Okresný úrad v Prešove, Odbor životného prostredia, Nám. mieru č. 2

Číslo: ŽP SP 4167/2000 - Da

V Prešove, 18. 12. 2000

 

 

Krajský úrad

 

 odbor ŽP

 

 Prešov

 

 

 

Vec: Odstúpenie odvolaní č. ŽP SP 4167/2000 a ŽP SP 4227/2000.

V prílohe listu Vám odstupujeme odvolania v zmysle § 57 ods. 2 zák. č. 71/1967 Z.z., ktoré podala Ž. D. a O. D., voči rozhodnutiu Okresného úradu v Prešove, odboru životného prostredia, vydaného dňa 27. 10. 2000 pod č. ŽP SP 3634/2000 - Da o vyvlastnení nehnuteľností pre účely výstavby komunikácie "I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, II. etapa v km 0,00 - 1,3", v kat. území Prešov.

SSC - IÚ, Košice podala návrh na vyvlastnenie dňa 29. 9. 2000 na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie o vyvlastnení. Dôvodom vyvlastnenia bolo neuzavretie dohody medzi navrhovateľom a pôvodnými spoluvlastníkmi. Tunajší stavebný úrad v konaní o vyvlastnení dňa 24. 10. 2000 upozornil účastníkov konania o možnom uzavretí dohody ešte na konaní, avšak ani na konaní k dohode nedošlo.

Hlavným dôvodom neuzavretie dohody bol nesúhlas s náhradou za vyvlastnenie. SSC IÚ, Košice ponúklo za vyvlastnenie sumu: 909 070,- Sk a náhradné bývanie v bytovom dome za súčinnosti Mesta Prešov pre obidvoch spoluvlastníkov a samostatný byt pre ich syna, ktorý taktiež býva v predmetnom rodinnom dome určenom na vyvlastnenie.

S tým pôvodní spoluvlastníci nesúhlasili a teda k dohode nedošlo. Po prerokovaní návrhu, tunajší stavebný úrad vydal rozhodnutie o vyvlastnení, voči ktorému sa pôvodní spoluvlastníci odvolali.

OÚ v Prešove, odbor ŽP vyzval ostatných účastníkov konania, aby sa v zmysle § 56 zák. č. 71/1967 Zb. vyjadrili k podaným odvolaniam.

Vzhľadom k tomu, že boli dodržané všetky podmienky vyvlastnenia, žiadame odvolania zamietnuť a napadnuté rozhodnutie potvrdiť v celom rozsahu.

 

Ing. Marián Harčarík, vedúci odboru

 

Prílohy:

  1. Spis č. ŽP SP 3634/2000 - Da + doručenky
  2. Odvolanie č. ŽP SP 4167/2000 + výzva + doručenky + vyjadrenie
  3. Odvolanie č. ŽP SP 4227/2000 + výzva + doručenky + vyjadrenia

 

Na vedomie:

  1. SSC - IÚ, Košice
  2. Ž. D.
  3. O. D.

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.