Zákony Slovenskej republiky - úplné znenia vybraných zákonov, vyhlášky, predpisy

Pre uľahčenie orientácie v právnych predpisoch prinášame úplné znenia vybraných zákonov a predpisov. Predpisy obsahujú zapracované všetky zmeny a doplnky, ktorými bol pôvodný predpis novelizovaný.

Tip: Ako nájsť rýchlo zákon? Máte tri možnosti:

Novinky:

Úplné názvy predpisov podľa zbierky zákonov (usporiadané podľa roka platnosti)

Cestný zákon

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) - úplné znenie

Zákon o poľovníctve

Zákon č. 23/1962 o poľovníctve - úplné znenie

Občiansky súdny poriadok

Občiansky súdny poriadok, zákon č. 99/1963 Zb. - úplné znenie

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

Zákon č. 97/1963 Zb. o o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom - úplné znenie

Občiansky zákonník

Zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) - úplné znenie

Správny poriadok

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) - úplné znenie

Stavebný zákon

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

Vyhláška č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení - úplné znenie

Banský zákon

Zákon č. 44/1988 o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) - úplné znenie.

Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe

Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe - úplné znenie

Zákon o združovaní občanov

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov - úplné znenie

Zákon o petičnom práve

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve - úplné znenie

Zákon o štátnom podniku

Zákon č. 111/1990 Z. z. o štátnom podniku - úplné znenie

Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - úplné znenie

Zákon o obecnom zriadení

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - úplné znenie

Zákon o priestupkoch

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch - úplné znenie

Listina základných práv a slobôd

Zákon č. 23/1991 Zb. ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBôD ako ústavný zákon

Zákon o majetku obcí

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - úplné znenie

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách - úplné znenie

Živnostenský zákon

Zákon o živnostenskom podnikaní č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon) - úplné znenie

Obchodný zákonník

Zákon č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) - úplné znenie

Zákon o obecnej polícii

Zákon č. 564/1991 o obecnej polícii - úplné znenie

Zákon o súdnych poplatkoch

Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch - úplné znenie

Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov

Zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov - úplné znenie

Zákon o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam

Zákon č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam - úplné znenie

Notársky poriadok

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) - úplné znenie

Ústava Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie - Zákon č. 460/1992 Zb.

Zákon o referende

Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda - úplné znenie

Zákon o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky

Zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov - úplné znenie

Zákon o Policajnom zbore

Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore - úplné znenie

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - úplné znenie

Zákon o správe majetku štátu

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu - úplné znenie

Zákon o sociálnom fonde

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde - úplné znenie

Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest - úplné znenie

Zákon o správnych poplatkoch

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - úplné znenie

Zákon o potravinách

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách - úplné znenie

Katastrálny zákon

Zákon č. 162/1995 o katastri nehnuteĺností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteĺnostiam (katastrálny zákon) - úplné znenie

Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom - úplné znenie

Zákon o geodézii a kartografii

Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii - úplné znenie

Exekučný poriadok

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) - úplné znenie

Jazykový zákon

Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky - úplné znenie

Zákon o cenách

Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách - úplné znenie

Zákon o ochrane vkladov

Zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaĺnic a ciest pre motorové vozidlá

Zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaĺnic a ciest pre motorové vozidlá - úplné znenie

Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb

Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb - úplné znenie

Zákon o organizácii miestnej štátnej správy

Zákon č. 222/1996 o organizácii miestnej štátnej správy - úplné znenie

Záhradkársky zákon

Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim - úplné znenie

Zákon o Železničnej polícii

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii

Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície - úplné znenie

Zákon o stavebných výrobkoch

Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch - úplné znenie

Zákon o hlásení pobytu občanov

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky - úplné znenie

Zákon o verejných prácach

Zákon č. 254/1998 o verejných prácach - úplné znenie

Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Opatrenie ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb

Opatrenie č. 128/2000 Z. z. ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb

Zákon o metrológii

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) - úplné znenie

Zákon o vnútrozemskej plavbe

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Vyhláška č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona - úplné znenie

Vyhláška o územnoplánovacích podkladoch a úzenmoplánovacej dokumentácii

Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a úzenmoplánovacej dokumentácii - úplné znenie

Zákon o reklame

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o prokuratúre

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre - úplné znenie

Zákon o odpadoch

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch - úplné znenie

Zákon o samosprávnych krajoch

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) - úplné znenie

Zákonník práce

Zákon č. 311/2001 Z. z. (zákonník práce) - úplné znenie

Zákon o ochrane pred požiarmi

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi - úplné znenie

Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore - úplné znenie

Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Patentový zákon

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) - úplné znenie

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o cenných papieroch

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) - úplné znenie

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy - úplné znenie

Zákon o ochrane pamiatkového fondu

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu - úplné znenie

Zákon o vysokých školách

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o rybárstve

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve - úplné znenie

Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o rozhodcovskom konaní

Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní - úplné znenie

Zákon podmienkach držania psov

Zákon č. 282/2002 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov - úplné znenie

