Zmluva o budúcej dohode o finančnom vyrovnaní

 

I. Zmluvné strany

 1. Mesto Prešov, zast. Ing. Jurajom Kopčákom, primátorom mesta, Hlavná 73, 080 68 Prešov, IČO 327 646, bank. spoj.: č. ú. 0441854001/5600, PKB Prešov
 2. a

 3. O. D.;

Ž. D.;

R. D.;

(ďalej asanant(ti))

uzatvárajú túto zmluvu o budúcej dohode o finančnom vyrovnaní:

II. Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je finančné vyrovnanie pre asanantov uvedených v čl. I bod 2 za asanovaný rodinný dom na ul. P. K. č. XX v súvislosti so stavbou komunikácie 1/68 Prešov – Nábrežná komunikácia II. etapa.
 2. Na základe návrhu asanantov sa obe zmluvné strany dohodli, že asanantom budú poskytnuté finančné prostriedky za asanovaný rodinný dom v rozsahu zodpovedajúcom rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou bytov a štandardného dovybavenia bytov (podlahy, kuchynská linka a sporák) poskytnutých ako primerané bytové náhrady ostatným asanantom z Ul. Pod Kalváriou v súlade so schváleným „Štatútom fondu pre zabezpečenie náhradných bytov“ (ďalej len štatút). Týmto nie sú dotknuté iné práva asanantov ako vlastníkov nehnuteľnosti na Ul. P. K. XX vo vzťahu k investorovi stavby, t. j. SSC-IÚ Košice.
 3. Pri určení spôsobu kompenzácie sa zmluvné strany dohodli, že budú z nároku na náhradné byty v rozsahu dvoch trojizbových bytov o výmere po 78 metrov štvorcových, t.j. spolu 156 metrov štvorcových.
 4. Kompenzácia formou finančného odškodnenia bude realizovaná až po schválení Štatútu v mestskom zastupiteľstve.

III. Záväzky Mesta Prešov

 1. Mesto Prešov sa zaväzuje v lehote 30 dní od účinnosti Štatútu zaslať asanantom písomnú výzvu na uzavretie dohody o finančnom vyrovnaní, predmetom ktorej bude určenie presnej výšky finančného vyrovnania.
 2. Finančné vyrovnanie mesta Prešov bude realizované až po uzatvorení zmluvy medzi asanantmi a investorom, t.j. SSC-IÚ Košice.

IV. Záväzky asanantov

 1. Asananti sa zaväzujú uzatvoriť dohodu o finančnom vyrovnaní v lehote 14 dní od doručenie písomnej výzvy na uzavretie dohody o finančnom vyrovnaní.
 2. Asananti sa zaväzujú, že v lehote 30 dní po doručení písomnej výzvy mestom Prešov uvoľnia rodinný dom určený na asanáciu. Tejto výzve musí predchádzať výzva investora, t.j. SSC-IÚ Košice.
 3. Asananti prehlasujú, že v prípade ak finančná kompenzácia ako spôsob riešenia náhradného ubytovania bude predstavovať minimálne 12 200,- Sk za meter štvorcový z dohodnutej výmery bytov, t.j. 156 metrov štvorcových, túto budú bez výhrad akceptovať.
 4. Asananti podmieňujú plnenie svojich záväzkov splnením následovných požiadaviek a podmienok:

V. Osobitné ustanovenia

 1. Asananti čestne vyhlasujú, že si neuplatňujú právo na náhradné byty za asanovaný rodinný dom a súhlasia so spôsobom finančného vyrovnania touto zmluvou v čl. II.
 2. Asananti berú na vedomie, že po podpísaní tejto zmluvy strácajú nárok na iné náhradné plnenie voči Mestu Prešov.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania účastníkmi zmluvy.
 2. Táto zmluva môže byť menená len na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán a to výhradne formou písomných dodatkov.
 3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, ich prejavy sú dostatočné určité a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpísali.

 

 

 

V Prešove dňa 22. III. 2000

 

 Kopčák (vlastnoručný podpis, odtlačok okrúhlej pečiatky)

 Mesto Prešov, zast. Ing. Jurajom Kopčákom, primátorom mesta

 

 

 

V Prešove dňa 21. mar. 2000

 D. (vlastnoručný podpis)

O. D., P. K. XX, Prešov

 

 D. (vlastnoručný podpis)

Ž. D., P. K. XX, Prešov

 

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.