Mesto Prešov chce v Záborskom vybudovať linku na spracovanie komunálnych odpadov

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Zámer hovorí o ročnej kapacite separačnej a drviacej linky 40 tisíc ton. Mala by sa nachádzať na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Prešov, ktoré mesto vlastní v katastrálnom území bezprostredne susediacej obce Záborské v areáli priemyselného parku IPZ Záborské.

28. 02. 2018

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zámer bol zverejnený dnes a môže sa k nemu v stanovenej lehote vyjadriť verejnosť.

Ide o výstavbu zariadenia na úpravu (drvenie a triedenie) zmesového komunálneho odpadu pre získanie podrvenej druhotnej suroviny, odseparovanie jednotlivých zložiek odpadu a s tým súvisiaca redukcia materiálu ukladaného na skládku.

Zo zámeru vyberám:

Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou TAP

Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia na úpravu (drvenie a triedenie) zmesového komunálneho odpadu (komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu) pre získanie podrvenej druhotnej suroviny, odseparovanie jednotlivých zložiek odpadu a s tým súvisiaca redukcia materiálu ukladaného na skládku.

Z hľadiska technologického sa jedná o zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov prevádzkovaného za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.

Prevádzkovateľom predmetu navrhovanej činnosti – zariadenia na mechanickú úpravu budú Technické služby mesta Prešov, a. s.

Navrhovaná lokalita na výstavbu zariadenia na mechanickú úpravu odpadu je situovaná v areáli priemyselného parku Záborské, kde je pozemok určený na umiestnenie priemyselných prevádzok. Územie priemyselného parku je situované v extraviláne obce Záborské, na hranici území obce Záborské a mesta Prešov, mestskej časti Šváby.

Termín začatia výstavby: 02/2019
Termín skončenia výstavby: 12/2019
Termín začatia prevádzky: 02/2020

Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia na mechanickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. Stavebné objekty vrátane technológie budú predstavovať zariadenie na drvenie a triedenie komunálneho odpadu za účelom redukcie množstva odpadu ukladaného na skládku, zhodnotenia vyseparovaných zložiek a získania druhotnej suroviny - tuhého alternatívneho paliva (TAP).

Technológia predchádza vzniku odpadov a obmedzuje ich tvorbu získaním druhotnej suroviny TAP, čím zvyšuje recykláciu druhotných materiálov a surovín pri súčasnom znižovaní nepriaznivých vplyvov odpadov na znečisťovanie životného prostredia. V rámci navrhovanej činnosti výstavby zariadenia budú vybudované stavebné objekty, bude namontovaná linka na mechanicko-biologickú úpravu odpadov a obstaraná technika na manipuláciu s komunálnym odpadom. Objekt bude chránený oplotením. Úžitková plocha zariadenia bude 4 500 m2.

Základné parametre (údaje o prevádzke)

  • prevádzkový režim: celoročný v jednozmennej prevádzke s maximálnym výkonom linky 23 t/hod (pre bežnú prevádzku je odporúčaný priemerný výkon polovičný cca 11 t/hod)
  • množstvo vstupného materiálu: cca 40 000 t/rok zmesového komunálneho odpadu, vstupné množstvo je závislé od počtu hodín prevádzkovania linky v jednotlivých dňoch
  • špecifická hmotnosť vstupného materiálu: od 0, 1 - do 0,5 t/m3
  • množstvo výstupného materiálu – tuhé alternatívne palivo (TAP): množstvo výslednej druhotnej suroviny je závislé od kvalitatívneho zloženia vstupného materiálu, max 11 t/hod.

Ostatný výsledný produkt – maximálny výkon

  • kovy cca 0,5 t/hod
  • organická frakcia cca 7 t/hod + 1 t/hod jemný podiel
  • ťažká frakcia cca 2,5 t/hod (Pri ťažkej frakcii je možnosť ručného vytriedenia a vybratia vhodných častí pre tuhé alternatívne palivo z odpadu.)
  • jemná frakcia cca 1t/hod

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...