Susedský spor. Ako pomôže obec alebo mesto?

Reklama:

Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Bývame v rodinnom dome kde máme spoločnú stenu so susedmi. Asi pred týždňom si začali blízko bývania stavať chliev. Je to tak 10 až najviac 15 metrov od rodinného domu. Viete si predstaviť čo tu bude v lete... Samý potkan a kadejaká háveď - osy, včely a hlavne smrad, nakoľko za výkalmi sa ťahá kadečo. Tým pádom už na dvor nemáme šancu ani len otvoriť dvere, aby sme mali čerstvý vzduch. Nechcem sa hádať, takže potrebujem vedieť v akej vzdialenosti od obydlia môžu susedia chovať hospodárske zvieratá. Velmi pekne prosím o radu ako mám ďalej postupovať, aby sme neporušili zákon a aby nás susedia kvôli tomu nenapadli.

18. 04. 2016

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Pokiaľ je nám známe, v legislatíve neexistujú žiadne jednoznačne určené limity na vzdialenosť chlieva od obydlia.

Problematiku upravuje občiansky zákonník v paragrafoch 126 a 127 (odporúčame pozrieť si aspoň tie najdôležitejšie časti):

§ 126

(1) Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

(2) Obdobné právo na ochranu má aj ten, kto je oprávnený mať vec u seba.

§ 127

(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

(3) Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Zákon vychádza z toho, že ho ľudia dodržiavajú.

Keďže to však nie každý dodržiava, možno sa nápravy domáhať najmenej troma spôsobmi:

1. Na súde - obyčajne je toto však posledná možnosť, trochu zdĺhavá.

2. Zavolať políciu - tu záleží dosť na ochote sa vecou zaoberať. Ak máte šťastie, policajt by mohol byť školený na to, aby vedel poradiť ďalší postup. Situáciu vo vašom meste alebo obci však nepoznáme. Niekedy sa zdajú v zvládaní takýchto situácií šikovnejší mestskí policajti, ak žijete v meste, kde je mestská polícia.

3. Tretím spôsobom, ktorý existuje, ale sa často nevyužíva, je právo každého domáhať sa ochrany od obce resp. mesta.

Upravuje to § 5 Občianskeho zákonníka:

§ 3

(1) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

(2) Fyzické a právnické osoby, štátne orgány a orgány miestnej samosprávy dbajú o to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory medzi účastníkmi odstránili predovšetkým ich dohodou.

§ 4

Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

§ 5

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

§ 6

Ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto ohrozený, primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť.

Obec resp. mesto, zastúpené starostom resp. primátorom má kompetenciu, ale aj povinnosť, nejako takýto akútny susedský problém riešiť.

Obce a mestá si túto kompetenciu príliš neuvedomujú, ale majú ju a je na každom občanovi, aby ju skúsil využiť, ak sa domnieva, že iné možnosti neexistujú alebo sú neefektívne.

Veľa praktických skúseností však zatiaľ chýba. Postup je taký, že Vašu obec resp. mesto požiadate napríklad písomne o ochranu pred zásahom do pokojného stavu.

Odvolajte sa na § 5 občianskeho zákonníka. Vo Vašom písomnom podaní popíšte, ako presne sused zasahuje do užívania Vašej nehnuteľnosti. Opierajte sa pri tom o to, čo sa píše v § 127 občianskeho zákonníka.

Obec môže na základe Vášho podnetu, po jeho preskúmaní, vydať zákaz alebo príkaz.

Ďalšou možnosťou je podanie podnetu na začatie priestupkového konania podľa zákona o priestupkoch.

Možná je aj svojpomoc podľa § 6, ale len v prípadoch ak sú naozaj splnené všetky podmienky uvedené v tomto § 6.

Na zváženie ostáva ešte aj možnosť využitia služieb mediátora podľa zákona o mediácii. Mediátora si môžete vybrať sami zo zoznamu mediátorov. Predpokladom, aby to malo zmysel, je však taký druh sporu resp. konfliktu, ktorý je riešiteľný mediáciou. Takých nie je veľa a mediáciou nemožno úspešne vyriešiť spor, kde druhá strana sporu nechce spor riešiť.

Pokiaľ ide o obťažovanie, kde obťažujuci sused obťažuje väčšie množstvo susedov, možno zvážiť aj využitie petície podľa zákona o petičnom práve a žiadať obec resp. mesto o ochranu podľa už spomenutého § 5 občianskeho zákonníka.

V špecifických prípadoch existujú aj ďalšie možnosti a orgány verejnej moci, na ktoré je možné sa obrátiť. Ich výpočet by však už presiahol zamýšľaný rozsah tohto príspevku.

Pre ďalšie informácie môžete skúsiť ešte odkazy za týmto článkom.

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.