Zajtrajšia voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov je nezákonná, nemala by sa uskutočniť

18. 05. 2014

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na zajtra (t. j. 19. 5. 2014) je primátorom mesta Prešov zvolané mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom by mala prebehnúť verejne oznámená voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov.

Podľa mojich informácií tento týždeň doručil okresný prokurátor dva závažné listy mestu Prešov:

  1. Prvý doručil mestskému zastupiteľstvu. Je to protest prokurátora z 12. 5. 2014 proti uzneseniu o vyhlásení volieb hlavného kontrolóra. Prokurátor konštatuje nezákonnosť vyhlásenia voľby a žiada zastupiteľstvo, aby zrušilo uznesenie o voľbe.
  2. Druhý doručil primátorovi mesta. Upozorňuje ho, že nezákonne posúdil okolnosti, keď oznámil zánik funkcie hlavného kontrolóra a vyzval primátora, aby umožnil Alexandrovi Erstovi nerušený výkon funkcie hlavného kontrolóra, čiže kontrolnú činnosť.

Prokurátor dospel k rovnakému názoru, ako som vyslovil v marci, keď väčšina poslancov v marci odhlasovala vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.

Pri tomto hlasovaní sme spolu s poslancami poslaneckého klubu na protest voči nezákonnému postupu mestského zastupiteľstva opustili počas hlasovania rokovaciu miestnosť.

 

Aký názor mám na vec?

Pondelkovú voľbu hlavného kontrolóra považujem za nezákonnú, čo konštatuje vo svojom proteste aj okresný prokurátor.

Som presvedčený, že mesto má stále riadne zvoleného hlavného kontrolóra, ktorému primátor mesta nezákonne bráni vo výkone funkcie a je ním platne zvolený hlavný kontrolór Alexander Ernst. Rovnaký názor má aj okresný prokurátor.

Primátor svojim konaním znemožňuje kontrolu hospodárenia a zákonnosti na mestskom úrade a v mestských firmách. Bráni hlavnému kontrolórovi odhaľovať nehospodárne nakladanie s financiami mesta a šafárenie s mestským majetkom.

Príkladom je, že primátor spochybnením hlavného kontrolóra znemožnil predloženie správy o kontrole v dopravnom podniku, či dokončenie kontroly v technických službách, kde nelegitímny členovia predstavenstva podpisujú podľa môjho názoru nevýhodné zmluvy, kontrolu v priemyselnom parku či na mestskom úrade a pod.

Začatie pondelkovej voľby hlavného kontrolóra je nezákonné, lebo by mohlo viesť k situácii, keď by mesto malo dvoch zvolených hlavných kontrolórov. Ak má mesto už teraz riadne zvoleného hlavného kontrolóra, akákoľvek voľba ďalšieho kontrolóra a jeho vymenovanie, ak trvá funkcia súčasného hlavného kontrolóra, je v rozpore so zákonom.

Ak si poslanci ctia zákon, tak by mestské zastupiteľstvo nemalo zvoliť kontrolóra, ale prerokovať protest prokurátora, vyhovieť protestu a zrušiť uznesenie o vyhlásení volieb kontrolóra tak, ako to poslancom navrhuje prokurátor.

Uznesenie o zrušení vyhlásenia volieb by mal potom primátor podpísať, ako mu ukladá zákon.

Aký postoj zaujmú kandidáti na hlavného kontrolóra?

Som zvedavý na postoj samotných kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí sa do voľby prihlásili a doposiaľ ešte nestiahli svoje kandidatúry. Neurobili tak totiž všetci.

Podľa § 18d zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta.

Chcem veriť, že kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra sú čestní ľudia, poznajú a rešpektujú zákon. Očakávam, že sa všetci odmietnu zúčastniť na voľbe, o ktorej je vopred známe z protestu prokurátora, že by bola nezákonná, keďže Prešov riadne zvoleného hlavného kontrolóra má.

