Vyhláška ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody - Vyhláška č. 158/2004 Z. z. - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 1. 1. 2008)

Tipy:

Print Friendly and PDF

(ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody )
Autor: Min. výstavby a regionálneho rozvoja SR
Platnosť od: 27.3.2004
Účinnosť od: 1.4.2004

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 74/2004 strana 1806

NA ZÁKLADE:
90/1998 Z.z.
§17 ods. 4 - (v znení zák. 134/2004 Z.z.);


ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
119/2006 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
520/2001 Z.z.


OBLASŤ: Správne právo

158/2004 Z.z.


VYHLÁŠKA


Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky


zo 16. februára 2004,


ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania
zhody a podrobnosti o používaní značiek zhodyMinisterstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) podľa § 17 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z. z. (ďalej len zákon ) ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) skupiny stavebných výrobkov a systémy preukazovania zhody, ktoré sa vzťahujú na ich preukazovanie,
b) podrobnosti o používaní značiek zhody vrátane obsahu a umiestnenia sprievodných údajov.

§ 2

(1) Skupinu stavebných výrobkov tvoria stavebné výrobky podľa rovnakého účelu použitia z hľadiska funkcie v stavbe. Ak je to potrebné, skupina stavebných výrobkov sa ďalej člení podľa špecifických vlastností, špecifických požiadaviek alebo podľa účelu, ktoré podmieňujú uplatnenie určeného systému preukazovania zhody. Zoznam skupín stavebných výrobkov s určením systémov preukazovania zhody je uvedený v prílohe č. 1

(2) Ak stavebný výrobok možno z hľadiska jeho použitia v stavbe zaradiť do dvoch alebo viacerých skupín výrobkov podľa prílohy č. 1, potom pre jeho zaradenie je rozhodujúci ten účel použitia v stavbe, ktorý z hľadiska rizík pri použití v stavbe kladie vyššie nároky na jeho vlastnosti a výrobu.

§ 3

(1) Stavebné výrobky, ktoré môžu v stavbe prispievať k tvorbe alebo rozširovaniu ohňa a dymu v priestore vzniku požiaru alebo aj mimo tohto priestoru, sa klasifikujú podľa reakcie na oheň do tried A1, A2, B, C, D, E a F okrem výrobkov na podlahy. Výrobky na podlahy sa podľa reakcie na oheň klasifikujú do tried A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL a FFL.1)

(2) Materiály a stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania do triedy A1 alebo A1FL, sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Ďalšie materiály a stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania do tried, ako sú uvedené v odseku 1, ustanovujú zodpovedajúce rozhodnutia Európskej komisie, ktorých vydanie oznamuje ministerstvo vo svojom vestníku na základe § 17 ods.1 písm. j) bodu 5 zákona.

(4) Ak stavebný výrobok podľa reakcie na oheň nie je klasifikovaný podľa odseku 2 alebo odseku 3, potom jeho reakcia na oheň stanovená skúšaním

a) je náchylná na zmeny v procese výroby, pretože deklarovaná trieda reakcie na oheň sa dosahuje dávkovaním alebo modifikovaním vstupných materiálov, alebo
b) nie je náchylná na zmeny v procese výroby.

§ 4

(1) Označenie stavebného výrobku značkou zhody a sprievodnými údajmi sa umiestňuje podľa charakteru výrobku na jedno z uvedených miest a v poradí podľa prednosti:

a) na samotný výrobok alebo
b) na štítok pripojený k výrobku, alebo
c) na balenie výrobku, alebo
d) označenie je súčasťou sprievodnej dokumentácie.

(2) Podľa charakteru výrobku môže byť minimum informácií podľa odseku 3 na označení samotného výrobku a súčasne všetky požadované informácie podľa odseku 3 sa uvedú ako súčasť sprievodnej dokumentácie.

