Územný plán Bratislavy - vybrané mapy

Väčšie obrázky sú nižšie

Súčasný územný plán Bratislavy pochádza zo 70. rokov. V roku 1993 prebehla jeho aktualizácia a v máji tohto roku sa podarilo dlho očakávaný nový územný plán jednohlasne schváliť. V dnešnom príspevku predstavíme hlavné rozvojové územia mesta, tak ako s nimi uvažuje nový územný plán.

Nábrežie Bratislavy

Je to oblasť, ktorá na mape (nižšie) figuruje pod označením A. Na ľavom brehu Dunaja zahŕňa priestor už v súčasnosti pripravovaného River Parku a zóny Eurovea. Ďalej je to Podhradie (územný plán zóny schválený v roku 2006) a pokračovanie zóny Pribinova. V zimnom prístave sa uvažuje o výraznejšej transformácii územia, aj keď táto zmena v novom ÚPN ešte nie je zahrnutá. Podstatou transformácie je integrácia priestoru prístavu do urbánnej štruktúry mesta.

Na petržalskom brehu je to priestor vymedzený Einsteinovou ulicou, Novým mostom a Prístavným mostom. V priestore medzi Novým mostom a mostom Apollo ÚPN počíta so zástavbou v zmysle centrálnej mestskej zóny a na území, ktoré vymedzuje most Apollo a Prístavný most, ráta s využitím pre viacúčelovú halu širšieho významu. Pre túto časť Petržalky je od roku 2006 v platnosti územný plán zóny.

Lamačská brána – severozápadná rozvojová os

Túto oblasť, na mape označená ako B, vymedzuje mestská časť Devínska Nová Ves a obec Záhorská Bystrica. V priestore medzi Devínskou Novou Vsou, závodom Volkswagen a diaľnicou D1 plánuje využitie územia pre mestské funkcie. Do tohto územia spadá aj pripravovaný projekt novej štvrte The Port s nákupnou zónou, zábavou, administratívou a bývaním.

Vajnory-Rača – severovýchodná rozvojová os

Pod označením C je na mape zobrazené ďalšie významné rozvojové územie, ktoré sa nachádza medzi mestskými časťami Vajnory a Rača. ÚPN ráta s využitím územia pre vedu a výskum (projekt technologicko-výskumného parku CEPIT, ktorý zahŕňa funkcie vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry a čiastočne aj bývania). Ďalším rozvojovým priestorom je plocha bývalého športového letiska Vajnory, ktorému ÚPN nemení pôvodnú funkciu. Uvažuje sa však s využitím pre mestské funkcie bývania, občianskej vybavenosti atď.

Dopravný uzol Východné mesto

V oblasti označenej ako D sa v ÚPN ráta s rozvojom dopravného uzla, ktorý podporuje projekt TEN-T a plánované železničné prepojenie s Parížom. Na tento rozvoj nadväzuje projekt Východné mesto, teda administratívno-obchodné a distribučné centrum.

Petržalka – južný smer

ÚPN plánuje predĺženie centrálnej osi Petržalky až po mestskú časť Jarovce s prevahou funkcie bývania (oblasť E). V súčasnosti sa pripravuje výstavba električkovej trate zo Šafárikovho námestia cez stred Petržalky až po depo v Janíkovom Dvore na južnom okraji sídliska.

Petržalka – šport a rekreácia

Pod označenie F na mape spadá širšia oblasť športu a rekreácie. ÚPN v oblasti lužných lesov a dunajských ramien, ktorá siaha až k vodnej nádrži Gabčíkovo, počíta s funkciou rekreácie a športu medzinárodného významu (s možnosťou usporiadania športových súťaží a pod.)

Mestský okruh Bratislavy

Pod označením G figuruje na mape mestský dopravný okruh, ktorý by mal mesto odbremeniť od regionálneho a medzinárodného tranzitu. ÚPN zatiaľ ráta s polkruhom, ktorý má prepojiť diaľnicu D1 s diaľnicou D2 a pokračovať smerom na juh s výhľadom uzavretia okruhu cez rakúske územie.

IV. kvadrant

V prirodzenom spádovom území Bratislavy sa nachádza časť územia Rakúska s priľahlými obcami (Berg, Kitsee apod.). ÚPN tieto rozvojové plochy rieši iba na území SR, ale podľa slov Vladimíra Hrdého zo sekcie územných programov mesta bratislavského magistrátu pomaly pribúdajú spoločné aktivity s rakúskymi obcami v spádovej oblasti Bratislavy.

