Mýtne desatoro

  1. Nový systém spoplatnenia vybranej cestnej infraštruktúry v Slovenskej republike bude uvedený  do prevádzky od 1. januára 2010.
  2. Spoplatnenú cestnú infraštruktúru tvoria vymedzené úseky ciest v súlade s vyhláškou č. 413/2007 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v platnom znení. Ide o vymedzené úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a vybraných ciest I. triedy.
  3. Mýto je úhrada za používanie vymedzených úsekov ciest na základe elektronicky získaných údajov a je príjmom správcu výberu mýta – Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“).
  4. Vozidlá s povinnosťou platiť mýto sú motorové  vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, určené na prepravu  tovaru, a  motorové vozidlá, umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
  5. Sadzba mýta je stanovená za 1 km prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku ciest a závisí od kategórie vozidla, počtu náprav a emisnej triedy. Sadzba mýta je definovaná Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z.z. v platnom znení, ktorým sa stanovuje výška sadzby mýta za používanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.
  6. Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest uzatvára Správca výberu mýta (NDS, a.s.) a Prevádzkovateľ vozidla alebo iná osoba na to oprávnená (ďalej len „Prevádzkovateľ vozidla“). Správca výberu mýta sa v nej zaväzuje umožniť Prevádzkovateľovi vozidla používanie vymedzených úsekov ciest. Prevádzkovateľ vozidla je povinný za používanie vymedzených úsekov ciest  platiť mýto a plniť si záväzky s tým súvisiace.
  7. Systém elektronického výberu mýta umožňuje Prevádzkovateľovi vozidla vybrať si z dvoch režimov platby. V režime predplateného mýta môže Prevádzkovateľ vozidla používať vymedzené úseky ciest až po jeho uhradení (obdoba predplatenej karty u mobilných operátorov). V režime následného platenia mýta  môže Prevádzkovateľ vozidla používať vymedzené úseky ciest, pričom za ich používanie zaplatí vypočítané mýto v pravidelných zúčtovacích obdobiach (obdoba paušálu u mobilných operátorov).
  8. Palubná jednotka je elektronické technické zariadenie (tzv. OBU z anglického On-Board-Unit), ktoré  musí byť inštalované vo vozidle podliehajúcom mýtnej povinnosti  pri jazde po vymedzených úsekoch ciest. Údaje získané, z palubnej jednotky slúžia na výpočet mýta v elektronickom mýtnom systéme.
  9. Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky uzatvára Prevádzkovateľ mýtneho systému (SkyToll, a.s.) s Prevádzkovateľom vozidla. Táto zmluva upravuje všetky podmienky poskytnutia palubnej  jednotky (OBU).
  10. Informácie o elektronickom výbere mýta získate najmä na zákazníckej linke: + 421 2 35 111 111, na internetovom portáli www.emyto.sk, a v sieti zákazníckych miest. Sieť tvorí 8 kontaktných miest vo všetkých krajských mestách a viac ako 90 distribučných miest na vybraných čerpacích staniciach a hraničných prechodoch označených logom služby Mýto.

Zdroj: SkyToll a. s.

Pozrite tiež:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...