ROEP: Ako získať pôdu neznámych vlastníkov

Reklama:

Svojho vlastníka nepozná pôda za vyše 25 miliárd.

26. 08. 2006

Zdroj: Milica Pálfyová, SME Online

Reklama:

Na základe rozhodnutia Ústavného súdu majú neznámi vlastníci aj naďalej možnosť prihlásiť sa o svoj majetok.

Bratislava - Pôda za 25 miliárd korún nemá na Slovensku majiteľa. Pôvodne mala prejsť už čoskoro do rúk štátu a jej vlastníci by tak už nemali šancu získať ju späť. V stredu však Ústavný súd rozhodol, že pôdu nezistených vlastníkov nezíska štát a následne obce, ale práva vlastníkov zostanú naďalej neporušené.

Dôvodom, prečo majitelia až 550-tisíc hektárov pôdy nevedia, že niečo vlastnia, je neporiadok v katastroch, ktorý nastal po roku 1945. Zmeny vlastníctva a dedičské konania sa do katastra nezapisovali najmä v päťdesiatych rokoch minulého storočia, keď u nás nebolo akceptované akékoľvek vlastníctvo. Navyše, v pozemkových knihách sa uvádzalo len meno a priezvisko, bez ostatných identifikačných údajov. Situácia teda dospela do štádia, keď mnoho ľudí ani netuší, že vlastní kus pôdy alebo lesa.

Na konci deväťdesiatych rokov začal štát dávať do poriadku vlastnícke vzťahy k pôde a zaviedol Register obnovenej evidencie pozemkov. Jeho úlohou je určiť všetkých vlastníkov pôdy, ale keďže chýbajú údaje, v mnohých prípadoch sú nezistiteľní.

V júli bolo nezistených vlastníkov vyše dvoch miliónov - najviac v Prešovskom a Košickom kraji. A to je zatiaľ v registri len polovica územia.

Na základe rozhodnutia Ústavného súdu majú neznámi vlastníci aj naďalej možnosť prihlásiť sa o svoj majetok na príslušnej správe katastra a doložiť chýbajúce doklady.

"Je to právo, ale aj povinnosť vlastníka," myslí si hovorkyňa Úradu geodézie, kartografie a katastra Eva Kalužáková. Okrem toho, že sa zachovajú vlastnícke vzťahy, majiteľ z toho bude mať aj zisk. Ide totiž najmä o ornú pôdu, lúky, pasienky a lesné pozemky.

Kto má záujem zistiť, či mu patrí nejaká pôda, musí sa obrátiť na príslušnú správu katastra. Tam má možnosť overiť si, či sa medzi nezistenými vlastníkmi nevyskytuje meno predkov alebo jeho. Potom stačí doniesť na správu katastra doklady, ktoré potvrdzujú vlastníctvo a doplniť chýbajúce údaje o vlastníkovi.

Ak neznámy vlastník už nežije, informácie o dedičskom konaní možno získať na príslušných okresných súdoch. Zápis vlastníctva po preukázaní právnymi listinami vzniká spravidla do 60 dní. Kým sa nepreukáže vlastník, pozemky spravuje Slovenský pozemkový fond a štátna organizácia lesného hospodárstva, napríklad Lesy SR.

Nezistení vlastníci

 • neexistujú žiadne údaje o vlastníctve v pozemkovoknižnej vložke ani v katastri

Neznámy vlastník

 • meno a dátum narodenia sú známe, ale miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

Ak potenciálny vlastník tuší, v ktorom katastrálnom území by sa uvedené pozemky mali nachádzať, treba požiadať príslušnú správu katastra v okrese o zaslanie informácie, či sa nenachádza v zozname nezistených vlastníkov. Dozvie sa to však, len ak sú obec alebo katastrálne územie zapísané do katastra nehnuteľností v rámci Registra obnovenej evidencie pozemkov.

Počet nezistených vlastníkov k 14. júnu 2006

 • Bratislavský kraj
   41 572
 • Trnavský kraj
   146 144
 • Trenčiansky kraj
   383 050
 • Nitriansky kraj
   209 106
 • Žilinský kraj
   424 416
 • Banskobystrický kraj
   321 294
 • Prešovský kraj
   459 006
 • Košický kraj
   304 815
 • Spolu
   2 289 403
   

(Údaje sa týkajú 54,71 % z celkového počtu katastrálnych území, kde sa konal ROEP. Zdroj: Úrad kartografie a katastra.)

Praktické rady

Ako získať pôdu nezistených vlastníkov

Na správu katastra treba predložiť osvedčenie o dedičstve.

