Chronologický prehľad udalostí okolo vyvlastňovania v Prešove (2002)

Problém manželov D. a ďalších obyvateľov Prešova so štátnymi a samosprávnymi inštitúciami pokračoval aj v roku 2002. Ešte v auguste 2001 Krajský súd v Prešove odložil vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení ich rodinného domu, pozemku a príslušenstva. V žalobe proti Krajskému úradu v Prešove, odboru životného prostredia, namietali nezákonnosť rozhodnutia o vyvlastnení a navrhli súdu, aby pre rozhodnutím vo veci podal na Ústavný súd SR návrh na preskúmanie súladu ustanovenia stavebného zákona o určovaní náhrady za vyvlastnený majetok - s Ústavou SR.

Na tejto stránke sú chronologicky popísané udalosti, tak ako sa stali. Kvôli prehľadnosti sú aktivity jednotlivých účastníkov rozlíšené farebne podľa tejto legendy:

Rodina D., občania

Mestský úrad v Prešove, primátor Juraj Kopčák, mestské zastupiteľstvo

Slovenská správa ciest

Okresný úrad v Prešove, Krajský úrad v Prešove

Iné udalosti

 

 

16. január 2002

Krajský súd v Prešove rozhodol o postúpení návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov Ústavnému súdu.

6. marec 2002

Krajský súd v Prešove postúpil návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov Ústavnému súdu v Košiciach.

12. marec 2002

Okresný súd v Prešove prijal na návrh Slovenskej správy ciest do úschovy náhradu za vyvlastnenú časť pozemku, rodinný dom s príslušenstvom.

18. apríl 2002

Slovenská správa ciest požiadala o vydanie stavebného povolenia pre Nábrežnú komunikáciu a pre prekládky inžinierskych sietí pre 379-metrový úsek komunikácie.

15. máj 2002

Občianske iniciatívy podali vláde, parlamentu a politickým stranám výzvu na zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme.

22. máj 2002

Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia, oznámil začatie druhého stavebného konania pre Nábrežnú komunikáciu.

27. máj 2002

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva, oznámil začatie druhého stavebného konania pre Nábrežnú komunikáciu.

30. máj 2002

Ústavný súd v Košiciach informoval o začatí konania o súlade právnych predpisov.

4. júl 2002

Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia, oznámil vybraným účastníkom opäť začatie druhého stavebného konania pre Nábrežnú komunikáciu a nariadil miestne zisťovanie a ústne konanie na 18. júla 2002.

9. júl 2002

Občania podávajú petíciu primátorovi Prešova Jurajovi Kopčákovi, v ktorej ho vyzývajú aby v stavebných konaniach pre Nábrežnú komunikáciu hájil záujmy občanov.

12. júl 2002

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva, prerušil stavebné konanie na 30 dní.

18. júl 2002

Uskutočnilo sa ústne konanie pre Nábrežnú komunikáciu, ktoré zorganizoval Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia.

18. júl 2002

Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia, prerušil stavebné konanie pre Nábrežnú komunikáciu na 60 dní.

21. október 2002

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy, pozemných komunikácií a iných odvetvových vzťahov vydal stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu.

25. november 2002

Občania podávajú odvolania proti vydanému stavebnému povoleniu, ktorý vydal Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy, pozemných komunikácií a iných odvetvových vzťahov.

25. november 2002

Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia vydal stavebné povolenie pre prekládky inžinierskych sieti kvôli Nábrežnej komunikácii.

29. november 2002

Slovenská správa ciest požiadala Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy, pozemných komunikácií a iných odvetvových vzťahov o zmenu dvoch už skôr vydaných stavebných povolení pre Nábrežnú komunikáciu z roku 2000. V žiadosti žiada o zmenu termínu ukončenia výstavby úseku v km 0,7 - 1,3 z decembra 2002 na rok 2004.

23. december 2002

Občania podávajú odvolania proti vydanému stavebnému povoleniu na prekládky inžinierskych sietí, ktorý vydal Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia.

Udalosti z roku 2003 nájdete na nasledujúcej strane...

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...