Oplotenie školy bezpečnej jazdy pri mestskej hale speje ku povoleniu (a chronológia prenájmu haly)

Na zasadnutí komisie pre výstavbu sme rokovali o návrhu oplotenia mestskej haly v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie projektu školy bezpečnej jazdy.

25. 05. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Keďže komisia pre výstavbu zverejňuje ako jediná z dvoch komisií mestského zastupiteľstva svoje materiály, a to dokonca vopred, môžete si pozrieť predložený materiál tak, ako ho videli členovia komisie.

Buď na oficiálnej mestskej stránke alebo v jeho stiahnutej kópii Škola bezpečnej jazdy - areál spevnenej plochy pri mestskej hale, Projektová dokumentácie pre stavebné povolenie, Tempus SuperDRIVE.

Na tomto zasadnutí dňa 15. 5. 2012 bol prítomný aj manažér Tatrana, okrem neho aj konateľ spoločnosti Tempus SuperDRIVE. Projekt uviedol a prezentoval projektant.

Projekt bol prezentovaný len v časti "Oplotenie".

Dôvodom výstavby oplotenia okolo celeho areálu mestskej haly je podľa tvrdenia manažéra Tatrana ochrana budovy mestskej haly.

Vedľajším efektom výstavby oplotenia má byť, že na parkovisko pri mestskej hale už nebude môcť len tak prísť hocikto, ako je to možné bez oplotenia, čo bude mať podľa jeho názoru pozitívny efekt, pretože sa znemožnia na parkovisku aktivity, ktoré Tatran ako prenajímateľ vníma ako nežiadúce.

Budova je mestským majetkom, ale Tatran ju má spolu s parkoviskom a priľahlými plochami prenajaté na 25 rokov.

Na zasadnutí som prezentoval názor, že tak rozsiahle oplotenie (podľa projektu o dĺžke okolo 800 metrov) sa nehodí to tohto verejného priestoru a ochranu majetku budovy mestskej haly je možné zabezpečiť aj inak (napr. technickými prostriedkami, strážnou službou, súčinnosťou s mestskou políciou a pod.).

V diskusii od jedného z členov komisie zaznel aj názor, že oplotenie celého areálu je veľmi vhodné a vyjadril podporu oplotenia mestskej haly.

Ďalší člen komisie upozornil na to, že komisia by mala dbať aj na architektúru priestoru a oplotenie pletivovým plotom dookola nie je architektonicky vhodné.

Na zasadnutí padla aj otázka, či kvôli ochrane budovy mestskej haly by nepostačovalo oplotiť iba samotnú budovu a parkovisko by ostalo neoplotené. Na túto úvahu reakcia nebola.

Položil som prítomnému sekretárovi komisie otázku, či má vedomosť o tom, že spoločnosť už požiadala o vydanie stavebného povolenia. Odpoveď bola, že nie, ale že nie je ani isté, či pre výstavbu oplotenia vôbec bude potrebné stavebné povolenie, lebo možno postačí len tzv. oznámenie stavby.

Manažér Tatrana uviedol, že materiál prišli prezentovať na zasadnutie komisie aj preto, aby sa o ňom aj na tomto fóre diskutovalo a hľadali sa kompromisy medzi rôznymi záujmami.

Chronológia prenájmu mestskej haly a zámeru školy šmykov

O prenájme mestskej haly rokovalo mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom zasadnutí dňa 28. 7. 2010.

Prenájom bol schválený uznesením číslo 568/2010 zo dňa 28. 7. 2010. Súčasťou uznesenia bol aj návrh textu nájomnej zmluvy, ktorý si môžete pozrieť.

V čase písania tohto článku je k dispozícii aj oficialny zvukový záznam zo zasadnutia zastupiteľstva, takže si môžete vypočuť rozpravu: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=13541

Dňa 30. 9. 2010 bola s Tatranom podpísaná nájomná zmluva, ktorú si môžete stiahnúť.

Čoskoro sa vyskytli názory, že primátor podpísal zmluvu v inom znení, ako schválilo mestské zastupiteľstvo, čím vraj prekročil svoje právomoci.

Porovnaním navrhovaného textu zmluvy v uznesení s podpísanou zmluvou skutočne vidieť rozdiely, a to v odsekoch:

  • 3.4 - výpočet výšky úroku z omeškania,
  • 4.2 písm. g) - počet bezplatných akcií usporadúvaných v mestskej hale s účasťou mesta alebo pod jeho záštitou (z formulácie "vo vopred dohodnutých termínoch" na "najviac však štyri akcie ročne"),
  • 4.2 písm. g) - počet bezplatných akcií usporadúvaných v Hadzanárskej hale na Baštovej ulici s účasťou mesta alebo pod jeho záštitou (z formulácie "vo vopred dohodnutých termínoch" na "najviac však štyri akcie ročne"),
  • 4.5 - menia sa podmienky, ak Tatran bude chcieť dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, čo sa týka parkovacích plôch, chodieb, reštauračnej a hotelovej časti.
  • 4.9 - menia sa podmienky započítania investície Tatranu s nájomným, ktoré je Tatran povinný platiť mestu.

Kvôli uvedeným podozreniam bol mestskému zastupiteľstvu predložený materiál, ktorý mal objasniť uvedené rozdiely. To sa stalo na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2011.

Vtedy ešte radnica nezverejňovala materiály na zasadanutia, ako sa to deje v súčasnosti, ale zverejňoval som ich na mojej poslaneckej stránke, takže si ich môžete stiahnúť zo stránky s materiálmi na toto zasadnutie.

Ide o materiál pod bodom číslo 9 s názvom Správa NKÚ SR o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 vykonanej v meste Prešov a informácia MsÚ s právnym vyhodnotením naplnenia podmienok nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prešov a TATRAN Prešov, spol. s r. o, Prešov.

Nedostatky pri uzatváraní nájomnej zmluvy totiž konštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad.

V čase písania tohto článku je k dispozícii aj oficialny zvukový záznam zo zasadnutia zastupiteľstva, takže aj tu si môžete vypočuť diskusiu poslancov: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=16654

Samotný dokument o zhodnotení prenájmu mestskej haly si môžete stiahnúť a pozrieť.

V dokumente sa priznáva, že text nájomnej zmluvy je odlišný ako prijaté uznesenie, k čomu došlo na žiadosť konateľa Tatrana.

V dokumente sa mestský úrad pokúša vysvetliť a obhájiť rozdiely medzi schváleným uznesením a podpísanou zmluvou.

Začiatkom roka, dňa 21. 2. 2012 sa uskutočnilo verejné zhromaždenie obyvateľov mesta k zámeru tzv. školy šmykov.

Verejné zhromaždenie zvolalo mestské zastupiteľstvo uznesením, ktoré som navrhol a zastupiteľstvo ho schválilo.

Zápisnicu z verejného zhromaždenia obyvateľov si môžete stiahnúť a prečítať.

Výstupom zo zhromaždenia bolo prijatie vyhlásenia, že zúčastnení obyvatelia nesúhlasia so školou šmykov.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...