Za aký veľký stavebný pozemok sa platí daň z nehnuteľností?

Reklama:

Musím platiť daň z nehnuteľností za celú parcelu, ktorú mám uvedenú v stavebnom povolení, hoci rozostavaný neskolaudovaný dom stojí iba na malej časti z nej?

 

Po vydaní stavebného povolenia bola stavebná parcela rozdelená na viacej menších parciel. Úradníčka na mestskom úrade tvrdí, že musím platiť daň za stavebný pozemok za všetky parcely. Ako je to?

26. 01. 2016

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Odpoveď na tieto otázky dáva § 6 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

§ 6 ods. 1

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.

§ 6 ods. 3

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

§ 6 ods. 4

Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14.

Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

§ 6 ods. 5

Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

Záver

V uvedenom zákone je napísané, že sadzba za stavebný pozemok sa platí za parcely, ktoré sú napísané v stavebnom povolení.

Daň z nehnuteľností je úmerná veľkosti pozemku, teda rozlohy pozemku v štvorcových metroch.

Zákon sa dá to vyložiť tak, že ide o výmeru pozemkov napísaných v stavebnom povolení v čase, keď stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.

Ak po vydaní stavebného povolenia dôjde ku zmene označenia parciel, ich rozdeleniu alebo zlúčeniu, až do správoplatnenia kolaudačného rozhodnutia by to na výšku dane nemalo mať vplyv.

Výška dane z nehnuteľností za stavebné pozemky býva v praxi mnohonásobne vyššia, ako sadzba za iné druhy pozemkov.

Ako predísť zbytočnému plateniu dane za stavebný pozemok?

Je praktické na to myslieť pri úmysle stavať dom na parcele, ktorá je omnoho väčšia ako rozloha budúceho pôdorysu stavby - a ak sa to finančne oplatí, tak geometrickým plánom oddeliť časť pozemku, kde bude približne stáť budúci dom.

Keďže vyhotovenie geometrického plánu tiež niečo stojí, rovnako ako aj vklad do katastra, výhodnosť takéhoto kroku je dobré zvážiť podľa rozdielu dane za stavebný a za "nestavebný" pozemok (napr. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady a pod.).

Pre výpočet výhodnosti je vhodné dopredu odhadnúť aj predpokladanú dobu výstavby, lebo úspora sa prejaví za každý rok výstavby.

Spôsob určenia základu dane za pozemku a daňové sadzby určuje obecné (mestské) zastupiteľstvo každej obce (mesta) formou všeobecne záväzného nariadenia.

Ak má obec internetovú stránku, obyčajne na nej toto nariadenie nájdete. Volá sa nejako takto: "všeobecne záväzné nariadenie obce (mesta) XY o miestnych daniach".

Ak chcete mať istotu, je rozumné sa pred podaním daňového priznania ísť na obecný (mestský) úrad opýtať. Nezabudnite tiež, že pri zmene na liste vlastníctva ku 1. januáru je potrebné podať daňové priznanie. Termín je spravidla do 31. januára.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...