Vec

Naša značka

Vybavuje

Košice

Návrh na vydanie rozhodnutia o vyvlastnení

220/3752/2000

Mgr. Raffaelisová

25. september 2000

Slovenská republika - Slovenská správa ciest Bratislava, Investorský útvar Košice v zastúpení Ing. Jozefom Uebersaxom, riaditeľom VOJ, IČO 003328 ako investor na základe Rozhodnutia o umiestnení stavby "I/68 - Nábrežná komunikácia II. etapa v km 0,00-1,3 (Diaľničný privádzač Prešov - Západ I. úsek Obrancov mieru - Škultétyho ulica)" vydaného Okresným úradom v Prešove, odborom životného prostredia pod č. 3 prot. č. ŽP ÚP 188/96/98-Tu dňa 20. 10. 1998 a právoplatného dňa 15. 3. 1999 v súlade s §§ 108-116 Zákona č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto podáva 

návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti v kat. území Prešov, obec Prešov, odčlenené podľa geometrického plánu č. 2-4/99 vyhotoveného fi GEOTOP Košice a overeného 13. 4. 1999 ako diel "45" a pričlenený k novovytvorenej parcele č. 9771/2, a to:

časť parc. č. 7244 zast. plochy o výmere 226 metrov štvorcových, rodinný dom na parc. č. 7244. súpisné číslo ..., na adrese Prešov, Pod Kalváriou ..., ďalej ploty, studňu, vedľajšiu stavbu - kôlňu, vonkajšie úpravy, trvalé porasty.

Vlastníkmi vyvlastňovaných nehnuteľností sú D. a manželka D. v podieli 1/1, zapísané na liste vlastníctva č. 2324.

Zdôvodnenie:

Podľa geometrického plánu č. 2-4/99 je časť parc. 7244 ako diel "45" o výmere 226 metrov štvorcových zabratá pre účely výstavby cesty "I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia II. etapa v km 0,00-1,3 (Diaľničný privádzač Prešov-Západ, I. úsek Obrancov mieru - Škultétyho ulica)". Na tejto časti sa nachádza rodinný dom s príslušenstvom (ploty, studňa, vonkajšie úpravy, trvalé porasty), ktorý v dôsledku realizácie stavby musí byť i s ostatným uvedeným príslušenstvom odstránený. Technické riešenie (projektová dokumentácia) neumožňuje riešiť stavbu tak, aby dom nemusel byť asanovaný.

Vlastníkom bol doručený v 5 exemplároch návrh kúpnej zmluvy s uvedením kúpnej ceny ako aj s poučením, že ak v lehote 15 dní od doručenia nevrátia kúpne zmluvy, bude sa to považovať za skutočnosť, že dohodu odmietajú. Na nehnuteľnosť bol vypracovaný znalecký posudok pod. č. 54/1999 zo dňa 5. 5. 1999 Ing. Jozefom Sabolom, znalcom pre základný odbor stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, dopravné stavby, oceňovanie nehnuteľnosti. Kúpna cena bola navrhnutá podľa znaleckého posudku vo výške 909 070 Sk takto:

Rodinný dom - 677 112,34 Sk
Ploty - 2 298,65 Sk
Studňa - 6 368,40 Sk
Vedľajšia stavba - 3 521,23 Sk
Pozemok - 124 300,-- Sk
Trvalé porasty - 8 010 Sk
Spolu - 909 071,42 Sk
Zaokrúhlene - 909 070,-- Sk

Doručenie vykazujeme doručenkou. Navyše predávajúci reagovali na zaslanie návrhu kúpnej zmluvy listom, v ktorom potvrdzujú, že dostali náš návrh kúpnej zmluvy. V tomto liste síce, na jednej strane súhlasia s uzatvorením kúpnej zmluvy, ale zároveň vyjadrujú výhrady k ponúknutej náhrade (909 070,-- Sk). Ako náhradu za dom a pozemok požadujú, aby sme im za rodinný dom zabezpečili primeraný rodinný dom, rovnakej kategórie, primeranej rozlohy a v primeranej lehote a za pozemok žiadajú tiež adekvátny pozemok. Ako ďalšie riešenie náhrady navrhujú trhovú cenu. Jej výšku však neuvádzajú. V písomnej odpovedi sme zdôraznili, že nemôžeme pristúpiť na také požiadavky.

Podľa § 44 ods. 2 Občianského zákonníka prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny je odmietnutím návrhu.

Podstatné preto je, že kúpnu zmluvu nám predávajúci podpísanú nevrátil.

Samotnému zaslaniu kúpnej zmluvy predchádzali osobné stretnutia vlastníkov so zástupcami investora i korešpondencia, ktorú prikladáme k návrhu a ktorá preukazuje, že sme sa zaoberali všetkými ich námietkami.

Keďže dom, ktorý je predmetom vyvlastnenia je trvale užívaný a obývaný vlastníkmi a ich dospelým synom, zaoberali sme sa aj problémom budúceho bývania. Vlastníci odmietajú formu bývania v obytnom dome (bytovke). Tu spolupracujeme s mestom Prešov, ktoré predložilo všetkým členom rodiny návrh Zmluvy o budúcej dohode o finančnom vyrovnaní. Jej obsahom mal byť záväzok mesta, že cit. "asanantom budú poskytnuté finančné prostriedky za asanovaný rodinný dom v rozsahu zodpovedajúcom rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou bytov a štandardného dovybavenia bytov poskytnutých ako primeraná bytová náhrada ostatným asanantom z ul. Pod Kalváriou v súlade so schváleným Štatútom fondu pre zabezpečenie náhradných bytov." Táto kompenzácia mala byť minimálne 1 903 000,-- Sk (čl. II. ods. 3 a čl. IV ods. 3 Dohody s mestom Prešov) a mala byť vyplatená ku kúpnej cene za nehnuteľnosť. Dohodu predloženú mestom Prešov nepodpísali všetci asananti (nepodpísal dospelý syn D.) a teda mesto Prešov nemohlo ďalej konať.

Z dôvodu, že mesto Prešov prejavilo aktívne súčinnosť pri finančnom vysporiadaní nehnuteľnosti a riešilo i problematiku bytov asanantov, navrhujeme, aby bol účastníkom konania o vyvlastnení aj zástupca mesta Prešov (z odboru mestského majetku).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a že ide o stavbu vo verejnom záujme štátu podľa § 108, ods. 2, písm. f) Stavebného zákona, máme za to, že zo strany navrhovateľa Slovenskej správy ciest Košice boli splnené zákonom stanovené podmienky na začatie vyvlastňovacieho konania.

Navrhujeme, aby Okresný úrad v Prešove po preskúmaní vo veci vydal rozhodnutie, ktorým

vyvlastňuje

nehnuteľnosť rodinný dom s príslušenstvom Pod Kalváriou ..., v Prešove, s. č. ... a pozemok časť parc. 7244 o výmere 226 metrov štvorcových odčlenený podľa GP č. 2-4/99 ako diel "45" v prospech Slovenskej republiky - Slovenská správa ciest Bratislava, Investorský útvar Košice v celom rozsahu podaného návrhu.

Finančná náhrada za vyvlastnenú nehnuteľnosť vo výške 909 070 Sk bude vyvlastneným zaplatená do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Ing. Jozef Uebersax, riaditeľ VOJ

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...