Okresný úrad v Prešove, Odbor životného prostredia, Nám. mieru č. 2

Číslo: ŽP SP 4167/2000 - Da

V Prešove, 18. 12. 2000

 

 

Krajský úrad

 

 odbor ŽP

 

 Prešov

 

 

 

Vec: Odstúpenie odvolaní č. ŽP SP 4167/2000 a ŽP SP 4227/2000.

V prílohe listu Vám odstupujeme odvolania v zmysle § 57 ods. 2 zák. č. 71/1967 Z.z., ktoré podala Ž. D. a O. D., voči rozhodnutiu Okresného úradu v Prešove, odboru životného prostredia, vydaného dňa 27. 10. 2000 pod č. ŽP SP 3634/2000 - Da o vyvlastnení nehnuteľností pre účely výstavby komunikácie "I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, II. etapa v km 0,00 - 1,3", v kat. území Prešov.

SSC - IÚ, Košice podala návrh na vyvlastnenie dňa 29. 9. 2000 na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie o vyvlastnení. Dôvodom vyvlastnenia bolo neuzavretie dohody medzi navrhovateľom a pôvodnými spoluvlastníkmi. Tunajší stavebný úrad v konaní o vyvlastnení dňa 24. 10. 2000 upozornil účastníkov konania o možnom uzavretí dohody ešte na konaní, avšak ani na konaní k dohode nedošlo.

Hlavným dôvodom neuzavretie dohody bol nesúhlas s náhradou za vyvlastnenie. SSC IÚ, Košice ponúklo za vyvlastnenie sumu: 909 070,- Sk a náhradné bývanie v bytovom dome za súčinnosti Mesta Prešov pre obidvoch spoluvlastníkov a samostatný byt pre ich syna, ktorý taktiež býva v predmetnom rodinnom dome určenom na vyvlastnenie.

S tým pôvodní spoluvlastníci nesúhlasili a teda k dohode nedošlo. Po prerokovaní návrhu, tunajší stavebný úrad vydal rozhodnutie o vyvlastnení, voči ktorému sa pôvodní spoluvlastníci odvolali.

OÚ v Prešove, odbor ŽP vyzval ostatných účastníkov konania, aby sa v zmysle § 56 zák. č. 71/1967 Zb. vyjadrili k podaným odvolaniam.

Vzhľadom k tomu, že boli dodržané všetky podmienky vyvlastnenia, žiadame odvolania zamietnuť a napadnuté rozhodnutie potvrdiť v celom rozsahu.

 

Ing. Marián Harčarík, vedúci odboru

 

Prílohy:

  1. Spis č. ŽP SP 3634/2000 - Da + doručenky
  2. Odvolanie č. ŽP SP 4167/2000 + výzva + doručenky + vyjadrenie
  3. Odvolanie č. ŽP SP 4227/2000 + výzva + doručenky + vyjadrenia

 

Na vedomie:

  1. SSC - IÚ, Košice
  2. Ž. D.
  3. O. D.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...