Prešov, spaľovňa, Jilemnického ulica - začatie konania o preskúmaní rozhodnutia

Reklama:

Oznam o začatí konania vo veci preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

22. 10. 2012

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Reklama:

Ministerstvo životného prostredia oznámilo verejnou vyhláškou, že po preskúmaní žiadosti spoločnosti Fecupral, s. r. o. sa v tzv. mimoodvolacom konaní začalo preskúmanie zamietavého rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia z roku 2011, ktorým sa nepovolilo rozšírenie kapacity spaľovne nebezpečných odpadov na Jilemnického ulici v Prešove.

Verejná vyhláška bola zverejnená na internetovej úradnej tabuli mesta Prešov.

Tipy:

 • Kópiu oficiálneho oznamu si môžete stiahnuť cez odkaz na konci tohto textu.
 • Pozrite si aj mediálny monitoring kauzy Spaľovňa Prešov

Prepis oznamu

Číslo: 545941/2012

Bratislava 22. 10. 2012

Vec: Začatie konania vo veci preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 65 ods. 1 zakona č. 71/1967 Zb. o správnom konani týmto listom oznamuje, že po preskúmaní podnetu FECUPRAL s. r. o, na zrušenie rozhodnutia

začína konanie

o preskúmanie rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia - ústredie - útvaru integrovaného povoľovania a kontroly č. 4682-20429/27/20111/Šop zo dňa 13. 7. 2011 v spojitosti s rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorátu životného prostredia Košice č. 4838-3220/2011/Kov,Mer/571380108 zo dňa 3. 2.2 011 v mimo odvolacom konaní. Uvedenými rozhodnutiami nebolo povolené vykonávanie činnosti prevádzkovateľovi FECUPRAL s. r. o. v prevádzke Nadregionálne centrum materiálového a energetického zhodnocovania odpadov na Jilemnickeho 2 v Presove.

S pozdravom

Katarína Jankovičová
riaditel'ka odboru


Rozdeľovník

 1. FECUPRAL, s.r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
 2. SEMOS, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Presov
 3. Priatelia Zeme, Komenskeho 21, 974 01 Banská Bystrica
 4. Občianske združenie Táborisko Prešov, Sládkovičova 10, 080 01 Prešov
 5. Občianske združenie Priatelia Zeme - SPZ, Alžbetina 53, 040 01 Košice
 6. lng. Ladislav Kravčík, Klad Plus, Volgogradská 10, 080 07 Prešov
 7. lng. Milan Tóth, Jiráskova 71, 080 05 Prešov
 8. lng. Ján Šíma, Solivarská 39, 080 05 Prešov
 9. lng. Vladimír Kopalko, Jiráskova 56A, 080 05 Prešov
 10. lng. Jozef Hrabčák, Jiráskova 58, 080 05 Prešov
 11. Renáta Lazoríková, Jiráskova 52A, 080 05 Prešov
 12. JUDr. Eva Petránova, Eva Petránova Advokátska kancelária, Puškinova 16, 080 01 Prešov
 13. Učastníci konania - vlastníci susedných pozemkov a stavieb parc. č. 9839/1 kat. úz. Prešov

Podrobne monitorujeme:

Prešov, spaľovňa Jilemnického - rozhodnutie o prerušení konania  

Hanigovský: Rozšírenie spaľovne územný plán neohrozí  

Prešov zmenil územný plán, chce zabrániť vzniku spaľovne  

Fecupral je rozhodnutý spaľovňu rozšíriť  

Inšpektorát obnovil konanie o kontroverznej spaľovni odpadu  

Spustenia spaľovne sa ľudia obávajú  

Mesto Prešov dá znovu negatívne stanovisko k rozšíreniu spaľovne  

Spaľovňu nebezpečného odpadu v Prešove nerozšíria  

Fecupral znova skúša rozšíriť spaľovňu v Prešove  

Nahradí skládku spaľovňa?  

Spaľovňa v Prešove, začalo sa povoľovanie  

Prešov, spaľovňa, Jilemnického ulica - pripomienky účastníka konania  

Pripomienky k rozšíreniu spaľovne Fecupralu možno podať do 25. júla   

Mesto tvrdí: Nie sme proti spaľovniam  

Presná príčina požiaru na skládke nie je jasná  

Stanovisko: Unikli do ovzdušia nebezpečné látky?  

Ochranári tvrdia, že za požiar v spaľovni zodpovedá jej vedenie  

Príčinou požiaru v Prešove zrejme samovznietenie  

Horel sklad chemikálií vo Fecuprale!  

V spaľovni horelo, hrozil výbuch  

Požiar v Prešove je pod kontrolou  

Požiar v Prešove lokalizovali, mimoriadny stav v meste trvá  

V Prešove horí spaľovňa, požiar je pod kontrolou  

Petícia zabrala, spaľovňa nebude  

Veľký Šariš: Mestskí poslanci zrušili vlastné uznesenie o výstavbe spaľovne  

Spaľovňa sa vo Veľkom Šariši vďaka petícii stavať nebude  

Zelení vyčítajú primátorovi súhlas so spaľovňou  

Veľký Šariš uvažuje o možnosti vybudovania spaľovňe odpadov  

Priatelia Zeme upozorňujú na riziká spaľovne vo Veľkom Šariši  

V Prešove spaľovňu nerozšíria  

Prešovčania protestujú proti spaľovni  

Petíciu proti rozšíreniu prešovskej spaľovne odpadov podpísalo 4500 občanov  

Rozbiehajú petíciu proti rozšíreniu spaľovne Fecupral  

Ochranári a investor sa sporia pre spaľovňu v Prešove  

Spaľovňa nebezpečných odpadov chce zvýšiť objem  

Fecupral: Nebezpečný odpad nevyrábame!  

V Prešove protestujú proti spaľovni  

Spaľovňa plánuje páliť viac  

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.