Obchvat D1 Prešov západ - juh, kadiaľ presne vedie?

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Pozrite si projekt diaľnice. V poslednej dobe sa množia otázky, kadiaľ presne povedie tunelový variant diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh, ktorého spustenie výstavby mnohí očakávajú v najbližších mesiacoch.

11. 05. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Keďže o projekte som písal už dávnejšie a tieto informácie zaujímajú mnohých, bol som si na mestskom úrade pozrieť a potom som si aj požičal oficiálny výkres projektu diaľnice, konkrétne výkres na podklade leteckej snímky - ortofotomapy.

Keďže úsek diaľnice vrátane dvojrúrového tunela, spájajúci dokončený úsek diaľnice od Ružomberka s úsekom ku privádzaču Košice pri obci Budimír, má niekoľko kilometrov, tak aj situačný výkres je dlhý niekoľko metrov a je rozdelený do piatich subvýkresov.

Diaľnica začína na budúcej križovatke Vydumanec, kde má byť už v tejto etape vybudovaná údajne najväčšia mimoúrovňová križovatka na Slovensku s pripravenými vyústeniami pre severný obchvat Prešova (tzv. R4) cez tunel Bikoš, okolo Veľkého Šariša, poza Fintice, Kapušany pri Prešove s vyústením pri obci Lada s perspektívou budúcej križovatky s napojením na víziu východného obchvatu.

Poďme ale späť do reality projektu. Z mimoúrovňovej križovatky má diaľnica viesť cez lokalitu Vydumanec medzi ulicami Terchovská a Malkovská. Diaľničiari dobudujú obslužné komunikácie pre tieto ulice, keďže diaľnica pretne súčasné prirodzené prepojenia.

(Odporúčanie: Video si môžete prepnúť na zobrazenie na celú obrazovku, uvidíte viacej detailov)

Malkovská ulica bude s Terchovskou ulicou prepojená nadjazdom ponad diaľnicu. Z nej bude pripravené aj napojenie na možnú budúcu komunikáciu na koniec Slávičej ulice.

Na opačnej strane bude komunikácia na Malkovskej ulici pokračovať dvojprúdovou komunikáciou na koniec ulice Ku Brezinám, kde je zástavba niekoľkých rodinných domov a bude okolo dnešného lesného skladu mestských lesov pokračovať popod diaľničný viadukt smerom ku križovatke ulice Ku Brezinám s ulicami Ku Kyslej vode a Turistická.

Diaľnica zárezom prekoná hrebeň na severnej strane ulice Za Kalváriou a približne 500 metrov od konca ulice, kde je obratisko linky č. 15 a ďalší lesný sklad, vojde západným portálom do kopca blízko Malkovskej hôrky.

Po vyše dvoch kilometroch v rovnomernom klesaní pod zemou sa dvojrúrový tunel objaví niekoľko desiatok metrov nad úrovňou rieky Torysa na konci zástavby rodinných domov na ulici Pod Willec hôrkou.

Z tohto východného portálu pôjde malými serpentínami obslužná havarijná komunikácia, prekrižuje preloženú časť ulice Pod Willec hôrkou, prekoná novým mostom rieku Torysa a nadjazdom sa napojí na nový kruhový objazd na štátnej ceste medzi Prešovom a obcou Haniska, približne v lokalite pri bývalej čistiarni odpadových vôd.

Hlavné teleso diaľnice bude z tunela pokračovať viaduktom ponad rieku Torysa  a aj spomínanú štátnu cestu z Prešova do Hanisky, neskôr sa napojí na násyp z vyťaženej horniny a bude pokračovať ku súčasnému ukončeniu diaľnice z Košíc na ktoré sa napojí v priamom smere. Vznikne nová menšia viacúrovňová križivatka, ktorý prepojí juh Prešova s diaľnicou v smere na Poprad, Žilinu a Bratislavu.

To bude miesto, kde sa bude odpájať súčasnž tranzit, ktorý dnes prechádza Prešovom všetkými smermi pri jazde vozidiel od Košíce.

Diaľnica by v naprojektovanom úseku mala úplne vylúčiť tranzit cez mesto Prešov v smere na Poprad.

Hovorí sa, že ďalšou prioritou by mal byť úsek severného obchvatu R4 od Vydumanca (križovatka Prešov - západ) po výpadovku z Prešov na Veľký Šariš. Po jeho dokončení by mesto obišla aj tranzitná doprava v smere Sabinov - Košice a opačne. To je však dnes veľmi vzdialená hudba budúcnosti.

Pokračovanie severného obchvatu až po obec Lada by zasa umožnila obísť Prešov pre tranzit v smere Poprad - Vranov. V prípade jeho dokončenia a časovej následnosti výstavby, ako som napísal, by sa mesto Prešov dalo pre tranzitnú dopravu úplne obísť, hoci by ešte neexistoval východný obchvat medzi diaľnicou z Košíc a smerom na Vranov.

Podčiarknuté a zhrnuté

Ako tak reálné kontúry má začiatok výstavby tunelového obchvatu Prešova, tzv. stavba D1 Prešov západ - Prešov juh.

Pokiaľ vás zaujíma aktuálne dianie prípravy, výstavby a prevádzky diaľnice D1 v úseku Prešov západ - Prešov juh, sledujte monitoring. Odkaz je nižšie za týmto textom.

Všetko ostatné sú dnes len vízie bez reálneho plánu.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...