Vec

Naša značka

Vybavuje

Košice

Návrh na vydanie rozhodnutia o vyvlastnení

220/3752/2000

Mgr. Raffaelisová

25. september 2000

Slovenská republika - Slovenská správa ciest Bratislava, Investorský útvar Košice v zastúpení Ing. Jozefom Uebersaxom, riaditeľom VOJ, IČO 003328 ako investor na základe Rozhodnutia o umiestnení stavby "I/68 - Nábrežná komunikácia II. etapa v km 0,00-1,3 (Diaľničný privádzač Prešov - Západ I. úsek Obrancov mieru - Škultétyho ulica)" vydaného Okresným úradom v Prešove, odborom životného prostredia pod č. 3 prot. č. ŽP ÚP 188/96/98-Tu dňa 20. 10. 1998 a právoplatného dňa 15. 3. 1999 v súlade s §§ 108-116 Zákona č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto podáva 

návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti v kat. území Prešov, obec Prešov, odčlenené podľa geometrického plánu č. 2-4/99 vyhotoveného fi GEOTOP Košice a overeného 13. 4. 1999 ako diel "45" a pričlenený k novovytvorenej parcele č. 9771/2, a to:

časť parc. č. 7244 zast. plochy o výmere 226 metrov štvorcových, rodinný dom na parc. č. 7244. súpisné číslo ..., na adrese Prešov, Pod Kalváriou ..., ďalej ploty, studňu, vedľajšiu stavbu - kôlňu, vonkajšie úpravy, trvalé porasty.

Vlastníkmi vyvlastňovaných nehnuteľností sú D. a manželka D. v podieli 1/1, zapísané na liste vlastníctva č. 2324.

Zdôvodnenie:

Podľa geometrického plánu č. 2-4/99 je časť parc. 7244 ako diel "45" o výmere 226 metrov štvorcových zabratá pre účely výstavby cesty "I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia II. etapa v km 0,00-1,3 (Diaľničný privádzač Prešov-Západ, I. úsek Obrancov mieru - Škultétyho ulica)". Na tejto časti sa nachádza rodinný dom s príslušenstvom (ploty, studňa, vonkajšie úpravy, trvalé porasty), ktorý v dôsledku realizácie stavby musí byť i s ostatným uvedeným príslušenstvom odstránený. Technické riešenie (projektová dokumentácia) neumožňuje riešiť stavbu tak, aby dom nemusel byť asanovaný.

Vlastníkom bol doručený v 5 exemplároch návrh kúpnej zmluvy s uvedením kúpnej ceny ako aj s poučením, že ak v lehote 15 dní od doručenia nevrátia kúpne zmluvy, bude sa to považovať za skutočnosť, že dohodu odmietajú. Na nehnuteľnosť bol vypracovaný znalecký posudok pod. č. 54/1999 zo dňa 5. 5. 1999 Ing. Jozefom Sabolom, znalcom pre základný odbor stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, dopravné stavby, oceňovanie nehnuteľnosti. Kúpna cena bola navrhnutá podľa znaleckého posudku vo výške 909 070 Sk takto:

Rodinný dom - 677 112,34 Sk
Ploty - 2 298,65 Sk
Studňa - 6 368,40 Sk
Vedľajšia stavba - 3 521,23 Sk
Pozemok - 124 300,-- Sk
Trvalé porasty - 8 010 Sk
Spolu - 909 071,42 Sk
Zaokrúhlene - 909 070,-- Sk

Doručenie vykazujeme doručenkou. Navyše predávajúci reagovali na zaslanie návrhu kúpnej zmluvy listom, v ktorom potvrdzujú, že dostali náš návrh kúpnej zmluvy. V tomto liste síce, na jednej strane súhlasia s uzatvorením kúpnej zmluvy, ale zároveň vyjadrujú výhrady k ponúknutej náhrade (909 070,-- Sk). Ako náhradu za dom a pozemok požadujú, aby sme im za rodinný dom zabezpečili primeraný rodinný dom, rovnakej kategórie, primeranej rozlohy a v primeranej lehote a za pozemok žiadajú tiež adekvátny pozemok. Ako ďalšie riešenie náhrady navrhujú trhovú cenu. Jej výšku však neuvádzajú. V písomnej odpovedi sme zdôraznili, že nemôžeme pristúpiť na také požiadavky.

Podľa § 44 ods. 2 Občianského zákonníka prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny je odmietnutím návrhu.

Podstatné preto je, že kúpnu zmluvu nám predávajúci podpísanú nevrátil.

Samotnému zaslaniu kúpnej zmluvy predchádzali osobné stretnutia vlastníkov so zástupcami investora i korešpondencia, ktorú prikladáme k návrhu a ktorá preukazuje, že sme sa zaoberali všetkými ich námietkami.

Keďže dom, ktorý je predmetom vyvlastnenia je trvale užívaný a obývaný vlastníkmi a ich dospelým synom, zaoberali sme sa aj problémom budúceho bývania. Vlastníci odmietajú formu bývania v obytnom dome (bytovke). Tu spolupracujeme s mestom Prešov, ktoré predložilo všetkým členom rodiny návrh Zmluvy o budúcej dohode o finančnom vyrovnaní. Jej obsahom mal byť záväzok mesta, že cit. "asanantom budú poskytnuté finančné prostriedky za asanovaný rodinný dom v rozsahu zodpovedajúcom rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou bytov a štandardného dovybavenia bytov poskytnutých ako primeraná bytová náhrada ostatným asanantom z ul. Pod Kalváriou v súlade so schváleným Štatútom fondu pre zabezpečenie náhradných bytov." Táto kompenzácia mala byť minimálne 1 903 000,-- Sk (čl. II. ods. 3 a čl. IV ods. 3 Dohody s mestom Prešov) a mala byť vyplatená ku kúpnej cene za nehnuteľnosť. Dohodu predloženú mestom Prešov nepodpísali všetci asananti (nepodpísal dospelý syn D.) a teda mesto Prešov nemohlo ďalej konať.

Z dôvodu, že mesto Prešov prejavilo aktívne súčinnosť pri finančnom vysporiadaní nehnuteľnosti a riešilo i problematiku bytov asanantov, navrhujeme, aby bol účastníkom konania o vyvlastnení aj zástupca mesta Prešov (z odboru mestského majetku).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a že ide o stavbu vo verejnom záujme štátu podľa § 108, ods. 2, písm. f) Stavebného zákona, máme za to, že zo strany navrhovateľa Slovenskej správy ciest Košice boli splnené zákonom stanovené podmienky na začatie vyvlastňovacieho konania.

Navrhujeme, aby Okresný úrad v Prešove po preskúmaní vo veci vydal rozhodnutie, ktorým

vyvlastňuje

nehnuteľnosť rodinný dom s príslušenstvom Pod Kalváriou ..., v Prešove, s. č. ... a pozemok časť parc. 7244 o výmere 226 metrov štvorcových odčlenený podľa GP č. 2-4/99 ako diel "45" v prospech Slovenskej republiky - Slovenská správa ciest Bratislava, Investorský útvar Košice v celom rozsahu podaného návrhu.

Finančná náhrada za vyvlastnenú nehnuteľnosť vo výške 909 070 Sk bude vyvlastneným zaplatená do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Ing. Jozef Uebersax, riaditeľ VOJ

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...