Mýtne desatoro

  1. Nový systém spoplatnenia vybranej cestnej infraštruktúry v Slovenskej republike bude uvedený  do prevádzky od 1. januára 2010.
  2. Spoplatnenú cestnú infraštruktúru tvoria vymedzené úseky ciest v súlade s vyhláškou č. 413/2007 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v platnom znení. Ide o vymedzené úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a vybraných ciest I. triedy.
  3. Mýto je úhrada za používanie vymedzených úsekov ciest na základe elektronicky získaných údajov a je príjmom správcu výberu mýta – Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“).
  4. Vozidlá s povinnosťou platiť mýto sú motorové  vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, určené na prepravu  tovaru, a  motorové vozidlá, umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
  5. Sadzba mýta je stanovená za 1 km prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku ciest a závisí od kategórie vozidla, počtu náprav a emisnej triedy. Sadzba mýta je definovaná Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z.z. v platnom znení, ktorým sa stanovuje výška sadzby mýta za používanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.
  6. Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest uzatvára Správca výberu mýta (NDS, a.s.) a Prevádzkovateľ vozidla alebo iná osoba na to oprávnená (ďalej len „Prevádzkovateľ vozidla“). Správca výberu mýta sa v nej zaväzuje umožniť Prevádzkovateľovi vozidla používanie vymedzených úsekov ciest. Prevádzkovateľ vozidla je povinný za používanie vymedzených úsekov ciest  platiť mýto a plniť si záväzky s tým súvisiace.
  7. Systém elektronického výberu mýta umožňuje Prevádzkovateľovi vozidla vybrať si z dvoch režimov platby. V režime predplateného mýta môže Prevádzkovateľ vozidla používať vymedzené úseky ciest až po jeho uhradení (obdoba predplatenej karty u mobilných operátorov). V režime následného platenia mýta  môže Prevádzkovateľ vozidla používať vymedzené úseky ciest, pričom za ich používanie zaplatí vypočítané mýto v pravidelných zúčtovacích obdobiach (obdoba paušálu u mobilných operátorov).
  8. Palubná jednotka je elektronické technické zariadenie (tzv. OBU z anglického On-Board-Unit), ktoré  musí byť inštalované vo vozidle podliehajúcom mýtnej povinnosti  pri jazde po vymedzených úsekoch ciest. Údaje získané, z palubnej jednotky slúžia na výpočet mýta v elektronickom mýtnom systéme.
  9. Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky uzatvára Prevádzkovateľ mýtneho systému (SkyToll, a.s.) s Prevádzkovateľom vozidla. Táto zmluva upravuje všetky podmienky poskytnutia palubnej  jednotky (OBU).
  10. Informácie o elektronickom výbere mýta získate najmä na zákazníckej linke: + 421 2 35 111 111, na internetovom portáli www.emyto.sk, a v sieti zákazníckych miest. Sieť tvorí 8 kontaktných miest vo všetkých krajských mestách a viac ako 90 distribučných miest na vybraných čerpacích staniciach a hraničných prechodoch označených logom služby Mýto.

Zdroj: SkyToll a. s.

Pozrite tiež:

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...