Priebeh a výsledok 2. zasadnutia prešovského mestského zastupiteľstva zo dňa 26. 1. 2011 očami poslanca

Dnes som sa zúčastnil druhého riadneho zasadnutia zastupiteľstva. Tu sú moje postrehy a dôvody hlasovania.

26. 01. 2011

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Primátor zaradil do programu niektoré body tesne pred začiatkom zasadnutia, takže sme sa s nimi mohli zoznámiť až na zasadnutí.

Na začiatku rokovania ma poslanci zvolili do návrhovej komisie, ktoré formulovala návrhy na hlasovanie až do ukončenia zasadnutia.

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách pre školy

V tomto bode sme rokovali o všeobecne záväznom nariadení (VZN) o určovaní výšky dotácie pre školské zariadenia. Prijatie VZN vychádza zo zákona a zrovnoprávňuje financovanie súkromných a cirkevných škôl so školami, ktoré „patria pod mesto".

Hlasoval som za tento návrh, pretože nariadenie zrovnoprávňuje financovanie všetkých typov škôl (mestské, cirkevné, súkromné), čo by malo viesť k lepšej konkurencii medzi školami, k lepšiemu výberu školy pre deti a v konečnom dôsledku hádam aj ku zlepšeniu úrovne vzdelávania na úrovni žiakov základných škôl.

Nariadenie bolo väčšinou poslancov schválené.

Zrušenie fondu životného prostredia

Vedúca finančného odboru predložila návrh na zrušenie fondu životného prostredia a presunutie zostatkovej sumy 145 202 eur do rozpočtu mesta.

Odôvodnenie zrušenia môžete nájsť v materiáloch na zastupiteľstvo (odkaz by mal byť v zozname odkazov na konci strany).

K tomuto bodu sa otvorila rozsiahla diskusia.

V diskusii som vystúpil s názorom, že fond by mal ostať zachovaný a jeho štatút by mal byť rozšírený tak, ako rozhodlo zastupiteľstvo v novembri, t. j. aby ho bolo možné využiť aj na protipovodňové opatrenia. Kritizoval som, že prednosta mestského úradu nedodržal uznesenie zastupiteľstva z novembra, nedal návrh na zmenu pravidiel čerpania fondu, ale naopak navrhol fond zrušiť.

Materiál bol následne väčšinou poslancov stiahnutý z rokovania a teda sa o ňom nehlasovalo.

Hlasoval som za stiahnutie materiálu z rokovania.

Schválenie komisií zastupiteľstva

Zastupiteľstvo si môže vytvoriť poradné orgány, tzv. komisie mestského zastupiteľstva. Na dnešnom zasadnutí sme po zdĺhavých rokovaniach nakoniec schválili vytvorenie komisií a aj ich personálne obsadenie.

Poslanci ma zvolili do komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie ako člena. Predsedom komisie sa stal architekt Viktor Tkačík.

Ďalšími členmi tejto komisie sú poslanci:

 • p. Lipka
 • p. Malaga
 • p. Ernst

Členmi komisie ako neposlanci sú:

 • p. Molčan
 • p. Barnáš
 • p. Buday
 • p. Mochnacký

Schválenie členov mestskej rady

Zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu, ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán zastupiteľstva.

Viceprimátor resp. dvaja viceprimátori sú členmi mestskej rady zo zákona, v Prešove môže mať mestská rada najviac 10 členov z radov poslancov.

Poslanci ma zvolili za člena mestskej rady. Najbližšie zasadnutie mestskej rady by malo byť 9. februára 2011.

Počet členov mestskej rady je zatiaľ iba 7. Rozbehnutá, principiálne vopred v návrhovej komisii dohodnutá voľba jednotlivých členov mestskej rady sa zasekla potom, ako nastal spor, či je primátor viazaný návrhom predsedníčky poslaneckého klubu alebo nie je.

Spor bol podľa môjho názoru dôsledkom toho, že primátor nedal hlasovať o jednom dohodnutom nominantovi v zmysle dohody návrhovej komisie, ktorej som bol členom.

