Predložil som niekoľko koncepčných návrhov na zmenu územného plánu

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

V uplynulom období mohol ktokoľvek podávať návrhy na zmeny v územnom pláne mesta. Je to jeden z najdôležitejších dokumentov samosprávy, ktorý má nepriamy, ale veľmi podstatný vplyv na život obyvateľov v meste.

03. 04. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ako informujem v inom článku, od občanov a aj z vlastných poznatkov úradu sa nazbieralo dovedna až okolo 200 podnetov, ktorými sa bude úrad teraz zaoberať a vytvorí z nich prvotný návrh.

Po patričnom procese by napokon o finálnej zmene územného plánu malo rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Harmonogram predpokladá, že by to mohlo byť približne o rok, na jar v roku 2013.

Keďže zmeny v územnom pláne nie sú na každodennom poriadku, ako poslanec som podal na úrad niekoľko koncepčnejších návrhov v nasledujúcom znení.

Týmto dávam návrh na zmeny a doplnenie územného plánu mesta Prešov:

 1. Vytvoriť samostatný výkres pre sieť cyklistickej dopravy.
 2. Definovať ďalšie cyklistické komunikácie nižšieho významu nad rámec siete hlavných a priečných trás (v zmysle ich súčasného definovania v regulatíve RL 1.4) s cieľom dosiahnuť dostatočné pokrytie celého územia mesta cyklistickými komunikáciami nižšieho dopravného významu a ich blízku a bezpečnú dostupnosť pre väčšinu obyvateľstva. Rezervovať ich koridory a ochranné pásma v území.
 3. Definovať v záväznej časti územného plánu regulatívy pre súbeh resp. križovanie cyklistických komunikácií s komunikáciami pre iné druhy dopravy vrátane súbehu a križovania s chodníkmi pre chodcov.
 4. Doplniť v záväznej časti územného plánu regulatívy pre statickú cyklistickú dopravu.
 5. Definovať ochranné pásma pre cyklistické komunikácie.
 6. Definovať v území úplnú sieť výhľadových lokality (bodov) pre automatické výpožičné stanice bicyklov. Umiestnenie skoordinovať so sieťou cyklistickej dopravy.
 7. Definovať v území výhľadové lokality (body) pre budúce zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) a zosúladiť ich s koncepciou dostupnosti MHD.
 8. Rozpracovať a spodrobniť v územnom pláne systém integrovanej verejnej dopravy (integrovaný dopravný systém) do samostatnej kapitoly a podľa možnosti aj do samostatnej grafickej časti.
 9. Skoordinovať regulatívy pre záchytné parkoviská so sieťou zastávok integrovanej dopravy a sieťou cyklistickej dopravy, s výhľadom zavedenia systému P+R.
 10. Doplniť regulatív pre telekomunikácie a spoje tak, že telekomunikačné stožiare a iné zariadenia nesmú narušovať horizont mesta a pohľadové dominanty zo žiadneho možného uhla pohľadu.
 11. Doplniť regulatív pre telekomunikácie a spoje tak, že je žiaduce budovať a podporovať optické komunikačné siete vo všetkých lokalitách s obytnou funkciou, a to aj vrátane zástavby rodinných domov.
 12. Prehodnotiť v regulatíve pre telekomunikácie a spoje trend presmerovávania analógových okruhov na sieť ISDN a prioritizovať radšej rozširovanie optických komunikačných sietí.
 13. Aktualizovať územný plán vzhľadom na digitalizáciu pozemného televízneho a rozhlasového vysielania.
 14. Doplniť regulatív pre energetiku a zásobovanie teplom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) tak, aby zohľadňoval estetické kritériá pri umiestňovaní fotovoltických panelov na existujúce stavby.
 15. Podrobnejšie rozpracovať regulatív pre parkovanie v obytných súboroch bytových domov, rešpektovať pri tom právo obyvateľov na priaznivé životné prostredie.
 16. V oblasti odpadového hospodárstva definovať regulatív pre vytvorenie priestorových podmienok na zber a separáciu komunálneho odpadu pri zdroji v obytných štruktúrach na území mesta.
 17. Definovať v lokalite za Kalváriou (až po Vydumanec) plochy určené primárne pre základnú občiansku vybavenosť.
 18. Doplniť potrebu obstarania územných plánov zóny aj pre územie v priestore za Kalváriou až po Vydumanec.
 19. Zo zoznamu verejnoprospešných stavieb vypustiť realizované a neperspektívne stavby.
 20. Vytvoriť technickú formu dokumentácie zmien a doplnkov územného plánu tak, aby bola bez potreby ďalších úprav zahrnuteľná do geografických informačných systémov, najmä (ale nielen) tých používaných v samospráve mesta Prešov (napr. Gisplan). Podľa možností tak vytvoriť aj úplné znenie grafických častí územného plánu.
 21. Zahrnúť územný plán do sústavy vrstiev v systéme Gisplan.
 22. Umožniť zverejnenie a zverejniť grafické časti dokumentácie územného plánu (okrem formátu PDF) aj vo formáte DWG.
 23. Zverejniť po schválení zmien a doplnkov spolu so zmenami a doplnkami resp. úplným znením územného plánu aj všetky regulačné dokumenty, na ktoré sa územný plán v záväznej časti odvoláva. Zvážiť zahrnutie obsahu regulačných dokumentov schvaľovaných orgánmi mesta Prešov do textu územného plánu a odstránenie odvolávok na takého dokumenty zo záväznej časti územného plánu.
 24. Definovať územie mestských lesov v prímestskej oblasti ako územie rekreačných lesov s osobitným režimom hospodárenia, ktorých hlavnou funkciou je slúžiť na rekreáciu obyvateľstva a nie na hospodársku produkčnú funkciu.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...