastri Solivar pre individuálnu bytovú výstavbu. 11 podnetov navrhuje zmenu z plôch záhradkárskych osád na individuálnu bytovú výstavbu v lokalitách Kúty, Vydumanec, Kalvária, Ku Kyslej vode, Cemjata, Pod Skalkou. V lokalite Ku Surdoku – Kúty evidujeme 2 požiadavky na zmenu zo záhradkárskych osád na poľnohospodársku pôdu. V lokalitách Solivar – letné kúpalisko, Rusínskej, Východnej a na Solivarskej ulici 3 požiadavky na zmenu plochy pre výstavbu bytových domov.

V lokalite Petrovianskej ulice 3 návrhy na zmenu pre plochy priemyselné, výrobné a skladovacie. Jeden podnet v Kolmanovej záhrade – Holej hore z plochy IBV na plochu zelene a jeden podnet z plochy zelene na plochy bývania a občianskej vybavenosti. Technické služby mesta Prešov podali podnet na rozšírenie cintorína na Kalvárii. Prišlo niekoľko návrhov na zmenu plochy pre občiansku vybavenosť, návrh na Družstevnej ulici pre plochu pre výrobu a sklady, na výpadovke Levočskej ulice na autoservis, povodňové mapy od Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. a rozhodnutie Ministerstva ŽP SR o geotermálnom území a iné. Obdržali sme aj zopár podnetov na úpravu regulatívov v textovej záväznej časti územného plánu, napríklad k regulatívom výstavby v nestabilných územiach a statickej dopravy.

Tiež evidujeme podnet Stavebného úradu na reguláciu umiestňovania reklamných zariadení na území mesta.

Podané boli aj návrhy na zaradenie nových komunikácií do zoznamu miestnych komunikácií a výkresu dopravy, doplnenie niektorých komunikácií a sietí technického vybavenia ku navrhovaným obytným plochám rodinných domov do zoznamu verejnoprospešných stavieb. Jeden podnet, a to podnet na zmenu jestvujúceho ihriska na Mudroňovej ulici z obytnej plochy bytových domov na šport, je podaný formou petície, ktorú podpísalo 157 občanov. Zopár ďalších podnetov je tiež hromadných:

  • Zmenu funkčného využitia ihriska TJ Slavoj v Nižnej Šebastovej na obytné plochy rodinných domov žiada 22 občanov.
  • V lokalite Kúty – Rybníčky žiada 16 občanov zmenu na individuálnu bytovú výstavbu.
  • 85 obyvateľov Lipovej, Narcisovej a Mudroňovej ulice žiadajú zmenu tejto lokality z obytnej plochy bytových domov na obytnú plochu rodinných domov, čo je reálny stav v tomto území.
  • Užívatelia záhradkárskej osady Kalina žiadajú zmenu regulatívu z RL G.3: Záhrady a záhradkárske osady, na RL G.6: Záhrady a záhradkárske osady v nestabilných územiach.

Z vlastných podnetov evidujeme napríklad doplnenie zoznamu verejnoprospešných stavieb o:

  • kanalizačný zberač „J“ na pravom brehu Sekčova od ulice Pod Táborom, prípadne od supermarketu Hruška
  • predĺženie zberača „G VII“ od Teriakovskej ulice po areál bývalých hydinární
  • navrhované prepojenie Hollého a Dilongovej ulice.

Zrušenie ochranného pásma bývalých hydinárskych závodov Šalgovík a rozhlasového vysielača Prešov. Doplnenie existujúcich obytných plôch v lokalitách Zimný potok, Slávičia ul. – Halperová, Soľnobanská ul. – pri rázcestí do návrhu územného plánu. Doplnenie existujúcej južnej časti záhradkárskej osady Cemjata – Čertov kameň. Správne vyznačiť lokalizáciu záhradkárskej osady VUKOV – Šibenia hora. Vyznačenie plôch diaľničných križovatiek ako plôch dopravy. Zapracovanie koncepcie dostupnosti MHD do výkresu dopravy územného plánu.

Presný zoznam všetkých podnetov doručených na Mestský úrad v Prešove do 16.3.2012 sa nachádza na oddelení HAaÚP. Týmito podnetmi a návrhmi občanov, fyzických a právnických osôb sa bude zaoberať spracovateľ Zmien a doplnkov 2012 ÚPN mesta Prešov pri spracovávaní návrhu v termíne do 15.5.2012.

Následne bude návrh zmien a doplnkov, v zmysle schváleného harmonogramu obstarania Zmien a doplnkov 2012 ÚPN mesta Prešov, zverejnený a prerokovaný v súlade s § 22 Stavebného zákona. Oznámenie o prerokovaní bude zverejnené na úradnej tabuli mesta, web stránke mesta www.presov.sk a v miestnych médiách (Prešovský večerník, príp. ECHO).

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.