Vyhláška o spôsobe označovania platby dane - Vyhláška č. 378/2011 Z. z. - úplné znenie


Tip: Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 4. 1. 2012)

Print Friendly and PDF

(o spôsobe označovania platby dane)
Autor: Ministerstvo financií SR
Platnosť od: 8.11.2011
Účinnosť od: 1.1.2012

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 121/2011 strana 3319

NA ZÁKLADE:
563/2009 Z.z.
§ 55 ods. 4;


OBLASŤ: Finančné právo

378/2011 Z.z.


VYHLÁŠKA


Ministerstva financií Slovenskej republiky


z 28. októbra 2011


o spôsobe označovania platby daneMinisterstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

(1) Platba dane1) bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, sa označí
a) číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
b) číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému subjektu príslušným správcom dane podľa osobitného predpisu, 2)
c) variabilným symbolom,
d) sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
e) informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.

(2) Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem čísla účtu daňového subjektu podľa odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.

(3) Číslo účtu3) správcu dane podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a) 16 číslic, z ktorých
1. predčíslie obsahuje šesť číslic označujúcich druh dane,
2. základné číslo účtu obsahuje desať číslic označujúcich daňový subjekt,
b) identifikačný kód Štátnej pokladnice 8180.

§ 2

Pri platbe dane
a) sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor určený správcom dane v rozhodnutí, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo
b) bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je daňový úrad, sa uvádza variabilný symbol vytvorený podľa prílohy č. 1 alebo bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je colný úrad, variabilný symbol vytvorený podľa prílohy č. 2.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

v z. Vladimír Tvaroška v. r.
1) § 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 2 ods. 18 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 1 ods. 2 opatrenia Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 521/2009 Z. z.).Príloha č. 1
k vyhláške č. 378/2011 Z. z.


TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA
VYDANÉHO DAŇOVÝM ÚRADOM


Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol, pričom
a) prvé štyri číslice označujú druh platby dane
1100 preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
1700 daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
8100 iná platba dane,

b) ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare
1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:
01 január,
02 február,
03 marec,
04 apríl,
05 máj,
06 jún,
07 júl,
08 august,
09 september,
10 október,
11 november,
12 december,

2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie; príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
41 1. štvrťrok,
42 2. štvrťrok,
43 3. štvrťrok,
44 4. štvrťrok,

3. PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
21 1. polrok,
22 2. polrok,

4. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,

5. 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.

Príloha č. 2
k vyhláške č. 378/2011 Z. z.


TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA
VYDANÉHO COLNÝM ÚRADOM


Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol v tvare SDDSRRMMDD, kde
a) SD označuje druh spotrebnej dane
10 minerálny olej,
20 tabakové výrobky,
30 lieh,
40 víno,
50 pivo,
60 elektrina,
70 uhlie,
80 zemný plyn,

b) DS označuje druh daňového subjektu
01 prevádzkovateľ daňového skladu,
02 oprávnený príjemca,
03 odberateľ tovaru mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,
04 malý samostatný pivovar,
05 liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia,
06 registrovaný odosielateľ,
07 malý výrobca vína,
08 užívateľský podnik,
09 zásielkový obchod,
10 platiteľ dane z elektriny,
11 platiteľ dane z uhlia,
12 platiteľ dane zo zemného plynu,
13 platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu,
88 zahraničná osoba,
99 iný,

c) RR označuje posledné dvojčíslo kalendárneho roka vzniku daňovej povinnosti,

d) MM označuje mesiac vzniku daňovej povinnosti; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:
01 január,
02 február,
03 marec,
04 apríl,
05 máj,
06 jún,
07 júl,
08 august,
09 september,
10 október,
11 november,
12 december,

e) DD označuje kalendárny deň vzniku daňovej povinnosti, pričom do deviateho dňa vrátane sa označuje na prvom mieste nula.

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...