K r a j s k ý   ú r a d   
v   P r e š o v e

Odbor životného prostredia

Číslo: 2001/00047-002/SP-SA

V Prešove dňa 29.01.2001

Návrh na prerušenie odvolacieho konania vo veci vyvlastnenia nehnuteľností pánovi D. a pani D., Pod Kalváriou, Prešov

R O Z H O D N U T I E

Krajský úrad v Prešove - odbor životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 6 odst. 2 zákona č 222/1996 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 odst. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na základe návrhu podaného pánom D.pani D., Pod Kalváriou, Prešov na prerušenie odvolacieho konania vo veci vyvlastnenia nehnuteľnosti rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odbor životného prostredia č. ŽP SP 3634/2000-Da zo dňa 27.10.2000 rozhodol takto:

V súlade s § 29 odst. 1 v spojení s § 40 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

p r e r u š u j e

 

odvolacie konanie vo veci vyvlastnenia nehnuteľností rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odbor životného prostredia č. ŽP SP 3634/2000-Da zo dňa 27.10.2000 do doby, kým Okresný súd v Prešove nerozhodne o žalobe vedenej pod. č. 17 C 247/00.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Okresný úrad v Prešove, odbor ŽP vydal dňa 27.10.2000 pod číslom ŽP SP 3634/2000-Da rozhodnutie, ktorým na základe návrhu Slovenskej správy ciest - investorský útvar, Kasárenské nám. 4, Košice vyvlastnil pánu D. a pani D.

za účelom výstavby "I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, II. etapa v km 0,00-1,3".

 

Proti tomu rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej lehote odvolanie pán D. a pani D., Pod Kalváriou, Prešov. Po predložení odvolania a spisového materiálu prvostupňovým správnym orgánom tunajšiemu úradu, odvolatelia dňa 27.12.2000 podali návrh na prerušenie odvolacieho konania z dôvodu, že na príslušnom súde bol podaný návrh na určenie, že cena za nehnuteľnosti určená v napadnutom rozhodnutí je stanovená podľa znaleckého posudku č. 54/1999, ktorý bol podkladom pre vyvlastnenie je neprimeraná.

Na základe podaného návrhu na prerušenie konania tunajší úrad listom č. 8-2000/01344-003 a č. 8-2000/0134-044 zo dňa 5.1.2001 vyzval odvolateľov k predloženiu dôkazu o tom, že o predmetnej veci je podaná žaloba na súde. Dňa 18.1.2001 bola KÚ v Prešove, odbor ŽP doručená kópia návrhu na určenie neprimeranosti kúpnej ceny podaného na Okresný súd v Prešove dňa 27.12.2000.

Vzhľadom k tomu, že na Okresnom súde v Prešove sa začalo konanie o predbežnej otázke a od vyriešenia predbežnej otázky na inom orgáne závisí aj rozhodnutie o odvolaní, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V konaní bude pokračovať, len čo pominie prekážka, pre ktorú bolo prerušené, preto odvolateľ je povinný po ukončení konania na Okresnom súde v Prešov predložiť rozsudok na Krajský úrad v Prešove, odbor ŽP.

o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 odst. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je možné sa odvolať. V zmysle § 29 odst. 5 cit. zákona lehoty počas prerušenia konania neplynú.

 

Ing. František Kurilla

vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí:

  1. pán D., Pod Kalváriou, Prešov
  2. pani D., Pod Kalváriou, Prešov
  3. SSC - IÚ, Kasárenské nám. 4, Košice
  4. Mesto Prešov, primátor mesta

Na vedomie:

  1. Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...