Priebeh zasadnutia komisie pre územný plán, dopravu a životné prostredie zo dňa 8. 3. 2011 očami poslanca

Dnes som sa zúčastnil zasadnutia komisie. Tu sú moje subjektívne postrehy.

08. 03. 2011

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

(Ďalšie informácie už aj na: http://facebook.com/drutarovsky)

Išlo o úplne prvé zasadnutie komisie.

Rokovací poriadok

Až na začiatku rokovania sme dostali rozmnoženiny návrhu rokovacieho poriadku, ktorý predložil sekretár komisie. Iniciatívne som pred zasadnutím komisie pripravil tiež návrh rokovacieho poriadku a doručil som ho predsedovi komisie. Môj návrh nebol rozmnožený a keďže ide o niekoľkostranový dokument, uzniesli sme sa na tom, že schválime sekretárov rokovací poriadok s tým, že na najbližšom rokovaní sa budeme zaoberať mojim návrhom a prípadne prijmeme novelizáciu rokovacieho poriadku.

Kontrola uznesení

V kontrole uznesení sme oprášili dva nesplnené uznesenia z predchádzajúceho volebného obdobia:

 • Dbať o urýchlenie majetkovoprávneho vysporiadania niektorých nehnuteľností pod budúcu komunikáciu na Kuzmányho ulici a
 • uznesenie o potrebe schváliť zmeny a doplnky územného plánu v zastupiteľstve.

O uzneseniach píšem tak, ako boli schválené v predchádzajúcom období. Naplneniu obidvoch uznesení sme sa venovali neskôr.

Riešenie materskej škôlky v Nižnej Šebastovej

Mali sme zaujať stanovisko k dvom návrhom riešenia materskej škôlky v Nižnej Šebastovej, ktorej nájom končí 30. 6. 2011.

Jednou alternatívou bola rekonštrukcia kultúrneho strediska na Haburskej ulici 9, kde sú v súčasnosti klubové miestnosti a tri ambulancie lekárov. Budova patrí mestu, rovnako aj pozemky. V susedstve je tzv. pánska záhrada, tiež vo vlastníctve mesta, kde je priestor na ihriská pre deti. Rekonštrukcia by stála 351 285 €.

Druhou alternatívou bola rekonštrukcia bytovky na Slánskej ulici 6. Pozemok pod a za budovou nepatrí mestu, v bytovke bývajú tri rodiny. Čiastočná rekonštrukcia by stála 263 048 €, úplná vrátane využitia podkrovia na 508 350 €.

Dostali sme podrobný materiál, ktorý obsahoval zoznam ďalších výhod a nevýhod obidvoch riešení. Diskutovali sme aj o treťom riešení, ktoré spočívalo v trojzámene iných nehnuteľností (archív, fara atď.).

Stanovisko komisie je, že odporúčame schváliť rekonštrukciu „kultúrneho strediska“ na materskú škôlku, s podmienkou, že v budove by sa po rekonštrukcii nemali nachádzať neprípustné lekárske ambulancie, ktoré nemôžu existovať v jednej budove s materskou škôlkou.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2011

Vyjadrili sme sa aj k návrhu rozpočtu mesta, čo je rozsiahly materiál. Stanovisko komisie je, že odporúča schváliť návrh rozpočtu s niekoľkými pripomienkami, pričom jedna z „veľkých“ pripomienok je, že je potrebné presunúť viac prostriedkov na usporiadanie pozemkov pod budúcim celomestským cintorínom na Solivare a výstavbu potrebnej infraštruktúry na cintoríne.

Z mnohých postrehov a debát vyberám niektoré:

V rozpočte nie je suma na prípadne riešenie územného plánu zóny v lokalite Za Kalváriou, avšak dozvedel som sa, že Terchovská ulica je zameraná.

V rozpočte je suma na vypracovanie dopravnej štúdie, ktorá by mala upraviť organizáciu dopravy na Sídlisku 2, aby došlo k usmerneniu dopravy a parkovania na sídlisku s cieľom uľahčiť pohyb vozidiel a možno takto dosiahnuť aj lepšie využitie existujúcich plôch na parkovanie osobných áut.

V rozpočte sú aj prostriedky na výsadbu zelene a obnovu uličných alejí z prostriedkov na náhradnú výsadbu z poplatkov od Národnej diaľničnej spoločnosti za zlikvidovanú zeleň, pričom jedna časť aktivít sa týka lokality „Pod Hurou“, čo sa týka Októbrovej ulice a priľahlých uličiek.