Zákon o cestovných náhradách

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách - úplné znenie

Zákon o sociálnom zebezpečení policajtov a vojakov

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zebezpečení policajtov a vojakov - úplné znenie

Zákon o archívoch a registratúrach

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o hospodárskej mobilizácii

Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii - úplné znenie

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov - úplné znenie

Zákon o účtovníctve

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - úplné znenie

Zákon o dobrovoľných dražbách

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou...

Vyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou...

Zákon o ochrane prírody a krajiny

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - úplné znenie

Zákon o strelných zbraniach a strelive

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive - úplné znenie

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti - úplné znenie

Zákon o sociálnom poistení

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - úplné znenie

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - úplné znenie

Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom - úplné znenie

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov - úplné znenie

Zákon o zodpovednosti za škodu

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme - úplné znenie

Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - úplné znenie

Zákon o advokácii

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov - úplné znenie

Zákon o dani z príjmov

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - úplné znenie

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o životnom minime

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadkok a bývanie

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadkok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona - úplné znenie

Zákon o elektronických komunikáciách

Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách - úplné znenie

Autorský zákon

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) - úplné znenie

Zákon o službách zamestnanosti

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Puncový zákon

Zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) - úplný zákon

Zákon o elektronickom obchode

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa - úplné znenie

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

Vyhláška č. 158/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody - úplné znenie

Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií

Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií - úplné znenie

Colný zákon

Zákon č. 199/2004 Z. z. (Colný zákon) - úplné znenie

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - úplné znenie

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon č.. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty - úplné znenie

Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (zákon o konflikte záujmov) - úplné znenie

Vodný zákon

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Antidiskriminačný zákon

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) - úplné znenie

Zákon o ochrane nefajčiarov

Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o mediácii

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii - úplné znenie

Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku - úplné znenie

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - úplné znenie

Zákon o zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o zdravotnom poistení

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou - úplné znenie

Zákon o dani z nehnuteľností

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - úplné znenie

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

Zákon č. 650/2004 o doplnkovom dôchodkovom sporení - úplné znenie

Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov

Vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb - úplné znenie

Zákon o tepelnej energetike

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike - úplné znenie

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách - úplné znenie

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii - úplné znenie

Zákon o rodine

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine - úplné znenie

Vyhláška o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav

Vyhláška č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav - úplné znenie

Zákon o hazardných hrách

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách - úplné znenie

Zákon o vinohradníctve

Zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve - úplné znenie

Trestný zákon

Zákon č. 300/2005 Z. z. (trestný zákon - trestný zákonník) - úplné znenie

Trestný poriadok

Zákon č. 301/2005 Z. z. (trestný poriadok) - úplné znenie

Zákon o lesoch

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch - úplné znenie

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky - úplné znenie

Zákon o súkromnej bezpečnosti

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) - úplné znenie

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o verejnom obstarávaní

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - úplné znenie

Zákon o verejnom zdravotníctve

Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve - úplné znenie

Nariadenie o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Nariadenie č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia - úplné znenie

Zákon o informačných systémoch verejnej správy

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy - úplné znenie

Nariadenie ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Nariadenie č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Vyhláška č. 578/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

Vyhláška č. 625/2006 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o veterinárnej starostlivosti

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti - úplné znenie

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Geologický zákon

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) - úplné znenie

Zákon o zavedení meny euro

Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o minimálnej mzde

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde - úplné znenie

Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá

Zákon č. 669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností - úplné znenie

Zákon o koncesionárskych poplatkoch

Zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom - úplné znenie

Vyhláška o pravidlách v súvislosti s prechodom na menu euro

Vyhláška č. 75/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely

Zákon, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

Zákon č. 77/2008, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

Tlačový zákon

Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) - úplné znenie

Zákon o náhradnom výživnom

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom - úplné znenie

Školský zákon

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - úplné znenie

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov - úplné znenie

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - úplné znenie

Zákon o sociálnych službách

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov - úplné znenie

Zákon o energetickej efektívnosti

Zákon č. 476/2008 o energetickej efektívnosti - úplné znenie

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Zákon o cestnej premávke

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Vyhláška 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke - úplné znenie

Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami

Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky - úplné znenie

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave - úplné znenie

Zákon o štátnej službe

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o katastri

Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva katastrálny zákon - úplné znenie

