Všetko je v rukách exekútora

Nemôže vám zobrať celý plat. Vaše príjmy sa rozdelia na tretiny a vypočíta sa časť, na ktorú vám nemôže siahať.

05. 11. 2008

Zdroj: Peter Hanák, hnonline.sk

Exekučné konanie sa začína vtedy, keď ten, kto žiada o vymáhanie dlhu, doručí súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie. Na to, aby exekútor mohol začať voči vám konať, však treba ešte súdne poverenie. Medzi prvé kroky po jeho udelení patrí lustrácia vášho majetku.

Môžu si o vás zistiť úplne všetko

Exekútorský úrad zisťuje hodnotu vášho majetku zo všetkých dostupných zdrojov. „V súčasnosti nie je problém zistiť niektoré potrebné údaje z internetu. Ďalší spôsob zisťovania majetkových a osobných pomerov „povinného“ prezentujú žiadosti o súčinnosť adresované napríklad dopravným inšpektorátom, daňovým úradom, zdravotným a sociálnym poisťovniam, obvodným úradom, úradom práce, ale tiež fyzickým a právnickým osobám, ktoré môžu mať vedomosť o majetku povinného, prípadne o jeho adrese pobytu, telefónnom či rodnom čísle,“ informovala kancelária súdneho exekútora Stanislava Laifera.

Spôsob vymáhania je na exekútorovi

Existujú rozličné metódy vymáhania dlhu, všetko závisí od exekútora. Zväčša volí najrýchlejšie a najjednoduchšie riešenie, ktoré zabezpečia okamžité uspokojenie pohľadávky. Takýmto riešením je v praxi veľmi často používaná metóda exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Je jednoduchá – exekútor vám zablokuje účet a strhne vám z neho potrebnú sumu. „V prípade, že povinný má na účte dostatok finančných prostriedkov na pokrytie dlhu, je to najrýchlejší spôsob uspokojenia pohľadávky,“ hovorí exekútorská koncipientka Martina Zátková. Ak na účte nemáte dosť peňazí, môžu vám byť nariadené zrážky zo mzdy či iných príjmov. Nielen z platu, príjmu, ktorý poberáte na základe dohody o vykonaní práce, ale dokonca aj zo sociálnych a z nemocenských dávok alebo z dôchodku.

Zrážky majú svoje hranice

Pochopiteľne, exekútor vám nesmie zobrať celý plat. Vaše príjmy sa rozdelia na tretiny a vypočíta sa časť, na ktorú vám nemôže siahať. Strhnutá vám môže byť len jedna tretina, pokiaľ ide o vymáhanie prednostnej pohľadávky, ako napríklad výživné či dane, strhnú vám dve tretiny. Na nepostihnuteľnú časť však nikto siahnuť nemôže. Tá sa vypočíta zo sumy životného minima – 60 percent minima vám nechajú, ďalších 25 percent vám nebudú môcť strhnúť za manželku a tiež 25 percent za každé vyživované dieťa.

Takto vám dlh môžu strhávať pomerne dlho. „Čas tohto spôsobu výkonu exekúcie závisí od výšky pohľadávky, ktorú je potrebné zo mzdy zraziť a tiež výšky mzdy povinného,“ vyjadrili sa z úradu súdneho exekútora Stanislava Laifera.

Exekúcia nehnuteľnosti je posledným riešením

V prípade, že dlžíte veľmi veľkú sumu a exekútor zistí, že vlastníte nehnuteľnosť, zriadi na tejto nehnuteľnosti exekučné záložné právo. „Oprávnený“ sa stane záložným veriteľom – v liste vlastníctva nehnuteľnosti si zapíše svoj podiel. Ak sa nehnuteľnosť predá, jeho požiadavka sa takýmto spôsobom uspokojí. Pri tomto spôsobe exekúcie je potrebné, aby oprávnený sám predložil exekútorovi návrh na takéto riešenie situácie. Súdny exekútor sám bez návrhu oprávneného nemôže zriadiť záložné právo na nehnuteľnosť. „Je to azda časovo a finančne najnáročnejší spôsob exekúcie, v ktorom musia byť striktne dodržané ustanovenia exekučného poriadku. Procesne, časovo a finančne ide o zložitý proces vymáhania,“ uviedla Martina Zátková. Dodala tiež, že pri predaji nehnuteľnosti proti vôli dlžníka sa vyžaduje súhlas oprávneného. To znamená, že exekútor vás svojvoľne o dom či byt obrať nemôže, vždy s tým musí súhlasiť ten, komu dlhujete.

