Rušná prešovská križovatka sa má rozširovať, pribudne most

Reklama:

Slovenská správa ciest chce rozšíriť jednu z najrušnejších prešovských križovatiek. Zajtra je k tomu ústne pojednávanie pre verejnosť a posledná možnosť vyjadriť sa alebo podať pripomienky.

07. 02. 2017

Zdroj: Richard Drutarovský

Reklama:

Ide o križovatku ulíc Levočská a Obrancov mieru, ako súčasti cesty 1. triedy I/18. Zmeny budú zahŕňať aj ulicu Vlada Clementisa.

Na zajtra, 8. februára 2017 o 10-tej hodine, je pre verejnosť nariadené ústne pojednávanie v budove okresného úradu, ktorý rozhodne o vydaní stavebného povolenia.

Vyplýva to z verejnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená na internetovej úradnej tabuli mesta Prešov.

Hoci ide o pomerne závažnú záležitosť a zásah do života obyvateľov, radnica okrem povinného zverejnenia na úradnej tabuli o tomto povoľovacom konaní na rozdiel od iných udalostí mlčí.

Priestor pre vaše vyjadrenie

Každý, kto sa cíti navrhovanou stavbou dotknutý, môže do zajtra podať pripomienky alebo sa zúčastniť ústeho pojednávania. Na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať.

Územné konanie pre túto stavbu sa začalo už v roku 2013.

Význam rozšírenia križovatky

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity križovatky Levočská - Obrancov mieru, na ktorú sa po dokončení tzv. Nábrežnej komunikácie prerozdelí značná časť tranzitnej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza cez iné časti Prešova, nakoľko by to potom mala byť najrýchlejšia a najkapacitnejšia mestská komunikácia v smere sever - juh.

Súčasťou stavby je aj dobudovanie ďalšieho mosta cez Torysu na Levočskej ulici (pri Kauflande).

Po jeho dobudovaní by mal byť Prešov prejazdný v smere východ - západ v plne štvorpruhovom profile.

Žiaľ, projekt nijako nerieši odstránenie železničného priecestia na Levočskej ulice. Aj naďalej bude každý prejazd vlaku hatiť najzaťaženejšiu tranzitnú komunikácie v Prešove.

Územné rozhodnutie bolo vydané 28. februára 2014.

Rekonštrukcia vyvolala nevôľu

Zámer rozšírenia križovatky a vytvorenie bariéry pre chodcov vo forme nadchodu vyvolal v tom čase veľkú nevôľu obyvateľov priľahlého sídlíska.

Úmyslom bolo mimoúrovňové vylúčenie chodcov z cestnej komunikácie s cieľom zvýšiť priechodnosť križovatky a skrátiť tak jazdné časy automobilovej dopravy.

Dôsledkom protestov obyvateľov bola korekcia projektu. Investor upustil od výstavby nadchodov.

Zámeny pozemkov

Začatiu stavebného konania predchádzali zámeny pozemkov medzi Slovenskou správou ciest a Mestom Prešov, keďže navrhované rozšírenie križovatiek zaberie doterajšie mestské pozemky a rozšírené komunikácie a jazdné pruhy sa priblížia bližšie k bytovkám na uliciach Obrancov mieru a Levočská.

Má tiež dôjsť ku odstráneniu stromov a zelene. Zeleň určená na výrub bola už dávnejšie vyznačená.

Pre úplnosť dodávam, že na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prešove bolo tiež prijaté uznesenie, týkajúce sa ďalšej zámeny pozemkov pod budúcu kruhovú križovatku Východná - Solivarská (pri autobusovej stanici, Hypertescu, Obi, Nay).

Aj tu by stavebníkom a investorom mala byť štátna organizácia Slovenská správa ciest.

Viac informácií aj s detailami z tohto obdobia nájdete v článkoch v odkazoch nižšie.

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...