Zmluva o budúcej dohode o finančnom vyrovnaní

 

I. Zmluvné strany

 1. Mesto Prešov, zast. Ing. Jurajom Kopčákom, primátorom mesta, Hlavná 73, 080 68 Prešov, IČO 327 646, bank. spoj.: č. ú. 0441854001/5600, PKB Prešov
 2. a

 3. O. D.;

Ž. D.;

R. D.;

(ďalej asanant(ti))

uzatvárajú túto zmluvu o budúcej dohode o finančnom vyrovnaní:

II. Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je finančné vyrovnanie pre asanantov uvedených v čl. I bod 2 za asanovaný rodinný dom na ul. P. K. č. XX v súvislosti so stavbou komunikácie 1/68 Prešov – Nábrežná komunikácia II. etapa.
 2. Na základe návrhu asanantov sa obe zmluvné strany dohodli, že asanantom budú poskytnuté finančné prostriedky za asanovaný rodinný dom v rozsahu zodpovedajúcom rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou bytov a štandardného dovybavenia bytov (podlahy, kuchynská linka a sporák) poskytnutých ako primerané bytové náhrady ostatným asanantom z Ul. Pod Kalváriou v súlade so schváleným „Štatútom fondu pre zabezpečenie náhradných bytov“ (ďalej len štatút). Týmto nie sú dotknuté iné práva asanantov ako vlastníkov nehnuteľnosti na Ul. P. K. XX vo vzťahu k investorovi stavby, t. j. SSC-IÚ Košice.
 3. Pri určení spôsobu kompenzácie sa zmluvné strany dohodli, že budú z nároku na náhradné byty v rozsahu dvoch trojizbových bytov o výmere po 78 metrov štvorcových, t.j. spolu 156 metrov štvorcových.
 4. Kompenzácia formou finančného odškodnenia bude realizovaná až po schválení Štatútu v mestskom zastupiteľstve.

III. Záväzky Mesta Prešov

 1. Mesto Prešov sa zaväzuje v lehote 30 dní od účinnosti Štatútu zaslať asanantom písomnú výzvu na uzavretie dohody o finančnom vyrovnaní, predmetom ktorej bude určenie presnej výšky finančného vyrovnania.
 2. Finančné vyrovnanie mesta Prešov bude realizované až po uzatvorení zmluvy medzi asanantmi a investorom, t.j. SSC-IÚ Košice.

IV. Záväzky asanantov

 1. Asananti sa zaväzujú uzatvoriť dohodu o finančnom vyrovnaní v lehote 14 dní od doručenie písomnej výzvy na uzavretie dohody o finančnom vyrovnaní.
 2. Asananti sa zaväzujú, že v lehote 30 dní po doručení písomnej výzvy mestom Prešov uvoľnia rodinný dom určený na asanáciu. Tejto výzve musí predchádzať výzva investora, t.j. SSC-IÚ Košice.
 3. Asananti prehlasujú, že v prípade ak finančná kompenzácia ako spôsob riešenia náhradného ubytovania bude predstavovať minimálne 12 200,- Sk za meter štvorcový z dohodnutej výmery bytov, t.j. 156 metrov štvorcových, túto budú bez výhrad akceptovať.
 4. Asananti podmieňujú plnenie svojich záväzkov splnením následovných požiadaviek a podmienok:

V. Osobitné ustanovenia

 1. Asananti čestne vyhlasujú, že si neuplatňujú právo na náhradné byty za asanovaný rodinný dom a súhlasia so spôsobom finančného vyrovnania touto zmluvou v čl. II.
 2. Asananti berú na vedomie, že po podpísaní tejto zmluvy strácajú nárok na iné náhradné plnenie voči Mestu Prešov.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania účastníkmi zmluvy.
 2. Táto zmluva môže byť menená len na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán a to výhradne formou písomných dodatkov.
 3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, ich prejavy sú dostatočné určité a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpísali.

 

 

 

V Prešove dňa 22. III. 2000

 

 Kopčák (vlastnoručný podpis, odtlačok okrúhlej pečiatky)

 Mesto Prešov, zast. Ing. Jurajom Kopčákom, primátorom mesta

 

 

 

V Prešove dňa 21. mar. 2000

 D. (vlastnoručný podpis)

O. D., P. K. XX, Prešov

 

 D. (vlastnoručný podpis)

Ž. D., P. K. XX, Prešov

 

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...