Chronologický prehľad udalostí okolo vyvlastňovania v Prešove (2003 - 2005)

Problém manželov D. a ďalších obyvateľov Prešova so štátnymi a samosprávnymi inštitúciami pokračoval aj v roku 2003. Začiatkom predchádzajúceho roka 2002 postúpil Krajský súd v Prešove návrh na konanie o súlade právnych predpisov na Ústavný súd. Slovenská správa ciest požiadala o vydanie stavebného povolenia na časť Nábrežnej komunikácie, presnejšie na 390-metrový úsek od jej začiatku až takmer po dom v ktorom bývajú manželia D. Nábrežná komunikácia sa tak mala začať blížiť k ich domu z oboch strán.

Na tejto stránke sú chronologicky popísané udalosti, tak ako sa stali. Kvôli prehľadnosti sú aktivity jednotlivých účastníkov rozlíšené farebne podľa tejto legendy:

Rodina D., občania

Mestský úrad v Prešove, primátor mesta, mestské zastupiteľstvo

Slovenská správa ciest

Okresný úrad v Prešove, Krajský úrad v Prešove

Iné udalosti

 

 

1. január 2003

Právomoci všeobecného stavebného úradu prešli z okresných úradov na obce. Stavebným úradom v Prešove sa tak stalo Mesto Prešov, ktoré si na tento účel založilo so susednými obcami spoločnú úradovňu.

7. január 2003

Krajský úrad, odbor dopravy, postúpil odvolania občanov proti stavebnému povoleniu 379-metrového úseku Nábrežnej komunikácie na ministerstvo dopravy. Žiada, aby odvolania občanov boli zamietnuté ako neopodstatnené.

16. jún 2003

Slovenská správa ciest napísala manželom D. list, že im za ich rodinný dom ponúka dvojizbový byt na Októbrovej ulici č. 56 v Prešove. Poučila ich, že ak ho chcú, majú 15 dní na podanie žiadosti na bytový odbor mesta Prešov.

1. júl 2003

Prenesená právomoc vyvlastňovať nehnuteľnosti prešla z okresných úradov na obce a mestá. O vyvlastnení rozhoduje a vyvlastňovacie rozhodnutia podpisuje starosta resp. primátor obce.

29. október 2003

Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušuje stavebné povolenie pre výstavbu Nábrežnej komunikácie v úseku 0,000 - 0,379 km. Ide už o v poradí druhé zrušenie.

13. máj 2004

Ústavný súd vydáva rozsudok, z ktorého vyplýva, že vyhlášku 465/1991 Zb. nebolo možné už od roku 1995 používať na určovanie náhrad za vyvlastnenie. Ústavný súd sa v rozsudku vyjadruje aj ku konkrétnej kauze vyvlastnenia rodinného domu, kde konštatuje, že pri tomto vyvlastnení bol porušený zákon. Znenie rozsudku.

22. jún 2004

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje územný plán VÚC Prešovského uznesením č. 228/2004. Územný plán lokalizuje cestu I/68 do úplne opačnej časti mesta Prešov. Účinnosť a všeobecnú záväznosť nadobudol územný plán 23. júla 2004.

25. august 2004

Krajský súd v Prešove zrušuje obidve vyvlastňovacie rozhodnutia, ktorými bol vyvlastnený rodinný dom a pozemok manželov D. Keďže sa žalovaná strana neodvolala, rozsudky sa neskôr stali právoplatnými. Súd vrátil spisy Krajskému stavebnému úradu v Prešove na ďalšie konania a vydanie nových rozhodnutí.

november 2004

Slovenská správa ciest necháva vypracovať tzv. zámer pre zisťovacie konanie pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredia podľa zákona o tzv. EIA.

8. február 2005

Krajský stavebný úrad v Prešovu postupuje spis o vyvlastnení pozemku spolu s rozsudkom Krajského súdu v Prešove na ďalšie konanie a vydanie nového rozhodnutia prvostupňovému stavebnému úrad, ktorým je Mesto Prešov.

8. február 2005

Mesto Prešov oznamuje, že SSC predložila na verejné pripomienkovanie zámer pre tzv. zisťovacie konanie pre Nábrežnú komunikáciu.

15. marec 2005

Mesto Prešov (ako miestne príslušný stavebný úrad) vyzýva Slovenskú správu ciest, aby doplnila návrh na vyvlastnenie pozemku manželov D. podľa "v súčasnej dobe platných právnych predpisov". Na doplnenie dáva lehotu 30 dní, počas ktorej konanie o vyvlastnení prerušuje. Ak SSC nedoplní v tejto lehote svoj návrh na vyvlastnenie, stavebný úrad konanie o vyvlastnení zastaví.

23. marec 2005

Ministerstvo životného prostredia zvoláva poradu zainteresovaných k tzv. zámeru pre zisťovacie konanie pre Nábrežnú komunikáciu.

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...