Zotrel sa rozdiel medzi občanom a poslancom, zverejňujeme materiály orgánov mesta

Je polčas volebného obdobia, tak som "oprášil" jeden z mojich volebných letákov. Je na ňom heslo: "Dialóg, otvorenosť, transparentné mesto". Čo z toho sa podarilo?

17. 11. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Keď som sa ujímal funkcie poslanca, nikto z vonku nevedel, o čom konkrétne budú rokovať komisie mestského zastupiteľstva, mestská rada a mestské zastupiteľstvo. Materiály sa nezverejňovali ani pred rokovaniami a ani potom.

Zverejňovali sa síce pozvánky, ale dostať sa k materiálom bolo oficiálne prakticky nemožné a nepohodlné.

Dnes je to inak

Dnes si môžete na internetových stránkach mesta dopredu stiahnuť materiály na rokovania. Neraz sú zverejnené skôr, ako ich majú k dispozícii poslanci.

Je dôležité, aby poslanci, primátor a úradníci boli pod zvýšenou kontrolou verejnosti. To sa nedá inak, len s dostatkom dostupných informácií.

Len tak môže vzniknúť tlak na lepšie rozhodnutia, ktoré sú v prospech obyvateľov mesta a nie úzkej skupiny, ktorá má oproti ostatným informačnú výhodu.

Zverejňovanie vopred dáva každému možnosť, aby sa s materiálom zoznámil rovnako ako poslanec ešte pred samotným rokovaním (komisie, mestskej rady či zastupiteľstva) a v prípade záujmu vyvolal tlak na lepšie a spravodlivejšie rozhodnutie, či dodal argumenty, ktoré úradníkom alebo poslancom "ušli".

Bez prístupu k materiálom vopred by na to nikto nemal šancu.

Zverejnenie materiálov pomáha aj médiám, ktoré potom, ak chcú, vedia lepšie konfrontovať slová politikov s ich skutočnými krokmi, vedia sa lepšie pripraviť a klásť lepšie otázky.

Nebolo však jednoduché to dosiahnuť. Prekážky veľmi spomínať nebudem, tých sa netreba báť.

Môj pôvodný zámer, aby zverejňovanie bolo "uzákonené" formou všeobecne záväzného nariadenia mesta, zatiaľ stojí na neochote primátora posunúť materiál na rokovanie mestskej rady. Už asi jeden a pol roka.

No našli a vydarili sa iné cesty.

Komisie

Na začiatku volebného obdobia platilo, že každá komisia mestského zastupiteľstva si môže schváliť svoj rokovací poriadok. Vtedy žiadny rokovací poriadok nepočítal so zverejňovaním materiálov.

Stal som sa členom komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Navrhol som do rokovacieho poriadku ustanovenia, ktoré zaviedli povinnosť zverejňovať vopred materiály na webe mesta, čo sa následne aj začalo plniť.

S cieľom zeektívniť a zjednotiť pôsobenie poslancov v komisiách som navrhol, aby všetky komisie mali jednotný rokovací poriadok, ktorý okrem iného zavedie povinnosť zverejňovania pre všetky komisie zriadené z vôle zastupiteľstva.

To sa v tomto roku podarilo prijať a všetky komisie viac-menej disciplinovane zverejňujú svoje dokumenty.

Môžete to posúdiť sami, v čase písania tohto článku na stránke komisií, kde nájdete zverejnené dokumenty:

http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=95

Rokovací poriadok: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=18876

V rokovacom poriadku komisií z 29. 6. 2012 to zabezpečujú:

Čl. 7 ods. 5: "Materiály určené na rokovanie komisie sú členom komisie zasielané spolu s pozvánkou 7 dní pred zasadnutím komisie; netýka sa to mimoriadnych a výjazdových zasadnutí komisie, na ktoré môže byť materiál predložený v kratšej lehote. V rovnakej lehote sekretár komisie zverejní pozvánku a materiály na internetovej stránke mesta."

Čl. 12 ods. 4: "Sekretár komisie zašle zápisnicu v elektronickej forme všetkým členom komisie, primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta, hlavnému kontrolórovi mesta, prednostovi mestského úradu, náčelníkovi mestskej polície, riaditeľom sekcií mestského úradu a zabezpečí jej zverejnenie na internetovej stránke mesta do 3 dní od jej podpísania podľa odseku 3 tohto článku."

Mestská rada

Na začiatku volebného obdobia sa verejnosť o rokovaní mestskej rady dozvedala až sprostredkovane od medií po tlačovej besede s vedením mesta a overovateľmi zápisnice. Médiá sa dozvedeli len to, čo bolo napísané v komuniké.

