Primátorovi Prešova ide exekútor zobrať domy a pozemky

Súdny exekútor založil prešovské a bratislavské nehnuteľnosti prešovského primátora. Po takomto kroku zvyčajne nasleduje exekúcia majetku dlžníka núteným rozpredajom.

01. 10. 2014

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Vidieť to z verejne dostupných záznamov katastrálneho úradu na katastrálnom portáli, kde si môže každý cez internet "vytiahnúť" akýkoľvek list vlastníctva a presvedčiť sa o tom doslova za jednu minútu sám.

Záložné právo dal do katastra zapísať zvolenský súdny exekútor JUDr. Stacho Chladný. Exekúcia je vedená voči osobe primátora na jeho vlastnícke podiely v domoch, budovách, pozemkoch a iných nehnuteľnostiach:

  • rodinný dom - Hlavná 59, Prešov (LV 3959),
  • meštiansky dom - Hlavná 107, Prešov (LV 6770),
  • polyfunkčný dom - Hlavná 109, Prešov (LV 8155, LV 11694, LV 12031),
  • obchodná budova - Hlavná 116, Prešov (LV 6691),
  • pozemky súvisiace s týmito budovami,
  • pozemok pred budovou na Jarkovej 48, Prešov (LV 2150),
  • pozemok na Baštovej ulici (LV 13703),
  • prístupová cesta a stavebné pozemky v Hnevlivej doline pri Levočskej ulici (LV 8399, LV 12009),
  • garáž súpisné číslo 5347, Podtatranského, Bratislava, Staré mesto (LV 5869, LV 8851),
  • byt v bytovom dome, Vlčkova 8/A, Bratislava, Staré mesto (LV 4284, LV 8851).

Podľa zápisov na bratislavských listoch vlastníctva ide o zriadenie exekučného záložného práva v prospech spoločnosti Majetkový holding, a. s. (tzv. "oprávnený").

Ten istý exekučný príkaz je zapísaný v katastri aj na primátorove nehnuteľnosti v Prešove.

Exekučné záložné právo býva až posledným riešením

Čo hovorí o exekučnom záložnom práve exekučný poriadok?

Exekučné záložné právo sa využíva ako posledné riešenie nesplácania záväzkov, ak ide o dlh veľmi veľkej sumy, ktorá sa nedá získať exekúciou iného majetku dlžníka a exekútor zistí, že dlžník vlastní nehnuteľnosť.

Vtedy exekútor zriadi na nehnuteľnosti dlžníka exekučné záložné právo.

Ten, komu dlžník dlhuje ("oprávnený") sa stane záložným veriteľom. Po zápise exekučného záložného práva možno vykonať exekúciu predajom nehnuteľností dlžníka.

Ak sa nehnuteľnosť predá, pohľadávka "oprávneného" sa takýmto spôsobom uspokojí. Pri tomto spôsobe exekúcie je potrebné, aby "oprávnený" sám predložil exekútorovi návrh na takéto riešenie situácie, t. j. že si želá, aby boli nehnuteľnosti dlžníka rozpredané.

Súdny exekútor sám bez návrhu oprávneného nemôže zriadiť záložné právo na nehnuteľnosť.

Exekúcia budovy s trvalým pobytom je výnimočná

Podľa zápisu v katastri nehnuteľností má prešovský primátor v jednej zo založených nehnuteľností zapísaný trvalý pobyt.

Podľa exekučného poriadku (§ 63 ods. 2) nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má dlžník trvalý pobyt, ak vymáhaná peňažná pohľadávka neprevyšuje 2 000 eur (čiže hranicu tzv. drobnej exekúcie).

Ak je teda zapísané exekučné záložné právo na nehnuteľnosť, v ktorej má dlžník trvalý pobyt, musí ísť o vymáhanú pohľadávku vo vyššej čiastke.

Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor tak, aby bol primeraný vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti. V prípade zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty zabezpečeného majetku povinného je exekútor, po preukázaní dostatočného zabezpečenia vymáhanej povinnosti majetkom zo strany povinného a na jeho žiadosť, povinný odblokovať zabezpečený majetok v prevyšujúcej časti (§ 64 a § 65 v znení exekučného poriadku, účinného od 1. 6. 2014).

Dlžná suma bude pravdepodobne významne presahovať aj sumu 2 000 eur, keďže primátor má z mestského rozpočtu každý mesiac vyplácaný pomerne vysoký plat 3 421 eur v hrubom.