Vyhláška o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Výhláška č. 464/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách - úplné znenie

Zákon o platobných službách

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o ochranných známkach

Zákon č. 506/2009 o ochranných známkach - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými - úplné znenie

Zákon o dráhach

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach - úplné znenie

Vyhláška o úsekoch s elektronickým výberom mýta

Vyhláška č. 529/2009 Z. z. ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta - úplné znenie

Daňový poriadok

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie - úplné znenie

Zákon o sťažnostiach

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach - úplné znenie

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku

Zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku - úplné znenie

Zákon o obaloch

Zákon č. 119/2010 o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch - úplné znenie

Zákon o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov - úplné znenie

Zákon o pohrebníctve

Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve - úplné znenie

Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní - úplné znenie

Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií

Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií - úplné znenie

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Vyhláška o spôsobe označovania platby dane

Vyhláška č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane - úplné znenie

Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí

Vyhláška č. 474/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí - úplné znenie

Zákon o cestnej doprave

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave - úplné znenie

Sadzby stravného pri domácich pracovných cestách

Opatrenie č. 248/2012 Z. z. o sumách stravného

Zákon o energetike

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike - úplné znenie

Zákon o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave

Zákon č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave - úplné znenie

Sadzby stravného pri zahraničných cestách

Opatrenie č. 401/2012 Z. z. ktorým sa ustanovujú na rok 2009 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky - úplné znenie

Zákon o pozemkových spoločenstvách

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách - úplné znenie

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplné znenie

Zákon o Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky - úplné znenie

Vyhľadávanie

Nenašli ste, čo hľadáte?

Kde hľadať ďalšie predpisy?

Úplné a aktuálne znenia všetkých právnych predpisov Slovenskej republiky nájdete tiež na stránkach Jednotného automatizovaného systému právnych informácií (JASPI-WEB) - otvoreného bezplatného nekomerčného informačného systému Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, určenému pre širokú užívateľskú verejnosť.

Úradné dokumenty

Chodník a cyklochodník s verejným osvetlením Solivarská ulica, Prešov - začatie vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemku neznámeho vlastníka a nariadenie ústneho pojednávania, č. SOÚ 518/2015-126/2015-oz zo dňa 7. 10. 2015 pre stavbu Chodník a cyklochodník s verejným...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat - začatie územného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a nariadenia ústneho pojednávania, č. OÚ-PO-OVBP2-2015/22597/46224/ŠSS-ST zo dňa 23. 4. 2015

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 12/2014-13 zo dňa 23. 1. 2014

Rozhodnutie o odmietnutí sťažnosti proti postupu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 3 Sžp 7/2012 a jeho rozsudkom z 9. 10. 2012 pre nedostatok právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky na jej...

Poznámky k zákonom

Za aký veľký stavebný pozemok sa platí daň z nehnuteľností?

Musím platiť daň z nehnuteľností za celú parcelu, ktorú mám uvedenú v stavebnom povolení, hoci...

Objektívna zodpovednosť. Dohliadať na priestupky a rozdávať pokuty bude automatizovaný systém za 140 miliónov

Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na systém, ktorý má za úlohu automaticky...

Nový stavebný zákon si oddýchne až do ďalšej vlády

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja bude naďalej hľadať a pokúšať sa dosiahnuť...

Liptovská Mara pochovala 13 obcí: Kto nepredal, toho štát vyvlastnil

Priehrada Liptovská Mara: Ľuďom spôsobila bolesť aj ujmu na majetku, uchránila ich však pred...

O lacno vykúpených pozemkoch pre Jaguar sa rozhodne nanovo

O prevodoch pozemkov, na ktorých má stavať svoj závod automobilka Jaguar Land Rover, sa bude znova...

Pozrite sa, kde sa začnú v najbližšom čase stavať diaľnice na východe

Aj keď sa tento rok na východnom Slovensku už odovzdal do užívania celý úsek diaľnice D1 medzi...

Päť dôležitých bodov z investičnej zmluvy s Jaguarom

Automobilka má začať stavať svoj závod pri Nitre budúci rok. Na začiatok má dať prácu 2800...

Ako neplatiť zbytočne vysoké dane a odvody

Rozšíril sa okruh výdavkov, ktoré si možno zarátať do nákladov až po ich zaplatení. Niektoré sa už...

Pozrite sa, čo všetko sa pred príchodom Jaguaru udialo

Vláda podpíše investičnú zmluvu s automobilkou v piatok.

V kauze pozemkov pre Jaguar je už 71 protestov prokurátora

Pozemky kúpila od ľudí spoločnosť Poľnohospodárska pôda ešte skôr, ako sa verejnosť dozvedela o...