K r a j s k ý   ú r a d   
v   P r e š o v e

Odbor životného prostredia

Číslo: 2001/00047-002/SP-SA

V Prešove dňa 29.01.2001

Návrh na prerušenie odvolacieho konania vo veci vyvlastnenia nehnuteľností pánovi D. a pani D., Pod Kalváriou, Prešov

R O Z H O D N U T I E

Krajský úrad v Prešove - odbor životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 6 odst. 2 zákona č 222/1996 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 odst. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na základe návrhu podaného pánom D.pani D., Pod Kalváriou, Prešov na prerušenie odvolacieho konania vo veci vyvlastnenia nehnuteľnosti rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odbor životného prostredia č. ŽP SP 3634/2000-Da zo dňa 27.10.2000 rozhodol takto:

V súlade s § 29 odst. 1 v spojení s § 40 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

p r e r u š u j e

 

odvolacie konanie vo veci vyvlastnenia nehnuteľností rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odbor životného prostredia č. ŽP SP 3634/2000-Da zo dňa 27.10.2000 do doby, kým Okresný súd v Prešove nerozhodne o žalobe vedenej pod. č. 17 C 247/00.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Okresný úrad v Prešove, odbor ŽP vydal dňa 27.10.2000 pod číslom ŽP SP 3634/2000-Da rozhodnutie, ktorým na základe návrhu Slovenskej správy ciest - investorský útvar, Kasárenské nám. 4, Košice vyvlastnil pánu D. a pani D.

za účelom výstavby "I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, II. etapa v km 0,00-1,3".

 

Proti tomu rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej lehote odvolanie pán D. a pani D., Pod Kalváriou, Prešov. Po predložení odvolania a spisového materiálu prvostupňovým správnym orgánom tunajšiemu úradu, odvolatelia dňa 27.12.2000 podali návrh na prerušenie odvolacieho konania z dôvodu, že na príslušnom súde bol podaný návrh na určenie, že cena za nehnuteľnosti určená v napadnutom rozhodnutí je stanovená podľa znaleckého posudku č. 54/1999, ktorý bol podkladom pre vyvlastnenie je neprimeraná.

Na základe podaného návrhu na prerušenie konania tunajší úrad listom č. 8-2000/01344-003 a č. 8-2000/0134-044 zo dňa 5.1.2001 vyzval odvolateľov k predloženiu dôkazu o tom, že o predmetnej veci je podaná žaloba na súde. Dňa 18.1.2001 bola KÚ v Prešove, odbor ŽP doručená kópia návrhu na určenie neprimeranosti kúpnej ceny podaného na Okresný súd v Prešove dňa 27.12.2000.

Vzhľadom k tomu, že na Okresnom súde v Prešove sa začalo konanie o predbežnej otázke a od vyriešenia predbežnej otázky na inom orgáne závisí aj rozhodnutie o odvolaní, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V konaní bude pokračovať, len čo pominie prekážka, pre ktorú bolo prerušené, preto odvolateľ je povinný po ukončení konania na Okresnom súde v Prešov predložiť rozsudok na Krajský úrad v Prešove, odbor ŽP.

o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 odst. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je možné sa odvolať. V zmysle § 29 odst. 5 cit. zákona lehoty počas prerušenia konania neplynú.

 

Ing. František Kurilla

vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí:

  1. pán D., Pod Kalváriou, Prešov
  2. pani D., Pod Kalváriou, Prešov
  3. SSC - IÚ, Kasárenské nám. 4, Košice
  4. Mesto Prešov, primátor mesta

Na vedomie:

  1. Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...