Prešov 7-mi vetami: Budúce obchodné centrum Fórum v Prešove projektanti nedomysleli. Dostali pripomienky

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Štatistiky ukazujú obchodníkom, že na východe je obchodných plôch v priemere na obyvateľa menej, ako na západe, preto ich tu chcú dobudovať, pričom sa zdá, že zatiaľ sa na tento cieľ pozerajú najmä cez peniaze.

04. 03. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zúžiť cieľ "dobudovania" obchodných priestorov v centre mesta len na umiestnenie megabudovy na prenájom s predajňami, bufetmi a kinom nestačí, pokiaľ sa zanedbá kvalitné prepojenie budovy na okolie.

Správne by žiadna nová budova nemala vytvárať vážne komplikácie pre život v meste, no tu projektanti nebrali ohľad na ostatných tak, ako sa to v modernom meste patrí.

Projekt obchodného centra od Námestia legionárov po Okružnú ulicu vyvolal množstvo negatívnych reakcií.

Ukázal veľa nedomyslených detailov, ktoré budú strpčovať každodenný život Prešovčanov.

Preto som sa pridal k ďalším občanom a v územnom konaní adresoval úradu niekoľko pripomienok.

Je to pokus ovplyvniť konečný výsledok smerom k lepšiemu riešeniu pre chodcov, cestujúcich a motoristov.

 

Čo si o tom myslíte? Viac k téme nájdete v odkazoch dole. Otázky a komentáre cez Facebook sú na konci.

Pripomienky v územnom konaní stavby „Obchodné centrum FORUM Prešov“

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou pod spisovým číslo B/17201/2016-Tu zo dňa 14. 11. 2016 začatie územného konania na stavbu „Obchodné centrum FORUM Prešov“.

Vyhláškou nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať 12. 12. 2016, dokedy môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky.

Ako obyvateľ mesta Prešov mám v zmysle § 3 ods. 2 písm. e) právo používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci na verejné účely.

Vzhľadom na to, že realizácia navrhovanej stavby môže zasiahnuť do mestských komunikácií, verejných priestorov a verejnej dopravy, ktoré využívam, a tak zmeniť spôsob ich obvyklého užívania na ktoré mám právo, podávam nasledujúce pripomienky.

Odhliadnuc od samotného účelu a umiestnenia navrhovanej stavby, navrhované riešenie dopravných vzťahov stavby s okolím nepovažujem za optimálne z hľadiska zásahov do jestvujúcich komunikácií a ich využívania.

Zmena vstupov do podzemných garáží

Žiadam, aby bola stavebníkovi uložená v územnom rozhodnutí podmienka, že vjazdy do podzemných garáží pre návštevníkov má riešiť tak, aby automobilová cieľová doprava z ktoréhokoľvek smeru do objektu neprechádzala cez priestor križovatky ulíc Štefánikova – Hviezdoslavova.

To znamená zmeniť návrh tak, že:

  1. cieľová doprava v smere z Námestia legionárov bude do objektu vstupovať cez vytvorený odbočovací pruh na Štefánikovej ulici do vjazdu v južnej fasáde, a to ešte pred križovatkou ulíc Štefánikova – Hviezdoslavova (tzv. „južný vjazd“),
  2. cieľová doprava v smere z Okružnej ulice bude do objektu vstupovať cez mimoúrovňový podjazd priamo do garáží na najnižšom podzemnom podlaží (tzv. „vjazd cez podjazd“).

Obrázok: Približný náčrt riešenia - viď kópia podania vyššie

Chodci sa pozdĺž južnej fasády budú pohybovať po chodníku, ktorý bude približne od úseku niekde v úrovni súčasnej križovatky ulíc Jarková – Štefánikova pokračovať akousi rampou popri fasáde, ktorá bude viesť ponad odbočovací pruh a južný vjazd (čím ich bezbariérovo preklenie), povedie cez juhozápadné nárožie objektu a odtiaľ sa pozvoľným klesaním bezbariérovo dostane až na úroveň niektorého chodníka pri západnom vchode do objektu.

Takéto riešenie zároveň odstráni potrebu priechodov pre chodcov v pri juhozápadnom nároží objektu, keďže celé toto nárožie chodci minú mimoúrovňovo po načrtnutej rampe.

Mestotvorným benefitom riešenia bude atraktívny a lákavý prvok pre chodcov, ktorí radi chodia po vyvýšených chodníkoch s rozhľadom. Bude na zvážení stavebníka, či tento prvok využije aj na prípadne ďalšie vstupy do niektorých prevádzok alebo ako možnosť pre vytvorenie núdzového východu a tak zlepší bezpečnosť stavby.

Načrtnutá zmena vjazdov do objektu pre cieľovú dopravu „znemožní“ oproti riešeniu v predloženom projekte príchod cieľovej dopravy do objektu z ulice Tarasa Ševčenka cez Štefánikovu ulicu resp. príchod hypoteticky z Hviezdoslavovej ulice od daňového úradu (kde je teraz jednosmerná premávka v opačnom smere). Toto „znemožnenie“ však bude vodičov usmerňovať, aby pri príjazde používali kapacitnejšie zberné komunikácie a nejazdili cez Zápotockého ulicu, ulicu Tarasa Ševčenka a ďalšie bočné uličky, čo možno považovať za žiadúce.

