Všetko je v rukách exekútora

Reklama:

Nemôže vám zobrať celý plat. Vaše príjmy sa rozdelia na tretiny a vypočíta sa časť, na ktorú vám nemôže siahať.

05. 11. 2008

Zdroj: Peter Hanák, hnonline.sk

Exekučné konanie sa začína vtedy, keď ten, kto žiada o vymáhanie dlhu, doručí súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie. Na to, aby exekútor mohol začať voči vám konať, však treba ešte súdne poverenie. Medzi prvé kroky po jeho udelení patrí lustrácia vášho majetku.

Môžu si o vás zistiť úplne všetko

Exekútorský úrad zisťuje hodnotu vášho majetku zo všetkých dostupných zdrojov. „V súčasnosti nie je problém zistiť niektoré potrebné údaje z internetu. Ďalší spôsob zisťovania majetkových a osobných pomerov „povinného“ prezentujú žiadosti o súčinnosť adresované napríklad dopravným inšpektorátom, daňovým úradom, zdravotným a sociálnym poisťovniam, obvodným úradom, úradom práce, ale tiež fyzickým a právnickým osobám, ktoré môžu mať vedomosť o majetku povinného, prípadne o jeho adrese pobytu, telefónnom či rodnom čísle,“ informovala kancelária súdneho exekútora Stanislava Laifera.

Spôsob vymáhania je na exekútorovi

Existujú rozličné metódy vymáhania dlhu, všetko závisí od exekútora. Zväčša volí najrýchlejšie a najjednoduchšie riešenie, ktoré zabezpečia okamžité uspokojenie pohľadávky. Takýmto riešením je v praxi veľmi často používaná metóda exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Je jednoduchá – exekútor vám zablokuje účet a strhne vám z neho potrebnú sumu. „V prípade, že povinný má na účte dostatok finančných prostriedkov na pokrytie dlhu, je to najrýchlejší spôsob uspokojenia pohľadávky,“ hovorí exekútorská koncipientka Martina Zátková. Ak na účte nemáte dosť peňazí, môžu vám byť nariadené zrážky zo mzdy či iných príjmov. Nielen z platu, príjmu, ktorý poberáte na základe dohody o vykonaní práce, ale dokonca aj zo sociálnych a z nemocenských dávok alebo z dôchodku.

Zrážky majú svoje hranice

Pochopiteľne, exekútor vám nesmie zobrať celý plat. Vaše príjmy sa rozdelia na tretiny a vypočíta sa časť, na ktorú vám nemôže siahať. Strhnutá vám môže byť len jedna tretina, pokiaľ ide o vymáhanie prednostnej pohľadávky, ako napríklad výživné či dane, strhnú vám dve tretiny. Na nepostihnuteľnú časť však nikto siahnuť nemôže. Tá sa vypočíta zo sumy životného minima – 60 percent minima vám nechajú, ďalších 25 percent vám nebudú môcť strhnúť za manželku a tiež 25 percent za každé vyživované dieťa.

Takto vám dlh môžu strhávať pomerne dlho. „Čas tohto spôsobu výkonu exekúcie závisí od výšky pohľadávky, ktorú je potrebné zo mzdy zraziť a tiež výšky mzdy povinného,“ vyjadrili sa z úradu súdneho exekútora Stanislava Laifera.

Exekúcia nehnuteľnosti je posledným riešením

V prípade, že dlžíte veľmi veľkú sumu a exekútor zistí, že vlastníte nehnuteľnosť, zriadi na tejto nehnuteľnosti exekučné záložné právo. „Oprávnený“ sa stane záložným veriteľom – v liste vlastníctva nehnuteľnosti si zapíše svoj podiel. Ak sa nehnuteľnosť predá, jeho požiadavka sa takýmto spôsobom uspokojí. Pri tomto spôsobe exekúcie je potrebné, aby oprávnený sám predložil exekútorovi návrh na takéto riešenie situácie. Súdny exekútor sám bez návrhu oprávneného nemôže zriadiť záložné právo na nehnuteľnosť. „Je to azda časovo a finančne najnáročnejší spôsob exekúcie, v ktorom musia byť striktne dodržané ustanovenia exekučného poriadku. Procesne, časovo a finančne ide o zložitý proces vymáhania,“ uviedla Martina Zátková. Dodala tiež, že pri predaji nehnuteľnosti proti vôli dlžníka sa vyžaduje súhlas oprávneného. To znamená, že exekútor vás svojvoľne o dom či byt obrať nemôže, vždy s tým musí súhlasiť ten, komu dlhujete.

