Rozvod na diaľku

Reklama:

Môžem sa rozviesť na diaľku bez prítomnosti na súde?

20. 10. 2012

Zdroj: Erik Múcska, riaditeľ RK EMU

Dobrý deň,

na Vašu otázku ohľadom rozvodu „na diaľku“ zaujímam nasledovné stanovisko.

Na konanie pred súdom v merite veci rozvodu je na Váš prípad aplikovateľný zákon č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (O.s.p.).

Rozvod je v princípe právne veľmi zložitý občianskoprávny proces a v prípade ak sa v manželskom zväzku narodilo/i aj dieťa/deti a je/sú ešte maloleté, je ešte zložitejší o to, že súd má obligo (povinnosť) upraviť pomery manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode (§113 ods. 1 O.s.p.).

Z Vašej otázky nie je zrejmé, či ste návrh na rozvod podávali Vy, teda máte vo veci aktívnu legitimáciu, alebo návrh podávala Vaša manželka a teda ste pasívne legitimovaný a ani skutočnosť, či manželstvo je bezdetné.

Vytvorme si teda fickiu, kde načrtneme ten náročnejší príklad a dajme tomu, že návrh podala Vaša manželka, máte spolu maloleté dieťa, ktoré sa narodilo z manželstva a Vás len prekvapila zásielka zo súdu, v ktorej Vás súd vyzýva, aby ste sa vo výzve uvedenej lehote vyjadrili k žalobnému návrhu, ktorý Vám súd doručil (§114 ods. 2 O.s.p.).

Určite ste frustrovaný z dlhšie trvajúceho narušeného a pomaly krachujúceho vzťahu s manželkou, nemáte to chuť ešte rozoberať aj verejne na súde a preto by ste boli radi, keby si súd vystačil na pojednávaní bez Vašej prítomnosti. Obávam sa však, že to nebude také jednoduché, preto máte dve možnosti. Bremeno obhajoby môžete preniesť na plece odborníka (advokáta) alebo sa v konaní zastupovať sám. Venovať sa budeme pochopiteľne možnosti druhej.

V každom prípade odporúčam výzvu súdu neignorovať a v stanovenej lehote sa k žalobnému návrhu písomne vyjadriť. V prípade ak s ním nesúhlasíte, je dobré čo najpodrobnejšie popísať dôvody nesúhlasu, pričom keď sa odvolávate na nejaký konkrétny dôkaz, ktorým disponujete, treba ho k vyjadreniu priložiť; v prípade ak sa odvolávate na dôkaz, ktorý fyzicky nemáte/nemáte možnosť ho ani zaobstarať, treba požiadať súd, aby ho zabezpečil z úradnej moci za Vás  (§120 ods. 1 O.s.p.).

Takisto môžete navrhnúť aj vypočuť svedkov, ktorí by potvrdili a zároveň aj posilnili Vami prezentované argumenty. V tomto prípade treba súdu uviesť ich meno, dátum narodenia a adresu na preberanie písmností. Nakoľko ste svedka navrhli Vy, nezabudnite aj uviesť akým smerom by sa výsluch svedka mal realizovať, čo konkrétne by mal predvolaný svedok súdu potvrdiť. Môžete sa vo vyjadrení k výzve taktiež vzdať práva na verejné prejednanie vo veci samej (§115a ods. 1, ods. 2 O.s.p.), avšak obávam sa, že tento prejav Vašej vôle bude neúčinný aj v prípade súhlasu Vašej manželky z dôvodu rozporu s požiadavkou verejného záujmu, pretože z manželstva máte maloleté dieťa. Práve v jeho záujme v tomto prípade bude musieť prebehnúť verejné konanie vo veci samej aj s úpravou pomerov manželov k maloletým deťom na čas po rozvode tak, ako uvádzam vyššie.

Za týmto účelom bude uznesením súdu ex offo (z úradnej povinnosti) ustanovený maloletému dieťaťu opatrovník, väčšinou pracovník Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. V praxi sa mu zvykne hovoriť aj kolízny opatrovník, pretože vykrýva „kolíziu“, stret zájmov rodičov pri zastupovaní dieťaťa/detí (§31 ods. 2 zákona o rodine).

Vyššie uvedené podanie adresujte popísanému súdu v potrebnom počte vyhotovení tak, aby súd aj každý účastník mal po jednom vyhotovení. V opačnom prípade súd urobí kópie na Vaše trovy. Nezabudnite taktiež na dátum a podpis, aby podanie splnilo náležitosti uvedené v §42 ods. 3 O.s.p., v opačnom prípade naňho súd nemusí/nebude prihliadať.