Stiahnite niektoré výkresy územného plánu vo formáte PDF:

Územný plán Bratislavy a jej hlavné rozvojové územia
Územný plán Bratislavy a jej hlavné rozvojové územia
Územný plán Bratislavy - Komplexné riešenie - Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
Územný plán Bratislavy - Komplexné riešenie - Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
Územný plán Bratislavy - Regulačný výkres
Územný plán Bratislavy - Regulačný výkres
Územný plán Bratislavy - Verejné dopravné vybavenie
Územný plán Bratislavy - Verejné dopravné vybavenie

Návrh území pre spodrobnenie priestorového úsporiadania a funkčného využitia na úroveň územného plánu zóny

Pre konkretizáciu územného rozvoja mesta v rozvojových alebo špecifických zónach mestských častí je potrebné následne rozpracovať ÚPN mesta do podrobnejších stupňov ÚPD na úrovni ÚPN Z. Vymedzenie hraníc navrhovaných zón je obsiahnuté v grafickej časti dokumentu, výkres č. 2.2. Regulačný výkres.

Navrhované ÚPN Z na území jednotlivých mestských častí

1. MČ Staré Mesto

Pripravované ÚPN Z:

Návrh na spracovanie ÚPN Z:

2. MČ Nové Mesto pre zóny

3. MČ Rača pre zóny:

4. MČ Vajnory pre zóny:

5. MČ Ružinov pre zóny:

6. MČ Vrakuňa pre zóny:

7. MČ Podunajské Biskupice pre zóny:

8. MČ Karlova Ves pre zóny:

9. MČ Dúbravka pre zóny:

10. MČ Lamač pre zóny:

11. MČ Devín pre zóny:

12. MČ Devínska Nová Ves pre zóny:

13. MČ Záhorská Bystrica pre zóny:

14. MČ Petržalka pre zóny:

15. MČ Jarovce pre zóny:

16. MČ Rusovce pre zóny:

17. MČ Čunovo pre zóny:

Navrhované ÚPN Z na území špecifických zón

Návrh spracovania rozvojových dokumentov dotýkajúci sa k.ú. viacerých mestských častí.

MČ Petržalka – MČ Jarovce

Názor hlavného architekta

Ako hodnotí nový ÚPN Bratislavy Štefana Šlachta, hlavný architekt Bratislavy?

Schválenie nového územného plánu mesta Bratislavy bol krok, ktorý sme netrpezlivo očakávali. Je strategickým dokumentom, ktorý môže a mal by pomôcť pri ďalšom rozumnom a riadenom rozvoji mesta. Či to bude v skutočnosti tak, závisí samozrejme aj od toho, ako sa bude rešpektovať a ako ho ovplyvnia rôzne zmeny a doplnky.

V čom sa líši od predchádzajúceho?

Líši sa predovšetkým mierkou spracovania. V minulosti bol spracovaný v mierke 1 : 25 000, nový plán je už v mierke 1 : 10 000. Rozšírili sa plochy bývania a zelene, pribudli polyfunkčné plochy a ráta sa s úbytkom priemyselných plôch. Stanovili sa aj určité podmienky, napríklad pre umiestňovanie výškových stavieb.

Kde má tento dokument rezervy?

O rezervách je v súčasnosti ťažko hovoriť. Zánik hraníc so vstupom Slovenska do Schengenského priestoru ešte ovplyvní mnohé veci. Z Kittsee, Bergu či Wolfstahlu sa stanú prímestské obce Bratislavy, ktoré budú k centru bližšie ako Lamač či Rača. Tento takzvaný IV. kvadrant sa stane najzaujímavejším rozvojovým územím. Uvažovaná spleť vodných kanálov popod Petržalku sa stane reálnou šancou rozvoja bývania a rekreácie (v novom ÚPN sa IV. kvadrant nenachádza, pozn. red.)

Mohol by jasnejšie definovaný verejný záujem pomôcť developerom vytvárať kvalitnejšie projekty?

Verejný záujem je aj dnes zreteľne definovaný. Skôr ide o jeho rešpektovanie. Nové veľké projekty by mali vytvárať aj primerané verejné priestory. Zastavovanie pozemkov na 100 %, ako to dnes mnohí developeri robia, by sa malo stať minulosťou. Nehoráznosti, akými je kauza Šancová či veža Aupark, by mali byť minulosťou. Kvalitnejšie projekty však vzniknú vtedy, keď ich developeri budú chcieť. Samozrejme, je potrebné, aby verejnosť kvalitu vyžadovala. Konkurencia bude veľká, preto už dnes treba investovať do budúcej kvality mesta.

Zdroj: www.bratislava.sk

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...