Prešovčania podali k územnému plánu desiatky pripomienok

Reklama:
24. 01. 2005

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Posledný termín na podávanie pripomienok k aktualizácii Územného plánu sídelného útvaru mesta Prešov vypršal v piatok. Keďže ide o rozsiahly komplex priestorových a funkčných zmien v meste, zaujímalo nás či a aké výhrady mali Prešovčania k návrhu. Ten pripravil tím pracovníkov Útvaru hlavného architekta na prešovskej radnici.

Ako sme sa presvedčili, obyvateľom Prešova nie je budúcnosť ľahostajná. Pripomienky podali v skupinách aj jednotlivo a niektoré majú závažný charakter. Napríklad OZ Za matku Zem, ktorú reprezentuje Peter Socháň navrhuje nezaradiť do územného plánu navrhovanú plochu veľkoplošného golfového ihriska na urbárskych pozemkoch medzi miestnou časťou Solivar a lesným celkom Stavenec. Aktivisti formulovali aj argumenty. "V súčasnosti sa tam nachádzajú lúky významné najmä pre hniezdenie a výskyt vzácnych druhov vtáctva. Výstavba by zničila nielen lúky, ale aj populácie 63 druhov vtákov aj niektorých druhov bezstavovcov. Realizáciou zámeru by mohlo dôjsť k poškodeniu kvality vody, pôdy a k zníženiu biologickej rozmanitosti," uvádzajú v argumentácii a navrhujú zmeniť lokalitu na tento účel.

Ďalej navrhujú nemeniť plochu verejnej zelene na Ulici Matice Slovenskej, ponechať všetky športové areály ZŠ a SŠ ako športové plochy a nemeniť ich na plochy občianskej vybavenosti. Tiež zmeniť plochu občianskej vybavenosti na plochu verejnej zelene v detskom parku na Masarykovej ulici a ďalšie. Zaujala nás však ešte jedna pripomienka. Navrhujú totiž, aby bol z územného plánu vypustený text, ktorý hovorí o prijatí VZN o úhrade zmarených investícií pri odpájaní objektov od existujúcich zdrojov tepla. "Myslíme si, že v demokratickej spoločnosti má každý právo rozhodnúť sa aj v takej veci ako je odber tepla. Ceny za riešenia výroby či dodávky tepla majú byť riešené trhom. Ani jeden spôsob dodávky tepla by nemal byť zvýhodňovaný samosprávou, alebo štátom," uvádzajú a dodávajú, že taký prístup môže viesť k diskriminačnej politike.

Inú skupinu trápi otázka dopravného prepojenia a vplyv stavieb na zmenu obytných plôch. Tí navrhujú zmeniť trasu Nábrežnej komunikácie v úseku Obrancov mieru - Škultétyho do blízkosti nábrežia Torysy, teda mimo ulice Pod Kalváriou. V inej pripomienke navrhujú nemeniť plochu zástavby rodinných domov na Ulici Pod Kalváriou na: "polyfunkčnú plochu občianskej vybavenosti a bývanie", ale ponechať ju ako obytnú plochu rodinných domov. A potom je tu ešte jedna dôrazná požiadavka, ktorá vznikla na pozadí skúseností s vyvlastňovaním pozemkov a nehnuteľností vo verejnom záujme. V nej navrhujú občania vypustiť lokalitu Pod Kalváriou a ulice Pod kamennou baňou zo zoznamu lokalít, kde možno pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť rozhodnutím stavebného úradu.

Tieto pripomienky znejú na prvý pohľad radikálne, ale ich cieľom je zrejme podnietiť kompetentných, aby zaujali zreteľné stanovisko k širším problém okolo Nábrežnej komunikácie. Situáciu okolo nej teraz podstatne mení aj navrhovaný územný plán.

Preto nás zaujala aj pripomienka podaná Richardom D r u t a r o v s k ý m, v ktorej žiada, aby bola vypracovaná analýza ekonomických dopadov navrhovaných zmien na majetok občanov, majetok právnických osôb a majetok mesta a aby táto analýza bola predložená verejnosti aj poslancom mestského zastupiteľstva v predstihu, teda ešte pred schvaľovaním aktualizovaného územného plánu. "Zámerom tejto požiadavky je, aby verejnosť vopred poznala dopady schválenia územného plánu na majetok občanov, ako aj na verejný majetok. Ďalším zmyslom je, aby sa poslanci vopred zoznámili s dôsledkami svojho rozhodnutia, ich verdikt bol kvalifikovaný a niesli za neho zodpovednosť, uviedol pre náš denník R. D r u t a r o v s k ý.

Takmer všetci, ktorí pripomienky podali, sa zhodli v jednom bode. Žiadajú, aby bol územný plán po schválení, vrátane záväznej, smernej a grafickej časti trvale dostupný na úradnej tabuli aj na internete.

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...