Vec

Naša značka

Vybavuje

Košice

Návrh na vydanie rozhodnutia o vyvlastnení

220/3752/2000

Mgr. Raffaelisová

25. september 2000

Slovenská republika - Slovenská správa ciest Bratislava, Investorský útvar Košice v zastúpení Ing. Jozefom Uebersaxom, riaditeľom VOJ, IČO 003328 ako investor na základe Rozhodnutia o umiestnení stavby "I/68 - Nábrežná komunikácia II. etapa v km 0,00-1,3 (Diaľničný privádzač Prešov - Západ I. úsek Obrancov mieru - Škultétyho ulica)" vydaného Okresným úradom v Prešove, odborom životného prostredia pod č. 3 prot. č. ŽP ÚP 188/96/98-Tu dňa 20. 10. 1998 a právoplatného dňa 15. 3. 1999 v súlade s §§ 108-116 Zákona č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto podáva 

návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti v kat. území Prešov, obec Prešov, odčlenené podľa geometrického plánu č. 2-4/99 vyhotoveného fi GEOTOP Košice a overeného 13. 4. 1999 ako diel "45" a pričlenený k novovytvorenej parcele č. 9771/2, a to:

časť parc. č. 7244 zast. plochy o výmere 226 metrov štvorcových, rodinný dom na parc. č. 7244. súpisné číslo ..., na adrese Prešov, Pod Kalváriou ..., ďalej ploty, studňu, vedľajšiu stavbu - kôlňu, vonkajšie úpravy, trvalé porasty.

Vlastníkmi vyvlastňovaných nehnuteľností sú D. a manželka D. v podieli 1/1, zapísané na liste vlastníctva č. 2324.

Zdôvodnenie:

Podľa geometrického plánu č. 2-4/99 je časť parc. 7244 ako diel "45" o výmere 226 metrov štvorcových zabratá pre účely výstavby cesty "I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia II. etapa v km 0,00-1,3 (Diaľničný privádzač Prešov-Západ, I. úsek Obrancov mieru - Škultétyho ulica)". Na tejto časti sa nachádza rodinný dom s príslušenstvom (ploty, studňa, vonkajšie úpravy, trvalé porasty), ktorý v dôsledku realizácie stavby musí byť i s ostatným uvedeným príslušenstvom odstránený. Technické riešenie (projektová dokumentácia) neumožňuje riešiť stavbu tak, aby dom nemusel byť asanovaný.

Vlastníkom bol doručený v 5 exemplároch návrh kúpnej zmluvy s uvedením kúpnej ceny ako aj s poučením, že ak v lehote 15 dní od doručenia nevrátia kúpne zmluvy, bude sa to považovať za skutočnosť, že dohodu odmietajú. Na nehnuteľnosť bol vypracovaný znalecký posudok pod. č. 54/1999 zo dňa 5. 5. 1999 Ing. Jozefom Sabolom, znalcom pre základný odbor stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, dopravné stavby, oceňovanie nehnuteľnosti. Kúpna cena bola navrhnutá podľa znaleckého posudku vo výške 909 070 Sk takto:

Rodinný dom - 677 112,34 Sk
Ploty - 2 298,65 Sk
Studňa - 6 368,40 Sk
Vedľajšia stavba - 3 521,23 Sk
Pozemok - 124 300,-- Sk
Trvalé porasty - 8 010 Sk
Spolu - 909 071,42 Sk
Zaokrúhlene - 909 070,-- Sk

Doručenie vykazujeme doručenkou. Navyše predávajúci reagovali na zaslanie návrhu kúpnej zmluvy listom, v ktorom potvrdzujú, že dostali náš návrh kúpnej zmluvy. V tomto liste síce, na jednej strane súhlasia s uzatvorením kúpnej zmluvy, ale zároveň vyjadrujú výhrady k ponúknutej náhrade (909 070,-- Sk). Ako náhradu za dom a pozemok požadujú, aby sme im za rodinný dom zabezpečili primeraný rodinný dom, rovnakej kategórie, primeranej rozlohy a v primeranej lehote a za pozemok žiadajú tiež adekvátny pozemok. Ako ďalšie riešenie náhrady navrhujú trhovú cenu. Jej výšku však neuvádzajú. V písomnej odpovedi sme zdôraznili, že nemôžeme pristúpiť na také požiadavky.

Podľa § 44 ods. 2 Občianského zákonníka prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny je odmietnutím návrhu.

Podstatné preto je, že kúpnu zmluvu nám predávajúci podpísanú nevrátil.

Samotnému zaslaniu kúpnej zmluvy predchádzali osobné stretnutia vlastníkov so zástupcami investora i korešpondencia, ktorú prikladáme k návrhu a ktorá preukazuje, že sme sa zaoberali všetkými ich námietkami.

Keďže dom, ktorý je predmetom vyvlastnenia je trvale užívaný a obývaný vlastníkmi a ich dospelým synom, zaoberali sme sa aj problémom budúceho bývania. Vlastníci odmietajú formu bývania v obytnom dome (bytovke). Tu spolupracujeme s mestom Prešov, ktoré predložilo všetkým členom rodiny návrh Zmluvy o budúcej dohode o finančnom vyrovnaní. Jej obsahom mal byť záväzok mesta, že cit. "asanantom budú poskytnuté finančné prostriedky za asanovaný rodinný dom v rozsahu zodpovedajúcom rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou bytov a štandardného dovybavenia bytov poskytnutých ako primeraná bytová náhrada ostatným asanantom z ul. Pod Kalváriou v súlade so schváleným Štatútom fondu pre zabezpečenie náhradných bytov." Táto kompenzácia mala byť minimálne 1 903 000,-- Sk (čl. II. ods. 3 a čl. IV ods. 3 Dohody s mestom Prešov) a mala byť vyplatená ku kúpnej cene za nehnuteľnosť. Dohodu predloženú mestom Prešov nepodpísali všetci asananti (nepodpísal dospelý syn D.) a teda mesto Prešov nemohlo ďalej konať.

Z dôvodu, že mesto Prešov prejavilo aktívne súčinnosť pri finančnom vysporiadaní nehnuteľnosti a riešilo i problematiku bytov asanantov, navrhujeme, aby bol účastníkom konania o vyvlastnení aj zástupca mesta Prešov (z odboru mestského majetku).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a že ide o stavbu vo verejnom záujme štátu podľa § 108, ods. 2, písm. f) Stavebného zákona, máme za to, že zo strany navrhovateľa Slovenskej správy ciest Košice boli splnené zákonom stanovené podmienky na začatie vyvlastňovacieho konania.

Navrhujeme, aby Okresný úrad v Prešove po preskúmaní vo veci vydal rozhodnutie, ktorým

vyvlastňuje

nehnuteľnosť rodinný dom s príslušenstvom Pod Kalváriou ..., v Prešove, s. č. ... a pozemok časť parc. 7244 o výmere 226 metrov štvorcových odčlenený podľa GP č. 2-4/99 ako diel "45" v prospech Slovenskej republiky - Slovenská správa ciest Bratislava, Investorský útvar Košice v celom rozsahu podaného návrhu.

Finančná náhrada za vyvlastnenú nehnuteľnosť vo výške 909 070 Sk bude vyvlastneným zaplatená do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Ing. Jozef Uebersax, riaditeľ VOJ

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...