Odôvodnenie vrátenia zákona o cestnej premávke

Reklama:

V zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 3. júla 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24. 07. 2008

Zdroj: prezident.sk

Zdôvodnenie vrátenia zákona:

(...) 

3. V čl. I schváleného zákona sa upravujú pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie zákona (čl. I § 1 schváleného zákona).

Schváleným zákonom sa v čl. IX novelizuje zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. Novelizácia spočíva v doplnení prílohy k tomuto zákonu o ďalšie stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, a to D1 Jablonov – Blehárovce, D3 Žilina – Skalité št. hranica SR/PR, D4 Jarovce – št. hranica SR/Rakúsko, R1 Banská Bystrica – Ružomberok, R2 Trenčín – križovatka s D1 – Prievidza a R8 Partizánske – Topoľčany – Nitra.

Ako vyplýva z názvu zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. novelizovaného v čl. IX schváleného zákona ide o zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Podľa § 1 zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. sa tento zákon vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto zákonu vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav. Vo vzťahu k týmto diaľniciam a cestám pre motorové vozidlá zákon č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. upravuje jednorazové a mimoriadne opatrenia v ich príprave.

Zákon č. 669/2007 Z. z. bol novelizovaný zákonom č. 86/2008 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2008. Išlo tiež o doplnenie prílohy o cestu pre motorové vozidlá R1 - Banská Bystrica – severný obchvat.

Novelizáciou zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. v čl. IX schváleného zákona sa v prílohe k zákonu dopĺňa šesť ďalších stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, na ktoré sa budú vzťahovať jednorazové mimoriadne opatrenia v ich príprave, ktoré sú predmetom úpravy zákona č. 669/2007 Z. z. Teda novelizáciou zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z. sa opätovne rozširuje okruh stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, na ktoré sa budú vzťahovať jednorazové mimoriadne opatrenia.
Vládny návrh zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 608) neobsahoval novelizáciu zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z.

Z porovnania predmetu úpravy čl. I a čl. IX schváleného zákona vyplýva, že predmet úpravy čl. IX nesúvisí s predmetom úpravy čl. I. Úprava pravidiel cestnej premávky a ďalších okruhov zákonnej úpravy podľa čl. I § 1 schváleného zákona nesúvisí s predmetom úpravy zákona č. 669/2007 Z. z. v znení zákona č. 86/2008 Z. z., ktorým sú jednorazové mimoriadne opatrenia v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Podľa čl. 1 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.

Ústavný súd Slovenskej republiky vo viacerých svojich rozhodnutiach (ÚS 30/99, ÚS 48/97 a PL.ÚS 96/95) považuje za jeden zo základných princípov právneho štátu, za neoddeliteľnú súčasť právneho štátu a imanentný znak právneho štátu princíp (požiadavku) právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok.

Spôsob novelizácie (postup), keď sa jedným zákonom súčasne novelizuje viacero zákonov, ktoré navzájom bezprostredne obsahovo nesúvisia, nie je medzi nimi obsahová a systematická väzba, nie je, podľa môjho názoru, v súlade s princípom právnej istoty, ani s princípom predvídateľnosti zákona a jeho zrozumiteľnosti.

Preto mám pochybnosti o súlade čl. IX schváleného zákona s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti treba uviesť aj rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky (Pl.ÚS 21/1, Pl.ÚS 77/06), ktoré novelizáciu viacerých zákonov jedným zákonom, ktoré navzájom obsahom bezprostredne nesúvisia považuje nielen za nežiaduci jav, ale za postup, ktorý nezodpovedá základným princípom právneho štátu.
Záverom pripomínam, že skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 10. januára 2008 podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky podala na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na začatie konania o súlade § 2 ods. 1 písm. a) slov „alebo či bol urobený úkon na jeho získanie“, § 2 ods. 2 písm. a) slov „inak doklady“ a § 2 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu s čl. 12 ods. 1 v spojení s čl. 20 ods. 1, s čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 20 ods. 1 a s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd Slovenskej republiky o tomto návrhu zatiaľ nerozhodol.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...