Slovník pojmov

Správca výberu mýta - správcom výberu mýta je Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Komplexná služba elektronického výberu mýta - je služba, ktorú poskytuje Prevádzkovateľ systému na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. a Prevádzkovateľom systému.

Prevádzkovateľ systému – prevádzkovateľom systému je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. alebo spoločnosť SkyToll, a.s. ako osoba poverená Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. podľa § 6 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ vozidla - v zmysle § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľom vozidla vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii vozidla a oprávnení rozhodovať o použití vozidla alebo vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ technického osvedčenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodovať o používaní vozidla.

Vodič vozidla - je vodič, ktorý má oprávnenie viesť vozidlo Prevádzkovateľa vozidla,  ktoré preukazuje predložením osvedčenia o evidencii vozidla alebo technickým preukazom vozidla alebo iným obdobným dokladom.

Splnomocnený zástupca - splnomocnený zástupca Prevádzkovateľa vozidla je osoba oprávnená konať v mene Prevádzkovateľa vozidla, na základe písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta – je prevádzkovateľ vozidla v zmysle § 4 zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákaznícka linka - je telefonická linka Prevádzkovateľa systému, na ktorej je možné získať informácie týkajúce sa užívania Vymedzených úsekov ciest a výberu Mýta, nahlásiť technické problémy, prepravu palubnej jednotky, odcudzenie, poškodenie a nesprávnu funkčnosť palubnej jednotky, ako aj ďalšie skutočnosti týkajúce sa Elektronického mýtneho systému.

Kontaktné miesto - je miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby v rozšírenom rozsahu a kde možno uzatvárať Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky v Režime následného platenia mýta, ako aj v Režime predplateného mýta.

Distribučné miesto - je miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby Prevádzkovateľom vozidiel a Vodičom vozidiel v základnom rozsahu, predovšetkým kde je možné získať a uviesť do prevádzky Palubnú jednotku. Prostredníctvom Distribučných miest nie je možné uzatvárať Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky v Režime následného platenia mýta.

Internetový portál - je portál,  kde je možné získať informácie všeobecnej povahy, prostredníctvom stránok so zabezpečeným prístupom získať informácie špecifické pre daného Prevádzkovateľa vozidla a vyplniť záväzný zmluvný návrh na uzatvorenie Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky.

Elektronický mýtny systém -  je súbor prostriedkov výpočtovej a telekomunikačnej techniky, vrátane programového vybavenia a dát, ktorý umožňuje najmä vyrubenie Mýta technickým zariadením počas jazdy vozidla bez zastavenia vozidla, zníženia rýchlosti alebo povinnosti použiť určitý jazdný pruh, ako aj bez nutnosti stanovenia trasy vopred a je prevádzkovaný Prevádzkovateľom systému.

Elektronický výber mýta – elektronické vyrubenie príslušného mýta zisteného na základe údajov získaných Elektronickým mýtnym systémom. Samotná úhrada elektronicky vyrubeného Mýta sa môže uskutočniť v hotovosti, bankovým prevodom, alebo Bankovými a/alebo Palivovými kartami.

Služba Mýtnej polície - znamená organizačnú zložku Železničnej polície, ozbrojeného bezpečnostného zboru, zriadenú na základe zákona č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, ktorej úlohou bude vykonávať úkony v súvislosti s kontrolou plnenia mýtnej povinnosti a iných povinností podľa zákona 25/2007 Z.z  o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Mýtna udalosť - je udalosť, ktorá vznikne prejazdom vozidla po Vymedzenom úseku cesty alebo jeho časti a je zaznamenaná Elektronickým mýtnym systémom.

Mýtna transakcia - mýtna transakcia je elektronický dátový záznam, ktorý vznikne na základe vyhodnotenia a spracovania jednej Mýtnej udalosti alebo kombinácie viacerých Mýtnych udalostí. Mýtna transakcia obsahuje  dátum a čas Mýtnej udalosti na základe, ktorej Mýtna transakcia vznikla, identifikáciu podúseku Vymedzeného úseku cesty, identifikáciu vozidla a výšku Mýta.

Výška sadzby mýta  - je výška sadzby mýta za 1 km prejazdenej vzdialenosti Vymedzeného úseku cesty pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla a 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, ktorá je ustanovená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z.z., ktorým sa stanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.

Mýtny poriadok – je vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z.z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok.

(Mýtny poriadok je taktiež všeobecne záväzný právny predpis vydávaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorý upravuje podrobnosti o právach a povinnostiach prevádzkovateľov a vodičov vozidiel oslobodených od mýta pri užívaní vymedzených úsekov ciest, podrobnosti uzatvárania Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a o poskytnutí Palubnej jednotky podľa zákona 25/2007 Z.z  o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podrobnosti o spôsobe a podmienkach úhrady mýta a preukazovaní úhrady mýta, podrobnosti o spôsobe a prostriedkoch zabezpečenia záväzkov prevádzkovateľov vozidiel, podrobnosti o spôsobe nakladania s Palubnou jednotkou, jej užívaní, umiestnení, inštalácii, pripojení, obsluhe, prevádzke a o postupoch riešenia osobitných prípadov a porúch palubnej jednotky a reklamačný poriadok.)

Mýtny priestupok - znamená porušenie zákona 25/2007 Z.z  o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Mýtny úsek - je definovaný ako súvislá časť vymedzeného úseku ciest, na ktorej sa vykonáva detekcia mýtnej povinnosti prechádzajúcich vozidiel. Mýtny úsek je spravidla vymedzený od hranice križovatky, ktorá tvorí začiatok vymedzeného úseku ciest po hranicu križovatky, ktorá tvorí koniec vymedzeného úseku ciest a naopak. To znamená, že každému vymedzenému úseku ciest prislúchajú spravidla dva mýtne úseky, jeden pre smer tam a druhý pre smer späť. Každý mýtny úsek je označený jednoznačným identifikátorom a ich vlastnosťami sú dĺžka úseku a spoplatnená dĺžka úseku. Dĺžka úseku a spoplatnená dĺžka úseku je číselný údaj v km stanovený Vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z.z. ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta (ďalej len "Vyhláška č. 413/2007") pre príslušný vymedzený úsek ciest a uvádza sa s presnosťou na dve desatinné miesta, bez ohľadu na skutočnú fyzickú dĺžku mýtneho úseku.

Mýto - je elektronicky vypočítaná suma za užívanie vymedzeného úseku ciest na základe elektronicky získaných údajov podľa kategórie vozidla.

Zber údajov – zber údajov potrebných k registrácii vozidiel do Elektronického mýtneho systému prostredníctvom  partnerov Prevádzkovateľa systému.

Celková hmotnosť vozidla  - celková hmotnosť vozidla je najväčšia prípustná celková hmotnosť motorového vozidla a v prípade jazdnej súpravy v zmysle § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy.

Vynucovanie (Enforcement) - znamená súhrn činností zameraných na kontrolu plnenia mýtnej povinnosti a ďalších povinností podľa zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov vrátane dokumentácie mýtnych incidentov a riešenia mýtnych priestupkov.

Zdroj: SkyToll a. s.

Pozrite tiež:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...