K r a j s k ý   ú r a d   
v   P r e š o v e

Odbor životného prostredia

Číslo: 2001/00047-002/SP-SA

V Prešove dňa 29.01.2001

Návrh na prerušenie odvolacieho konania vo veci vyvlastnenia nehnuteľností pánovi D. a pani D., Pod Kalváriou, Prešov

R O Z H O D N U T I E

Krajský úrad v Prešove - odbor životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 6 odst. 2 zákona č 222/1996 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 odst. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na základe návrhu podaného pánom D.pani D., Pod Kalváriou, Prešov na prerušenie odvolacieho konania vo veci vyvlastnenia nehnuteľnosti rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odbor životného prostredia č. ŽP SP 3634/2000-Da zo dňa 27.10.2000 rozhodol takto:

V súlade s § 29 odst. 1 v spojení s § 40 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

p r e r u š u j e

 

odvolacie konanie vo veci vyvlastnenia nehnuteľností rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odbor životného prostredia č. ŽP SP 3634/2000-Da zo dňa 27.10.2000 do doby, kým Okresný súd v Prešove nerozhodne o žalobe vedenej pod. č. 17 C 247/00.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Okresný úrad v Prešove, odbor ŽP vydal dňa 27.10.2000 pod číslom ŽP SP 3634/2000-Da rozhodnutie, ktorým na základe návrhu Slovenskej správy ciest - investorský útvar, Kasárenské nám. 4, Košice vyvlastnil pánu D. a pani D.

za účelom výstavby "I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, II. etapa v km 0,00-1,3".

 

Proti tomu rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej lehote odvolanie pán D. a pani D., Pod Kalváriou, Prešov. Po predložení odvolania a spisového materiálu prvostupňovým správnym orgánom tunajšiemu úradu, odvolatelia dňa 27.12.2000 podali návrh na prerušenie odvolacieho konania z dôvodu, že na príslušnom súde bol podaný návrh na určenie, že cena za nehnuteľnosti určená v napadnutom rozhodnutí je stanovená podľa znaleckého posudku č. 54/1999, ktorý bol podkladom pre vyvlastnenie je neprimeraná.

Na základe podaného návrhu na prerušenie konania tunajší úrad listom č. 8-2000/01344-003 a č. 8-2000/0134-044 zo dňa 5.1.2001 vyzval odvolateľov k predloženiu dôkazu o tom, že o predmetnej veci je podaná žaloba na súde. Dňa 18.1.2001 bola KÚ v Prešove, odbor ŽP doručená kópia návrhu na určenie neprimeranosti kúpnej ceny podaného na Okresný súd v Prešove dňa 27.12.2000.

Vzhľadom k tomu, že na Okresnom súde v Prešove sa začalo konanie o predbežnej otázke a od vyriešenia predbežnej otázky na inom orgáne závisí aj rozhodnutie o odvolaní, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V konaní bude pokračovať, len čo pominie prekážka, pre ktorú bolo prerušené, preto odvolateľ je povinný po ukončení konania na Okresnom súde v Prešov predložiť rozsudok na Krajský úrad v Prešove, odbor ŽP.

o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 odst. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je možné sa odvolať. V zmysle § 29 odst. 5 cit. zákona lehoty počas prerušenia konania neplynú.

 

Ing. František Kurilla

vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí:

  1. pán D., Pod Kalváriou, Prešov
  2. pani D., Pod Kalváriou, Prešov
  3. SSC - IÚ, Kasárenské nám. 4, Košice
  4. Mesto Prešov, primátor mesta

Na vedomie:

  1. Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...