Obchvat D1 Prešov západ - juh, kadiaľ presne vedie?

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Pozrite si projekt diaľnice. V poslednej dobe sa množia otázky, kadiaľ presne povedie tunelový variant diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh, ktorého spustenie výstavby mnohí očakávajú v najbližších mesiacoch.

11. 05. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Keďže o projekte som písal už dávnejšie a tieto informácie zaujímajú mnohých, bol som si na mestskom úrade pozrieť a potom som si aj požičal oficiálny výkres projektu diaľnice, konkrétne výkres na podklade leteckej snímky - ortofotomapy.

Keďže úsek diaľnice vrátane dvojrúrového tunela, spájajúci dokončený úsek diaľnice od Ružomberka s úsekom ku privádzaču Košice pri obci Budimír, má niekoľko kilometrov, tak aj situačný výkres je dlhý niekoľko metrov a je rozdelený do piatich subvýkresov.

Diaľnica začína na budúcej križovatke Vydumanec, kde má byť už v tejto etape vybudovaná údajne najväčšia mimoúrovňová križovatka na Slovensku s pripravenými vyústeniami pre severný obchvat Prešova (tzv. R4) cez tunel Bikoš, okolo Veľkého Šariša, poza Fintice, Kapušany pri Prešove s vyústením pri obci Lada s perspektívou budúcej križovatky s napojením na víziu východného obchvatu.

Poďme ale späť do reality projektu. Z mimoúrovňovej križovatky má diaľnica viesť cez lokalitu Vydumanec medzi ulicami Terchovská a Malkovská. Diaľničiari dobudujú obslužné komunikácie pre tieto ulice, keďže diaľnica pretne súčasné prirodzené prepojenia.

(Odporúčanie: Video si môžete prepnúť na zobrazenie na celú obrazovku, uvidíte viacej detailov)

Malkovská ulica bude s Terchovskou ulicou prepojená nadjazdom ponad diaľnicu. Z nej bude pripravené aj napojenie na možnú budúcu komunikáciu na koniec Slávičej ulice.

Na opačnej strane bude komunikácia na Malkovskej ulici pokračovať dvojprúdovou komunikáciou na koniec ulice Ku Brezinám, kde je zástavba niekoľkých rodinných domov a bude okolo dnešného lesného skladu mestských lesov pokračovať popod diaľničný viadukt smerom ku križovatke ulice Ku Brezinám s ulicami Ku Kyslej vode a Turistická.

Diaľnica zárezom prekoná hrebeň na severnej strane ulice Za Kalváriou a približne 500 metrov od konca ulice, kde je obratisko linky č. 15 a ďalší lesný sklad, vojde západným portálom do kopca blízko Malkovskej hôrky.

Po vyše dvoch kilometroch v rovnomernom klesaní pod zemou sa dvojrúrový tunel objaví niekoľko desiatok metrov nad úrovňou rieky Torysa na konci zástavby rodinných domov na ulici Pod Willec hôrkou.

Z tohto východného portálu pôjde malými serpentínami obslužná havarijná komunikácia, prekrižuje preloženú časť ulice Pod Willec hôrkou, prekoná novým mostom rieku Torysa a nadjazdom sa napojí na nový kruhový objazd na štátnej ceste medzi Prešovom a obcou Haniska, približne v lokalite pri bývalej čistiarni odpadových vôd.

Hlavné teleso diaľnice bude z tunela pokračovať viaduktom ponad rieku Torysa  a aj spomínanú štátnu cestu z Prešova do Hanisky, neskôr sa napojí na násyp z vyťaženej horniny a bude pokračovať ku súčasnému ukončeniu diaľnice z Košíc na ktoré sa napojí v priamom smere. Vznikne nová menšia viacúrovňová križivatka, ktorý prepojí juh Prešova s diaľnicou v smere na Poprad, Žilinu a Bratislavu.

To bude miesto, kde sa bude odpájať súčasnž tranzit, ktorý dnes prechádza Prešovom všetkými smermi pri jazde vozidiel od Košíce.

Diaľnica by v naprojektovanom úseku mala úplne vylúčiť tranzit cez mesto Prešov v smere na Poprad.

Hovorí sa, že ďalšou prioritou by mal byť úsek severného obchvatu R4 od Vydumanca (križovatka Prešov - západ) po výpadovku z Prešov na Veľký Šariš. Po jeho dokončení by mesto obišla aj tranzitná doprava v smere Sabinov - Košice a opačne. To je však dnes veľmi vzdialená hudba budúcnosti.

Pokračovanie severného obchvatu až po obec Lada by zasa umožnila obísť Prešov pre tranzit v smere Poprad - Vranov. V prípade jeho dokončenia a časovej následnosti výstavby, ako som napísal, by sa mesto Prešov dalo pre tranzitnú dopravu úplne obísť, hoci by ešte neexistoval východný obchvat medzi diaľnicou z Košíc a smerom na Vranov.

Podčiarknuté a zhrnuté

Ako tak reálné kontúry má začiatok výstavby tunelového obchvatu Prešova, tzv. stavba D1 Prešov západ - Prešov juh.

Pokiaľ vás zaujíma aktuálne dianie prípravy, výstavby a prevádzky diaľnice D1 v úseku Prešov západ - Prešov juh, sledujte monitoring. Odkaz je nižšie za týmto textom.

Všetko ostatné sú dnes len vízie bez reálneho plánu.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...