Okresný úrad v Prešove, Odbor životného prostredia, Nám. mieru č. 2

Číslo: ŽP SP 4167/2000 - Da

V Prešove, 18. 12. 2000

 

 

Krajský úrad

 

 odbor ŽP

 

 Prešov

 

 

 

Vec: Odstúpenie odvolaní č. ŽP SP 4167/2000 a ŽP SP 4227/2000.

V prílohe listu Vám odstupujeme odvolania v zmysle § 57 ods. 2 zák. č. 71/1967 Z.z., ktoré podala Ž. D. a O. D., voči rozhodnutiu Okresného úradu v Prešove, odboru životného prostredia, vydaného dňa 27. 10. 2000 pod č. ŽP SP 3634/2000 - Da o vyvlastnení nehnuteľností pre účely výstavby komunikácie "I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, II. etapa v km 0,00 - 1,3", v kat. území Prešov.

SSC - IÚ, Košice podala návrh na vyvlastnenie dňa 29. 9. 2000 na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie o vyvlastnení. Dôvodom vyvlastnenia bolo neuzavretie dohody medzi navrhovateľom a pôvodnými spoluvlastníkmi. Tunajší stavebný úrad v konaní o vyvlastnení dňa 24. 10. 2000 upozornil účastníkov konania o možnom uzavretí dohody ešte na konaní, avšak ani na konaní k dohode nedošlo.

Hlavným dôvodom neuzavretie dohody bol nesúhlas s náhradou za vyvlastnenie. SSC IÚ, Košice ponúklo za vyvlastnenie sumu: 909 070,- Sk a náhradné bývanie v bytovom dome za súčinnosti Mesta Prešov pre obidvoch spoluvlastníkov a samostatný byt pre ich syna, ktorý taktiež býva v predmetnom rodinnom dome určenom na vyvlastnenie.

S tým pôvodní spoluvlastníci nesúhlasili a teda k dohode nedošlo. Po prerokovaní návrhu, tunajší stavebný úrad vydal rozhodnutie o vyvlastnení, voči ktorému sa pôvodní spoluvlastníci odvolali.

OÚ v Prešove, odbor ŽP vyzval ostatných účastníkov konania, aby sa v zmysle § 56 zák. č. 71/1967 Zb. vyjadrili k podaným odvolaniam.

Vzhľadom k tomu, že boli dodržané všetky podmienky vyvlastnenia, žiadame odvolania zamietnuť a napadnuté rozhodnutie potvrdiť v celom rozsahu.

 

Ing. Marián Harčarík, vedúci odboru

 

Prílohy:

  1. Spis č. ŽP SP 3634/2000 - Da + doručenky
  2. Odvolanie č. ŽP SP 4167/2000 + výzva + doručenky + vyjadrenie
  3. Odvolanie č. ŽP SP 4227/2000 + výzva + doručenky + vyjadrenia

 

Na vedomie:

  1. SSC - IÚ, Košice
  2. Ž. D.
  3. O. D.

Úradné dokumenty

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Poznámky k zákonom

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...