Podľa môjho názoru by mala byť mestská rada úplná a obsadená v súlade s pomerným rozložením politických subjektov v mestskom zastupiteľstve.

Návrh rozpočtu na rok 2011

Ďalším bodom programu bolo schvaľovanie rozpočtu na tento rok. Keďže rok 2011 už začal, mestský rozpočet funguje v rozpočtovom provizóriu. Zjednodušene povedané, míňať je možné každý mesiac 1/12-tinu rozpočtu z minulého roku.

Rozpočet je jedným z najdôležitejších materiálov, o ktorých sa v samospráve hlasuje.

Keďže do dnešného dňa neboli zriadené komisie zastupiteľstva a ani mestská rada, návrh rozpočtu neprešiel rokovaním cez tieto orgány. To považujem za problém, pretože ak máme prijať kvalitný rozpočet a stáť si za ním, mal by byť riadne prerokovaný.

Podobný názor mala aj väčšina ďalších poslancov, preto sme odhlasovali stiahnutie návrhu rozpočtu s tým, aby bol riadne prerokovaný v komisiách a v mestskej rade a predložený na najbližšie rokovanie zastupiteľstva.

Ja som teda hlasoval za to, aby bol návrh rozpočtu ešte raz riadne prerokovaný vo všetkých orgánoch mesta.

Určenie platu primátorovi

Prednosta úradu navrhol primátorovi schváliť pevný plat vo výške 3 900 €. Tesne pred rokovaním sme dostali inak formulovaný a aj inak odôvodnený návrh, konkrétne na 1,48 násobok spodnej hranice zákonom stanoveného limitu. Zákonom stanovený spodný limit je 3,54 násobok priemernej mzdy a tak jeho 1,48 násobok je opäť pôvodne navrhovaná suma 3 900 eur, v budúcnosti valorizovaná podľa vývoja priemernej mzdy.

Návrh vyvolal pozmeňujúci návrh a následne niekoľko protinávrhov o ktorých sa hlasovalo tak, že napokon nebol prijatý žiadny návrh. Podľa môjho názoru došlo k zmätkom pri hlasovaní, ktoré vyústili do pomerne nešťastnej situácie, že zastupiteľstvo neurčilo plat primátorovi.

Ja som sa hlasovaní zdržal, pretože si myslím, že platy by mali byť stanovené tabuľkovo zákonom, pričom každý kandidát na primátora by vopred vedel za akých podmienok kandiduje.

Poslanci a ani primátor by neboli v pokušení využívať rozhodovanie o plate na upevňovanie kamarátstva, odmeňovanie za kšefty, vydieranie alebo vybavovanie si osobných účtov.

Pokiaľ by sa malo uvažovať o vyplatené odmien, tak vždy až spätne a na základe splnenia vopred stanovených kritérií.

Podľa môjho názoru a po preštudovaní Zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest č. 253/1994 Z. z. prináleží v tejto situácii primátorovi plat zo zákona o výške 2636 eur aj vtedy, ak zastupiteľstvo nerozhodne o plate (viď § 3 a najmä § 4 ods. 2).

Platu primátora by sme sa mali venovať opäť na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva, pretože spôsob, ako napokon dopadlo hlasovanie o celej veci nemožno označiť za dôstojný a predložený návrh na zvýšenie platu za dostatočne odôvodnený.

Informácia o voľbe viceprimátora

V tomto bode primátor informoval o vymenovaní svojho zástupcu p. Puchera od 1. 2. 2011 na polovičný úväzok. Nehlasovalo sa, keďže išlo len o informatívny bod o ktorom nie je dôvod hlasovať.

Materská škôlka v Nižnej Šebastovej

V tomto bode sme rokovali o dlhodobo odkladanom probléme. V júni 2011 končí nájom priestorov pre súčasnú materskú škôlku na fare v Nižnej Šebastovej.

