K r a j s k ý   ú r a d   
v   P r e š o v e

Odbor životného prostredia

Číslo: 2001/00047-002/SP-SA

V Prešove dňa 29.01.2001

Návrh na prerušenie odvolacieho konania vo veci vyvlastnenia nehnuteľností pánovi D. a pani D., Pod Kalváriou, Prešov

R O Z H O D N U T I E

Krajský úrad v Prešove - odbor životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 6 odst. 2 zákona č 222/1996 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 odst. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na základe návrhu podaného pánom D.pani D., Pod Kalváriou, Prešov na prerušenie odvolacieho konania vo veci vyvlastnenia nehnuteľnosti rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odbor životného prostredia č. ŽP SP 3634/2000-Da zo dňa 27.10.2000 rozhodol takto:

V súlade s § 29 odst. 1 v spojení s § 40 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

p r e r u š u j e

 

odvolacie konanie vo veci vyvlastnenia nehnuteľností rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odbor životného prostredia č. ŽP SP 3634/2000-Da zo dňa 27.10.2000 do doby, kým Okresný súd v Prešove nerozhodne o žalobe vedenej pod. č. 17 C 247/00.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Okresný úrad v Prešove, odbor ŽP vydal dňa 27.10.2000 pod číslom ŽP SP 3634/2000-Da rozhodnutie, ktorým na základe návrhu Slovenskej správy ciest - investorský útvar, Kasárenské nám. 4, Košice vyvlastnil pánu D. a pani D.

za účelom výstavby "I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, II. etapa v km 0,00-1,3".

 

Proti tomu rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej lehote odvolanie pán D. a pani D., Pod Kalváriou, Prešov. Po predložení odvolania a spisového materiálu prvostupňovým správnym orgánom tunajšiemu úradu, odvolatelia dňa 27.12.2000 podali návrh na prerušenie odvolacieho konania z dôvodu, že na príslušnom súde bol podaný návrh na určenie, že cena za nehnuteľnosti určená v napadnutom rozhodnutí je stanovená podľa znaleckého posudku č. 54/1999, ktorý bol podkladom pre vyvlastnenie je neprimeraná.

Na základe podaného návrhu na prerušenie konania tunajší úrad listom č. 8-2000/01344-003 a č. 8-2000/0134-044 zo dňa 5.1.2001 vyzval odvolateľov k predloženiu dôkazu o tom, že o predmetnej veci je podaná žaloba na súde. Dňa 18.1.2001 bola KÚ v Prešove, odbor ŽP doručená kópia návrhu na určenie neprimeranosti kúpnej ceny podaného na Okresný súd v Prešove dňa 27.12.2000.

Vzhľadom k tomu, že na Okresnom súde v Prešove sa začalo konanie o predbežnej otázke a od vyriešenia predbežnej otázky na inom orgáne závisí aj rozhodnutie o odvolaní, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V konaní bude pokračovať, len čo pominie prekážka, pre ktorú bolo prerušené, preto odvolateľ je povinný po ukončení konania na Okresnom súde v Prešov predložiť rozsudok na Krajský úrad v Prešove, odbor ŽP.

o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 odst. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je možné sa odvolať. V zmysle § 29 odst. 5 cit. zákona lehoty počas prerušenia konania neplynú.

 

Ing. František Kurilla

vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí:

  1. pán D., Pod Kalváriou, Prešov
  2. pani D., Pod Kalváriou, Prešov
  3. SSC - IÚ, Kasárenské nám. 4, Košice
  4. Mesto Prešov, primátor mesta

Na vedomie:

  1. Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...