Úvodný krok teda máte za sebou a na chvíľu si môžete vydýchnuť. Ten čas môžete využiť aj plodne v prospech krachujúceho manželstva a skúsiť ho zachrániť napríklad návštevou manželskej poradne. Musí tam byť však aj vôla protistrany. Ako raz jeden múdry človek povedal: „Kde je vôla, tam je aj cesta“. 

Medzitým, kým Vy „vydychujete“ a čerpáte nové sily, prípadne sa pokúšate o záchranu zväzku, na súde končí príprava pojednávania a sudca vytýčil termín pojednávania. Pre Vás to v praxi znamená, že dostanete ďaľšiu súdnu zásielku už s vytýčeným termínom pojednávania, kde Vás súd naňho predvoláva. Majte na pamäti skutočnosť, že súd Vás predvoláva ako účastníka konania, teda pasívne legitimovanú stranu, ale zároveň aj ako svedka, nakoľko Vaše svedectvo v konaní považuje za nevyhnutné. Platí pre Vás teda ustanovenie §131 ods. 1 O.s.p. s poukazom na §126 ods. 1 O.s.p. a to povinnosť sa na akt svedeckej výpovede účastníka konania riadne a včas ustanoviť, vypovedať pravdu a nič nezamlčovať. Je vo Vašom vlastnom záujme sa aspoň na prvé pojednávanie súdu dostaviť, vyžadovať aby Vás súd v danej veci vypočul a požiadať o pokračovanie v ďaľšom konaní už bez Vašej prítomnosti. Keďže máte zákonnú povinnosť vypovedať splnenú, sudca by to mal vziať na vedomie a akceptovať. V prípade ak na prvom pojednávaní nerozhodne, ostatné môžu prebiehať už vo Vašej neprítomnosti.

Fakticky sa dá skonštatovať, že v prípade ak by ste sa aj procesných práv nevzdali tak ako uvádzam, ale jednoducho by ste sa neustanovili na ďaľšie pojednávanie, súd by v zmysle §101 ods. 2 veta druhá O.s.p., mohol pokračovať v prejednaní merita veci vo Vašej neprítomnosti. Dochádzate však o právo tzv. záverečnej reči, a to zhrnúť svoju obhajobu, vyjadriť sa k dokazovaniu prípadne doplneniu dokazovania ako i k právnej stránke veci.

V prípade ak sa na bez náležitého odôvodneného dôvodu a písomného ospravedlnenia neustanovíte na prvé pojednávanie, t.j. výsluch účastníka, má sa zato, že ste nesplnili súdom uloženú povinnosť vypovedať a zároveň ste s tým hrubo sťažili postup konania a súd Vám môže preto uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 820,-eur (§53 ods. 1 O.s.p.).

Malá šanca, ako sa vyhnúť poriadkovému opatreniu súdu, by sa mohlo javiť ustanovenie §153b O.s.p. o rozsudkoch pre zmeškanie.

Aj keby ste splnili kumulatívne podmienky pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie (1/žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný s poučením o následkoch nedostavenia; 2/žalovaný sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadril do 15 dní odo dňa, keď mu boli doručené, hoci ho súd na to vyzval a poučil ho o následkoch nesplnenia tejto povinnosti; 3/žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami), vo Vašom prípade Vás musím sklamať, nie je ním možné rozhodnúť, pretože budúci rozsudok bude obsahovať zánik právneho vzťahu medzi účastníkmi (§153b ods. 5 písm. a) O.s.p.).

Záver

  • Venujte maximálnu pozornosť vyjadreniu k návrhu na rozvod, na ktoré Vás súd vyzve. Nezabudnite dodržať uvedenú lehotu a uvedené špecifiká podania.
  • Po absolvovaní výsluchu účastníka – svedka, môžete sa vzdať ďaľších subjektívnych procesných práv v konaní a požiadať sudcu o rozhodnutie bez Vašej ďaľšej účasti. Sudca by to mal vziať na vedomie a akceptovať.
  • Týmto počínaním konanie bude prebiehať už bez Vašej osobnej prítomnosti, avšak pripravíte sa o možnosť záverečnej reči. Konečný rozsudok Vám bude doručený na adresu, ktorú ste súdu uviedli ako adresu na doručovanie písomností.

S úctou

Múcska

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...