Prokurátor: Primátor Prešova porušil zákon určením MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva TSMP, a. s.

Podľa prokurátora je prešovský primátor „povinný konať podľa zákona, rešpektovať rozdelenie kompetencií zákonom o obecnom zriadení. Je neprípustné, aby dochádzalo k ignorácii uznesení mestského zastupiteľstva“.

Ukážkou toho, aké dôsledky môže mať úpadok zákonnosti v krokoch primátora, je napríklad fakt, že MUDr. Peter Klein spolu s odvolaným členom predstavenstva Stanislavom Gregom podpísali pred dvoma tyždňami reklamnú zmluvu so súkromnou firmou ich poslaneckého klubového kolegu a viceprimátora Reného Puchera.

02. 02. 2014

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Okresný prokurátor JUDr. Michal Glevaňák podal primátorovi mesta Prešov tzv. „upozornenie prokurátora“ podľa zákona o prokuratúre.

Podľa prokurátora konal primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari nezákonne na valnom zhromaždení mestskej akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov (TSMP, a. s.) dňa 25. 9. 2012.

Prokurátor konštatuje, že primátor JUDr. Pavel Hagyari porušil zákon, keď na valnom zhromaždení rozhodol o určení MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva.

Primátor, ako zástupca akcionára, t. j. mesta Prešov, postupoval nezákonne, pretože na taký úkon nebol poverený rozhodnutím mestského zastupiteľstva. Svojvoľne rozhodol o tom, že MUDr. Peter Klein bude predsedom predstavenstva.

Mestské zastupiteľstvo v Prešove nikdy nerozhodlo, nezvolilo a ani neprijalo uznesenie o určení MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva spoločnosti.

Samotné valné zhromaždenie sa konalo na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 262/2012 z 12. 9. 2012, kde sa MUDr. Peter Klein vôbec nespomína.

Valnému zhromaždeniu predsedal p. Stanislav Grega, ktorý v bode „Rôzne“ dal hlasovať o tom, či sa MUDr. Peter Klein má stať predsedom predstavenstva.
Pritom obidvaja (t. j. Stanislav Grega a aj MUDr. Peter Klein, ako poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali za uznesenie 262/2012, takže vedia o tom, že zastupiteľstvo neprejavilo vôľu určiť MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva.

Materiál k uvedenému uzneseniu o zmenách členov orgánov obchodných spoločností predkladal paradoxne Alexander Ernst, v tom čase tiež poslanec mestského zastupiteľstva a člen predstavenstva TSMP, a. s., v súčasnosti hlavný kontrolór mesta Prešov, ktorý podľa zákona o obecnom zriadení kontroluje okrem iného aj zákonnosť pri nakladaní s majetkovými právami obce, čo je pojem, pod ktorý spadá aj právo mesta Prešov, ako akcionára, menovať a odvolávať zástupcov mesta do štatutárnych orgánov obchodných spoločností.

Jeho vystúpenie je zaznamenané v zvukovom a obrazovom zázname na oficiálnej internetovej stránke mesta Prešov.

Prečo začal prokurátor konať?

Prokurátor začal konať na základe podnetu poslanca mestského zastupiteľstva v Prešove Richarda Drutarovského z 3. 5. 2013. V podnete sú uvedené všetky podrobnosti a chronologický opis udalostí.

Prokurátor v upozornení poučuje primátora, že mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov.

Ohľadom otázok vyhradenej pôsobnosti mestského zastupiteľstva primátor teda prejavuje vôľu obce (rozhodnutie mestského zastupiteľstva) navonok voči tretím osobám. Pričom z pozície funkcie štatutára mu nevyplýva oprávnenie vytvárať vôľu, ktorú potom prejavuje navonok práve v podobe právnych úkonov na základe uvedeného konateľského oprávnenia.

V predmetnej veci nebol primátor mesta Prešov poverený rozhodnutím mestského zastupiteľstva k zastupovaniu akcionára spočívajúcom v rozhodnutí o tom, že určuje MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti.

