Priebeh a výsledok 3. mimoriadneho zasadnutia prešovského mestského zastupiteľstva zo dňa 18. 2. 2011 očami poslanca

Dnes som sa zúčastnil tretieho mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva. Tu sú moje subjektívne postrehy a dôvody hlasovania. Bolo zvolané na návrh poslancov.

18. 02. 2011

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva iniciovala skupina poslancov po tom, ako primátor mesta nepodpísal tri uznesenia, ktoré poslanci schválili na zasadnutí 26. 1. 2011.

Išlo o uznesenia, ktorými vtedy poslanci schválili:

  • vytvorenie komisií mestského zastupiteľstva (komisie sú poradné orgány zložené z poslancov a občanov, vyjadrujú sa k väčšine materiálov, ktoré potom dostávajú poslanci na schvaľovanie v zastupiteľstve),
  • vytvorenie mestskej rady (poradný orgán primátora mesta, zložený z poslancov),
  • plán práce mestskej rady, mestského zastupiteľstva a hlavného kontrolóra mesta.

Dôvody, prečo primátor tieto uznesenia nepodpísal, som oficiálne zverejnené nikde nevidel, nedostali sme ich ani v materiáloch na rokovanie zastupiteľstva.

V požiadavke poslancov na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva bolo, aby poslanci mohli hlasovať o prelomení primátorovho „veta“.

Materiály na rokovanie

Tesne pred začiatkom rokovania sme dostali materiály na rokovanie, takže sme nemali dostatok času sa s nimi vopred oboznámiť.

V materiáloch bol vložený aj list Združenia kresťanských seniorov Slovenska primátorovi mesta, v ktorom prosia o zachovanie Mestského kultúrneho strediska na Haburskej ulici č. 9 v Nižnej Šebastovej z dôvodu, že je to jediné stredisko, ktoré tento klub a aj miestna mládež využíva na duchovnú a spoločenskú kultúrnu činnosť seniorov v tejto mestskej časti Prešova. Prosia tiež, aby im bolo umožnené aj naďalej uskutočňovať stretnutia združenia bez poplatkov za užívanie priestorov v kultúrnom stredisku.

Toľko výťah z listu, ktorý je datovaný dňa 11. 1. 2011 a keďže nemá prijímaciu pečiatku mestského úradu, nie je zrejmé, prečo sme ho dostali na vedomie až teraz, keď relevantný bod programu bol na programe minulého rokovania zastupiteľstva už 26. 1. 2011 a na dnešnom rokovaní sme o tom nerokovali.

Otvorenie rokovania

Na začiatku rokovania primátor oznámil, že navrhuje iný program rokovania, ako sme dostali oficiálnou cestou a ktorý bol aj zverejnený na mestskom webe.

V návrhu primátora nebol žiadny bod, ktorý by sa týkal prelomenia primátorovho „veta“, čo však bol hlavný dôvod, prečo poslanci požadovali zvolanie mimoriadneho zasadnutia.

Predsedníčky všetkých poslaneckých klubov si vyžiadali 15 minútovú prestávku. Nie je totiž možné zodpovedne hlasovať, keď sa zmenený návrh programu dozvieme až na začiatku rokovania a aj materiály dostaneme až tesne pred začiatkom, pričom ani obyvatelia mesta nemajú žiadnu šancu sa o ich obsahu dozvedieť.

Hlasovanie o programe rokovania

Po prestávke navrhla jedna z poslankýň iný program. Navrhla, aby poslanci predsa len hlasovali o prelomení primátorovho nesúhlasu s troma uzneseniami, ktoré nepodpísal. Primátorom navrhovaný program totiž takéto body neobsahoval.

O tomto návrhu sme úspešne hlasovali, prijali sme takto pozmenený návrh programu.

Ja som hlasoval tiež za, najmä z dvoch dôvodov. Podľa môjho názoru hlasovanie o prelomení primátorovho veta bolo najrýchlejšou cestou, ako rozbehnúť prácu komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a hlavného kontrolóra.

Druhým dôvodom je, že sa patrí, ak poslanci navrhnú mimoriadne zasadnutie, aby predsedajúci (teda primátor) vychádzal pri zostavovaní programu z toho, kvôli čomu poslanci požadovali zvolanie mimoriadneho zasadnutia.

Prehlasovanie primátorovho veta, ktorým nesúhlasil so zriadením komisií zastupiteľstva

V tomto bode sme hlasovali o tom, či trváme na uznesení z minulého zasadnutia zastupiteľstva, ktorým sme vytvorili komisie zastupiteľstva a s ktorým však primátor nesúhlasil.

Na prehlasovanie primátorovho nesúhlasu s uznesením je potrebné takéto primátorom „vetované“ uznesenie potvrdiť opakovaným hlasovaním, v ktorom musia hlasovať "za" tri pätiny všetkých poslancov.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Primátorov nesúhlas sme potrebnou väčšinou prehlasovali.

Ja som hlasoval tiež za.

Moje dôvody: Prelomenie primátorovho veta bolo najrýchlejšou a najistejšou cestou, ako rozbehnúť prácu komisií. Taktiež som nepoznal riadne odôvodnenie primátorovho nesúhlasu a dokonca ani pred hlasovaním o prelomení primátorovho nesúhlasu primátor svoje rozhodnutie o nepodpísaní uznesenia neodôvodnil.

Ak sa chcete oboznámiť s tým, ako uvedenú situáciu upravuje zákon o obecnom zriadení, vyberám niektoré jeho ustanovenia:

- § 13 ods. 6): Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11.

