Čierna stavba tzv. "školy šmykov" dostala povolenie od primátora, napriek nesúhlasu Prešovčanov

Primátor mesta Pavel Hagyari podpísal koncom februára dodatočné povolenie na zmenu v užívaní parkoviska pred Mestskou halou na tzv. "školu bezpečnej jazdy" v prospech bratislavskej spoločnosti Tempus SuperDrive.

12. 03. 2014

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Verejná vyhláška s rozhodnutím bola v týchto dňoch vyvesená na úradnej tabuli mesta. Začína plynúť 15-dňová lehota, počas ktorej sa verejnosť môže proti rozhodnutiu odvolať.

Stavebník "školy bezpečnej jazdy" začal výstavbu šmykových plôch bez povolenia, v ľudovej terminológii ako "čiernu stavbu". Účastníci konania o dodatočnom povolení nazvali stavbu označením "škola šmyku".

Výstavbe predchádzalo verejné zhromaždenie obyvateľov mesta dňa 21. 2. 2012, ktoré na môj návrh zvolalo mestské zastupiteľstvo. Obyvatelia na zhromaždení rozhodli, že nesúhlasia so školou šmykov na parkovisku pri mestskej hale. Zo zhromaždenia bola spísaná a zverejnená oficiálna zápisnica.

Škola šmykov sa nachádza na mestskom pozemku, aj samotná plocha parkoviska je majetkom Mesta Prešov.

Mestskú halu a priľahlé pozemky, vrátane parkoviska, má dlhodobo na 25 rokov prenajatá spoločnosť Tatran Prešov, s. r. o.

Nájomnú zmluvu podpísal 30. 9. 2010 za mesto primátor Pavel Hagyari, za nájomcu p. Miloslav Chmeliar, konateľ spoločnosti Tatran Prešov, s. r. o.

V chronológii schvaľovania prenájmu mestskej haly došlo zo strany primátora k prekročeniu jeho kompetencií v tom, že so spoločnosťou Tatran Prešov, s. r. o., podpísal iné znenie nájomnej zmluvy, ako schválilo uznesením mestské zastupiteľstvo, ktoré má jediné zo zákona kompetenciu schváliť podmienky nájomnej zmluvy tak, že schváli priamo text nájomnej zmluvy, ako tomu bolo aj v tomto prípade. Schválený text nájomnej zmluvy je potom podľa zákona záväzný pre primátora mesta.

Zmeny, ktoré primátor mesta svojvoľne a mimo rámec svojich kompetencií urobil dodatočne v texte zmluvy, sa týkali aj situácie, ak by Tatran Prešov, s. r. o., chcel dať parkovisko do podnájmu tretej osobe.

Práve podnájom tretej osobe je vzťah, akým v tomto prípade pravdepodobne spoločnosť Tempus SuperDrive, s. r. o., získala od Tatranu Prešov, s. r. o., právo vybudovať zariadenie školy šmykov na mestskom majetku bez toho, aby o tom vedelo a rozhodlo mestské zastupiteľstvo. V rozhodnutí o dodatočnom povolení to primátor uviedol slovami "Žiadateľ k pozemkom preukázal v zmysle stavebného zákona iný vzťah".

Dôsledok prekročenia právomocí zo strany primátora a jeho ignorovania výhradnej kompetencie mestského zastupiteľstva sa ukázalo dôležité práve teraz pri dodatočnom povolení stavby. Ak by primátor neoprávnene nepozmenil text nájomnej zmluvy, nebolo by možné vydať dodatočné povolenie "školy bezpečnej jazdy" tak, ako to primátor mesta v týchto dňoch urobil.

Nedá sa vylúčiť ani to, že prenájmom parkoviska na základe primátorom pozmenenej zmluvy prichádza mesto Prešov o nemalé finančné prostriedky z podnájmu. Tie môžu končiť v súkromných rukách namiesto toho, aby tiekli do rozpočtu mesta Prešov a slúžili v prospech všetkých obyvateľov Prešova.

Vzhľadom na tlak poslancov bola dňa 29. 6. 2011 v mestskom zastupiteľstve prerokovaná správa o nesúlade textu zmluvy medzi uznesením zastupiteľstva (ktoré mimochodom tiež podpísal primátor) a verziou zmluvy, ktorej text svojvoľne pozmenil a podpísal primátor. V správe sa konštatuje nesúlad, čo mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

Napriek tomu ostáva dodnes podpísaná zmluva v nelegitímnom odlišnom znení a primátorovi umožnila dodatočné povolenie "školy bezpečnej jazdy".

Hoci za normálnych okolností za nakladanie s majetkom mesta zodpovedá mestské zastupiteľstvo, v tomto prípade zodpovednosť voči poslancom nemožno vyvodiť, keďže primátor neoprávnene pozmenil zmluvu a pre Tatran Prešov, s. r. o., platí podpísaná zmluva a nie podmienky, ktore schválo zastupiteľstvo.

Je totiž možné, že by zastupiteľstvo s využitím parkoviska pred mestskou halou na školu šmykov nesúhlasilo. Kvôli pozmeneniu zmluvy zo strany primátora však zastupiteľstvo o tejto otázke nikdy nerozhodovalo, primátor obrazne povedané "ukradol" rozhodovaciu kompetenciu zastupiteľstvu a v rozpore so zákonom rozhodol sám a svojvoľne.

Nájomný vzťah a aj samotná zmluva bola tiež predmetom výhrad v správe o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Celá vec sa javí tak, že nedodržiavanie zákonov a uznesení mestského zastupiteľstva môže byť starostlivo a vopred pripravované s cieľom dosiahnuť výsledok, ktorý by bol za normálnych okolností pre obyvateľov mesta nepriechodný.

Korunu zlého v celej situácii nasadzuje skutočnosť, že Tatran Prešov, s. r. o., toleroval čiernu stavbu na prenajatom mestkom pozemku a spoločnosť Tempus SuperDrive sa na cudzom pozemku pustila do čiernej stavby. Nie je známe, či spolu s dodatočným povolením stavby dostal niekto so spomenutých pokutu. Bežný smrteľník by sa pokute od stavebného úradu pravdepodobne nevyhol, ako presne to je v tomto prípade, o tom verejná vyhláške nehovorí.

Čo je uvedené v rozhodnutí o dodatočnom povolení "školy šmykov"?

Stavba sa povoľuje na dobu 1 roka, po uplynutí tejto doby má spoločnosť Tempus SuperDrive, s. r. o., vyhodnotiť vplyv jej prevádzky na najbližšie okolie a výsledky predložiť stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne a prípadne rozhodne o povolení školy šmykov tak povediac navždy.

V konaní sa vyjadrilo viacero občanov, úrad niektorým pripomienkam vyhovel úplne, niektorým čiastočne a niektoré zamietol. Znenie pripomienok občanov je doslova uvedené v zverejnenej vyhláške.

Ďalšie informácie

V článkoch na konci tohto textu sú podrobnejšie informácie o:

  • predstavení školy šmykov na zasadnutí výboru v našej mestskej časti dňa 5. 1. 2012,
  • návrhu a o pozvánke na verejné zhromaždenie obyvateľov mesta ku škole šmykov,
  • zápisnici z verejného zhromaždenia obyvateľov mesta vrátane jej kópie, ktorú si môžete pozrieť,
  • povoľovaní oplotenia mestskej haly, kde je druhá časť článku venovaná rozdielom medzi textom nájomnej zmluvy ako ju schválilo mestské zastupiteľstvo a textom napokon podpísanej zmluvy, vrátane dokumentácie.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...