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Je povinný konať podľa zákona, rešpektovať rozdelenie kompetencií zákonom o obecnom zriadení. Je neprípustné, aby zo strany primátora mesta dochádzalo k ignorácii výhradnej pôsobnosti mestského zastupiteľstva, kde tento orgán prejavuje vôľu mesta v oblasti my výlučne vyhradenej,“ uvádza okresný prokurátor JUDr. Michal Glevaňák.

Prokurátor ďalej navrhol primátorovi prijať tieto opatrenia:

  1. Rešpektovať výlučnú pôsobnosť mestského zastupiteľstva schaľovať zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov mestských spoločností založených mestom a na valných zhromaždeniach týchto spoločností vykonávať práva akcionára v týchto otázkach v súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Prešove.
  2. Prijať opatrenia, ktoré by zabránili opakovaniu obdobných porušení zákona.

Primátor porušil zákon viackrát, už aj v minulosti

Prokurátor upozornil primátora Pavla Hagyariho už 31. 5. 2013, že porušil zákon tým, že odmietol (a dodnes odmieta) vykonať uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorými boli odvolaní členovia predstavenstva TSMP, a. s., páni Richard Hympán a Stanislav Grega, a zvolení Andrea Turčanová, Karol Kyslan a Richard Drutarovský.

Táto časť kauzy je podrobne rozobratá v článku na konci tohto textu.

Za technické služby konajú nelegitímne postavičky. Napríklad posielajú verejné prostriedky na súkromný účet viceprimátora

Vôbec nie je jedno, kto je členom predstavenstva, kto jeho predsedom, kto teda koná ako štatutár technických služieb. Štatutári akciovej spoločnosti sú totiž jediní oprávnení zaväzovať spoločnosť, konať za ňu, podpisovať zmluvy a podobne.

V obchodnom registri sa pri technických službách píše, že: „Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Znamená to, že každú zmluvu, každý právny úkon musí podpísať predseda predstavenstva a ešte jeden člen predstavenstva. Technické služby podpredsedu predstavenstva nemajú.

Zo zverejnených zmlúv technických služieb vyplýva, že ich podpisujú:

  • MUDr. Peter Klein, ktorý si k menu píše „predseda predstavenstva“.
  • Stanislav Grega, ktorý si k menu píše „člen predstavenstva“.

Ako príklad jednej z mnohých zmlúv, kde sa tak deje, je len dva týždne stará „reklamná zmluva“ č. 14/2014 na 2 400 eur so súkromnou spoločnosťou HC Prešov 07, s. r. o., ktorú za technické služby ako objednávateľa podpísali títo dvaja spomenutí.

Za príjemcu týchto peňazí zmluvu podpísal JUDr. René Pucher, podľa obchodného registra majiteľ a konateľ firmy, súčasne tiež zástupca primátora mesta Prešov.

Mimochodom, všetci traja sú ako poslanci mestského zastupiteľstva členmi toho istého poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve, ktorý podporuje primátora.

Diať sa to môže len „vďaka“ protizákonnému konaniu primátora. Ak by primátor opakovane neporušoval zákon, prvý z nich by sa nemohol tváriť ako „predseda predstavenstva“, druhý z nich by už dávno nebol „členom predstavenstva“. Tretí z nich sa stal „zástupcom primátora“ z vôle primátora.

Prečo je problém, ak za podnik rozhodujú, konajú a kontrolujú ho nelegitímne postavičky?

Technické služby mesta Prešov, a. s., mali celkové výnosy hospodárenia za rok 2012 vo výške 4 302 337 eur.

Drvivá väčšina týchto príjmov pochádza z poplatkov obyvateľov Prešova a firiem za komunálny odpad, z poplatkov za hrobové miesta a pohreby, z predaja dreva z mestských lesov a dotácií z mestského rozpočtu, teda z verejných peňazí.

Osoby v predstavenstve majú za úlohu aj kontrolu toho, ako sa s peniazmi v technických službách nakladá. Primátor nezákonným konaním túto kontrolu znemožnil a znemožňuje aj naďalej, napriek viacerým upozorneniam prokurátora.

