Za aký veľký stavebný pozemok sa platí daň z nehnuteľností?

Reklama:

Musím platiť daň z nehnuteľností za celú parcelu, ktorú mám uvedenú v stavebnom povolení, hoci rozostavaný neskolaudovaný dom stojí iba na malej časti z nej?

 

Po vydaní stavebného povolenia bola stavebná parcela rozdelená na viacej menších parciel. Úradníčka na mestskom úrade tvrdí, že musím platiť daň za stavebný pozemok za všetky parcely. Ako je to?

26. 01. 2016

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Odpoveď na tieto otázky dáva § 6 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

§ 6 ods. 1

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.

§ 6 ods. 3

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

§ 6 ods. 4

Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14.

Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

§ 6 ods. 5

Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

Záver

V uvedenom zákone je napísané, že sadzba za stavebný pozemok sa platí za parcely, ktoré sú napísané v stavebnom povolení.

Daň z nehnuteľností je úmerná veľkosti pozemku, teda rozlohy pozemku v štvorcových metroch.

Zákon sa dá to vyložiť tak, že ide o výmeru pozemkov napísaných v stavebnom povolení v čase, keď stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.

Ak po vydaní stavebného povolenia dôjde ku zmene označenia parciel, ich rozdeleniu alebo zlúčeniu, až do správoplatnenia kolaudačného rozhodnutia by to na výšku dane nemalo mať vplyv.

Výška dane z nehnuteľností za stavebné pozemky býva v praxi mnohonásobne vyššia, ako sadzba za iné druhy pozemkov.

Ako predísť zbytočnému plateniu dane za stavebný pozemok?

Je praktické na to myslieť pri úmysle stavať dom na parcele, ktorá je omnoho väčšia ako rozloha budúceho pôdorysu stavby - a ak sa to finančne oplatí, tak geometrickým plánom oddeliť časť pozemku, kde bude približne stáť budúci dom.

Keďže vyhotovenie geometrického plánu tiež niečo stojí, rovnako ako aj vklad do katastra, výhodnosť takéhoto kroku je dobré zvážiť podľa rozdielu dane za stavebný a za "nestavebný" pozemok (napr. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady a pod.).

Pre výpočet výhodnosti je vhodné dopredu odhadnúť aj predpokladanú dobu výstavby, lebo úspora sa prejaví za každý rok výstavby.

Spôsob určenia základu dane za pozemku a daňové sadzby určuje obecné (mestské) zastupiteľstvo každej obce (mesta) formou všeobecne záväzného nariadenia.

Ak má obec internetovú stránku, obyčajne na nej toto nariadenie nájdete. Volá sa nejako takto: "všeobecne záväzné nariadenie obce (mesta) XY o miestnych daniach".

Ak chcete mať istotu, je rozumné sa pred podaním daňového priznania ísť na obecný (mestský) úrad opýtať. Nezabudnite tiež, že pri zmene na liste vlastníctva ku 1. januáru je potrebné podať daňové priznanie. Termín je spravidla do 31. januára.

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...