Ďalšou z výhod riešenia je, že každý z vjazdov vedie na iné podlažie podzemných garáží.

Zvýšenie počtu výjazdov

Žiadam, aby bola stavebníkovi uložená v územnom rozhodnutí podmienka, aby počet výjazdov z podzemných garáží bol aspoň dva. Bude to užitočné v akejkoľvek situácii, ak dôjde k neprejazdnosti jedného výjazdu.

Riešenie načrtnuté v predchádzajúcom odseku to umožňuje, keďže iným riešením vjazdov oproti navrhovanému riešeniu sa uvoľnil priestor na juhozápadnom nároží navrhovanej stavby.

Zásah do 1. mestského okruhu

Komunikácie v trase Námestie legionárov – Štefánikova – Hviezdoslavova – Okružná – Remscheidská tvoria 1. mestský okruh. Jeho priepustnosť je veľmi dôležitá z hľadiska širších dopravných vzťahov v meste Prešov.

Stavebníkom navrhované riešenie mení prestavbou súčasnej križovatky ulice Štefánikova – ulica Hviezdoslavova priepustnosť 1. mestského okruhu pre tranzitujúcu dopravu (t. j. pre dopravu, ktorá nie je cieľová a ani zdrojová pre navrhovanú stavbu).

Žiadam, aby bola stavebníkovi uložená v územnom rozhodnutí podmienka, že musí navrhnúť také riešenie tejto križovatky spolu s ďalšími križovatkami v okolí stavby, aby nedošlo ku zníženiu celkovej priepustnosti komunikácie v trase od Námestia legionárov po križovatku Okružná – Tkáčska. To, že k zníženiu nedôjde, musí byť preukázané výpočtom.

Umožnenie prejazdu pre kĺbové autobusy

Komunikácie v trase Námestie legionárov – Štefánikova – Hviezdoslavova – Okružná – Remscheidská tvoria jednu zo súčasných a aj perspektívnych kostier systému verejnej dopravy mesta.

Žiadam, aby bola stavebníkovi uložená v územnom rozhodnutí podmienka, že riešenie všetkých križovatiek, ktoré sa majú v súvislosti s navrhovanou stavbou meniť – umožní po ich prestavbe bezproblémovú jazdu kĺbových autobusov najväčšej dĺžky, akú používa resp. zamýšľa použiť dopravca mestskej verejnej dopravy (Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.).

Ďalej tiež žiadam, aby bolo doložené vyjadrenie dopravcu mestskej verejnej dopravy k navrhovanej stavbe pred vydaním územného rozhodnutia aj z hľadiska prevádzky a jazdy vozidiel verejnej dopravy, osobitne kĺbových autobusov a jeho pripomienky boli zapracované v podmienkach územného rozhodnutia.

Vyriešenie likvidácie Jarkovej ulice a jej jednosmernosti

Jarková ulica je v súčasnosti v úseku od Weberovej ulice po Štefánikovu ulicu jednosmerná.

Stavebníkom navrhovaná stavba má zastavať časť Jarkovej ulice v úseku, cez ktorý vozidlá opúšťajú jednosmernú cestu. To znamená, že prerušením Jarkovej ulice (v mieste „pod Tescom“) by sa auta odbočiace z Weberovej ulice doprava na Jarkovu ulicu už nemohli dostať späť.

Keďže nie je isté, či a kedy sa bude realizovať zámer rekonštrukcie Jarkovej ulice ako stavby v investorstve Mesta Prešov, žiadam, aby bola stavebníkovi navrhovanej stavby obchodného centra Forum v územnom rozhodnutí uložená podmienka, že je povinný vyriešiť aj dopravu na Jarkovej ulici v úseku od križovatky z Weberovou ulicou až po ním navrhovanú stavbu na jeho náklady.

Bezpečnejšie priechody pre chodcov – deliace ostrovčeky

Žiadam, aby bola stavebníkovi uložená v územnom rozhodnutí podmienka, že riešenie priechodov pre chodcov cez obojsmerné cestné komunikácie musí obsahovať deliace ostrovčeky, aby chodci nemuseli na jeden prechod prejsť cez viaceré protismerné pruhy.

Pripomienka sa týka najmä priechodu pre chodcov v ťahu od Kúpeľnej ulice ku severozápadnému nárožiu navrhovanej stavby.

Navigácia chodcov počas výstavby na Námestí Legionárov

Počas výstavby možno dôjde ku oploteniu a uzatvoreniu celého chodníka a priestoru pred súčasnou budovou „starého Tesca“ na Námestí Legionárov až po okraj chodníka.

Ak by to tak bolo, tak žiadam, aby bola stavebníkovi uložená v územnom rozhodnutí podmienka, že musí vyriešiť bezpečné presmerovanie prúdu chodcov z chodníka na západnej strany Hlavnej ulice na chodník na východnú stranu Hlavnej ulice.

Tam kde v podaní žiadam, aby boli stavebníkovi uložené v územnom rozhodnutí nejaké podmienky, myslím tým tiež postup, že bude územné konanie prerušené a požadované podmienky budú do dokumentácie dopracované ešte pred vydaním územného rozhodnutia.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...