Proces mediácie

Mediácia je predovšetkým procesom, ktorý prestupuje obsahom konfliktu, ktorý sa má riešiť. Je alternatívou k násiliu, svojpomoci alebo súdnemu procesu, ktorá sa odlišuje od procesu poradenstva, vyjednávania a rozhodcovského konania. Môžeme ju tiež charakterizovať ako proces, pomocou ktorého účastníci sporu za pomoci neutrálnej osoby alebo osôb systematicky rozčleňujú sporné otázky za účelom vytvárania možností, zvažovania alternatív ich riešenia a tým dosahujú konsenzuálne riešenie, ktoré uspokojí ich potreby. Mediácia je proces, ktorý kladie dôraz na zodpovednosť účastníkov sporu za rozhodnutia, ktoré ovplyvnia ich život. Je procesom, ktorý rozvíja ich osobnú vnútornú silu.

Mediácia je proces pozostávajúci z konkrétnych štádií a obsahujúci súbor techník, ktoré umožňujú splnenie dôležitých úloh. Je to konečný proces, ktorý prináša konkrétne výsledky v závislosti od hodnôt, noriem a princípov účastníkov mediácie.

Cieľom mediácie je:

Mediácia sa zameriava viac na súčasnosť a budúcnosť ako na minulosť.

Mediácia pomáha:

Mediácia je proces zameraný na úlohy a ciele.

Je orientovaná na dosiahnutie výsledkov, nerieši vnútorné príčiny konfliktov. Okrem dohody samotnej ako primárneho cieľa sa sústreďuje aj na vedľajšie. Každé štádium mediačného procesu má svoj cieľ, ktorý dosahuje plnením konkrétnych úloh. Úlohy v jednotlivých štádiách sú nasledovné:

V prvom štádiu je veľmi dôležité, aby mediátor:

V druhom štádiu je pred mediátorom úloha:

Tretie štádium sa zameriava na „výmenu“. Mediátor sa snaží u účastníkov budovať pochopenie situácie toho druhého v konflikte. Používa viaceré techniky na splnenie tejto úlohy ako napr.: empatické porozumenie, t.j. počúvať, porozumieť, neposudzovať; parafrázovanie; uznanie; sumarizovanie

V štvrtom štádiu sa hľadajú riešenia:

V piatom štádiu sa píše dohoda. Je potrebné zvážiť poradie písania jednotlivých častí dohody a formu jednotlivých bodov dohody, ktoré by mali spĺňať kritériá SMART.

V poslednom štádiu mediačného stretnutia:

Úspešné plnenie úloh v jednotlivých štádiách mediačného procesu kladie na mediátora konkrétne nároky v oblasti zručností nevyhnutných pre výkon mediácie. V zásade sa jedná o dve oblasti:

Mediácia prebieha lepšie, keď ľudia, ktorí majú medzi sebou konflikt chcú spolupracovať na jeho vyriešení. Často je mediácia opisovaná ako proces výhra – výhra.

Úloha právnikov, advokátov a komerčných právnikov v procese mediácie môže byť obdobná ako pri ostatných spôsoboch riešenia sporu – teda môžu stranám radiť, prípadne ich v spore pred mediátorom zastupovať.

Prístup k porozumeniu mechanizmu účinkov mediácie na účastníkov sporu je retrospektívny. V prvých etapách rozvoja mediácie sa pozornosť venovala procesu mediácie; teraz, keď sa už etablovala nadišiel čas pre preskúmanie otázok empowernmentu klientov a posilneniu komunikácie medzi nimi.

Výsledok mediácie

Napriek relatívne vysokej efektívnosti mediačného procesu (v literatúre sa uvádza 70 – 80% úspešnosť mediovaných sporov) existujú viaceré možnosti ako môže mediácia skončiť:

Mediačná dohoda

Vypracovanie dohody o mediácii a jej podpísanie osobami zúčastnenými na mediácii je zavŕšením činnosti mediátora v spore.

Dohoda, ktorá je výsledkom mediačného procesu je právny dokument v písomnej forme, ktorý sa stáva podpisom osôb zúčastnených na mediácii právne záväzným.

V zásade jej obsah predstavuje pre obidve strany akceptovateľné návrhy konkrétnych krokov, ktoré keď strany zrealizujú, tak odstránia spor zo svojho života. Dohody, ktoré pretrvávajú sú dohody, ktoré sú vyvážené, t.j. rovnako zaťažujú a uspokojujú zároveň obidve strany. Dohoda, ktorá udeľuje plnenie úloh len jednému účastníkovi sporu a druhý z nich bude pociťovať len úžitok nebude dobrou dohodou. Bude pochopiteľné, že jeden z nich nebude mať dobrý dôvod, aby takúto nerovnovážnu dohodu napĺňal. Dohoda sa spisuje hneď ako strany dospeli k riešeniu. Vyhotovuje sa v 3 exemplároch, pre každého jeden a jeden pre mediátora. Dohodu podpisujú všetci zúčastnení na mediačnom stretnutí, t.j. obidve strany a mediátor.

Dohoda môže obsahovať aj tzv. poistku. Poistka znamená, že v dohode sa uvedie, čo nastane v prípade, ak sa nebude dodržiavať alebo plniť.

Právne účinky platnej a záväznej dohody môžu byť rozšírené o možnosť oprávnenej strany podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie.

Predpokladom toho, aby bolo možné dovolávať sa takýchto účinkov dohody, je jej spísanie vo forme notárskej zápisnice alebo jej schválenie ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom ,podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Dohoda musí byť pre obidve strany zrozumiteľná, nemá dávať možnosť interpretovať ju viacerými spôsobmi. Preto je potrebné, aby ju mediátor formuloval za prítomnosti strán a používal ich jazyk.

Literatúra:

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...