Rádovo desaťtisícový dlh by exekútor zrejme pohodlne vybavil zrážkami z primátorského platu a nie exekúciou lukratívnych nehnuteľností v centre Prešova v mnohonásobne vyššej hodnote.

Samotnej exekúcii muselo predchádzať právoplatne ukončené a nezvratné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu verejnej moci.

Nie je to súkromná vec primátora

Primátor, podobne ako všetci poslanci, musí raz ročne podávať majetkové priznanie.

Takúto povinnosť ukladá verejným funkcionárom tzv. zákon o konflikte záujmov.

Definuje niekoľko pojmov a obmedzení, ktoré sú povinní volení funkcionári dodržiavať:

"Verejný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom."

"Osobný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám."

"Rozpor záujmov na účely tohto zákona je skutočnosť, keď verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom."

"Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom."

Zákon o konflikte záujmov (správnejšie "zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov") bol prijatý najmä preto, aby sa dalo verejne skontrolovať, či priznané príjmy voleného funkcionára korešpondujú so zmenami jeho majetku.

Skúsenosti totiž ukázali, že verejní funkcionári môžu podľahnúť pokušeniu uprednostniť svoj osobný záujem na úkor verejného záujmu. Zjednodušene povedané, obohatiť sa na úkor verejných prostriedkov. Nutkanie môže byť silnejšie, ak ide človeku doslova o strechu nad hlavou.

Nemožno samozrejme tvrdiť, že ide o situáciu v ktorej sa nachádza prešovský primátor. Nepriamo sa dá uvažovať, či v jeho prípade dlžoby nie sú až také veľké, že ich zrejme nedokáže vyrovnať ani zo svojho primátorského platu a ani z ostatných príjmov a majetku, ktoré má.

Aký majetok to je a aké príjmy to sú, to je informácia, ktorú primátor uviedol v majetkovom priznaní. O túto informáciu môže každý požiadať prostredníctvom Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. V tomto roku zasadala už šesť krát, naposledy 8. 9. 2014.

Čo mi na tom prekáža?

Považujem za nevhodné, že na čele mesta stojí primátor, ktorý rozhoduje o nakladaní s cudzími desiatkami miliónov eur ročne, keď je sám dlžníkom, nedokáže splatiť svoje vlastné záväzky a exekútor mu berie všetky nehnuteľnosti v meste vrátane strechy nad hlavou.

Zodpovedný človek koná tak, aby mu exekútor nemusel brať majetok, a niečo urobí, ak mu už exekútor ide zobrať strechu nad hlavou a všetky nehnuteľnosti v meste, kde žije.

Neviem si predstaviť, že takého primátora a jeho sľuby bude brať vážne seriózny zamestnávateľ, ktorý príde do mesta zamestnať ľudí a potrebuje s mestom spolupracovať.

Žiadny ozajstný investor nebude brať vážne vízie človeka, ktorý nedokázal zvládnuť svoje vlastné investície.

Primátor s povesťou dlžníka neschopného splniť sľuby a splatiť svoje dlhy, vážne mestu škodí.

To si dovolím tvrdiť nielen ako poslanec, ktorý pozná zblízka prácu primátora, ale aj ako občan Prešova, ktorý má právo na svoj názor na volených funkcionárov.

Korektné a zodpovedné ku Prešovčanom by bolo, keby primátor vysvetlil okolnosti svojich dlhov. Aspoň v rozsahu, v ktorom súvisia s majetkovými priznaniami, ktoré každý rok predkladá komisii.

Ale veď je nahý!

Primátorova exekúcia je témou diskusií už dlhší čas, no téma je zatiaľ tabu.

Nikomu sa totiž nechce nahlas povedať, že "cisár je nahý". Toto prirovnanie je z rozprávky Hansa Christiana Andersena - Cisárové nové šaty.

Začína sa slovami: "Pred dávnymi rokmi žil cisár, ktorý mal tak nesmierne rád pekné, nové šaty, že všetky peniaze vydával na parádu. Nestaral sa o svojich vojakov, stále sa chcel ukazovať v nových šatách."

Zvyšok rozprávky si isto pamätáte... Tvrdím, že cisár je nahý.

