Primátor Prešova porušuje zákon, konštatuje prokurátor a vyzýva primátora, aby konal

Podľa prokurátora je prešovský primátor „povinný konať podľa zákona, rešpektovať rozdelenie kompetencií zákonom o obecnom zriadení. Je neprípustné, aby dochádzalo k ignorácii uznesení mestského zastupiteľstva.“

13. 06. 2013

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Okresný prokurátor JUDr. Michal Glevaňák včera oficiálnou cestou informoval troch poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove (Richarda Drutarovského, Karola Kyslana a Andreu Turčanovú), že primátorovi mesta Prešov podal tzv. „upozornenie prokurátora“ podľa zákona o prokuratúre.

Podľa informácie z Mestského úradu v Prešove bolo upozornenie prokurátora včera doručené aj primátorovi mesta.

Prokurátor začal konať na základe podnetu troch uvedených poslancov z 2. 4. 2013.

Prokurátor upozorňuje primátora kvôli jeho nezákonnému postupu pri plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 314/2012 zo dňa 17. 12. 2012 a č. 322/2013 zo dňa 9. 1. 2013.

Uvedenými uzneseniami zastupiteľstvo okrem iného odvolalo členov predstavenstva mestskej akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov (Stanislava Gregu a Richarda Hympana) a zvolilo nových členov predstavenstva (Richarda Drutarovského, Karola Kyslana a Andreu Turčanovú).

Podľa prokurátora porušil primátor mesta zákon tým, že neuskutočnil valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom mal uvedené personálne zmeny v predstavenstve spoločnosti vykonať a ani ich nevykonal.

Primátor je tak povinný urobiť podľa zákona. Primátor dodnes nezákonne ignoruje uznesenia mestského zastupiteľstva a nerešpektuje zákonné rozdelenie kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom.

Prokurátor upozorňuje primátora: Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Je povinný konať podľa zákona, rešpektovať rozdelenie kompetencií zákonom o obecnom zriadení. Je neprípustné, aby dochádzalo k ignorácii uznesení mestského zastupiteľstva, ktorými tento orgán prejavil vôľu v oblasti mu výlučne vyhradenej.

Prokurátor vyzýva primátora, aby vykonal uznesenia mestského zastupiteľstva, týkajúce sa zvolania valného zhromaždenia spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., a zrealizoval zastupiteľstvom schválené zmeny v predstavenstve tejto spoločnosti (odvolanie členov predstavenstva a vymenovanie nových členov predstavenstva).

Prokurátor konštatuje porušenie zákona zo strany primátora mesta Prešov, upozorňuje primátora a navrhuje mu, aby prijal opatrenia, ktoré by zabránili opakovaniu obdobných porušení zákona.

Prokurátor sa vyjadril aj k časti podnetu, v ktorej sa od prokurátora požaduje, aby preskúmal, či primátor mesta neporušil ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a tak svojím konaním zmaril ako verejný činiteľ pri výkone svojej právomoci splnenie dôležitej úlohy pri výkone verejnej správy. Vyjadrenie prokurátora k tejto veci je v závere jeho listu.

Chronológia

17. 12. 2012 - Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením odvolalo Stanislava Gregu z funkcie člena predstavenstva za mesto Prešov v spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. (TSmP, a. s.), a zvolilo Richarda Drutarovského a Andreu Turčanovú do funkcií členov predstavenstva. Ďalej poverilo primátora, aby zvolal valné zhromaždenie spoločnosti a zrealizoval schválené personálne zmeny najneskôr do 31. 1. 2013.

Toto uznesenie sa primátor mesta rozhodol nepodpísať, čím využil svoju tzv. sistačnú právomoc (právo nepodpísať uznesenie zastupiteľstva, ak sa primátor domnieva, že uznesenie je nezákonné alebo nevýhodné pre mesto – v tomto prípade primátor uviedol ako dôvod nepodpísania domnienku o nezákonnosti uznesenia, lebo podľa jeho názoru nebolo dodržané pomerné zastúpenie politických strán a hnutí v orgánoch obchodných spoločností).

9. 1. 2013 - Mestské zastupiteľstvo v Prešove prelomilo „veto“ primátora a uznesenie „potvrdilo“ trojpätinovou väčšinou. Primátor 17. 1. 2013 uznesenie podpísal.

