Odkiaľ pochádza mediácia?

Slovo mediácia  je pôvodom z latinčiny a znamená stredný, prostredný, ale tiež nestranný, nerozhodný či neurčitý, alebo arbiter, rozhodca či stredná pozícia. Aj vzhľadom na tieto preklady možno povedať, že samotný pojem mediácia má množstvo  definícií, ktorých spoločným menovateľom je však jedno: zásah tretej strany do nefungujúcej, poruchovej komunikácie. Mediácia je sprostredkovanie riešenia konfliktných a problémových situácií, ktorým sa uľahčuje komunikácia a vzájomné pochopenie. V prístupe mediátora by ste skutočne len veľmi ťažko hľadali prvky rozhodovania ako autority, či nebodaj nejaké formy nátlaku. To nie. Mediátor sa predovšetkým zameriava na vytvorenie priaznivej atmosféry, v ktorej bude príležitosť obojstranne hľadať možnosti riešenia.

Treba však zdôrazniť, že konflikt ako taký nie je neprirodzenou vecou a patrí do spektra medziľudskej komunikácie. Popredný slovenský mediátor Vladimír Labáth dokonca tvrdí, že ak by konflikt bol neprirodzený, všetci ľudia by konali neprirodzene a to by vlastne už neprirodzené nebolo. Nechceme tým samozrejme povedať, že konflikty máme vyhľadávať, je treba prijať fakt, že sa do konfliktu z času na čas dostane každý z nás. Potom sa môžeme sústrediť na ich zmysluplné riešenie.

Tento proces riešenia konfliktu by za normálnych okolností mal vyústiť do dosiahnutia stranami sformulovanej mediačnej dohody ktorá by mala na rozdiel od súdnych rozhodnutí, znamenať nie výhru jednej a prehru druhej strany, ale jednoznačne výhru oboch zúčastnených. Obrazne povedané po skončení mediačného procesu by mali na najvyššom stupienku stáť obe strany spoločne mávať vavrínovým vencom a polievať aplaudujúci dav šampanským. To je úspešný záver. Zároveň treba zdôrazniť, že v prípade neúspechu nič nikomu nestojí v ceste pokračovať v súdnom konaní. Mediáciu, ktorej jedným z pilierov je dobrovoľnosť, môže ktorákoľvek zo strán v ktorejkoľvek fáze prerušiť a odmietnuť v nej pokračovať. Štatistika z krajín Európskej únie však hovorí, že trištvrtiny mediačných prípadov sa končí uzatvorením dohody a z toho 80 % klientov je spokojných s priebehom a výsledkom rokovaní, naproti tomu so súdnym rozhodnutím je spokojných len 40 % účastníkov a 35 % z nich sa do dvoch rokov opäť obracia na súd.   

Mediáciu je možné v súkromnej rovine považovať za formu pomoci, v celospoločenskom kontexte tiež za nástroj sociálnej prevencie a sociálnej kontroly, ktorým spoločnosť reguluje vznik, vývoj a negatívne dôsledky konfliktných situácií.

Keby do Ameriky nedoniesli mediáciu prisťahovalci, určite by sme ju vymysleli u nás a ponúkli svetu ako doteraz všetko, čo za niečo stojí...

J. Aldridge, mediátor zo San Diega

Ak to povaha veci pripúšťa, možno navrhnúť na ktoromkoľvek súde, ktorý by bol vecne príslušný na rozhodovanie veci, aby vykonal pokus o zmier (zmierovacie konanie), a ak došlo k jeho uzavretiu, aby rozhodol aj o jeho schválení.

§ 67 Občianskeho súdneho poriadku

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...