Petícia za odvolanie vedúceho Odboru dopravy a cestného hospodárstva Krajského úradu v Prešove - text petičného hárku

Reklama:

My, podpísaní občania, žiadame prednostu Krajského úradu v Prešove, aby odvolal vedúceho Odboru dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade v Prešove (ODaCH), Ing. Jaroslava Greguša.

02. 11. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Krajský úrad v Prešove
Prednosta krajského úradu

V Prešove 2. novembra 2001

Petícia za odvolanie vedúceho Odboru dopravy a cestného hospodárstva Krajského úradu v Prešove

My, podpísaní občania, žiadame prednostu Krajského úradu v Prešove, aby odvolal vedúceho Odboru dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade v Prešove (ODaCH), Ing. Jaroslava Greguša.

Vedúci odboru Ing. Jaroslav Greguš podpísal rozhodnutie z 29. 6. 2001 o povolení stavby „I/68 Prešov – Nábrežná komunikácia, privádzač II. etapa km 0,000-1,300, ulica Obrancov mieru – Škultétyho ulica". Toto stavebné povolenie bolo ministerstvom dopravy dňa 16. 10. 2001 zrušené pre hrubé porušenie trinástich ustanovení stavebného zákona, správneho poriadku a aj pre ďalšie závažné nedostatky.

O vydanie stavebného povolenia požiadala Slovenská správa ciest dňa 8. 3. 2001. ODaCH, ako stavebný úrad, neoznámil začatie stavebného konania účastníkom konania, hoci to bol zo zákona povinný. Tým sa začala séria porušení ustanovení zákona, ako konštatovalo aj ministerstvo dopravy. Občania už pred vydaním rozhodnutia namietali zásadné nedostatky v návrhu Slovenskej správy ciest i v postupe ODaCH. Napriek tomu, vedúci odboru Ing. Jaroslav Greguš podpísal stavebné povolenie, v ktorom všetky námietky účastníkov konania označil za neopodstatnené. Občania sa proti rozhodnutiu odvolali. Namietali o. i. aj to, že štvorprúdová vozovka diaľničného privádzača má prechádzať vo vzdialenosti iba 4 metre od okien trvalo obývaných miestností asi tridsiatich rodinných domov, kde žijú a spia ľudia. Ako protihlukové opatrenie schválil ODaCH vybudovanie steny o výške 2,4 metra z priehľadného plastu o hrúbke asi 1 cm. Bariéra z pevnejšieho materiálu (betón a pod.) bola vylúčená, pretože betónová stena zo slnečnej strany by bránila vstupu denného svetla do obytných miestností. Občania namietali, že 4 metre široký koridor za protihlukovou „stenou", o dĺžke niekoľkosto metrov, kde investor navrhol akúsi trojmetrovú „chodníkocestu", je jediným priestranstvom, z ktorého je možný prístup k rodinným domom a pozemkom. Namietali, že im to znemožní prístup k ich pozemkom a obydliam, nehovoriac o tom, že motorové vozidlá by po tejto „chodníkoceste" premávali vo vzdialenosti 1 meter od okien obývaných miestností – a ešte k tomu medzi chodcami!

Občania tiež upozorňovali, že stavba bola povolená na súkromných pozemkoch, ktoré neboli vo vlastníctve štátneho investora – Slovenskej správy ciest. Ďalším nedostatkom je, že ODaCH povolil stavbu aj na pozemkoch mimo hraníc, ktoré vymedzilo na tento účel územné rozhodnutie. Ministerstvo dopravy rozhodnutie o povolení diaľničného privádzača zrušilo pre nasledujúce pochybenia Odboru dopravy a cestného hospodárstva Krajského úradu v Prešove:

 • je nedostatočne a v rozpore s normami vyriešený prístup k rodinným domom po pravej strane ulice Pod Kalváriou,
 • nemal dokladované vlastníctvo Slovenskej správy ciest k šiestim parcelám,
 • nepreveril dodržanie podmienok územného rozhodnutia,
  vydal stavebné povolenie na objekty kde nie je vecne príslušný na konanie,
 • v územnom rozhodnutí chýbal situačný výkres stavby a geometrický plán,
 • chýbal originálny geometrický plán stavby,
 • nemal preukázané, že projektovú dokumentáciu vypracoval oprávnený projektant,
 • neboli dodržané normy,
 • v technickej dokumentácii neboli zosúladené výkresy,
 • nebola odsúhlasená dokumentácia dopravného značenia,
 • chýbal súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy,
 • nemal platné povolenie na výrub 1 589 ks stromov a 4 376 metrov stvorcovych krovia,
 • nikomu neoznámil začiatok stav. konania,
 • rozhodnutie o prerušení konania nedoručil účastníkom,
 • nesprávne poučil účastníkov o tom, ako sa môžu v stavebnom konaní nechať zastupovať,
 • na ústnom konaní nespísal zápisnicu.

My, podpísaní občania, sme mimoriadne pobúrení nad nekompetentnosťou a hrubým porušovaním zákonov Slovenskej republiky na Krajskom úrade v Prešove, ktorého pracovníci pripravili nekompetentné rozhodnutie a povolili stavbu na základe podkladov, ktoré majú nespočetné množstvo nedostatkov.

Ministerstvo dopravy vrátilo vec späť na ODaCH na nové prerokovanie a rozhodnutie, ktoré v zmysle zákona musí rešpektovať stanovisko ministerstva. Pripomíname, že v zrušenom rozhodnutí, s podpisom vedúceho odboru Ing. Jaroslava Greguša, sa uvádza: „Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia".

Je nemysliteľné, aby ten istý zodpovedný vedúci pracovník odboru teraz s rovnakým presvedčením podpísal opravené rozhodnutie. Svojim konaním preukázal, že nedáva do budúcnosti žiadnu záruku, že jeho ďalšie rozhodnutia budú odborné a zákonné.

My, podpísaní občania, na základe uvedených skutočností ŽIADAME prednostu Krajského úradu v Prešove, aby v zmysle zákona o organizácii miestnej štátnej správy odvolal vedúceho Odboru dopravy a cestného hospodárstva Ing. Jaroslava Greguša pre hrubé porušenie povinností zodpovedného pracovníka orgánu štátnej správy, pre porušenie zákona, neodbornosť a vyvodil voči nemu príslušné opatrenia. ŽIADAME odôvodnenie, na základe akých kritérií ho vymenoval prednosta KÚ za vedúceho odboru. ŽIADAME vysvetlenie, ako mohlo dôjsť k vydaniu takého stavebného povolenia. ŽIADAME prijať také opatrenia, aby viac nedochádzalo k vydávaniu neodborných a nezákonných rozhodnutí na Krajskom úrade v Prešove. ŽIADAME, aby o prešetrení petície bola spísaná zápisnica a informácie o jej obsahu boli sprístupnené osobe poverenej na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu.

Petíciu podávajú a petičný výbor vytvorili:

Richard D r u t a r o v s k ý, Pod Kalváriou 44, 080 01 Prešov – poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu
Marián U r b a n, Pod Kalváriou 7, 080 01 Prešov
Jozef D u r k á č, Terchovská 12, 080 01 Prešov

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...