Chronologický prehľad udalostí okolo vyvlastňovania v Prešove (2001)

Problém manželov D. a ďalších obyvateľov Prešova so štátnymi a samosprávnymi inštitúciami sa na prelome rokov 2000 a 2001 vyhrotil. Krajský úrad v Prešove dostal na rozhodnutie odvolania manželov D. voči rozhodnutiu o vyvlastnení ich rodinného domu a pozemku. Na súdoch sa začali súdne konania. Na strane žalobcu sú manželia D., na strane žalovaného Slovenská republika, zastúpená svojími inštitúciami. Ako dopadne tento nerovný boj? Čo sa stalo alebo ešte stane do konca roka 2001?

Na tejto stránke sú chronologicky popísané udalosti, tak ako sa stali. Kvôli prehľadnosti sú aktivity jednotlivých účastníkov rozlíšené farebne podľa tejto legendy:

Rodina D.

Mestský úrad v Prešove, primátor Juraj Kopčák, mestské zastupiteľstvo

Slovenská správa ciest

Okresný úrad v Prešove, Krajský úrad v Prešove

Iné udalosti

 

 

3. január 2001

Pán D. využíva svoje právo ako účastník konania a nazerá do spisu na Krajskom úrade. Zisťuje, že po uplynutí zákonnej lehoty na odvolanie pribudli v spise ďalšie vyjadrenia a listiny, ku ktorým sa doposiaľ nemohol vyjadriť.

5. január 2001

František Kurilla z Krajského úradu vyzýva pána D. aby v lehote 7 dní od doručenia výzvy predložil kópiu žaloby s potvrdením o prijatí a podporil tak svoje tvrdenie o tom, že bola podaná žaloba na určenie neprimeranosti kúpnej ceny.

9. január 2001

Pán D. využíva svoje právo ako účastník konania a podáva Krajskému úradu podanie ku novým a nepravdivým informáciám, ktoré pribudli do spisu a o ktorých sa dozvedel až po nahliadnutí do spisu 3. januára 2001.

16. január 2001

Marián Harčarík z Okresného úradu v Prešove vyzýva manželov D. aby predložili kolaudačné rozhodnutie "na jestvujúci rodinný dom".

17. január 2001

Manželia D. predkladajú Krajskému úradu v Prešove na jeho vyžiadanie kópiu žaloby na určenie neprimeranosti ceny s potvrdením o prijatí Okresným súdom v Prešove.

5. február 2001

V denníku Pravda vychádza článok Rodinný dom ustúpil ceste. Venuje sa konkrétne problému manželov D. Obsahuje aj stanovisko investora.

7. február 2001

Krajský úrad v Prešove prerušuje odvolacie konanie vo veci vyvlastnenia nehnuteľností manželov D. do doby, kým Okresný súd v Prešove rozhodne o podanej žalobe na určenie neprimeranosti kúpnej ceny.

8. február 2001

Okresný úrad v Prešove, v zastúpení Mariánom Harčaríkom obviňuje pána D. z priestupku, že užíva stavbu vyvlastneného rodinného domu bez kolaudačného rozhodnutia. Termín prerokovania priestupku určuje na 27. február 2001.

15. marec 2001

Okresný úrad v Prešove, rukou Mariána Harčaríka uznáva pána D. vinného z priestupku proti stavebnému zákonu a udeľuje mu pokutu 5000 korún a uhradenie trov konania.

15. marec 2001

Slovenská správa ciest podáva na Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva, žiadosť o vydanie stavebného rozhodnutia pre stavebné objekty Nábrežnej komunikácie.

19. marec 2001

Okresný úrad v Prešove, v zastúpení Mariánom Harčaríkom obviňuje pani D. z priestupku, že užíva stavbu vyvlastneného rodinného domu bez kolaudačného rozhodnutia. Termín prerokovania priestupku určuje na 4. apríla 2001.

1. apríl 2001

Pán D. sa odvoláva proti rozhodnutiu o spáchaní priestupku, že užíva stavbu rodinného domu bez kolaudačného rozhodnutia a udelení pokuty vo výške 5000 korún.

10. apríl 2001

František Kurilla z Krajského úradu v Prešove vyzýva Slovenskú správu ciest, aby do 10 dní predložila doklad o vlastníctve vyvlastnenej nehnuteľnosti.