(3) Okrem značky zhody podľa § 8 ods. 2 zákona alebo značky zhody podľa § 8 ods. 3 zákona a prílohy č. 3 označenie obsahuje tieto sprievodné údaje:

a) registračné číslo notifikovanej osoby pod značkou zhody podľa § 8 ods. 2 zákona alebo kód autorizovanej osoby pri značke zhody podľa § 8 ods. 3 zákona, ak ide o označenie značkou zhody na základe preukázania zhody systémom 1+, 1 alebo 2+,
b) názov a typ výrobku,
c) názov a adresu výrobcu alebo identifikačnú značku a registrovanú adresu výrobcu, a to aj v prípadoch, keď sídlo výrobcu nie je v členskom štáte,
d) posledné dvojčíslie roka, v ktorom sa výrobok značkou zhody označil,
e) označenie zodpovedajúceho certifikátu vydaného notifikovanou osobou v prípade označenia značkou zhody podľa § 8 ods. 2 zákona alebo autorizovanou osobou v prípade označenia značkou zhody podľa § 8 ods. 3 zákona, ak ide o označenie značkou zhody na základe preukázania zhody systémom 1+, 1 alebo 2+,
f) označenie technickej špecifikácie alebo technických špecifikácií, ak výrobok vyhovuje viacerým špecifikáciám,
g) účel použitia výrobku podľa technickej špecifikácie alebo technických špecifikácií, ak výrobok vyhovuje viacerým špecifikáciám,
h) hodnoty a tolerancie určených vlastností výrobku a ďalšie údaje, ak sú vyžadované technickou špecifikáciou alebo touto vyhláškou.

(4) K označeniu značkou zhody podľa § 8 ods. 2 zákona sa hodnoty a tolerancie určených vlastností výrobku a ďalšie údaje podľa odseku 3 písm. h) vyhlášky uvádzajú v zmysle požiadaviek technickej špecifikácie podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo písm. c) zákona.

(5) K označeniu značkou zhody podľa § 8 ods. 3 zákona sa hodnoty a tolerancie určených vlastností výrobku a ďalšie údaje podľa odseku 3 písm. h) vyhlášky uvádzajú v závislosti od technickej špecifikácie takto:

a) v zmysle požiadaviek technickej špecifikácie podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona alebo
b) v zmysle požiadaviek technickej špecifikácie podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona kladených na uvádzanie vlastností výrobku v dodacom liste, ak technická špecifikácia takéto požiadavky obsahuje, a z týchto vlastností len tie, ktoré sú obsahom počiatočných skúšok typu výrobku.

(6) Vzory označovania stavebných výrobkov značkami zhody spolu so sprievodnými údajmi sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 520/2001 Z. z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.

László Gyurovszky v. r.1) STN EN 13501-1:2002 Požiarna klasifikácia stavebných výrobkov a stavebných prvkov. Klasifikácia založená na výsledkoch zo skúšok na reakciu na oheň. (Index FL je použitý z angl. výrazu Flooring podlaha).Príloha č. 1
k vyhláške č. 158/2004 Z. z.

SKUPINY STAVEBNÝCH VÝROBKOV
S URČENÝMI SYSTÉMAMI PREUKAZOVANIA ZHODY


Príloha č. 2
k vyhláške č. 158/2004 Z. z.
MATERIÁLY A STAVEBNÉ VÝROBKY, KTORÉ SA Z HĽADISKA REAKCIE NA OHEŇ
KLASIFIKUJÚ DO TRIED A1 A A1FL BEZ SKÚŠANIA

Materiály a stavebné výrobky Poznámky
   Expandovaný íl  
   Expandovaný perlit  
   Expandovaný vermikulit  
   Minerálna vlna  
   Penové sklo  
   Betón    Zahŕňa transportbetón a betónové prefabrikované vystužené a predpäté
   výrobky.
   Betón vyrábaný na stavbe
   (obsahujúci prírodné hutné a pórovité
   kamenivo nemôže obsahovať
   integrálnu tepelnú izoláciu)
   Môže obsahovať prísady a prímesi (napr. práškový úletový elektrárenský
   popolček), farbivá a iné materiály. Zahŕňa aj prefabrikované dielce.
   Autoklávované betónové stavebné
   dielce
   Stavebné dielce vyrobené z hydraulického spojiva, ako je cement
   a/alebo vápno, kombinované s jemnými materiálmi (kremičitanový materiál,
   práškový úletový elektrárenský popolček, vysokopecná troska) a
   s napeňovacími prísadami. Zahŕňa prefabrikované dielce.
   Vláknocement  
   Cement  
   Vápno  
   Vysokopecná troska a práškový
   úletový elektrárenský popolček
 