Už dlhý čas sa v minulosti diskutovalo o niekoľkých riešeniach, pričom najschodnejšie boli:

 • prestavba mestského kultúrneho zariadenia na Haburskej ulici na škôlku, klubové priestory a priestory pre lekárov,
 • presťahovanie obyvateľov z mestského nájomného bytového domu na Slánskej ulici a jeho prestavba na materskú škôlku.

Predložené materiály nedali dostatočné odpovede na otázky, či proti umiestneniu materskej škôlky v kultúrnom stredisku na Haburskej ulici nebude mať výhrady regionálny úrad verejného zdravotníctva a ako dlho bude trvať ukončenie nájmu a presťahovanie obyvateľov z bytového domu na Slánskej ulici a ako dlho bude trvať usporiadanie pozemku konkrétneho, ale neznámeho vlastníka pozemku pod týmto bytovým domom.

O vystúpenie na zastupiteľstve požiadali dvaja občania. O umožnení toho, aby mohli vystúpiť, sme v súlade s rokovacím poriadkom hlasovali. Hlasoval som za to, aby obidvaja mohli vystúpiť, čo schválila aj väčšina prítomných poslancov.

Po vystúpení občanov padol návrh, aby mestský úrad doplnil do ďalšieho zasadnutia zastupiteľstva materiál o chýbajúce podklady a nateraz sme materiál stiahli z rokovania.

Hlasoval som za takýto návrh, pretože pre zodpovedné posúdenie je potrebné mať všetky podstatné informácie.

Takýto návrh napokon prijala väčšina poslancov a materiál bol stiahnutý z rokovania.

Voľba prísediacich okresného súdu

Predsedníčka Okresného súdu v Prešove požiadala mestské zastupiteľstvo, aby zvolilo alebo potvrdilo súčasných tzv. „prísediacich“ z radov občanov.

Keďže išlo o osvedčených občanov a nepodarilo sa nájsť iných záujemcov o túto honorovanú, ale aj veľmi zodpovednú funkciu, schválili sme na ďalšie funkčné obdobie doterajších prísediacich.

Ja som hlasoval za. V našej mestskej časti býva jediná prísediaca, pani Verona Bebková z ulice Zimný potok.

Správa hlavného kontrolóra o kontrolách

Dostali sme správu hlavného kontrolóra (K úplnému zneniu správy je možné sa preklikať cez odkaz na konci stránky).

V rozprave som upriamil pozornosť na dva podstatné problémy:

V hospodárení základnej umeleckej školy na Októbrovej ulici 32 našiel hlavný kontrolór pomerne veľa nedostatkov. Jeho správa konštatuje, že boli neoprávnene čerpané prostriedky. Opýtal som sa prednostu, aké opatrenia boli prijaté, aby sa neoprávnene čerpané prostriedky vrátili späť?

Prednosta neodpovedal.

Vážnejší problém je pri vymáhaní nedoplatkov za komunálny odpad.

Až 10,36 % výmerov je nezaplatených pri fyzických osobách (3 050 domácností neplatí), pri právnických osobách je to 32,47 % (501 právnických osôb). Pohľadávky nie sú postúpené na vymáhanie, celé domácnosti neplatia aj niekoľko rokov, tvrdí hlavný kontrolór. Nedoplatky v roku 2009 vzrástli o 100 196,16 eur.

Z 3 551 prípadov neplatičov (fyzické a právnické osoby), mesto pristúpilo k exekúcii len v 97 prípadoch, čo je len 2,73 %. Pohľadávky boli  odpisované mesačne, na základe podkladov z oddelenia daní a poplatkov, bez prerokovania v škodovej komisii. Čiže prakticky svojvoľne podľa rozhodnutia úradníkov.

Vykonanou kontrolou nedoplatkov hlavný kontrolór konštatoval, že nedoplatky sú vysoké a  mesto nemá interný predpis, ktorý by určoval postup pri vymáhaní  pohľadávok - nedoplatkov, v nadväznosti na ich výšku, obdobie, neznámeho adresáta a podobne.

Mesto pri  vymáhaní nedoplatkov nepoužíva všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Mestský úrad nemá vypracovaný interný predpis, ktorý by určoval postup a podmienky na vymáhanie pohľadávok za KO.

