Pezinská skládka v parlamente - hodina otázok

Reklama:
06. 02. 2008

Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

Otázka: Pán minister, nevidíte konflikt záujmov, ak úrad pod vedením Jána Mana ml. vydá územné rozhodnutie v rozpore s územným plánom pre firmu Jána Mana staršieho? 

Zadávateľ: Jarmila Tkáčová 

Adresát: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek 

Dátum odpovede: 7. 2. 2008

Zodpovedal: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek

Odpoveď: Vážená pani podpredsedníčka, milé dámy, vážení páni, vláda Slovenskej republiky vo svojom nariadení z 20. januára 1998, uverejnenom v Zbierke zákonov č. 64/1998 nariadila v oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva podporiť doriešenie problematiky ekologického zneškodňovania komunálnych odpadov hlavného mesta Bratislavy, ako aj Bratislavského kraja najmä výstavbou regionálnych veľkokapacitných skládok odpadov. V celom rade následných krokov sa toto nariadenie premietlo aj do nadradenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho územného celku Bratislavského kraja. Z nej vzišiel návrh na umiestnenie požadovanej veľkokapacitnej skládky odpadu v lokalite mesta Pezinok. V tomto prípade išlo zároveň o sanáciu banských diel vzniknutých po ťažbe tehliarskej hliny pre miestnu tehelňu. Prax ukázala, že celú predmetnú skládku je možné rozdeliť do dvoch vzájomne oddelených sektorov, ktoré sú však vedľa seba v tesnej blízkosti. Následne došlo počas niekoľkých rokov k využívaniu jedného z uvedených sektorov. Ten bol v nedávnej minulosti kapacitne využitý a tento sektor bol určený na uzavretie. V zmysle vyššie uvedeného malo dôjsť k otvoreniu a využívaniu druhého sektora spomínanej veľkokapacitnej skládky odpadov. V čase začatia konania o umiestnení tejto stavby bola navrhovaná stavba v súlade s platným územným plánom mesta Pezinok, ako aj s jeho všeobecne záväzným nariadením, ktoré skládku odpadov obsahovalo dokonca aj v zozname verejnoprospešných prác. Mesto však po čase svoj názor zmenilo, po čom nasledoval niekoľko rokov celý rad právnych úkonov s následnými rozhodnutiami a odvolaniami vrátane 3 protestov prokurátora a nálezu Ústavného súdu, čo dokazuje, že vzhľadom na predmetné skutočnosti ide o dlhoročný právny spor, ktorý sa nedotýka len stavebných úradov a nášho Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. V čase začiatku týchto problémov vo vašej otázke spomínaný prednosta Ján Man ml. nemohol ani zďaleka tušiť, že o niekoľko dlhých rokov bude prednostom nejakého úradu, ktorý v tom čase ani neexistoval a ktorý dnes poznáme pod názvom Krajský stavebný úrad Bratislava. Preto za súčasného stavu prednosta Krajského stavebného úradu Bratislava Ján Man ml. ako osoba oprávnená podpisovať rozhodnutia krajského stavebného úradu, bezodkladne oznámil svojmu nadriadenému orgánu, nášmu ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja skutočnosti nasvedčujúce jeho predpojatosti v konaní vo veci, ktorá sa v rámci už spomínaných právnych ťahaníc objavila v tom čase na spomínanom úrade. Ministerstvo na návrh prednostu Krajského stavebného úradu rozhodlo, že prednosta je vo veci vylúčený z prejednania a rozhodovania a zároveň rozhodnutím určilo aj ďalší postup krajského stavebného úradu v odvolacom konaní, teda, kto namiesto prednostu rozhodnutie tohto odvolacieho orgánu podpíše. V zmysle uvedeného, ako aj v zmysle zákona ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja nemohlo prideliť vec inému orgánu, keďže o odvolaní môže rozhodnúť len miestne, vecne a funkčne príslušný správny orgán, ktorým je Krajský stavebný úrad Bratislava. Krajský stavebný úrad Bratislava ďalej v zmysle zákona preveril aj skutočnosti, či žiaden zo zamestnancov úradu okrem už vylúčeného prednostu nemá k predmetnej veci žiaden pomer, nie je účastníkom konania, svedkom, ani znalcom, nemá na vybavení veci priamy majetkový alebo iný osobný záujem a nemá pomer k účastníkom konania, ani k ich zástupcom. Na základe uvedeného, ako aj z príslušnej dokumentácie je teda, vážená pani poslankyňa Tkáčová, možné vylúčiť vami spomínaný konflikt záujmov. Navyše, predmetné územné rozhodnutie v zmysle zákona nemohol a ani nevydal prednosta Ján Man ml. Ďakujem za pozornosť, skončil som.

Doplňujúca otázka: Vážený pán minister, ale neodpovedali ste mi na otázku predsa len, pretože ja problém vidím v tom, že úrad vydá stavebné rozhodnutie v rozpore s územným plánom mesta, to po prvé. Ďalej, podľa mojich informácií bolo rozhodnutie štátneho orgánu a v tomto prípade krajského stavebného úradu vyhlásené za tajné, nie je sprístupnené ani účastníkom konania, ani mestu Pezinok ako prvostupňovému stavebnému orgánu a dokonca nie je možné sa voči nemu ani odvolať. To znamená, v priebehu niekoľkých dní môže začať výstavba tejto skládky. Okrem toho majiteľom pozemku je Ján Man mladší a firma, ktorá bude stavbu prevádzkovať je Ján Man starší. Ja v tom problém vidím a vidím problém aj v tom, že náš kolega, ktorý je viceprimátorom v Pezinku a je zo strany SMER, sa odmieta k tomuto vyjadriť, hoci obidvaja títo spomínaní páni sú tiež zo strany SMER. Druhý problém, ktorý vidím, je v umiestnení skládky, pretože Pezinok už jednu skládku má, je 300 metrov od centra mesta a vlastne celé mesto je v okruhu troch kilometrov. Táto nová skládka je v okruhu 400 metrov od centra. To znamená, že v blízkosti centra by v Pezinku mali byť dve skládky. Ale z informácií o úmrtnosti v Pezinku vyplýva, že v porovnaní s celoslovenským priemerom je tu zvýšený počet úmrtí na rakovinu a práve na tie druhy ochorení, ktoré sú charakteristické ako choroby spôsobené blízkosťou skládky. Myslím si, že z toho ľudského pohľadu prístup orgánov, že odmietajú rokovať, odmietajú aj odvolacie konanie, nie je v súlade s dobrými mravmi. Pán minister, mne to celé zapácha a ja by som vás chcela vyzvať, aj vášho kolegu z ministerstva životného prostredia, aby ste usporiadali rokovanie aj s predstaviteľmi... (Vystúpenie automaticky prerušené časomierou.)

Doplňujúca odpoveď: Pani poslankyňa, ja si myslím, že v tomto krátkom mojom vystúpení som odpovedal na všetko. Treba povedať jednu vec. Toto je trochu špecifický prípad. Ale všetko je v súlade so zákonom Slovenskej republiky. To je všetko, čo môžem na to povedať.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...