Keď sa rozvinula diskusia o zverejňovaní materiálov, po čase primátor mesta vydal interný príkaz, aby sa materiály na zasadnutie mestskej rady zverejňovali. Nebolo to však isté a tento alebo ktorýkoľvek budúci primátor by takýto príkaz mohol zrušiť.

Preto som navrhol, aby sme povinnosť zverejňovania materiálov na mestskú radu uzákonili do jej rokovacieho poriadku.

Môj návrh získal väčšinu v mestskom zastupiteľstve a tak sa dnes musí zverejňovať z vôle zastupiteľstva.

Môžete to posúdiť sami, v čase písania tohto článku na stránke mestskej rady, kde nájdete zverejnené dokumenty:

http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=532

Rokovací poriadok: http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=74

V rokovacom poriadku mestskej rady z 31. 7. 2012 to zabezpečujú:

Čl. 3 ods. 7: "Vedúci gestora materiálu odovzdá materiál oddeleniu manažérstva kvality a právnych služieb mestského úradu v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mohol byť doručený najneskôr 6 dni pred rokovaním MsR všetkým členom MsR (ako aj prizvaným na rokovanie MsR) a zverejní na internetovej stránke mesta."

Mestské zastupiteľstvo

Tu to bolo trochu komplikovanejšie. Na začiatku volebného obdobia mali poslanci právo, aby im boli materiály na mestské zastupiteľstvo zasielané aj elektronickou poštou.

Na zasadnutiach zastupiteľstva a aj v kuloárnych debatách som žiadal, aby materiály, keď už sú v elektronickej forme, boli zverejňované aj na internetovej stránke mesta.

Zo strany vedenia mesta však na to nebola vôľa.

Preto som začal zverejňovať materiály z úradu na mojej poslaneckej internetovej stránke, aby ste ich tiež mali k dispozícii.

Medzičasom sa odohrala v mediách slovná prestrelka o nevôli primátora posunúť na rokovanie mestskej rady návrh nariadenia o zverejňovaní informácií, kde zverejňovanie materiálov na zasadnutia zastupiteľstva bolo jednou z jeho kľúčových častí.

Po čase primátor mesta vydal interný príkaz, aby sa materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva zverejňovali. Nebolo to však isté a tento alebo ktorýkoľvek budúci primátor by takýto príkaz mohol zrušiť.

Preto som navrhol, aby sme povinnosť zverejňovania materiálov na zasadnutia zastupiteľstva uzákonili do jeho rokovacieho poriadku.

Môj návrh získal väčšinu v mestskom zastupiteľstve a tak sa dnes musí zverejňovať z vôle zastupiteľstva.

Môžete to posúdiť sami, v čase písania tohto článku na stránke mestského zastupiteľstva, kde nájdete zverejnené dokumenty:

http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=94

Rokovací poriadok: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=13630

V rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva z 31. 7. 2012 to zabezpečujú:

Čl. XII ods. 7: "Návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva a materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva sa zverejňujú na webovom sídle mesta Prešov najneskôr v deň, v ktorom sa doručujú poslancom v elektronickej podobe."

Videozáznamy zo zasadnutí zastupiteľstva už aj na Youtube

Zasadnutia nášho mestského parlamentu sníma miesta televízia. Pri kontrole zverejňovaných zmlúv som si všimol, že naša radnica platí aj za to, že videozáznam dostane na DVD nosiči. Na začiatku volebného obdobia sa tie DVD nosiče len archivovali niekde v skrini na mestskom úrade.

Interpeloval som preto vedenia mesta, aby sa záznamy zverejňovali aj na internetovej stránke. Po prekonaní počiatočnej nevôle, kde svoje zrejme zohrala aj určitá technická náročnosť, radnica v rámci možností tieto záznamy zverejňuje.

Z dôvodov lepšej prístupnosti som tiež navrhol, aby boli videá zo zasadnutia zastupiteľtva umiestnené aj na sieti YouTube.com.

Aj to sa stalo skutočnosťou.

17. november

Tento článok píšem zhodou okolností 17. novembra, keď si pripomíname nekončiaci boj za slobodu a demokraciu. Súčasťou tohto (niekedy doslova) boja, sú aj drobné kroky za vyššiu transparentnosť verejného života.

Čo sa týka prvého slova z volebného hesla ("Dialóg"), podarilo sa na môj návrh prijať v zastupiteľstve všeobecne záväzné nariadenia o organizácii verejného zhromaždenia obyvateľov obce, ktoré Prešov dovtedy nemal spolu s nariadením o miestnom referende. Tento "rest" sa nám podarilo odstrániť po neuveriteľných 22-och rokoch.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...