18. apríl 2001

Okresný úrad v Prešove, v zastúpení Mariánom Harčaríkom zastavuje konanie vo veci spáchania priestupku paní D.

19. apríl 2001

Okresný úrad v Prešove, v zastúpení Mariánom Harčaríkom zastavuje konanie vo veci spáchania priestupku pánom D. a vydané rozhodnutie a udelenú pokutu ruší.

20. apríl 2001

František Kurilla z Krajského úradu v Prešove vyvlastnenie majetku manželov D. potvrdzuje v plnom rozsahu a ich odvolania zamieta ako neodôvodnené.

25. apríl 2001

Krajský prokurátor v Prešove podáva protest proti rozhodnutiu Krajského úradu o vyvlastnení nezastavaných pozemkov. Konštatuje, že rozhodnutie bolo nezákonné a navrhuje ho do 30 dní zrušiť.

2. máj 2001

Krajský úrad v Prešove, odbor životného prostredia zamietol odvolania proti vyvlastneniu rodinného domu manželov D. a potvrdzuje správnosť vyvlastnenia. Rozhodnutie o vyvlastnení rodinného domu nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné.

3. máj 2001

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva nariaďuje ústne konanie v stavebnom konaní na žiadosť Slovenskej správy ciest o vydanie stavebného povolenia na výstavbu Nábrežnej komunikácie.

16. máj 2001

Na Okresnom súde v Prešove sa koná prejednanie návrhu manželov D. o neprimeranosti kúpnej ceny. Manželia D. netrvajú na ďalšom prerokovaní svojho návrhu.

29. máj 2001

Na Krajskom úrade v Prešove, odbore dopravy a cestného hospodárstva, sa koná ústne konanie vo veci stavebného konania pre Nábrežnú komunikáciu v Prešove.

11. jún 2001

Krajský úrad v Prešove, odbor životného prostredia, vyhovel protestu prokurátora a niektoré vyvlastňovacie rozhodnutia zrušil.

28. jún 2001

Manželia D. podávajú na súd žalobu o preskúmanie zákonnosti vyvlastnenie ich rodinného domu a pozemku po ním.

13. júl 2001

Krajskom úrade v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva, vydal stavebné povolenie pre Nábrežnu komunikáciu.

6. august 2001

Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia, opäť vyvlastnil pozemky, ktoré boli vyvlastnené vyvlastnené zrušeným rozhodnutím.

28. august 2001

Krajský súd v Prešove odložil vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení rodinného domu manželov D., pozemku pod domom a príslušenstva až do ukončenia veci.

3. október 2001

Krajskom úrade v Prešove, odbor životného prostredia, sa odvolal proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove o odložení vykonateľnosti rozhodnutia o vyvlastnení rodinného domu manželov D.

13. október 2001

Krajský súd v Prešove zamietol odvolanie Krajského úradu proti uzneseniu o odložení vykonateľnosti rozhodnutia o vyvlastnení rodinného domu manželov D.

16. október 2001

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR zrušilo vydané stavebné povolenie pre Nábrežnu komunikáciu a vec vrátilo na nové rozhodnutie späť na krajský úrad.

17. október 2001

Krajský úrad v Prešove, odbor životného prostredia, potvrdil opakované vyvlastnenie pozemkov, ktoré Okresný úrad vyvlastnil 6. a 7. augusta 2001.

29. október 2001

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva rozhodol o zastavení stavebného konania pre Nábrežnú komunikáciu.

13. november 2001

854 občanov podalo prednostovi Krajského úradu v Prešove petíciu za odvolanie vedúceho Odboru dopravy a cestného hospodárstva pre hrubé porušenie zákona pri vydávaní stavebného povolenia pre Nábrežnú komunikáciu.

22. december 2001

Pán D. podáva druhú žalobu na preskúmanie zákonnosti opakovaného vyvlastnenia jeho pozemku.

31. december 2001

Rozhodnutím mestského zastupiteľstva v Prešove je k poslednému dňu roka 2001 zrušený fond na zabezpečenie náhradného bývania pre obyvateľov, ktorých domy boli, či majú byť asanované.

Udalosti z roku 2002 nájdete na nasledujúcej strane...

Úradné dokumenty

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Poznámky k zákonom

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...