Primátor tak vytvoril istotu, že dianie v technických službách ovládli poslanci poslaneckých klubov „Poslanecký klub SMER – SD a nezávislých poslancov“ a „Klub nezávislých poslancov“.

Legitímne zvoleným poslancom mimo týchto dvoch politických táborov primátor znemožňuje kontrolu hospodárenia s peniazmi obyvateľov mesta v technických službách.

Chúlostivé otázky nemá kto položiť

Preto sa napríklad nikto neopýtal a neprotestoval, a to ani z klubu SMER-SD a ani z klubu primátorových „nezávislých“, či firma TSMP, a. s., ktorá žije z peňazí daňových poplatníkov a ich majetku, potrebuje platiť reklamu a propagovať „obchodné meno“ práve cez súkromnú firmu ich poslaneckého kolegu a súčasne viceprimátora mesta, práve na hokejových zápasoch.

Ide, ako sa hovorí, o „čisté peniaze“. Lebo pridať ďalšie logo do hokejového bulletinu nestojí firmu Reného Puchera takmer nič.

Ja by som sa to určite opýtal a protestoval by som proti tomu pred tým, ako by také niečo MUDr. Peter Klein a Stanislav Grega podpísali. No nemôžem práve kvôli konaniu primátora JUDr. Pavla Hagyariho, ktoré prokurátor označil za nezákonné.

Aby ma zastrašili, cestou advokátskej kancelárie JUDr. Patrika Palšu mi technické služby už pred časom poslali predžalobnú výzvu a chcú odo mňa vysúdiť peniaze.

To je pritom len vrchol ľadovca všetkého, čo sa v našom meste odohráva. Keďže sa to deje neskrývane a verejne, tak je to aj „pľuvancom“ do tváre všetkých slušných obyvateľov mesta, ktorý si aj sami zaplatili a o dva mesiace, keď nám prídu poplatkové výmery z radnice, znova zaplatíme.

Ale asi to tak má byť, keďže väčšina spomenutých ľudí sa podľa výsledkov  v nedávnych voľbách za poslancov prešovského VÚC napriek tomu všetkému naďalej teší značnej dôvere svojich spoluobčanov.

Važení spoluobčania, je vám to naozaj ľahostajné?

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Podrobne monitorujeme:

Na zlepšenie orientácie na ulici stačila nenáročná zmena  

Mesto upratujú nezamestnaní a je to vidieť  

Každý by mal poznať "svojho" policajta a vidieť ho na ulici. Aj na bicykli  

Poslanci rozhodnú o výstavbe rodinných domov v Kolmanovej záhrade  

Vyše pol tisíca občanov žiada petíciou linku MHD a vybudovanie obratiska na Terchovskej ulici  

Hrozí technickým službám a dopravnému podniku privatizácia?  

Rekonštrukcia Levočskej značne obmedzí obyvateľov Sídliska 2, vyjadriť sa možno už len do pondelka  

Poslanci vyzvali primátora, aby nebola podpísaná nevýhodná parkovacia zmluva s Vinci  

Mestská firma chce žalovať mestského poslanca za výroky v zastupiteľstve. Dala mu ultimátum a chce od neho vysúdiť peniaze  

Komisia vyzvala primátora, aby zabránil neoprávnenému vyberaniu parkovného a porušovaniu zákona  

Prešovskí poslanci vyzývajú primátora, aby konal v súvislosti s ukončením zmluvy o spoplatnení parkovania  

Primátor bez súhlasu zastupiteľstva udelil firme EEI právo prenajímať parkovacie miesta na Sídlisku III za 1 euro denne. Ako ďalej s parkovaním v Prešove?  

Viceprimátor Pucher chce zvýšiť parkovné a do 31. 8. 2013 spoplatniť parkovanie na Táborisku, Sídlisku Duklianskych hrdinov a pri nemocnici  

Primátor Prešova porušuje zákon, konštatuje prokurátor a vyzýva primátora, aby konal  

Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad  

Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba  

www.presov.sk/portal/

 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...