Ak dedičstvo nebolo prerokované, treba o prerokovanie požiadať miestne príslušný okresný súd.

Návrh na dodatočné prerokovanie dedičstva musí obsahovať:

 • označenie poručiteľa
 • okruh dedičov
 • predmet novoobjaveného majetku
 • potrebné listiny, napríklad úmrtný list poručiteľa - ten nie je treba, keď je k dispozícii predchádzajúce rozhodnutie o dedičstve.
 • Zápis vlastníctva do katastra po preukázaní právnymi listinami vzniká spravidla do 60 dní.

Ako sa prihlásiť k pôde žijúcich nezistených vlastníkov

Na správu katastra treba osobne doručiť doklady na doplnenie údajov v prípade známeho vlastníka o mieste trvalého bydliska a o rodnom čísle.

V prípade neznámeho vlastníka, ktorý má listiny preukazujúce vlastnícke práva k pozemkom (prídelová listina, kúpna zmluva, darovacia zmluva a iné), ich treba doručiť na príslušnú správu katastra podľa katastrálneho územia, v ktorom sa pozemok nachádza.

Zápis vlastníctva po preukázaní právnymi listinami vzniká spravidla do 60 dní.

Kde a ako hľadať doklady

 • na okresných a krajských súdoch
 • v štátnom ústrednom, štátnych archívoch a v ich pobočkách - okrem súdnych spisov sa v nich archivujú rozhodnutia orgánov, ktoré zanikli (najmä bývalých povereníctiev, okresných a krajských národných výborov)
 • v pobočke štátneho archívu, v obvode ktorého je pozemok

Väčšina súdnych rozhodnutí, vrátane dedičských, je uložená v archívoch okresných súdov, prípadne v štátnych archívoch. Súdy spravujú aj spisy bývalých štátnych notárstiev, ktoré pred rokom 1992 prerokúvali dedičstvá.

Na každom súde sú archivované spisy z rôzneho obdobia. Závisí to od toho, kedy súd v okrese vznikol. Súdy sú povinné spis archivovať 10 až 20 rokov a súdne rozhodnutie 75 rokov. Môže sa však stať, že niektoré spisy najmä z 50. rokov chýbajú.

Účastníci súdneho konania môžu do spisu nahliadnuť kedykoľvek. Rovnako môžu požiadať o výpis alebo odpis súdneho spisu. Vzťahuje sa to na dedičov, ale aj ich právnych nástupcov. Ak by o výpis alebo odpis žiadala cudzia osoba, musí súdu preukázať vážne dôvody a potvrdiť, že záujmy účastníkov procesu nebudú ohrozené.

Čo je to Register obnovenej evidencie pozemkov

Registre sa zostavujú postupne v jednotlivých katastrálnych územiach obcí a miest. V súčasnosti je 1932 registrov, ktoré mapujú 54,71 percenta z celkového počtu katastrálnych území, v 1047 katastrálnych územiach zatiaľ registre chýbajú.

Registre zostavujú katastrálne alebo pozemkové úrady. Pôda, pri ktorej nedokážu určiť meno vlastníka, sa stáva pôdou neznámych vlastníkov a pôda, kde síce je meno vlastníka, ale chýba jeho súčasná adresa a iné údaje, sa stáva pôdou nezistených vlastníkov.

Registrácia v meste alebo v obci trvá aj niekoľko rokov a občania sa o tom dozvedia priamo na obecnom úrade.

Informácie možno dostať aj na pozemkovom úrade alebo na správe katastra v obvode, kde sa pozemok nachádza.

Ako vzniká register

Samosprávne orgány vyvesia na úradnej tabuli v obci oznámenie o začatí registrácie. V oznámení je uvedený čas, kedy môžu občania doručiť doklady, ktorými preukážu vlastnícky vzťah k pôde.

Na organizačné zabezpečenie zostavenia registra je zriadená komisia.

Samotnú registráciu väčšinou robí komerčná firma. Súčasťou registrácie je aj spracovanie grafickej časti, aby písomné údaje, ktoré sa preberajú z pozemkovoknižných vložiek, dedičských rozhodnutí, prípadne iných pôvodných listín súhlasili s kresbou.

Spracovaný návrh registra sa predloží v obci na verejné nahliadnutie počas 30 dní, keď môže každý vzniesť námietky aj s odôvodnením.

Výpis z registra sa doručuje každému účastníkovi konania, ak je jeho adresa známa.

O námietkach rozhoduje komisia. Po ich vyriešení príslušnými rozhodnutiami, sa vydá rozhodnutie o schválení registra, ktoré je právoplatné, prevedie sa do katastra a stáva sa súčasťou údajov katastra.

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.