Konfliktom pri rozvoji Prešova sa dá predchádzať. Nástrojom je územný plán zóny

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Na viacerých zasadnutiach orgánov mesta som sa vyjadroval o spôsoboch riešenia konfliktov medzi obyvateľmi a developermi v Prešove. Aby som bol konkrétny. Vášne vzbudilo pomerne násilné presadzovanie výstavby garážového domu na Sibírskej ulici.

11. 02. 2015

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Sídliska Sekčov sa týka aj kauza výstavby čerpacej stanice a autoumyvárne na Čergovskej ulici.

Konflikt sa dá očakávať pri výstavbe prevádzky Billa na pozemku tzv. detského parku oproti budove "pozemných stavieb" na Masarykovej ulici.

Billa chce vstúpiť tiež na sídlisko Šváby do susedstva pastoračného centram neďaleko pizzérie U Gréka. Hovorilo sa o tom na februárovom zasadnutí tamojšieho výboru v mestskej časti, na ktorom som sa zúčastnil.

Ďalší konflikt vznikol pri výstavbe tzv. centra pre týrané ženy na Šidlovci.

Podobne, ako ku garážovému domu na Sibírskej, aj tu prišli pred poslancov dve petície, ktoré boli prerokovávané na zasadnutí mestského zastupiteľstva v januári 2015.

Kvôli zlému územnému plánovaniu vznikol konflikt aj pri zámere postaviť zlievareň v mestskom priemyselnom parku v susednej obci Záborské. Aj tu sa obyvatelia mesta obrátili na svojich poslancov s petíciou.

Nevôľu a veľa diskusií vyvolal zámer Slovenskej správy ciest necitlivo zrekonštruovať križovatku ulíc Obrancov mieru - Levočská - Vlada Clementisa, uprednostnením áut a vyhnaním chodcov na nadchody. Obyvatelia ostali zaskočení informáciou, že takéto riešenie umožňuje územný plán, ktorý poslanci schválili v 90-tych rokoch minulého storočia.

Územný plán zóny

Územný plán zóny je demokratickým nástrojom, kde sa vo viacerých krokoch, za účasti verejnosti, vytvorí a schváli záväzná predstava o budúcej zástavbe nejakého konkrétneho územia.

Pozor! Nemýľme si územný plán mesta s územným plánom zóny. Ide o veci, ktoré síce spolu úzko súvisia, ale sú to dva odlišné pojmy a každý znamená niečo iné.

Proces schvaľovania územného plánu je transparentný, definovaný v súčasnosti stavebným zákonom (pozn.: ktorého zásadná zmena sa v súčasnosti pripravuje).

Proces prípravy a schvaľovania územného plánu zóny je zverejňovaný a prerokovaný s verejnosťou. Hovorí o tom najmä § 23 súčasného znenia stavebného zákona:

(1) Návrh územného plánu zóny obec zverejní na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a vyzve fyzické osoby a právnické osoby spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu vyjadrili. Pred uplynutím lehoty na vyjadrenie obec zvolá verejné prerokovanie pre obyvateľov obce; na verejnom prerokovaní obec zabezpečí odborný výklad spracovateľa.

(2) Obec oznámi dotknutým orgánom, prípadne aj dotknutému samosprávnemu kraju, ktorého územia sa riešenie týka, prerokovanie návrhu územného plánu zóny jednotlivo; fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorých vlastnícke práva sú riešením územného plánu zóny dotknuté, a vlastníkom verejného dopravného a technického vybavenia územia termín prerokovania návrhu územného plánu zóny spôsobom v mieste obvyklým na území riešenej zóny.

(3) Obec je povinná návrh územného plánu zóny prerokovať s vlastníkmi pozemkov, na ktoré sa navrhujú zastavovacie podmienky, regulatívy neprípustného funkčného využívania pozemkov alebo stavebná uzávera, a s vlastníkmi stavieb verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia.

(4) Obec vyhodnotí stanoviská k územnému plánu zóny v spolupráci so spracovateľom. Tie stanoviská osôb podľa odseku 3, ktoré nemožno zohľadniť, prerokuje s tými, ktorí ich uplatnili, ak sa bezprostredne týkajú ich vlastníckych práv alebo iných práv k pozemkom alebo k stavbám.

Iné mestá územný plán zóny využívajú

Príkladom je napríklad aktuálny zámer dosiahnuť demokratickú dohodu o rozvoji okolia Štrkoveckého jazera v Bratislave.

Zverejnené boli návrhy územného plánu zóny, ktoré si každý na ukážku môže pozrieť.

 

Dôležité pre developerov a obyvateľov je poznanie skutočnosti, že ak je pre nejakú zónu mestským zastupiteľstvom schválený územný plán zóny, tak už nie je potrebné vydávať územné rozhodnutie. Developer (investor, stavebník), môže priamo podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Poučenie pre Prešov

Nebojme sa - a najmä v územiach, kde je veľká hustota obyvateľov a stretávajú sa všelijaké záujmy - pustiť sa do vytvárania záväznej predstavy vo forme územných plánov zón.

Je to proces náročný, musíme sa ho v modernom meste naučiť, no výsledkom môže byť  vytvorenie naozaj kvalitného priestoru pre život najmä na sídliskách.

Myslím si, že plánovanie cez územné plány zón bude nevyhnutné pri realizácii myšlienky z volebného programu primátorky mesta:

„Parkovacie miesta tam, kde chýbajú“
Ihneď začnem ulicami na sídliskách, kde parkovanie kolabuje. Mám plán, aby každá rodina mala miesto na parkovanie.

Masívne konflikty sa totiž dajú očakávať pri umiestňovaní nových parkovacích kapacít na sídliskách, kde je životného priestoru a zelene málo.

„Zeleň tam, kde žijeme“
Vybudujem sieť mini-parkov. Atraktívne miesta blízko vášho domova, kde sa budete chcieť stretávať s dobrými susedmi.

„Venčoviská pre našich miláčikov“
Ihrisko nesmie slúžiť ako venčovisko. Dám vymedziť sieť primeraných a dostupných plôch pre prechádzky so psami.

V súčasnosti sa pripravuje rozhodnutie o zmene územného plánu mesta Prešov. Práve to je priestor, aby sa rozhodlo, kde všade v meste by sa mali v budúcnosti vytvoriť územné plánu zón.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...