Pozor na falošných exekútorov

Môže nastať situácia, že vás navštívi exekútor a zoberie vám televízor či inú elektroniku. Tento spôsob exekúcie sa nevyužíva často, tiež sa však riadi ustanoveniami Exekučného poriadku. Exekútor k vám môže prísť iba vtedy, ak má súdny príkaz na exekúciu, no zvyčajne exekútorská kancelária povinnému oznámi začatie exekučného konania vopred písomne. Kontaktuje sa s povinným aj telefonicky. Takže, ak by len tak znenazdajky k vám prišiel exekútor a chcel vám niečo zobrať, je to určite podozrivé správanie. Minister spravodlivosti Štefan Harabin sa pred časom vyjadril, že je dobré volať pri návšteve exekútora aj políciu. Tá môže falošného exekučného úradníka veľmi rýchlo overiť. Tiež je dosť pravdepodobné, že keď na falošného vymáhateľa zavoláte políciu, zbavíte sa svojho „dlhu“ okamžite a navždy.

Ideálne riešenie

Právnici upozorňujú, že exekúcie sú len krajným riešením. Je to nútený výkon, keďže sa predpokladá, že povinný si svoje záväzky dobrovoľne platiť nebude. Veľa ľudí sa však do takéhoto stavu dostáva nedobrovoľne. „V prípade, že sa dostanete do situácie, keď si nemôžete v dôsledku vašej momentálnej insolvencie plniť záväzky voči veriteľovi, je najlepšie pokúsiť sa s ním dohodnúť na odložení splatnosti dlhu alebo na jeho postupnom uhradení splátkami. Najlepšie je ponúknuť úhradu časti dlhu pred poskytnutím splátkového kalendára, ako prejav vašej ochoty zaplatiť dlh. Ak by zo strany veriteľa nebola ochota riešiť situáciu takýmto spôsobom, ako krajné riešenie by sa dalo navrhnúť aj uhradenie dlhu prostredníctvom úveru. V takomto prípade však odporúčam úver poskytnutý bankou,“ hovorí exekútorský koncipient Tomáš Bernát z kancelárie exekútora Laifera. Najhoršie, čo môžete v takomto prípade urobiť, je hrať sa na mŕtveho chrobáka a spoliehať sa, že to nejako dopadne. V praxi je toto najčastejší aj najnešťastnejší spôsob riešenia dlhov. Trvanie exekučného konania nie je časovo obmedzené, podaním návrhu na vykonanie sa zastavuje premlčacia doba. Môže sa teda stať, že vám exekútor siahne na majetok aj po niekoľkých rokoch od začatia exekúcie.

Exekučné pojmy

 • oprávnený – osoba, ktorá podala návrh na začatie exekučného konania. Snaží sa vymôcť svoje peniaze od dlžníka prostredníctvom exekútora
 • povinný – osoba, ktorú oprávnený označil za povinného – dlžník, žalovaný, odporca, exekvovaná osoba. Ak exekúcia postihuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, povinným je aj manžel exekvovanej osoby.

Kto je exekútor?

Exekútor je štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Exekútorov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti. Funkcia exekútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo obdobným pracovným vzťahom alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti, s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej a publicistickej činnosti. V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor štatút verejného činiteľa.

Suma životného minima

5 390 korún mesačne – jedna plnoletá fyzická osoba
Táto suma životného minima platí do 30. júna 2009.