Primátora som sa opýtal, v akom štádiu sú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov? Odpovedal, že interná smernica sa pripravuje, termín jej prijatia však neuviedol.

Po ukončení rozpravy sme správu hlavného kontrolóra vzali na vedomie.

Plán práce mestskej rady a zastupiteľstva

V tomto predposlednom bode sme schvaľovali plán práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2011 vrátane termínov zasadnutí mestskej rady a zastupiteľstva.

V rozprave som navrhol, aby sa do plánu práce dostal návrh VZN:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o informačnom systéme samosprávy

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia by mala byť úprava povinností s cieľom zabezpečiť komunikáciu medzi

 • obyvateľmi mesta, právnickými osobami a podnikateľskými subjektmi,
 • a mestskou samosprávou,

a určiť informačné prostriedky, upraviť spôsob ich používania a stanoviť využívanie iných foriem informovania.

Stanoviť by mal najmä:

 • informačné prostriedky a postup pri zverejňovaní jednotlivých informácií,
 • lehoty zverejňovania informácií,
 • a v neposlednom rade upraviť postupy zverejňovania v súvislosti s metódami a postupmi verejného obstarávania v podmienkach orgánov samosprávy mesta Prešov, rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obchodných spoločností a iných právnických osôb zriadených mestom.

Tento môj návrh bol zastupiteľstvom prijatý s termínom prerokovania v mestskej rade v máji a v mestskom zastupiteľstve v júni 2011.

Zmena štatutárov mestských firiem

Tesne pred rokovaním sme našli v poslaneckých laviciach materiál o odvolaní štatutárov mestských firiem IPZ Prešov, a. s. a Prešov REAL, s. r. o.

Počas rokovania však niektorí navrhovaní nominanti stiahli svoje súhlasy s ich zvolením za štatutárov za odvolávaných štatutárov, takže k odvolávaniu nedošlo a materiál bol stiahnutý z rokovania zastupiteľstva.

Interpelácia a diskusia

Nasledovali interpelácie a diskusia. V diskusii som vystúpil.

V prvej časti môjho vystúpenia som interpeloval riaditeľa dopravného podniku Ing. Janusa vo vecí rozšírenia premávky liniek MHD v oblasti Za Kalváriou o obsluhu doposiaľ neobsluhovaných ulíc – Terchovská, Horárska s ich prepojením cez ulicu Pod Kamennou baňou.

Taktiež som otvoril otázku úprav trás niektorých liniek aj v oblasti Sídliska II, okolia ulíc okolo Októbrovej ulice a Kalvárie.

Riaditeľa dopravného podniku som požiadal, aby sme navrhované zmeny mohli v predstihu prerokovať na zasadnutí výboru mestskej časti s občanmi.

Riaditeľa som požiadal o osobné prijatie v jeho kancelárii, keďže dopravných problémov v našej štvrti na riešenie a zlepšenie je nemálo. Po rokovaní mi riaditeľ ústne prisľúbil, že naše spoločné stretnutie zorganizuje, predbežne asi o dva týždne.

V druhej časti môjho vystúpenia som primátorovi tlmočil požiadavky občanov, ktoré sú aj mojimi požiadavkami:

 • Zverejňovať materiály na zastupiteľstvo pre verejnosť na webe, v takej lehote a v takom rozsahu, ako poslancom.
 • Zverejňovať materiály pre zasadnutie výboru mestskej časti pre verejnosť na webe, v dostatočnom predstihu.
 • Zverejňovať odpovede a stanoviská vypracované pre zasadnutie výboru mestskej časti, pre verejnosť na webe bez zbytočného odkladu po ich vytvorení.

Primátor sa k týmto požiadavkám na zasadnutí nevyjadril.

Primátor potom rokovanie po siedmych hodinách približne o 19-tej ukončil, keďže sme prerokovali celý program.

Najbližšou pravidelnou príležitosťou, kde sa môžeme stretnúť, by malo byť nasledujúce riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v stredu 23. februára 2011.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...