Kto je Pavel Hagyari

Narodil sa 22. 6. 1957 v Prešove. Vyštudoval Právnickú fakultu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bol zvolený za primátora Prešova v roku 2006 ako nezávislý kandidát. Post obhájil vo voľbách v roku 2010. V roku 2013 bol ako nezávislý kandidát zvolený za poslanca Prešovského samosprávneho kraja. Primátorom a poslancom je dodnes.

V komunálnych voľbách 2014 kandiduje na post primátora ako nezávislý kandidát. Ako svojho kandidáta si ho vybrala a podporuje strana SMER - Sociálna demokracia.

Dodatok k 4. 10. 2014

Téme sa dnes venuje Korzár v článku Primátor Prešova mohol prísť pre exekúcie o celý majetok, kde je uverejnené stanovisko primátora.

Ak sa niekto roky súdi s primátorom ako ručiteľom o veľké množstvo peňazí a vec skončí po rokoch až u exekútora, tak zrejme chce naozaj a veľmi vážne svoje peniaze späť.

Uzavretie akejsi "dohody o riešení" neznamená, že dlh len tak "zmizne". Nezmizne, obyčajne ho treba aj tak nejako zaplatiť. Len v rozprávke sa dá dlh bezbolestne a bez ujmy na majetku vymazať nejakou dohodou. V skutočnom živote nie. Skúste to, ak niekomu dlhujete peniaze.

V praxi sa napríklad založí iný majetok, ktorý nie je tak na očiach. Alebo dlžník podpíše zmenku na ešte vyššiu sumu. Alebo si požičia na zaplatenie dlhu, čím si utiahne ešte tuhšie slučku okolo krku. A podobne. Právnici o tom vedia svoje.

V právnickom vyjadrovaní možno naozaj aktuálne problém s exekúciami "Nie je". Ale to vôbec nevylučuje, že problém s dlžobou ostáva na pleciach primátora naďalej.

Dodatok k 6. 10. 2014

Téme sa dnes venuje Nový Čas v článku Toto ste o primátorovi Prešova nemali vedieť: Exekútor mu zablokoval 10 nehnuteľností!, kde je uverejnené ďalšie stanovisko primátora.

Na základe indícii z vyjadrení primátora nemožno vylúčiť, že by sa celá kauza mohla týkať súdneho sporu jeho firmy.

Ide o rozsudok Okresného súdu Bratislava V zo dňa 18. 11. 2013, číslo 1CbZm/157/2013.

Vďaka zverejňovaniu rozsudkov je v čiastočne anonymizovanej forme dostupný komukoľvek na internete.

Uvažujme spolu.

Ručenie vlastným majetkom za dlh firmy sa v praxi používa najmä vtedy, ak ide o ručenie za vlastnú firmu s ručením obmedzeným, ktoré ručí obmedzene.

Takejto firme ("s ručením obmedzeným") totiž málokto požičia peniaze, preto sa používa ručenie osobným majetkom vlastníka firmy.

Firma 3 POINT MILLENIUM s. r. o. je podľa obchodného registra majetkom prešovského primátora Pavla Hagyariho spolu s ďalšími troma spolumajiteľmi. Do roku 2006 sa volala Grand Hotel Pezinok s. r. o.

Firma Majetkový holding, a. s, v prospech ktorej je zriadené exekučné záložné právo na nehnuteľnosti prešovského primátora, podľa rozsudku požičala primátorovej firme 3 POINT MILLENIUM čiastku 730 266 EUR. Čiastka sedí s vyjadrením primátora v článku.

Požičaná suma nebola vrátená a do dňa vydania rozsudku narástla aj s príslušenstvom na 1 398 456 EUR.

Ak by všetky uvedené súvislosti sedeli, mohlo by to znamenať, že exekuovaný dlžník ručí za dlh svojej vlastnej firmy, ktorá nesplatila pôžičku.

Mohlo sa to odohrať takto:

Dlžníkova firma nezaplatila dlh, ako sľubila v zmluve o pôžičke a tak sa veriteľ obrátil priamo na dlžníka, ktorý svojim majetkom ručil za dlh svojej firmy. Keďže dlžník ani tak dlh nezaplatil, po prehratom súdnom spore dostal slovo exekútor.

V kľukatej právnickej reči síce môže mať primátor pravdu, ak tvrdí, že nebol dlžníkom, iba ručiteľom.

Ale táto veta však vôbec nevylučuje, že dlžníkom "de iure" môže byť firma, ktorú primátor vlastní.

Na konci rozsudku sa píše, že "Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zákona č. 233/1995 Z. z.".

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...