- § 12 ods. 11): Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

- § 13 ods. 8): Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Prehlasovanie primátorovho veta, ktorým nesúhlasil so zriadením mestskej rady

V tomto bode sme hlasovali o tom, či trváme na uznesení z minulého zasadnutia zastupiteľstva, ktorým sme vytvorili mestskú radu.

Aj s týmto uznesením však minule primátor nesúhlasil, takže nevznikla ani mestská rada.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Primátorov nesúhlas sme potrebnou väčšinou prehlasovali.

Ja som hlasoval tiež za.

Moje dôvody hlasovania boli rovnaké ako pri predchádzajúcom hlasovaní.

Prehlasovanie primátorovho veta, ktorým nesúhlasil s plánom práce orgánov mesta

V tomto bode sme hlasovali o tom, či trváme na uznesení z minulého zasadnutia zastupiteľstva, ktorým sme schválili plán práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a určili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta.

Ani s týmto uznesením z predchádzajúceho zasadnutia primátor nesúhlasil a nepodpísal ho.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Primátorov nesúhlas sme potrebnou väčšinou prehlasovali.

Ja som hlasoval tiež za.

Moje dôvody hlasovania boli rovnaké ako pri predchádzajúcich hlasovaniach.

Bez plánu práce nie je možná efektívna činnosť orgánov mesta a teda ani mestského úradu. Bez plánu práce nevedia občania a ani poslanci, čím sa vlastne bude radnica v dlhodobejšom horizonte zaoberať a nie je možné efektívne sa zaoberať riešením záležitostí samosprávy.

Prelomenie nesúhlasu primátora s uvedenými uzneseniami znamená, že okamihom hlasovania boli ustanovené komisie, mestská rada a tieto orgány môžu začať riadne pracovať.

Pripomínam, že som na minulom zasadnutí zastupiteľstva bol zvolený za člena komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie a tiež za člena mestskej rady.

Zvolenie zostávajúcich troch členov mestskej rady

Zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu, ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán zastupiteľstva.

Viceprimátor resp. dvaja viceprimátori sú členmi mestskej rady zo zákona, v Prešove môže mať mestská rada najviac 10 členov z radov poslancov.

Na minulom zasadnutí zastupiteľstva sme zvoli šesť členov mestskej rady, medzičasom vymenovaný zástupca primátora p. René Pucher sa stal zo zákona siedmym členom mestskej rady. Troch zvyšných členov sme minule nezvolili po tom, ako primátor nedal hlasovať o jednom dohodnutom nominantovi v zmysle dohody návrhovej komisie, ktorej som bol minule členom, čím vtedy vznikol zmätok pri hlasovaní.

Primátor navrhol troch ďalších členov mestskej rady.

Jeho návrh sme schválili.

Ja som hlasoval tiež za.

Podľa môjho názoru by totiž mala byť mestská rada úplná a obsadená v súlade s pomerným rozložením politických subjektov v mestskom zastupiteľstve.

Primátorov návrh pomerné rozloženie rešpektoval a bol aj v súlade s dohodou, ktorá po dlhých diskusiách vznikla u poslancov všetkých poslaneckých klubov, čo dáva nádej na stabilné fungovanie mestskej rady v budúcnosti.

Uznesenie o voľbe týchto troch členov mestskej rady však môže byť účinné najskôr až po tom, ako s ním vyjadrí súhlas primátor tým, že uznesenie podpíše.

Bod „Rôzne“

V tomto bode nevystúpil žiadny poslanec s návrhom na diskusiu a hlasovanie. Ani primátor nemal žiadny návrh a tak bol tento bod programu po necelej minúte „prerokovaný“.

Primátor potom rokovanie po troch hodinách približne o jednej hodine popoludní ukončil, keďže sme prerokovali celý program.

Stretnutie poslancov našej mestskej časti

Po skončení oficiálnej časti som v rokovacej miestnosti ešte zasadol spolu s poslancami výboru našej mestskej časti a hlavným architektom mesta.

Hlavný architekt mesta nás informoval o podrobnostiach financovania rekonštrukcie verejného priestoru pri nákupnom stredisku Centrál na Sídlisku II.

Taktiež sme sa dohodli, že požiadavky radnice na vyjadrenia zo strany výboru mestskej časti budeme prerokovávať v čase konania výboru mestskej časti.

Kde sa môžeme najbližšie verejne stretnúť?

Najbližšie sa so mnou budete môcť stretnúť okrem iných príležitostí aj na zasadnutí výboru mestskej časti, ktoré by sa malo uskutočniť v štandardnom termíne a v štandardnom čase, teda v prvý pracovný štvrtok v mesiaci, čiže nateraz 3. 3. 2011 o 17-tej hodine v zasadacej miestnosti Tenisového klubu Tatran Prešov na Nábrežnej ul. č. 5.

Srdečne vás pozývam.

Pred niekoľkými hodinami ma informovala vedúca organizačného odboru mesta, že pôvodne plánované riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa malo uskutočniť 23. 2. 2011 "sa z rozhodnutia pána primátora prekladá na termín, ktorý Vám bude včas oznámený".

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Podrobne monitorujeme:

Program mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 18. 2. 2011  

Prebieha budovanie násypu na brehu Torysy  

Priebeh a výsledok 2. zasadnutia prešovského mestského zastupiteľstva zo dňa 26. 1. 2011 očami poslanca  

Program a materiály na 2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 26. 1. 2011  

Priebeh stretnutia s riaditeľkou Technických služieb mesta Prešov  

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...