V ten istý deň Mestské zastupiteľstvo v Prešove iným uznesením odvolalo Richarda Hympana z funkcie člena predstavenstva za mesto Prešov v TSmP, a. s., a zvolilo Karola Kyslana do funkcie člena predstavenstva. Ďalej poverilo primátora, aby zvolal valné zhromaždenie spoločnosti a zrealizoval schválené personálne zmeny najneskôr do 31. 1. 2013.

Aj toto uznesenie sa primátor mesta rozhodol nepodpísať. Primátor uviedol ako dôvod nepodpísania domnienku o nezákonnosti uznesenia.

30. 1. 2013 - Mestské zastupiteľstvo v Prešove prelomilo aj v tomto prípade „veto“ primátora a uznesenie „potvrdilo“ trojpätinovou väčšinou. Primátor 8. 2. 2013 uznesenie podpísal.

15. 2. 2013 – Poslanec Stanislav Grega doručuje primátorovi mesta list, v ktorom uvádza, že nesúhlasí so svojím odvolaním z funkcie člena predstavenstva TSmP, a. s. Argumentuje, že mestské zastupiteľstvo nemá pôsobnosť rozhodovať o jeho odvolaní a príslušné uznesenie zastupiteľstva považuje za nezákonné.

18. 2. 2013 – Richard Hympan doručuje primátorovi mesta list, v ktorom uvádza, že nesúhlasí so svojím odvolaním z funkcie člena predstavenstva TSmP, a. s. Argumentuje, že mestské zastupiteľstvo nemá pôsobnosť rozhodovať o jeho odvolaní a príslušné uznesenie zastupiteľstva považuje za nezákonné.

18. 3. 2013 - Mestské zastupiteľstvo v Prešove prijalo uznesenie č. 345/2013, v ktorom deklaruje, že sa domnieva, že všetky rozhodnutia predstavenstva TSmP, a. s., prijaté po 31. 1. 2013 sú nezákonné, že primátor mesta Prešov porušil právomoc verejného činiteľa tým, že nesplnil uznesenia mestského zastupiteľstva. Ďalej v uznesení žiada primátora, aby bezodkladne splnil platné uznesenia o odvolaní a menovaní členov predstavenstva a toto uznesenie č. 345/2013 doručil Okresnej prokuratúre v Prešove.

Súčasťou uznesenia č. 345/2013 je aj poverenie, aby hlavný kontrolór mesta preveril postupy primátora, vykonal kontrolu a svoju správu predložil na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.

Primátor toto uznesenie podpísal 26. 3. 2013.

V rozprave vystúpil aj predseda predstavenstva Technických služieb mesta Prešov, a. s., Peter Klein: "Teda by mala daná vec byť riešená príslušnou prokuratúrou... Takže by som doporučil kolegom, aby si počkali na záver prokurátora."

V rozprave vystúpil aj člen predstavenstva Technických služieb mesta Prešov, a. s., Stanislav Grega: "Nech prokuratúra rozhodne... Buďte trpezliví, prokuratúra ten rébus rozlúšti. Ak mám byť - budem. Ak nemám byť, nič sa nedeje."

20. 3. 2013 – Primátor mesta oficiálnym listom z 1. 3. 2013 informuje Richarda Drutarovského, Andreu Turčanovú a Karola Kyslana o "nekonaní zasadnutia valného zhromaždenia" spoločnosti TSmP, a. s., z dôvodu, že mu boli doručené listy od Stanislava Gregu a Richarda Hympana a že z nich nadobudol pochybnosť o zákonnosti uznesení mestského zastupiteľstva, ktorými boli títo členovia predstavenstva odvolaní zo svojich funkcií.

2. 4. 2013 – Poslanci Richard Drutarovský, Andrea Turčanová a Karol Kyslan podávajú na Okresnej prokuratúre v Prešove podnet na vykonanie dozoru nad dodržiavaním zákonnosti zo strany primátora mesta.

(Podnet prokurátorovi v prílohe obsahuje aj:

  • dve spomínané uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove,
  • dve uznesenia o „prelomení veta primátora“,
  • list primátora mesta, ktorým oznamuje nevykonanie valného zhromaždenia,
  • list Stanislava Gregu a
  • list Richarda Hympana.)