Pozor na falošných exekútorov

Môže nastať situácia, že vás navštívi exekútor a zoberie vám televízor či inú elektroniku. Tento spôsob exekúcie sa nevyužíva často, tiež sa však riadi ustanoveniami Exekučného poriadku. Exekútor k vám môže prísť iba vtedy, ak má súdny príkaz na exekúciu, no zvyčajne exekútorská kancelária povinnému oznámi začatie exekučného konania vopred písomne. Kontaktuje sa s povinným aj telefonicky. Takže, ak by len tak znenazdajky k vám prišiel exekútor a chcel vám niečo zobrať, je to určite podozrivé správanie. Minister spravodlivosti Štefan Harabin sa pred časom vyjadril, že je dobré volať pri návšteve exekútora aj políciu. Tá môže falošného exekučného úradníka veľmi rýchlo overiť. Tiež je dosť pravdepodobné, že keď na falošného vymáhateľa zavoláte políciu, zbavíte sa svojho „dlhu“ okamžite a navždy.

Ideálne riešenie

Právnici upozorňujú, že exekúcie sú len krajným riešením. Je to nútený výkon, keďže sa predpokladá, že povinný si svoje záväzky dobrovoľne platiť nebude. Veľa ľudí sa však do takéhoto stavu dostáva nedobrovoľne. „V prípade, že sa dostanete do situácie, keď si nemôžete v dôsledku vašej momentálnej insolvencie plniť záväzky voči veriteľovi, je najlepšie pokúsiť sa s ním dohodnúť na odložení splatnosti dlhu alebo na jeho postupnom uhradení splátkami. Najlepšie je ponúknuť úhradu časti dlhu pred poskytnutím splátkového kalendára, ako prejav vašej ochoty zaplatiť dlh. Ak by zo strany veriteľa nebola ochota riešiť situáciu takýmto spôsobom, ako krajné riešenie by sa dalo navrhnúť aj uhradenie dlhu prostredníctvom úveru. V takomto prípade však odporúčam úver poskytnutý bankou,“ hovorí exekútorský koncipient Tomáš Bernát z kancelárie exekútora Laifera. Najhoršie, čo môžete v takomto prípade urobiť, je hrať sa na mŕtveho chrobáka a spoliehať sa, že to nejako dopadne. V praxi je toto najčastejší aj najnešťastnejší spôsob riešenia dlhov. Trvanie exekučného konania nie je časovo obmedzené, podaním návrhu na vykonanie sa zastavuje premlčacia doba. Môže sa teda stať, že vám exekútor siahne na majetok aj po niekoľkých rokoch od začatia exekúcie.

Exekučné pojmy

 • oprávnený – osoba, ktorá podala návrh na začatie exekučného konania. Snaží sa vymôcť svoje peniaze od dlžníka prostredníctvom exekútora
 • povinný – osoba, ktorú oprávnený označil za povinného – dlžník, žalovaný, odporca, exekvovaná osoba. Ak exekúcia postihuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, povinným je aj manžel exekvovanej osoby.

Kto je exekútor?

Exekútor je štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Exekútorov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti. Funkcia exekútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo obdobným pracovným vzťahom alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti, s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej a publicistickej činnosti. V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor štatút verejného činiteľa.

Suma životného minima

5 390 korún mesačne – jedna plnoletá fyzická osoba
Táto suma životného minima platí do 30. júna 2009.

Príklad:

Pán Jozef má čistú mesačnú mzdu 12 000 korún, vyživuje manželku a dve deti. Dlhuje 50 000 korún na daniach. Jeho zamestnávateľovi bol doručený príkaz na exekúciu zrážkami zo mzdy. Mzdová účtovníčka vypočíta sumu, ktorú možno zraziť.

Podľa nariadenie vlády sa základná suma, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z jeho mesačnej mzdy sa odvodzuje od výšky životného minima na jednu plnoletú osobu. Od 1. júla je to 5 390 korún. Zamestnávateľ nemôže zraziť 60 % zo životného minima , čo je 3 234 korún. Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25 % zo životného minima, teda 1 347 korún.
Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia, je 150 % zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, čo je 8 085 korún.
Sumy sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nadol.

Výpočet:

 • Čistá mzda: 12 000 Sk
 • 60 % zo životného minima: 3 234 SK
 • 25 % na 3 vyživované osoby: 1 348 x 3 = 4 041 Sk
 • Po odpočítaní: 12 000 – (3 234 + 4 041) = 4 725 Sk
 • Z toho 1/3 na zrážku: 1 575 Sk
 • Počet tretín na zrazenie: 2
 • Mesačne mu zrazia: 3 150 Sk
 • Ostane mu: 8 850 Sk
 • 3 150 korún mesačne. Táto suma mu bude každý mesiac, až do splatenia dlhu všetkých úrokov z omeškania a poplatkov exekútorovi, zrážaná z výplaty.

Podrobne monitorujeme:

1995/233 Exekučný poriadok  

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...