Keďže mestský úrad, za ktorý zodpovedá primátor, doposiaľ neodovzdal poslancom protest prokurátora, aby sa s ním mohli včas a dôkladne zoznámiť, dovolím si interpretovať dôvody, ktoré podľa mojich informácií obsahuje protest prokurátora a prokurátor nimi odôvodňuje, prečo je postup primátora nezákonný a funkcia hlavného kontrolóra nezanikla:

  1. Argument primátora, že funkcia hlavného kontrolóra zanikla, lebo hlavný kontrolór bol súčasne s funkciou a členom rady materskej školy, nemá oporu v zákone. Členstvo v rade materskej školy nie je podľa prokurátora funkciou, na ktorú sa vzťahuje pravidlo o konflikte záujmov. Funkciu člena rady materskej školy nemožno stotožňovať s funkciou člena v orgáne mestskej obchodnej spoločnosti, na ktorú sa pravidlo o konflikte záujmov naopak vzťahuje.
  2. Nie je pravdivý ani argument, že hlavný kontrolór sa nevzdal včas funkcie člena rady školy. Podľa prokurátora sa jej vzdal jednak ústnym verejným vyhlásením na zasadnutí mestského zastupiteľstva už v deň, keď bol zvolený hlavným kontrolórom, a prokurátor tiež skúmaním písomností zistil, že sa vzdal funkcie písomne bezprostredne po začatí výkonu funkcie hlavného kontrolóra, v liste doručenom riaditeľke materskej školy. Podľa prokurátora to bolo legitímne doručenie a funkcia zanikla týmto jednostranným úkonom hlavného kontrolóra, keďže platí právna zásada, že nikoho nemožno nútiť vykonávať funkciu proti jeho vôli.

Prokurátor argumentuje, že podľa ústavy je zákonný len taký postup, ktorý umožňuje ukončiť činnosť nezlúčiteľnú s funkciou voleného funkcionára až potom, ako bol na výkon funkcie zvolený a tak, aby sa výkonu volenej funkcie mohol riadne ujať.

Primátor dostal tiež upozornenie, už tretie v poradí

Upozornenie od prokurátora dostal podľa mojej informácie aj primátor mesta.

Prokurátor upozornil primátora, že porušil zákon a navrhol mu tieto opatrenia:

  1. Umožniť Ing. Alexandrovi Ernstovi nerušený výkon funkcie Hlavného kontrolóra mesta Prešov. Vytvoriť podmienky v Meste Prešov na Mestskom úrade v Prešove, resp. na Útvare hlavného kontrolóra mesta platne zvolenému hlavnému kontrolórovi mesta Prešov Ing. Alexandrovi Ernstovi (zvolený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Prešov č. 393/2013 zo dňa 24. 6. 2014 na výkon kontrolnej činnosti a teda na kontrolu účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení, nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov.
  2. Prijať opatrenia, ktoré by zabránili opakovaniu obdobných porušení zákona.

Pripomínam, že uvedené upozornenie prokurátora nie je prvým známym upozornením. V minulosti okresný prokurátor doručil primátorovi už niekoľko iných upozornení prokurátora, kde primátora upozorňuje na to, že porušuje zákon.

Ide napríklad o nečinnosť primátora vo veci odvolania a vymenovania členov predstavenstva technických služieb. Prvotné uznesenie o odvolaní poslanca p. Stanislava Gregu a p. Richarda Hympána z funkcií členov predstavenstva a zvolenia iných členov predstavenstva primátor nepodpísal. Zastupiteľstvo primátora vo veci tohto uznesenia tzv. „prevetovalo“ a primátor uznesenie napokon podpísal, no dodnes ho napriek upozorneniu prokurátora nevykonal.

Ďalšie upozornenie poslal okresný prokurátor primátorovi kvôli tomu, že bez zákonného oprávnenia a riadneho zvolenia jediným oprávneným orgánom, t. j. mestským zastupiteľstvom, vymenoval MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva technických služieb.

Viac o týchto upozorneniach je v článkoch na konci tohto textu.

Prečo je to nebezpečné?

Nedodržiavanie zákona vedie k úpadku mesta. Nehľadajú sa a nevykonávajú sa riešenia problémov mesta, vedomie o znemožnenej kontrole vedie k plýtvaniu mestskými financiami, obohacovaniu jednotlivcov na úkor ostatných obyvateľov mesta.

Nedá sa vylúčiť, že tak ako primátor znemožnil prostredníctvom svojich podriadených výkon funkcie hlavného kontrolóra, môže kedykoľvek porušiť zákon a vyhlásiť, že povedzme niektorému poslancovi zanikol mandát alebo, že niektorý z obyvateľov mesta nie je jeho obyvateľom a nemá nárok na niečo, na čo obyvateľ nárok má. Posledný príklad je síce pritiahnutý za vlasy, no vystihuje podstatu toho, prečo je nerešpektovanie zákona nesprávne a týka sa každého v meste. Ak nie priamo, tak nepriamo určite.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...