Zmluva o budúcej dohode o finančnom vyrovnaní

 

I. Zmluvné strany

 1. Mesto Prešov, zast. Ing. Jurajom Kopčákom, primátorom mesta, Hlavná 73, 080 68 Prešov, IČO 327 646, bank. spoj.: č. ú. 0441854001/5600, PKB Prešov
 2. a

 3. O. D.;

Ž. D.;

R. D.;

(ďalej asanant(ti))

uzatvárajú túto zmluvu o budúcej dohode o finančnom vyrovnaní:

II. Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je finančné vyrovnanie pre asanantov uvedených v čl. I bod 2 za asanovaný rodinný dom na ul. P. K. č. XX v súvislosti so stavbou komunikácie 1/68 Prešov – Nábrežná komunikácia II. etapa.
 2. Na základe návrhu asanantov sa obe zmluvné strany dohodli, že asanantom budú poskytnuté finančné prostriedky za asanovaný rodinný dom v rozsahu zodpovedajúcom rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou bytov a štandardného dovybavenia bytov (podlahy, kuchynská linka a sporák) poskytnutých ako primerané bytové náhrady ostatným asanantom z Ul. Pod Kalváriou v súlade so schváleným „Štatútom fondu pre zabezpečenie náhradných bytov“ (ďalej len štatút). Týmto nie sú dotknuté iné práva asanantov ako vlastníkov nehnuteľnosti na Ul. P. K. XX vo vzťahu k investorovi stavby, t. j. SSC-IÚ Košice.
 3. Pri určení spôsobu kompenzácie sa zmluvné strany dohodli, že budú z nároku na náhradné byty v rozsahu dvoch trojizbových bytov o výmere po 78 metrov štvorcových, t.j. spolu 156 metrov štvorcových.
 4. Kompenzácia formou finančného odškodnenia bude realizovaná až po schválení Štatútu v mestskom zastupiteľstve.

III. Záväzky Mesta Prešov

 1. Mesto Prešov sa zaväzuje v lehote 30 dní od účinnosti Štatútu zaslať asanantom písomnú výzvu na uzavretie dohody o finančnom vyrovnaní, predmetom ktorej bude určenie presnej výšky finančného vyrovnania.
 2. Finančné vyrovnanie mesta Prešov bude realizované až po uzatvorení zmluvy medzi asanantmi a investorom, t.j. SSC-IÚ Košice.

IV. Záväzky asanantov

 1. Asananti sa zaväzujú uzatvoriť dohodu o finančnom vyrovnaní v lehote 14 dní od doručenie písomnej výzvy na uzavretie dohody o finančnom vyrovnaní.
 2. Asananti sa zaväzujú, že v lehote 30 dní po doručení písomnej výzvy mestom Prešov uvoľnia rodinný dom určený na asanáciu. Tejto výzve musí predchádzať výzva investora, t.j. SSC-IÚ Košice.
 3. Asananti prehlasujú, že v prípade ak finančná kompenzácia ako spôsob riešenia náhradného ubytovania bude predstavovať minimálne 12 200,- Sk za meter štvorcový z dohodnutej výmery bytov, t.j. 156 metrov štvorcových, túto budú bez výhrad akceptovať.
 4. Asananti podmieňujú plnenie svojich záväzkov splnením následovných požiadaviek a podmienok:

V. Osobitné ustanovenia

 1. Asananti čestne vyhlasujú, že si neuplatňujú právo na náhradné byty za asanovaný rodinný dom a súhlasia so spôsobom finančného vyrovnania touto zmluvou v čl. II.
 2. Asananti berú na vedomie, že po podpísaní tejto zmluvy strácajú nárok na iné náhradné plnenie voči Mestu Prešov.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania účastníkmi zmluvy.
 2. Táto zmluva môže byť menená len na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán a to výhradne formou písomných dodatkov.
 3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, ich prejavy sú dostatočné určité a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpísali.

 

 

 

V Prešove dňa 22. III. 2000

 

 Kopčák (vlastnoručný podpis, odtlačok okrúhlej pečiatky)

 Mesto Prešov, zast. Ing. Jurajom Kopčákom, primátorom mesta

 

 

 

V Prešove dňa 21. mar. 2000

 D. (vlastnoručný podpis)

O. D., P. K. XX, Prešov

 

 D. (vlastnoručný podpis)

Ž. D., P. K. XX, Prešov

 

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...