Slovník pojmov

Správca výberu mýta - správcom výberu mýta je Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Komplexná služba elektronického výberu mýta - je služba, ktorú poskytuje Prevádzkovateľ systému na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. a Prevádzkovateľom systému.

Prevádzkovateľ systému – prevádzkovateľom systému je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. alebo spoločnosť SkyToll, a.s. ako osoba poverená Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. podľa § 6 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ vozidla - v zmysle § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľom vozidla vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii vozidla a oprávnení rozhodovať o použití vozidla alebo vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ technického osvedčenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodovať o používaní vozidla.

Vodič vozidla - je vodič, ktorý má oprávnenie viesť vozidlo Prevádzkovateľa vozidla,  ktoré preukazuje predložením osvedčenia o evidencii vozidla alebo technickým preukazom vozidla alebo iným obdobným dokladom.

Splnomocnený zástupca - splnomocnený zástupca Prevádzkovateľa vozidla je osoba oprávnená konať v mene Prevádzkovateľa vozidla, na základe písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta – je prevádzkovateľ vozidla v zmysle § 4 zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákaznícka linka - je telefonická linka Prevádzkovateľa systému, na ktorej je možné získať informácie týkajúce sa užívania Vymedzených úsekov ciest a výberu Mýta, nahlásiť technické problémy, prepravu palubnej jednotky, odcudzenie, poškodenie a nesprávnu funkčnosť palubnej jednotky, ako aj ďalšie skutočnosti týkajúce sa Elektronického mýtneho systému.

Kontaktné miesto - je miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby v rozšírenom rozsahu a kde možno uzatvárať Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky v Režime následného platenia mýta, ako aj v Režime predplateného mýta.

Distribučné miesto - je miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby Prevádzkovateľom vozidiel a Vodičom vozidiel v základnom rozsahu, predovšetkým kde je možné získať a uviesť do prevádzky Palubnú jednotku. Prostredníctvom Distribučných miest nie je možné uzatvárať Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky v Režime následného platenia mýta.

Internetový portál - je portál,  kde je možné získať informácie všeobecnej povahy, prostredníctvom stránok so zabezpečeným prístupom získať informácie špecifické pre daného Prevádzkovateľa vozidla a vyplniť záväzný zmluvný návrh na uzatvorenie Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky.

Elektronický mýtny systém -  je súbor prostriedkov výpočtovej a telekomunikačnej techniky, vrátane programového vybavenia a dát, ktorý umožňuje najmä vyrubenie Mýta technickým zariadením počas jazdy vozidla bez zastavenia vozidla, zníženia rýchlosti alebo povinnosti použiť určitý jazdný pruh, ako aj bez nutnosti stanovenia trasy vopred a je prevádzkovaný Prevádzkovateľom systému.

Elektronický výber mýta – elektronické vyrubenie príslušného mýta zisteného na základe údajov získaných Elektronickým mýtnym systémom. Samotná úhrada elektronicky vyrubeného Mýta sa môže uskutočniť v hotovosti, bankovým prevodom, alebo Bankovými a/alebo Palivovými kartami.

Služba Mýtnej polície - znamená organizačnú zložku Železničnej polície, ozbrojeného bezpečnostného zboru, zriadenú na základe zákona č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, ktorej úlohou bude vykonávať úkony v súvislosti s kontrolou plnenia mýtnej povinnosti a iných povinností podľa zákona 25/2007 Z.z  o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Mýtna udalosť - je udalosť, ktorá vznikne prejazdom vozidla po Vymedzenom úseku cesty alebo jeho časti a je zaznamenaná Elektronickým mýtnym systémom.

Mýtna transakcia - mýtna transakcia je elektronický dátový záznam, ktorý vznikne na základe vyhodnotenia a spracovania jednej Mýtnej udalosti alebo kombinácie viacerých Mýtnych udalostí. Mýtna transakcia obsahuje  dátum a čas Mýtnej udalosti na základe, ktorej Mýtna transakcia vznikla, identifikáciu podúseku Vymedzeného úseku cesty, identifikáciu vozidla a výšku Mýta.

Výška sadzby mýta  - je výška sadzby mýta za 1 km prejazdenej vzdialenosti Vymedzeného úseku cesty pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla a 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, ktorá je ustanovená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z.z., ktorým sa stanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.

Mýtny poriadok – je vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z.z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok.

(Mýtny poriadok je taktiež všeobecne záväzný právny predpis vydávaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorý upravuje podrobnosti o právach a povinnostiach prevádzkovateľov a vodičov vozidiel oslobodených od mýta pri užívaní vymedzených úsekov ciest, podrobnosti uzatvárania Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a o poskytnutí Palubnej jednotky podľa zákona 25/2007 Z.z  o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podrobnosti o spôsobe a podmienkach úhrady mýta a preukazovaní úhrady mýta, podrobnosti o spôsobe a prostriedkoch zabezpečenia záväzkov prevádzkovateľov vozidiel, podrobnosti o spôsobe nakladania s Palubnou jednotkou, jej užívaní, umiestnení, inštalácii, pripojení, obsluhe, prevádzke a o postupoch riešenia osobitných prípadov a porúch palubnej jednotky a reklamačný poriadok.)

Mýtny priestupok - znamená porušenie zákona 25/2007 Z.z  o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Mýtny úsek - je definovaný ako súvislá časť vymedzeného úseku ciest, na ktorej sa vykonáva detekcia mýtnej povinnosti prechádzajúcich vozidiel. Mýtny úsek je spravidla vymedzený od hranice križovatky, ktorá tvorí začiatok vymedzeného úseku ciest po hranicu križovatky, ktorá tvorí koniec vymedzeného úseku ciest a naopak. To znamená, že každému vymedzenému úseku ciest prislúchajú spravidla dva mýtne úseky, jeden pre smer tam a druhý pre smer späť. Každý mýtny úsek je označený jednoznačným identifikátorom a ich vlastnosťami sú dĺžka úseku a spoplatnená dĺžka úseku. Dĺžka úseku a spoplatnená dĺžka úseku je číselný údaj v km stanovený Vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z.z. ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta (ďalej len "Vyhláška č. 413/2007") pre príslušný vymedzený úsek ciest a uvádza sa s presnosťou na dve desatinné miesta, bez ohľadu na skutočnú fyzickú dĺžku mýtneho úseku.

Mýto - je elektronicky vypočítaná suma za užívanie vymedzeného úseku ciest na základe elektronicky získaných údajov podľa kategórie vozidla.

Zber údajov – zber údajov potrebných k registrácii vozidiel do Elektronického mýtneho systému prostredníctvom  partnerov Prevádzkovateľa systému.

Celková hmotnosť vozidla  - celková hmotnosť vozidla je najväčšia prípustná celková hmotnosť motorového vozidla a v prípade jazdnej súpravy v zmysle § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy.

Vynucovanie (Enforcement) - znamená súhrn činností zameraných na kontrolu plnenia mýtnej povinnosti a ďalších povinností podľa zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov vrátane dokumentácie mýtnych incidentov a riešenia mýtnych priestupkov.

Zdroj: SkyToll a. s.

Pozrite tiež:

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...