2. 4. 2013 – 16 poslancov mestského zastupiteľstva v Prešove oficiálnymi listami vyzýva primátora mesta, aby rešpektoval a vykonal platné uznesenia mestského zastupiteľstva, zvolal do desiatich dní valné zhromaždenie a vykonal úkony odvolania a voľby členov predstavenstva Technických služieb mesta Prešov, a. s.

(Text výzvy 16-tich poslancov je v prílohe podania, ktoré bolo doručené prokurátorovi 3. 5. 2013, spolu s uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 345/2013 z 18. 3. 2013.)

29. 5. 2013 – 15-tim poslancom je doručený list primátora mesta zo dňa 30. 4. 2013 v ktorom primátor odpovedá na výzvu poslancov. Argumentuje, že ak by rešpektoval uznesenia zastupiteľstva, bolo by popreté jeho nezávislé postavenie.

V závere listu primátor uvádza, že predseda predstavenstva TSmP, a. s., oznámil, že spoločnosť TSmP, a. s., v zastúpení advokátskou kanceláriou podala Okresnej prokuratúre v Prešove podnet na preskúmanie zákonnosti uznesení zastupiteľstva, ktorými došlo k odvolaniu Stanislava Gregu a Richarda Hympana a zároveň v tejto veci od týchto dvoch osôb dostal ich vyjadrenia k uzneseniam zastupiteľstva.

Je teda dôvodné v tomto prípade zdržať sa vykonania úkonov až do preskúmania zákonnosti týchto uznesení, resp. rozhodnutia vo veci,“ končí svoj list primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari.

12. 6. 2013 – Okresný prokurátor JUDr. Michal Glevaňák listom zo dňa 31. 5. 2013 informuje poslancov Richarda Drutarovského, Karola Kyslana a Andreu Turčanovú, že primátorovi mesta doručil tzv. „upozornenie primátora“, kde konštatuje porušenie zákona zo strany primátora a vyzýva ho, aby vykonal uznesenia o odvolaní a vymenovaní členov predstavenstva TSmP, a. s., a prijal opatrenia, ktoré by zabránili opakovaniu obdobných porušení zákona.

Samotné upozornenie prokurátora je v ten istý deň doručené aj primátorovi mesta na vybavenie.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Podrobne monitorujeme:

Veľkoobjemové kontajnery máme aj na miestach, kde doposiaľ chýbali  

Bývalá strelnica by sa mohla zmeniť na ďalšie oddychové miesto Prešovčanov  

Nájomné za hroby bolo vyberané bez schválenia poslancami. Dočkajú sa Prešovčania nápravy?  

Rodí sa zámer, ktorý na desaťročia ovplyvní výšku poplatkov za odpad. Prešovčania ho môžu pripomienkovať  

Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad  

Prešovčanka poslala primátorovi a poslancom otvorený list, hlboko im vstupuje do svedomia  

Zotrel sa rozdiel medzi občanom a poslancom, zverejňujeme materiály orgánov mesta  

Od dnes môžete v našej mestskej časti vynášať odpad do pristavených veľkoobjemových kontajnerov  

Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba  

Informácie o hrobových miestach prešovských cintorínov nájdete na webe  

Prešovská radnica zverejňuje rozhodnutia valných zhromaždení mestských firiem  

Máte vyplatené hrobové miesto svojich zomrelých? Ak nie, môžete o neho prísť  

Zmluva s technickými službami o zbere a likvidácii odpadov  

Krok k tomu, aby ťažba v mestských lesoch menej poškodzovala naše ulice  

Uprataná Kalvária čaká návštevníkov počas Dušičiek  

Zastupiteľstvo zvolilo nominantov do orgánov mestských firiem (správy zo zastupiteľstva)  

Protizosuvové opatrenia pri ťažbe dreva nad Horárskou ulicou  

Bol som obhliadnúť budúci prešovský celomestský cintorín  

Sprísni sa ochrana prekladiska komunálneho odpadu na Vydumanci a Cemjate  

Poslanecký prieskum prekladiska komunálneho odpadu na Cemjate  

Priebeh stretnutia s riaditeľkou Technických služieb mesta Prešov  

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...