Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

Reklama:

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností. Som povinný podať priznanie pre daň z nehnuteľností? Ak áno, dokedy som povinný podať daňové priznanie pre daň z nehnuteľností?

13. 01. 2017

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Ak ste predali nehnuteľnosť alebo jej časť, máte tieto tri povinnosti podľa zákona o miestnych daniach:

  1. podať pri zániku vlastníctva tzv. čiastkové priznanie,
  2. lehota na podanie je do 31. januára nasledujúceho roku,
  3. v čiastkovom priznaní uvediete len zmeny oproti dovtedy podanému riadnemu priznaniu.

To isté platí, ak sa vo vašom vlastníctve nič nezmení, ale dôjde ku zmene:

  • druhu alebo výmery pozemku,
  • účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru
  • správy, nájmu alebo užívania nehnuteľností za ktoré platí daň nájomca.

Povinnosť máte aj vtedy, ak predáte resp. inak sa zbavíte vlastníctva len časti pozemku. Napríklad vtedy, ak časť pozemku odčleníte geometrickým plánom a niekomu odčlenenú časť pozemku predáte.

V zákone sú tieto povinnosti upravené v § 99b ods. 1 a lehota týchto povinností v § 99a ods. 1. Ustanovenie zákona nájdete nižšie.

Nie do 30-tich dní?

Zo zákona vyplýva, že na rozdiel od ostatných miestnych daní, kedy pri zániku daňovej povinnosti musíte podať priznanie do 30-tich dní - pri zániku vlastníctva táto lehota neplatí a platí termín 31. január nasledujúceho roka.

Musím k priznaniu priložiť rozhodnutie o vklade alebo zmluvu?

Zákon povinnosť predložiť presne tieto doklady neobsahuje, hoci v praxi ich zamestnanci obecných, miestnych a mestských úradov požadujú. Napríklad chcú kópiu kúpnopredajnej zmluva alebo iný doklad o zániku vlastníctva k nehnuteľnosti.

Zákon však výslovne ukladá len túto povinnosť daňovníka:

Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane (§ 99 ods. 2).

Domnievame sa preto, že ak v daňovom priznaní uvediete zrozumiteľne a správne všetky potrebné údaje, uvedenú povinnosť splníte a v takom prípade kópie prikladať nemusíte.

Na druhej strane, ak kópie priložíte, nemôže správca dane argumentovať, že ste niečo neuviedli, hoci by ste pri vyplňovaní samotného tlačiva opomenuli uviesť niektorý údaj.

Do kedy podať priznanie v prípade zdedenia (dražby) nehnuteľnosti?

Pripomenieme aj odpoveď na častú otázku, týkajúcu sa dedenia.

V bežných prípadoch vzniká povinnosť podať daňové priznanie najneskôr do 31. januára, pri zdedení sú termíny určené prísnejšie.

Dátum vzniku tzv. daňovej povinnosti definuje zákon takto:

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve (§ 18 ods. 2 zákona).

Daňové priznanie ste povinný podať do 30-tich dní od takto definovaného dátumu vzniku daňovej povinnosti.

Citácie zákona

Pre úplnosť informácie si preštudujte príslušné ustanovenia Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 99a Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

(1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b).

(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

§ 99b Čiastkové priznanie

(1) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa § 99a ods. 1.

(2) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti príslušnému správcovi dane.

(4) V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...