Chronologický prehľad udalostí okolo vyvlastňovania v Prešove (2003 - 2005)

Problém manželov D. a ďalších obyvateľov Prešova so štátnymi a samosprávnymi inštitúciami pokračoval aj v roku 2003. Začiatkom predchádzajúceho roka 2002 postúpil Krajský súd v Prešove návrh na konanie o súlade právnych predpisov na Ústavný súd. Slovenská správa ciest požiadala o vydanie stavebného povolenia na časť Nábrežnej komunikácie, presnejšie na 390-metrový úsek od jej začiatku až takmer po dom v ktorom bývajú manželia D. Nábrežná komunikácia sa tak mala začať blížiť k ich domu z oboch strán.

Na tejto stránke sú chronologicky popísané udalosti, tak ako sa stali. Kvôli prehľadnosti sú aktivity jednotlivých účastníkov rozlíšené farebne podľa tejto legendy:

Rodina D., občania

Mestský úrad v Prešove, primátor mesta, mestské zastupiteľstvo

Slovenská správa ciest

Okresný úrad v Prešove, Krajský úrad v Prešove

Iné udalosti

 

 

1. január 2003

Právomoci všeobecného stavebného úradu prešli z okresných úradov na obce. Stavebným úradom v Prešove sa tak stalo Mesto Prešov, ktoré si na tento účel založilo so susednými obcami spoločnú úradovňu.

7. január 2003

Krajský úrad, odbor dopravy, postúpil odvolania občanov proti stavebnému povoleniu 379-metrového úseku Nábrežnej komunikácie na ministerstvo dopravy. Žiada, aby odvolania občanov boli zamietnuté ako neopodstatnené.

16. jún 2003

Slovenská správa ciest napísala manželom D. list, že im za ich rodinný dom ponúka dvojizbový byt na Októbrovej ulici č. 56 v Prešove. Poučila ich, že ak ho chcú, majú 15 dní na podanie žiadosti na bytový odbor mesta Prešov.

1. júl 2003

Prenesená právomoc vyvlastňovať nehnuteľnosti prešla z okresných úradov na obce a mestá. O vyvlastnení rozhoduje a vyvlastňovacie rozhodnutia podpisuje starosta resp. primátor obce.

29. október 2003

Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušuje stavebné povolenie pre výstavbu Nábrežnej komunikácie v úseku 0,000 - 0,379 km. Ide už o v poradí druhé zrušenie.

13. máj 2004

Ústavný súd vydáva rozsudok, z ktorého vyplýva, že vyhlášku 465/1991 Zb. nebolo možné už od roku 1995 používať na určovanie náhrad za vyvlastnenie. Ústavný súd sa v rozsudku vyjadruje aj ku konkrétnej kauze vyvlastnenia rodinného domu, kde konštatuje, že pri tomto vyvlastnení bol porušený zákon. Znenie rozsudku.

22. jún 2004

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje územný plán VÚC Prešovského uznesením č. 228/2004. Územný plán lokalizuje cestu I/68 do úplne opačnej časti mesta Prešov. Účinnosť a všeobecnú záväznosť nadobudol územný plán 23. júla 2004.

25. august 2004

Krajský súd v Prešove zrušuje obidve vyvlastňovacie rozhodnutia, ktorými bol vyvlastnený rodinný dom a pozemok manželov D. Keďže sa žalovaná strana neodvolala, rozsudky sa neskôr stali právoplatnými. Súd vrátil spisy Krajskému stavebnému úradu v Prešove na ďalšie konania a vydanie nových rozhodnutí.

november 2004

Slovenská správa ciest necháva vypracovať tzv. zámer pre zisťovacie konanie pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredia podľa zákona o tzv. EIA.

8. február 2005

Krajský stavebný úrad v Prešovu postupuje spis o vyvlastnení pozemku spolu s rozsudkom Krajského súdu v Prešove na ďalšie konanie a vydanie nového rozhodnutia prvostupňovému stavebnému úrad, ktorým je Mesto Prešov.

8. február 2005

Mesto Prešov oznamuje, že SSC predložila na verejné pripomienkovanie zámer pre tzv. zisťovacie konanie pre Nábrežnú komunikáciu.

15. marec 2005

Mesto Prešov (ako miestne príslušný stavebný úrad) vyzýva Slovenskú správu ciest, aby doplnila návrh na vyvlastnenie pozemku manželov D. podľa "v súčasnej dobe platných právnych predpisov". Na doplnenie dáva lehotu 30 dní, počas ktorej konanie o vyvlastnení prerušuje. Ak SSC nedoplní v tejto lehote svoj návrh na vyvlastnenie, stavebný úrad konanie o vyvlastnení zastaví.

23. marec 2005

Ministerstvo životného prostredia zvoláva poradu zainteresovaných k tzv. zámeru pre zisťovacie konanie pre Nábrežnú komunikáciu.

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...