Proces mediácie

Mediácia je predovšetkým procesom, ktorý prestupuje obsahom konfliktu, ktorý sa má riešiť. Je alternatívou k násiliu, svojpomoci alebo súdnemu procesu, ktorá sa odlišuje od procesu poradenstva, vyjednávania a rozhodcovského konania. Môžeme ju tiež charakterizovať ako proces, pomocou ktorého účastníci sporu za pomoci neutrálnej osoby alebo osôb systematicky rozčleňujú sporné otázky za účelom vytvárania možností, zvažovania alternatív ich riešenia a tým dosahujú konsenzuálne riešenie, ktoré uspokojí ich potreby. Mediácia je proces, ktorý kladie dôraz na zodpovednosť účastníkov sporu za rozhodnutia, ktoré ovplyvnia ich život. Je procesom, ktorý rozvíja ich osobnú vnútornú silu.

Mediácia je proces pozostávajúci z konkrétnych štádií a obsahujúci súbor techník, ktoré umožňujú splnenie dôležitých úloh. Je to konečný proces, ktorý prináša konkrétne výsledky v závislosti od hodnôt, noriem a princípov účastníkov mediácie.

Cieľom mediácie je:

Mediácia sa zameriava viac na súčasnosť a budúcnosť ako na minulosť.

Mediácia pomáha:

Mediácia je proces zameraný na úlohy a ciele.

Je orientovaná na dosiahnutie výsledkov, nerieši vnútorné príčiny konfliktov. Okrem dohody samotnej ako primárneho cieľa sa sústreďuje aj na vedľajšie. Každé štádium mediačného procesu má svoj cieľ, ktorý dosahuje plnením konkrétnych úloh. Úlohy v jednotlivých štádiách sú nasledovné:

V prvom štádiu je veľmi dôležité, aby mediátor:

V druhom štádiu je pred mediátorom úloha:

Tretie štádium sa zameriava na „výmenu“. Mediátor sa snaží u účastníkov budovať pochopenie situácie toho druhého v konflikte. Používa viaceré techniky na splnenie tejto úlohy ako napr.: empatické porozumenie, t.j. počúvať, porozumieť, neposudzovať; parafrázovanie; uznanie; sumarizovanie

V štvrtom štádiu sa hľadajú riešenia:

V piatom štádiu sa píše dohoda. Je potrebné zvážiť poradie písania jednotlivých častí dohody a formu jednotlivých bodov dohody, ktoré by mali spĺňať kritériá SMART.

V poslednom štádiu mediačného stretnutia:

Úspešné plnenie úloh v jednotlivých štádiách mediačného procesu kladie na mediátora konkrétne nároky v oblasti zručností nevyhnutných pre výkon mediácie. V zásade sa jedná o dve oblasti:

Mediácia prebieha lepšie, keď ľudia, ktorí majú medzi sebou konflikt chcú spolupracovať na jeho vyriešení. Často je mediácia opisovaná ako proces výhra – výhra.

Úloha právnikov, advokátov a komerčných právnikov v procese mediácie môže byť obdobná ako pri ostatných spôsoboch riešenia sporu – teda môžu stranám radiť, prípadne ich v spore pred mediátorom zastupovať.

Prístup k porozumeniu mechanizmu účinkov mediácie na účastníkov sporu je retrospektívny. V prvých etapách rozvoja mediácie sa pozornosť venovala procesu mediácie; teraz, keď sa už etablovala nadišiel čas pre preskúmanie otázok empowernmentu klientov a posilneniu komunikácie medzi nimi.

Výsledok mediácie

Napriek relatívne vysokej efektívnosti mediačného procesu (v literatúre sa uvádza 70 – 80% úspešnosť mediovaných sporov) existujú viaceré možnosti ako môže mediácia skončiť:

Mediačná dohoda

Vypracovanie dohody o mediácii a jej podpísanie osobami zúčastnenými na mediácii je zavŕšením činnosti mediátora v spore.

Dohoda, ktorá je výsledkom mediačného procesu je právny dokument v písomnej forme, ktorý sa stáva podpisom osôb zúčastnených na mediácii právne záväzným.

V zásade jej obsah predstavuje pre obidve strany akceptovateľné návrhy konkrétnych krokov, ktoré keď strany zrealizujú, tak odstránia spor zo svojho života. Dohody, ktoré pretrvávajú sú dohody, ktoré sú vyvážené, t.j. rovnako zaťažujú a uspokojujú zároveň obidve strany. Dohoda, ktorá udeľuje plnenie úloh len jednému účastníkovi sporu a druhý z nich bude pociťovať len úžitok nebude dobrou dohodou. Bude pochopiteľné, že jeden z nich nebude mať dobrý dôvod, aby takúto nerovnovážnu dohodu napĺňal. Dohoda sa spisuje hneď ako strany dospeli k riešeniu. Vyhotovuje sa v 3 exemplároch, pre každého jeden a jeden pre mediátora. Dohodu podpisujú všetci zúčastnení na mediačnom stretnutí, t.j. obidve strany a mediátor.

Dohoda môže obsahovať aj tzv. poistku. Poistka znamená, že v dohode sa uvedie, čo nastane v prípade, ak sa nebude dodržiavať alebo plniť.

Právne účinky platnej a záväznej dohody môžu byť rozšírené o možnosť oprávnenej strany podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie.

Predpokladom toho, aby bolo možné dovolávať sa takýchto účinkov dohody, je jej spísanie vo forme notárskej zápisnice alebo jej schválenie ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom ,podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Dohoda musí byť pre obidve strany zrozumiteľná, nemá dávať možnosť interpretovať ju viacerými spôsobmi. Preto je potrebné, aby ju mediátor formuloval za prítomnosti strán a používal ich jazyk.

Literatúra:

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Poznámky k zákonom

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...