Susedský spor. Ako pomôže obec alebo mesto?

Reklama:

Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Bývame v rodinnom dome kde máme spoločnú stenu so susedmi. Asi pred týždňom si začali blízko bývania stavať chliev. Je to tak 10 až najviac 15 metrov od rodinného domu. Viete si predstaviť čo tu bude v lete... Samý potkan a kadejaká háveď - osy, včely a hlavne smrad, nakoľko za výkalmi sa ťahá kadečo. Tým pádom už na dvor nemáme šancu ani len otvoriť dvere, aby sme mali čerstvý vzduch. Nechcem sa hádať, takže potrebujem vedieť v akej vzdialenosti od obydlia môžu susedia chovať hospodárske zvieratá. Velmi pekne prosím o radu ako mám ďalej postupovať, aby sme neporušili zákon a aby nás susedia kvôli tomu nenapadli.

18. 04. 2016

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Pokiaľ je nám známe, v legislatíve neexistujú žiadne jednoznačne určené limity na vzdialenosť chlieva od obydlia.

Problematiku upravuje občiansky zákonník v paragrafoch 126 a 127 (odporúčame pozrieť si aspoň tie najdôležitejšie časti):

§ 126

(1) Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

(2) Obdobné právo na ochranu má aj ten, kto je oprávnený mať vec u seba.

§ 127

(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

(3) Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Zákon vychádza z toho, že ho ľudia dodržiavajú.

Keďže to však nie každý dodržiava, možno sa nápravy domáhať najmenej troma spôsobmi:

1. Na súde - obyčajne je toto však posledná možnosť, trochu zdĺhavá.

2. Zavolať políciu - tu záleží dosť na ochote sa vecou zaoberať. Ak máte šťastie, policajt by mohol byť školený na to, aby vedel poradiť ďalší postup. Situáciu vo vašom meste alebo obci však nepoznáme. Niekedy sa zdajú v zvládaní takýchto situácií šikovnejší mestskí policajti, ak žijete v meste, kde je mestská polícia.

3. Tretím spôsobom, ktorý existuje, ale sa často nevyužíva, je právo každého domáhať sa ochrany od obce resp. mesta.

Upravuje to § 5 Občianskeho zákonníka:

§ 3

(1) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

(2) Fyzické a právnické osoby, štátne orgány a orgány miestnej samosprávy dbajú o to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory medzi účastníkmi odstránili predovšetkým ich dohodou.

§ 4

Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

§ 5

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

§ 6

Ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto ohrozený, primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť.

Obec resp. mesto, zastúpené starostom resp. primátorom má kompetenciu, ale aj povinnosť, nejako takýto akútny susedský problém riešiť.

Obce a mestá si túto kompetenciu príliš neuvedomujú, ale majú ju a je na každom občanovi, aby ju skúsil využiť, ak sa domnieva, že iné možnosti neexistujú alebo sú neefektívne.

Veľa praktických skúseností však zatiaľ chýba. Postup je taký, že Vašu obec resp. mesto požiadate napríklad písomne o ochranu pred zásahom do pokojného stavu.

Odvolajte sa na § 5 občianskeho zákonníka. Vo Vašom písomnom podaní popíšte, ako presne sused zasahuje do užívania Vašej nehnuteľnosti. Opierajte sa pri tom o to, čo sa píše v § 127 občianskeho zákonníka.

Obec môže na základe Vášho podnetu, po jeho preskúmaní, vydať zákaz alebo príkaz.

Ďalšou možnosťou je podanie podnetu na začatie priestupkového konania podľa zákona o priestupkoch.

Možná je aj svojpomoc podľa § 6, ale len v prípadoch ak sú naozaj splnené všetky podmienky uvedené v tomto § 6.

Na zváženie ostáva ešte aj možnosť využitia služieb mediátora podľa zákona o mediácii. Mediátora si môžete vybrať sami zo zoznamu mediátorov. Predpokladom, aby to malo zmysel, je však taký druh sporu resp. konfliktu, ktorý je riešiteľný mediáciou. Takých nie je veľa a mediáciou nemožno úspešne vyriešiť spor, kde druhá strana sporu nechce spor riešiť.

Pokiaľ ide o obťažovanie, kde obťažujuci sused obťažuje väčšie množstvo susedov, možno zvážiť aj využitie petície podľa zákona o petičnom práve a žiadať obec resp. mesto o ochranu podľa už spomenutého § 5 občianskeho zákonníka.

V špecifických prípadoch existujú aj ďalšie možnosti a orgány verejnej moci, na ktoré je možné sa obrátiť. Ich výpočet by však už presiahol zamýšľaný rozsah tohto príspevku.

Pre ďalšie informácie môžete skúsiť ešte odkazy za týmto článkom.

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...