Susedský spor. Ako pomôže obec alebo mesto?

Reklama:

Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Bývame v rodinnom dome kde máme spoločnú stenu so susedmi. Asi pred týždňom si začali blízko bývania stavať chliev. Je to tak 10 až najviac 15 metrov od rodinného domu. Viete si predstaviť čo tu bude v lete... Samý potkan a kadejaká háveď - osy, včely a hlavne smrad, nakoľko za výkalmi sa ťahá kadečo. Tým pádom už na dvor nemáme šancu ani len otvoriť dvere, aby sme mali čerstvý vzduch. Nechcem sa hádať, takže potrebujem vedieť v akej vzdialenosti od obydlia môžu susedia chovať hospodárske zvieratá. Velmi pekne prosím o radu ako mám ďalej postupovať, aby sme neporušili zákon a aby nás susedia kvôli tomu nenapadli.

18. 04. 2016

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Pokiaľ je nám známe, v legislatíve neexistujú žiadne jednoznačne určené limity na vzdialenosť chlieva od obydlia.

Problematiku upravuje občiansky zákonník v paragrafoch 126 a 127 (odporúčame pozrieť si aspoň tie najdôležitejšie časti):

§ 126

(1) Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

(2) Obdobné právo na ochranu má aj ten, kto je oprávnený mať vec u seba.

§ 127

(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

(3) Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Zákon vychádza z toho, že ho ľudia dodržiavajú.

Keďže to však nie každý dodržiava, možno sa nápravy domáhať najmenej troma spôsobmi:

1. Na súde - obyčajne je toto však posledná možnosť, trochu zdĺhavá.

2. Zavolať políciu - tu záleží dosť na ochote sa vecou zaoberať. Ak máte šťastie, policajt by mohol byť školený na to, aby vedel poradiť ďalší postup. Situáciu vo vašom meste alebo obci však nepoznáme. Niekedy sa zdajú v zvládaní takýchto situácií šikovnejší mestskí policajti, ak žijete v meste, kde je mestská polícia.

3. Tretím spôsobom, ktorý existuje, ale sa často nevyužíva, je právo každého domáhať sa ochrany od obce resp. mesta.

Upravuje to § 5 Občianskeho zákonníka:

§ 3

(1) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

(2) Fyzické a právnické osoby, štátne orgány a orgány miestnej samosprávy dbajú o to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory medzi účastníkmi odstránili predovšetkým ich dohodou.

§ 4

Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

§ 5

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

§ 6

Ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto ohrozený, primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť.

Obec resp. mesto, zastúpené starostom resp. primátorom má kompetenciu, ale aj povinnosť, nejako takýto akútny susedský problém riešiť.

Obce a mestá si túto kompetenciu príliš neuvedomujú, ale majú ju a je na každom občanovi, aby ju skúsil využiť, ak sa domnieva, že iné možnosti neexistujú alebo sú neefektívne.

Veľa praktických skúseností však zatiaľ chýba. Postup je taký, že Vašu obec resp. mesto požiadate napríklad písomne o ochranu pred zásahom do pokojného stavu.

Odvolajte sa na § 5 občianskeho zákonníka. Vo Vašom písomnom podaní popíšte, ako presne sused zasahuje do užívania Vašej nehnuteľnosti. Opierajte sa pri tom o to, čo sa píše v § 127 občianskeho zákonníka.

Obec môže na základe Vášho podnetu, po jeho preskúmaní, vydať zákaz alebo príkaz.

Ďalšou možnosťou je podanie podnetu na začatie priestupkového konania podľa zákona o priestupkoch.

Možná je aj svojpomoc podľa § 6, ale len v prípadoch ak sú naozaj splnené všetky podmienky uvedené v tomto § 6.

Na zváženie ostáva ešte aj možnosť využitia služieb mediátora podľa zákona o mediácii. Mediátora si môžete vybrať sami zo zoznamu mediátorov. Predpokladom, aby to malo zmysel, je však taký druh sporu resp. konfliktu, ktorý je riešiteľný mediáciou. Takých nie je veľa a mediáciou nemožno úspešne vyriešiť spor, kde druhá strana sporu nechce spor riešiť.

Pokiaľ ide o obťažovanie, kde obťažujuci sused obťažuje väčšie množstvo susedov, možno zvážiť aj využitie petície podľa zákona o petičnom práve a žiadať obec resp. mesto o ochranu podľa už spomenutého § 5 občianskeho zákonníka.

V špecifických prípadoch existujú aj ďalšie možnosti a orgány verejnej moci, na ktoré je možné sa obrátiť. Ich výpočet by však už presiahol zamýšľaný rozsah tohto príspevku.

Pre ďalšie informácie môžete skúsiť ešte odkazy za týmto článkom.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...