Mýtne desatoro

  1. Nový systém spoplatnenia vybranej cestnej infraštruktúry v Slovenskej republike bude uvedený  do prevádzky od 1. januára 2010.
  2. Spoplatnenú cestnú infraštruktúru tvoria vymedzené úseky ciest v súlade s vyhláškou č. 413/2007 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v platnom znení. Ide o vymedzené úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a vybraných ciest I. triedy.
  3. Mýto je úhrada za používanie vymedzených úsekov ciest na základe elektronicky získaných údajov a je príjmom správcu výberu mýta – Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“).
  4. Vozidlá s povinnosťou platiť mýto sú motorové  vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, určené na prepravu  tovaru, a  motorové vozidlá, umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
  5. Sadzba mýta je stanovená za 1 km prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku ciest a závisí od kategórie vozidla, počtu náprav a emisnej triedy. Sadzba mýta je definovaná Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z.z. v platnom znení, ktorým sa stanovuje výška sadzby mýta za používanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.
  6. Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest uzatvára Správca výberu mýta (NDS, a.s.) a Prevádzkovateľ vozidla alebo iná osoba na to oprávnená (ďalej len „Prevádzkovateľ vozidla“). Správca výberu mýta sa v nej zaväzuje umožniť Prevádzkovateľovi vozidla používanie vymedzených úsekov ciest. Prevádzkovateľ vozidla je povinný za používanie vymedzených úsekov ciest  platiť mýto a plniť si záväzky s tým súvisiace.
  7. Systém elektronického výberu mýta umožňuje Prevádzkovateľovi vozidla vybrať si z dvoch režimov platby. V režime predplateného mýta môže Prevádzkovateľ vozidla používať vymedzené úseky ciest až po jeho uhradení (obdoba predplatenej karty u mobilných operátorov). V režime následného platenia mýta  môže Prevádzkovateľ vozidla používať vymedzené úseky ciest, pričom za ich používanie zaplatí vypočítané mýto v pravidelných zúčtovacích obdobiach (obdoba paušálu u mobilných operátorov).
  8. Palubná jednotka je elektronické technické zariadenie (tzv. OBU z anglického On-Board-Unit), ktoré  musí byť inštalované vo vozidle podliehajúcom mýtnej povinnosti  pri jazde po vymedzených úsekoch ciest. Údaje získané, z palubnej jednotky slúžia na výpočet mýta v elektronickom mýtnom systéme.
  9. Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky uzatvára Prevádzkovateľ mýtneho systému (SkyToll, a.s.) s Prevádzkovateľom vozidla. Táto zmluva upravuje všetky podmienky poskytnutia palubnej  jednotky (OBU).
  10. Informácie o elektronickom výbere mýta získate najmä na zákazníckej linke: + 421 2 35 111 111, na internetovom portáli www.emyto.sk, a v sieti zákazníckych miest. Sieť tvorí 8 kontaktných miest vo všetkých krajských mestách a viac ako 90 distribučných miest na vybraných čerpacích staniciach a hraničných prechodoch označených logom služby Mýto.

Zdroj: SkyToll a. s.

Pozrite tiež:

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...