Opýtal som sa aj na aktivitu MeetBike, ktorá sa týka podpory cyklistickej dopravy v meste, avšak na zasadnutí komisie nebol nikto kompetentný, ktorý by vedel podať podrobnejšie informácie.

Popri iných informáciách odznelo aj to, že k vpusteniu tranzitnej dopravy na ulicu Pod Kalváriou a Pražskú by malo dôjsť v apríli alebo máji tohto roku.

Návrh zmien územného plánu

V tomto bode išlo o zaujatie stanoviska k dlho pripravovaným zmenám územného plánu mesta, v ktorom sa majú do územného plánu doplniť záplavové územia a zosuvné svahy. K schváleniu týchto zmien nedošlo v predchádzajúcom období.

O tomto bode bola rozsiahla diskusia.

Dozvedel som sa, že vodohospodársky orgán pripravuje podľa vodného zákona vyhlásenie inundačného územia v území, ktoré podľa výpočtov môže zaplaviť 100-ročná voda. Územie je značne rozsiahle, siaha ďaleko od rieky Torysy.

Stanovisko komisie po dlhej diskusii je napokon také, že komisia odporúča schváliť návrh územného plán s tým, že

 • neodporúča schváliť lokalitu Pod Kamennou baňou ako „územie postihnuté povodňami“,
 • neodporúča zahrnúť územie Bachingerovky do zosuvných území.

To je však len odporúčacie stanovisko komisie, zastupiteľstvo ako celok nemusí tieto odporúčania rešpektovať.

Plán práce komisie na 1. polrok

Komisia štandardne postupuje podľa plánu, ktorý si komisia schváli. V zásade vychádza z plánu práce mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

Do plánu práce sme doplnili požiadavku na predloženie informatívnych správ o stave prípravy komunikácie na Kuzmányho ulici, o stave prípravy komunikácie R4 a o stave prípravy výstavby nového celomestského cintorína na Solivare.

Návrhy na zmenu plánu práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Navrhli sme, aby mestské zastupiteľstvo doplnilo do svojho schváleného plánu práce:

 • schvaľovanie zmien a doplnkov územného plánu,
 • návrh zadania pre územný plán zóny centrálneho mestského parku,
 • informatívna správa o stavebných aktivitách v meste.

Správa o postupe protipovodňových opatrení

Obsahom tohto bodu bola správa o stave protipovodňových opatrení.

Stručne povedané, protipovodňové opatrenia sú rozdelené do štyroch úsekov:

 • most Haniska – most Budovateľská,
 • most Budovateľská – most Škultétyho,
 • most Bajkalská – Veľký Šariš,
 • most Košická (rieka Sekčov) – zaústenie Sekčova do Torysy

Najslabšie pripravený je úsek most Budovateľská – most Škultétyho, kvôli príprave dokumentácie pre most budúcej Nábrežnej komunikácie.

Po nedávnej návšteve šéfa vodohospodárskeho podniku však dal prísľub, že aktivity podniku sa upriamia práve na tento úsek. V súčasnosti na tomto úseku prebieha čistenie koryta a dočasné zvýšenie brehu. Dočasné bude až do realizácie konečných protipovodňových opatrení, pri ktorej sa rozšíri koryto Torysy miestami až o 10 metrov.

Informatívna správa o stavebných aktivitách

Posledným bodom zasadnutia bola informatívna správa o stavebných aktivitách v meste v 2. polroku 2010. Základom správy bola tabuľka stavieb, ktoré boli povolené v 2. polroku resp. sa ich povoľovanie pripravovalo.

Pre stručnosť uvediem, že v mestskej pamiatkovej rezervácii ide o 10 stavieb (vrátane rekonštrukcií) a v ostatnom meste má posledný záznam číslo 56.

Po vyčerpaní programu sme približne po takmer piatich hodinách bez prestávky zasadnutie skončili.

Kde sa môžeme najbližšie verejne stretnúť?

Najbližšie sa so mnou budete môcť stretnúť okrem iných príležitostí aj na zasadnutí výboru mestskej časti, ktoré by sa malo uskutočniť v štandardnom termíne a v štandardnom čase, teda v prvý pracovný štvrtok v mesiaci, čiže nateraz 7. 4. 2011 o 17-tej hodine v zasadacej miestnosti Tenisového klubu Tatran Prešov na Nábrežnej ul. č. 5.

Srdečne vás pozývam.

Podľa zatiaľ neoficiálnej informácie by sa najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva malo konať 30. 3. 2011.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...