Príklad:

Pán Jozef má čistú mesačnú mzdu 12 000 korún, vyživuje manželku a dve deti. Dlhuje 50 000 korún na daniach. Jeho zamestnávateľovi bol doručený príkaz na exekúciu zrážkami zo mzdy. Mzdová účtovníčka vypočíta sumu, ktorú možno zraziť.

Podľa nariadenie vlády sa základná suma, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z jeho mesačnej mzdy sa odvodzuje od výšky životného minima na jednu plnoletú osobu. Od 1. júla je to 5 390 korún. Zamestnávateľ nemôže zraziť 60 % zo životného minima , čo je 3 234 korún. Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25 % zo životného minima, teda 1 347 korún.
Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia, je 150 % zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, čo je 8 085 korún.
Sumy sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nadol.

Výpočet:

 • Čistá mzda: 12 000 Sk
 • 60 % zo životného minima: 3 234 SK
 • 25 % na 3 vyživované osoby: 1 348 x 3 = 4 041 Sk
 • Po odpočítaní: 12 000 – (3 234 + 4 041) = 4 725 Sk
 • Z toho 1/3 na zrážku: 1 575 Sk
 • Počet tretín na zrazenie: 2
 • Mesačne mu zrazia: 3 150 Sk
 • Ostane mu: 8 850 Sk
 • 3 150 korún mesačne. Táto suma mu bude každý mesiac, až do splatenia dlhu všetkých úrokov z omeškania a poplatkov exekútorovi, zrážaná z výplaty.

Podrobne monitorujeme:

1995/233 Exekučný poriadok  

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most - zamietnutie odvolaní

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o zamietnutí odvolaní č. OU-PO-OVBP2-2014/19127/62950/ŠSS-ST zo dňa 25. 7. 2014 proti rozhodnutiu Mesta Prešov, prot. č. B/12800/2013-Tu zo dňa 28. 2. 2014.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most - územné rozhodnutie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, prot. č. B/12800/2013-Tu zo dňa 28. 2. 2014

Zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia, I/68 Nábrežná komunikácia v Prešove, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3Sžp/8/2013

Rozsudok o zrušení rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 6S/30/2012-109 zo dňa 18. januára 2013.

Poznámky k zákonom

Menej ako my recyklujú už len Rumuni

Až sedemdesiat percent nášho komunálneho odpadu končí na skládkach. Prísnejší zákon sa stále len...

Klamár predsedom parlamentu

Rozumieť súčasnej opozícii je niekedy naozaj veľmi zložité. Pred dvoma týždňami sa pokúsila kvôli...

Ani voľby nezastavia úpadok regiónov

O niekoľko dní zaujmú svoje posty noví primátori, starostovia i regionálni poslanci. Emócie, ak...

Nové poplatky za výstavbu zatiaľ nie sú jasné

Platiť ich majú developeri aj občania, ak stavajú napríklad nový dom. O tom, či o ich výške...

Dlh a dražba bytu v bytovke

Kým dlh v bytovom dome neprekročí 2000 eur, nie je možné dražiť ani exekvovať nehnuteľnosť jej...

Prešovčania sa dočkali: Prestavba Kuzmányho ulice je v plnom prúde, posledný vlastník bude vyvlastnený

Čulý ruch je v Prešove v ostatnom období takmer na každom kroku. Aj Kuzmányho ulica, alebo ak...

Územný plán: "Je to samoobsluha developerov". Pokiaľ daňoví poplatníci platia dane, stále bude z čoho...

Komu patrí mesto? Akú cenu má verejný priestor? Je developer škaredé slovo? Poslanci, koho...

Zachrániť čaro tehlových bytoviek

Obľúbené sídliská v štýle socialistického realizmu ohrozuje necitlivé zatepľovanie.

Vlastníte půdu na budoucí dálnici? Stát si nově připlatí

PRAHA – Tempo výstavby silnic a dálnic už by nemuselo být tak pomalé. Stát totiž příští týden začne...

K návrhu stavebného zákona prišlo 2 309 pripomienok

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dostalo k návrhu nového zákona o územnom...