   Prírodné kamenivo  
   Železo, oceľ a nehrdzavejúca oceľ    Nie v jemnej podobe.
   Meď a medené zliatiny    Nie v jemnej podobe.
   Zinok a zinkové zliatiny    Nie v jemnej podobe.
   Hliník a hliníkové zliatiny    Nie v jemnej podobe.
   Olovo    Nie v jemnej podobe.
   Sadra a malty na báze sadry    Môžu zahŕňať prísady (retardéry, plnivá, vlákna, farbivá, vápno, látky
   viažuce vodu a vzduch a plastifikátory zvláčňovadlá, hutné plnivo (napr.
   prírodný alebo drvený piesok) alebo ľahčené plnivo (napr. perlit alebo
   vermikulit)
   Malta s anorganickými spojivami    Omietkové malty a podlahové potery zložené z jedného alebo viacerých
   spojív, ako sú napr. cement, vápno, murársky cement a sadra
   Tehliarske výrobky    Prvky z ílu alebo z iných ílovitých materiálov s pieskom alebo bez piesku,
   alebo s inými prímesami. Zahŕňa tehly, škridle, obkladové a
   šamotové stavebné dielce (napr. komínové vložky).
   Vápenopieskové výrobky    Prvky vyrobené zo zmesi vápna a prírodných kremičitých materiálov
   (piesok, kremičitý piesok alebo drvina, alebo ich zmesi). Môžu obsahovať
   aj farbiace pigmenty.
   Výrobky z prírodného kameňa
   a bridlice
   Opracované alebo neopracované dielce z prírodného kameňa
   (magmatickej, sedimentovanej alebo premenenej horniny) alebo bridlice.
   Sadrové výrobky    Zahŕňajú tvarovky a iné dielce zo síranu vápenatého a vody, ktoré môžu
   obsahovať vlákna, plnivá a iné prímesy a môžu byť farbené pigmentmi.


Interpretácia a spresnenie pojmov

Stavebné výrobky možno z hľadiska reakcie na oheň klasifikovať do tried A1 a A1FL bez skúšania vtedy, keď sú vyrobené z jedného alebo z viacerých materiálov uvedených v tabuľke. Výrobky zhotovené zlepením týchto materiálov možno takto klasifikovať, ak použité lepidlo nepredstavuje viac ako 0, 1 % z hmotnosti alebo z objemu výrobku podľa toho, čo je nepriaznivejšie.

Na výrobky v tvare dosiek (napr. izolačné materiály) s jednou alebo s viacerými organickými vrstvami, ako aj na výrobky obsahujúce organický materiál, ktorý nie je homogénne rozptýlený (s výnimkou lepidla), sa klasifikácia do tried A1 a A1FL bez skúšania nevzťahuje.

Výrobky zhotovené z materiálov uvedených v tabuľke a pokryté vrstvou z anorganických materiálov (napr. kovové výrobky s povlakom) možno tiež klasifikovať do tried A1 a A1FL bez skúšania.

Žiadny z materiálov alebo z výrobkov uvedených v tabuľke nesmie obsahovať viac homogénne rozptýleného organického materiálu ako 1 % z hmotnosti alebo z objemu výrobku podľa toho, čo je nepriaznivejšie.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 158/2004 Z. z.

VZORY OZNAČOVANIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV ZNAČKAMI ZHODY
SPOLU SO SPRIEVODNÝMI ÚDAJMI


Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...