Mestský úrad akceptoval všetky moje pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia

08. 03. 2011

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Mestský úrad v Prešove ma včera informoval, že akceptoval a zapracoval všetky moje pripomienky k všeobecne záväznému nariadeniu o prevádzkovom poriadku pohrebísk.

Moje pripomienky si môžete prečítať nižšie, ale ide o dosť nezáživné čítanie. Podobne zaujímavé je aj štúdium návrhov a tvorba pripomienok, lenže aj to patrí k práci poslanca.

Tu sú pripomienky:

Pripomienky k návrhu VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk

Podávam pripomienky k návrhu „Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov“, ktorý mi bol doručený elektronickou poštou dňa 21. 2. 2011 a žiadam o ich zapracovanie.

1. K čl. 4 ods. 3:

Odsek v predloženom návrhu znie „Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest v elektronickej forme prostredníctvom špecializovaného softvéru.“

Uvedený odsek navrhujem doplniť slovami „...a umožňuje verejnosti bezplatné vyhľadanie hrobového alebo urnového miesta v evidencii prostredníctvom internetu.“

Odôvodnenie: Navrhuje sa zavedenie povinnosti pre prevádzkovateľa pohrebiska, aby sprístupnil verejnosti informácie z evidencie hrobových a urnových miest automatizovaným spôsobom cez internet bez nutnosti osobnej návštevy či iného kontaktu s prevádzkovateľom. Navrhovaná služba bola v minulosti zavedená, verejnosťou pozitívne prijatá a využívaná.

2. K čl. 5 ods. 9:

Odsek v predloženom návrhu znie „Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí mesto Prešov, na území ktorého došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.“

V uvedenom odseku navrhujem zmeniť časť vety „...pochovanie zabezpečí mesto Prešov, na území ktorého došlo k úmrtiu...“  na vetu „...pochovanie zabezpečí mesto Prešov, ak došlo k úmrtiu na jeho území...“.

Odôvodnenie: V texte všeobecne záväzného právneho predpisu sa musí dbať na jazykovú a štylistickú správnosť a všeobecnú zrozumiteľnosť textu, čo predložený návrh v uvedenej časti nesplňuje, k čomu zrejme došlo nedokonalosťou pri recipovaní ustanovení § 6 ods. 1 zákona o pohrebníctve, preto sa navrhuje zmena textu.

3. K čl. 4 ods. 1 písm. h):

Odsek v predloženom návrhu znie „Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný / ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.“

Navrhujem uvedený odsek vypustiť.

Odôvodnenie: Uvedený odsek je duplicitný s odsekom v čl. 6 ods. 5, ktorý znie „Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskum,“ a ktorým sa ukladá tá istá povinnosť ako v rovnako znejúcom čl. 4 ods. 1 písm. h). Preto sa navrhuje uvedený odsek vypustiť.

4. K článku 14:

V uvedenom článku tvorí väčšinu textu deklaratórny opis stavebne technických parametrov konkrétnych domov smútku v Prešove na Krátkej ul. č. 2, v Nižnej Šebastovej a v Solivare.

Navrhujem z uvedeného článku vypustiť všetky deklaratórne časti textu.

Odôvodnenie: Z legislatívne technického hľadiska je neprípustná konštatácia stavebne technických parametrov existujúcich stavieb v texte všeobecne záväzného predpisu. Text všeobecne záväzného právneho predpisu má byť zrozumiteľný, prehľadne usporiadaný a stručný v tom zmysle, že má obsahovať len ustanovenia s normatívnym obsahom. Uvedený článok neobsahuje výhradne normatívny obsah, preto sa navrhuje vypustenie iných, nenormatívnych častí textu.

5. K čl. 15 ods. 4:

Odsek v predloženom návrhu znie „Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný minimálne jeden deň vopred oboznámiť prevádzkovateľa pohrebiska so scenárom pohrebného obradu, a v prípade, že v rámci scenára pohrebného obradu je aj použitie hudby, preukázať sa prevádzkovateľovi pohrebiska uzatvorenou platnou licenčnou zmluvou so spoločnosťou SOZA (Slovenský ochranný zväz autorov).“

V uvedenom odseku navrhujem zmeniť časť vety „...so spoločnosťou SOZA (Slovenský ochranný zväz autorov)“ na vetu „...so subjektom, ktorému boli udelené oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv podľa autorského zákona.“ Odporúčame však radšej zvážiť úplné vypustenie časti vety, začínajúcej slovami „... a v prípade...“.

Odôvodnenie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je oprávnené udeliť oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv podľa autorského zákona viacerým subjektom a v minulosti takéto oprávnenia udelilo aj iným subjektom, nielen združeniu SOZA, prípadne v budúcnosti môže ďalšie oprávnenie udeliť.

Bolo by diskriminačné a neodôvodnené vyžadovať všeobecne záväzným nariadením, aby prevádzkovateľ pohrebnej služby musel preukazovať svoj vzťah uzatvorený výhradne s jedným konkrétnym menovaným subjektom, ak neexistuje zákonná povinnosť mať uzatvorenú zmluvu práve s týmto konkrétnym subjektom.

Odporúčame neukladať všeobecne záväzným nariadením povinnosť preukazovať sa uzatvorenou licenčnou zmluvou, nakoľko mesto Prešov a ani prevádzkovateľ pohrebiska nie je subjektom oprávneným a ani povinným vykonávať práva a povinnosti, vyhradené zo zákona združeniam pre výkon kolektívnej správy práv.

6. K Prílohe č. 1:

Žiadam o informáciu, či všetky pozemky vymedzené v Prílohe č. 1 ako územie cintorína „Solivar – Šváby“, sú vo vlastníctve Mesta Prešov, prípadne či má Mesto Prešov doklady o inom práve užívať vymedzené pozemky ako cintorín.

V prípade, ak Mesto Prešov nemá právo užívať všetky pozemky vymedzené v prílohe, žiadam upraviť prílohu tak, aby príloha v dobe zverejnenia a schvaľovania návrhu všeobecne záväzného nariadenia vymedzovala iba pozemky, ku ktorým má Mesto Prešov právo užívania ako cintorín.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...